ТАВСИФНОМАИ

УСТОДОН ВА ОМУЗГОРОНИ ДДХ ба номи академик Б.ГАФУРОВ, КИ ДАРАЧА-УНВОНИ ИЛМИ ВА

СОБИКАИ КОРИИ 20-СОЛА ДОРАНД

***

Абдувалиев Абдурраззок (22.07.1946, д.Бешкенти в.Уши ЧШС Киргизистон), физик, номзади илмхои физикаю математика (1978), дотсент (1981). Аълочии маорифи ЧТ (2000). Факултаи физикаю математикаи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1969). Омузгори физика дар нохияхои Орчоникидзеобод (1968-69) ва Хучанд (1970-71), ассистенти кафедраи физикаи умумии ДДОЛ (1971-74), мухаккик-коромузи Пажухишгохи тадкикоти ядроии Дубна (1971-75), аспиранти ДДТ ба номи В.И.Ленин (1975-78), сармуаллим (1978-79), дотсенти кафедраи физикаи умумии ДДОЛ-ДДХ (1979-2001), дотсент (2002-05), мудири кафедраи фанхои умумиилмии бахши Донишгохи ичтимоии Русия (ш.Павловск-Поссад, в.Маскав) (аз с.2005). А. муаллифи зиёда аз 90 маколаи илми ва китобу дастурхои таълими мебошад. Иштироккунандаи якчанд конфронсхои байналхалки доир ба омузиши заррахои бунёди ва физикаи ядро аст.

Осор: Современное естествознание в терминах и понятиях. -М.: Мега-арт, 2006; Афканишоти радиатсиони ва хаёт. -Хучанд: Ношир, 2006 ва гайра

 

Абдугаффоров Абдукаххор (15.02.1953, ш.Ленинобод), иктисоддон, доктори илмхои иктисоди (1995), профессор (2000). ДДТ ба номи В.И.Ленинро хатм намудааст (1975). Ассистенти кафедраи иктисоди сиёсии ДДТ ба номи В.И.Ленин (1975-76), мухаккик-коромуз (1976-77), аспиранти кафедраи иктисоди сиёсии факултаи иктисодии ДДМ ба номи М.В.Ломоносов (1977-80), сармуаллим (1984-86) ва дотсенти кафедраи иктисоди сиёсии факултаи иктисодии ДДТ ба номи В.И.Ленин (1986-91), ноибдекани факултаи иктисоди (1991-96), мудири кафедраи менечмент ва сохибкории ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (1996-98), рохбари бунгохи машварати, директори шуъбаи хучандии Донишкадаи андоз ва хукук (1997-2006), директори шуъбаи хучандии муассисаи таълимии давлатии Донишкадаи иктисодии Точикистон (аз с.2006). А. ба тадкику тахлили масъалахои заминагузори ва рушди муносибатхои иктисоди бозаргони, пойдоршави ва тахкими назарияи андозбандии милли машгул мебошад. А. солхои 1993-94 дар Донишгохи Небраскаи шахри Линколни ИМА курсхои «Сохибкори ва тичорати байналхалки» ва «Менечменти захирахои инсони»-ро аз худ кард. Муаллифи 4 рисола, 50 маколаи илми, илми-таълими аст.

Осор: Экономическая обособленность и самостоятельность предприятий в условиях перехода к рыночной экономике. -Худжанд: Гос. изд-во имени Рахима Джалила, 1993; Собственность, предпринимательство и пути перехода экономики Республики Таджикистан к рыночному хозяйству. -Худжанд: Гос. изд-во имени Рахима Джалила, 1997; Организация управления производством. -Худжанд: Гос. изд-во имени Рахима Джалила, 1998; Принятие управленческих решений. -Худжанд: Гос. изд-во имени Рахима Джалила, 1998; Формы и методы программного изучения основ экономической теории. –Худжанд: Гос. изд-во имени Рахима Джалила, 1998; Становление рыночной экономики РТ: первоначальное накопление капитала, этапы развития и пути перехода к рынку. –Худжанд, 1999; Теоретические проблемы формирования модели рыночной экономики РТ. – Худжанд: Гос. изд-во имени Рахима Джалила, 2006.

 

Абдукаххоров Абдулатиф (29.12.1946, д.Шайхбурхони н.Хучанд), анатом-физиолог. Факултаи табиатшиносию географияи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1970). Лаборант (1970-75), муаллим (1975-90), сармуаллими кафедраи анатомия ва физиологияи одаму хайвоноти ДДОЛ-ДДХ (аз с.1990), сарнозири шуъбаи таълими раёсати ДДХ (аз с. 2003). Савияи донишашро дар курсхои такмили ихтисоси донишгоххои шахрхои Казон (1975) ва Тошканд (1980) баланд бардоштааст. Дар мавзуи «Таъсири шароити баландкух ба иммунитети хайвонхои тачрибави» кори илми бурда истодааст. Муаллифи 5 маколаи илми аст.

 

Абдукодиров Абдусалом (19.12.1949, н.Гончи), адабиётшинос, доктори илмхои филологи (1988), профессор (1999). Аълочии маорифи ЧТ (1998). Факултаи таъриху филологияи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1974). Сарлаборант (1974-76), муаллим (1976-86), дотсент (1987-88), мудири кафедраи адабиёти узбек (1988-98), декани факултаи филологияи узбек (1998-99), ноибдекани факултаи филология (1999-2000), мудири кафедраи адабиёти узбеки ДДОЛ-ДДХ (аз с.2004). Муаллифи 10 монография, як катор дастурхои таълими-методи ва зиёда аз 100 маколаи илми оид ба масоили таърихи адабиёт, адабиёти муосир ва адабиётшиноси аст. Бо медали «Барои шучоати харби» сарфароз гардонида шудааст (1970).

Осор: Назми чанговар. -Тошканд: Укитувчи, 1990; Навоий ва тасаввуф. -Хужанд, 1994; Навоий ва накшбандия. -Хужанд, 1994; Навоий ва вахдатулвужуд таълимоти. -Хужанд: Нашриёти давлатии ба номи Р.Чалил, 1995; Амир Алишер Навоий. -Хужанд: Нури маърифат, 2003; Тасаввуф ва Алишер Навоини эжодиёти. -Хужанд: Нашриёти давлатии ба номи Р.Чалил, 2004 ва г.

 

Абдукодиров Абдусаттор (20.02.1945, ш.Ленинобод), забоншинос, номзади илмхои филологи (1974), профессор (1992). Собикадори мехнат (1999). Аълочии маорифи халки ЧТ (2001). Факултаи таъриху филологияи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1966). Лаборанти кафедраи забони точикии ДДОЛ (1966-67), хизмат дар сафи Артиши Шурави (1967-68), сармуаллим (1968-75), дотсент (1975-78), мудири кафедраи педагогика ва усули таълими ибтидои (1978-80), мудири кафедраи забони точики (1980-85), декани факултаи таъриху филология (1985-87), ноибректори кисми илм (1987-95), мудири кафедраи услубиёт ва маданияти нутк (аз с.1995). Дар пешрафти донишгох ва тарбияи кадрхои омузгори ва илми сахми муносиб гузоштааст. Дар макоми ноибректори кисми илм дар табдили донишкадаи омузгори ба донишгох (1992) ва дар ин замина ташкили шуъбаи илм, аспирантура, матбаа, гузаштан ба низоми ташкили корхои тадкикоти илмии донишгохи сахми бевосита дорад. Муаллифи бештар аз 100 асари илми ва илмии методи оид ба масъалахои услубшиноси, маданияти нутк, усули таълими забони точики дар мактабхои оли ва миёна мебошад. Бо рохбарии А. як зумра олимони чавон рисолахои номзади дифоъ кардаанд.

Осор: Забон ва услуби Мирзо Турсунзода (лексика). -Д.: Дониш, 1988; Забони точики. Барои синфхои 2 ;5-6; 7-8; 8-9 мактабхои таълимашон руси (бо хаммуаллиф). -Д.: Маориф, 1985-89; Каломи Камол (бо хаммуаллиф). -Хучанд, 1998; Асосхои имло ва хуччатнигори. -Хучанд, 2001; Услубиёти забони точики (бо хаммуаллиф). -Хучанд, 2005 ва г.

 

Абдукодирова Мавлуда Мукимовна (22.07.1956, ш.Ленинобод), забоншинос. Факултаи забон ва адабиёти руси ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1978). Сарлаборанти кафедраи забони русии факултаи педагоги (1983-94), муаллим (1994), сармуаллими кафедраи умумидонишгохии забони русии ДДОЛ-ДДХ (аз с.2000).

 

Абдукулов Тошпулат (10.01.1941, д.Комсомоли н.Хучанд - 27.07.1998, Хучанд), адабиётшинос, номзади илмхои филологи (1979), дотсент (1981). Аълочии маорифи халки ЧТ (1993). Факултаи таъриху филологияи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1968). Сарлаборант (1963-69), муаллим (1969-74), сармуаллим (1974-81), дотсент (1981-88), мудири кафедраи адабиёти узбеки ДДОЛ (1987), ноибдекан (1986-91), декани факултаи филологияи узбеки ДДОЛ-ДДХ (1991-98). Муаллифи 1 монография ва зиёда аз 30 маколаи илми, илмии методи оид ба масъалахои адабиёти атфол ва фолклори узбек. Иштироккунандаи як катор конфронсхои байналхалки, умумииттифоки, чумхурияви.

Осор: Фолклор ва болалар достони. -Тошканд, 1992 ва г.

 

Абдуллоев Абдучаббор (03.06.1949, д.Фармонкургони н.Нов), математик, мутахассиси технологияи компутари ва информатика, номзади илмхои иктисоди (1978), дотсент (1982). Аълочии маорифи ЧТ (2000). Факултаи механикаю математикаи ДДТ ба номи В.И.Ленинро хатм кардааст (1973). Аспиранти Пажухишгохи марказии иктисоди-математикии АУ ИЧШС дар ш.Маскав (1974-77), дотсенти кафедраи ташкил ва коркарди автоматонидаи ахбори иктисоди (1978-92), ноибдекани факултаи иктисодии ДДТба номи В.И.Ленин (1980-86), мудири кафедраи кибернетикаи иктисодии ДДХ ба номи акад.Б.Гафуров (1992-99), декани факултаи кибернетика (1999-2003), мудири кафедраи технологияи хифзи ахбори ДДХ ба номи академик Б. Гафуров (аз с.2004). Солхои 1993-94 дар давоми панч мох дар донишгохи Линколни ИМА малакаи касбии худро такмил додааст. Муаллифи 25 маколаи илми, дастурхои илмии методи оид ба татбики математика ва техникаи хисоббарор дар иктисодиёт мебошад.

 

Абдуллоев Гафурчон (01.10.1953, д.Унчии н.Хучанд), математик, номзади илмхои педагоги (1991), дотсент (1993). ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1977). Кабл аз дохил шудан ба ДДОЛ дар коргохи колинбофии Кайроккум кор карда, сипас хизмати харбиро адо намудааст. Муаллими кафедраи методикаи таълими математика (1977-91), сармуаллим (1991-93), дотсенти кафедраи усули таълими математика ва техникаи хисоббарори ДДОЛ-ДДХ (аз с.1993). Ба доираи тадкикоти илмии А. масъалахои инкишофи фаъолияти маърифатию чустучуии хонандагони мактабхои миёна ва донишчуёни мактабхои олии педагоги дохил мешаванд. Муаллифи 48 кори илми, илмию методи, дастурхои таълимию методи. Шаш маколаи у дар Украина ба чоп расидааст. Иштироккунандаи конфронсхои байничумхурияви (Киев, 1987; Минск, 1987; Кишинев, 1988). 

 

Абдуллоев Икром (25.06.1966, д.Кистакузи н.Хучанд), муаррих, номзади илмхои таърих (2000), дотсент (2001). ДДХ ба номи академик Б.Гафуровро хатм кардааст (1994). Аспиранти ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (1994-97), муаллими кафедраи сиёсатшиноси (1997-99), муаллими кафедраи таърихи сиёсии Точикистони ДДХ (1999-2002), мудири кафедраи фанхои гуманитари ва ичтимоии коллечи кухи-металлургии ш.Чкалов (2002-06), мудири кафедраи фанхои гуманитари-ичтимоии Донишкадаи кухи-металлургии Точикистон (аз с.2006). Муаллифи 15 маколаи илми ва 4 рисолаю монография оид ба масъалахои мухталифи таърихи давраи истиклолияти Чумхурии Точикистон мебошад.

Осор: Бахри вахдат ва ягонагии Точикистон. -Хучанд, 1997; История горнорудной и металлургической промышленности. -Худжанд: Гос. из-ство имени Р.Джалила, 2006.

 

Абдуллоев Сайдулло (18.02.1945 - 12.05.2001, Хучанд), муаррих, ходими намоёни чамъияти, доктори илмхои таърих (1996), профессор (1994), академики Академияи улуми ичтимои ва педагогии ФР (1999), академики Академияи байналхалкии мактаби оли (1999). Ходими хизматнишондодаи илм ва техникаи ЧТ (1998). ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1967). Муаллим (1967-72), сармуаллим (1972-74), дотсенти кафедраи таърихи ИЧШС ДДОЛ (1974-94), ноибдекани факултаи таъриху филология (1974-87), декани факултаи таърих (1987-92), ноибректори ДДХ (1992-95), ректори ДДХ (1995-2001). Дар давраи ректории А. базаи модди ва иктидори илмии ДДХ назаррас тахким ёфт, факултаю кафедрахои нав кушода шуд, донишгох барои тайёр кардани кадрхои баландихтисос барои сохахои гуногуни иктисодиёт, хукукшиноси, умури гумрук, рузноманигори, ховаршиноси ва гайра шуруъ намуд. Дар назди донишгох марказхои илми (Маркази тадкики тамаддуни Сомониён, кафедраи тадкикоти гуманитарии ЮНЕСКО ва г.) ба фаъолият огоз карданд. Бо донишгоххои ИМА, Олмон, Миср, Покистон, Эрон, фондхои маъруфи байналхалки (Сорос, Окохон, Евразия), барномахои озмунии «Фулбрайт» (ИМА) ва ТАСИС (Аврупо) хамкории зич ба рох монда шуд. Тахти рохбарии А. ДДХ ба маркази калонтарини тайёркунии кадрхои омузгори барои мактабхои тахсили хамагона, мутахассисони тамоми сохахои иктисодиёт, илму фарханги Точикистон табдил ёфт. А. ба тайёркунии кадрхои илмию омузгори сахми арзанда гузошт: бори нахуст дар таърихи ДДХ шурохои махсуси диссертатсиони оид ба додани унвони илмии номзади илмхо дар риштахои таърихи Ватан, забон ва адабиёт кушода шуданд. А. рохбари шурои махсуси химояи диссертатсиони оид ба таърихи Ватан буд. А. яке аз мухаккикони намоёни давраи Сомониён мебошад. Муаллифи бештар аз 500 асархои илми, илмии оммави ва публисисти оид ба масоили таърихи асрхои миёнаи халки точик, таърихи фарханг ва маорифи халки точик аст. А. иштироккунандаи як катор конфронсу хамоишхои байналхалки (Лондон, 1996; Ар-Риёз, 1997; Маскав, 1998; С-Петербург, 1999; Техрон ва Табрез, 1999) мебошад. Депутати Мачлиси Олии ЧТ (2000). Дорандаи чоизахои ба номи Бобочон Гафуров (1996), Камоли Хучанди (1996), Исмоили Сомони (1999). Бо ордени «Дусти», медали «Остона» (Чумхурии Киргизистон) мукофотонида шудааст. Шахрванди фахрии шахри Хучанд (1999).

Осор: Высшая школа Таджикистана. -Худжанд: Гос. изд-во имени Р.Джалила, 1995; Страницы истории народного образования Тадж.ССР. -Худжанд 1997 (в соавт.); Иcмоили Сомони. -Хучанд: Нашриёти давлатии ба номи Р.Чалил, 1999; Амирони Сомони. -М., 1999; Чугрофияи таърихии давлати Сомониён. -Хучанд, 2000; Фарханги Сомониён. -М., 2000 ва г.

 

Абдуллоев Хабибулло (1934, ш.Хучанд), математик, номзади илмхои физикаю математика (1969). Собикадори мехнат. Факултаи физикаю математикаи ДДТ ба номи В.И.Ленинро хатм кардааст (1959). Муаллим, сармуаллими кафедраи физикаи умуми, аспиранти ПФТ АУ ЧШС Точикистон ба номи С.Умаров, ходими хурди илми (1964-69), и.в. дотсенти кафедраи физикаи умуми (1969-74) ва кафедраи физикаи назариявии ДДОЛ-ДДХ (1974-94). Тахсили аспирантураро дар Пажухишгохи тадкики хастаи ш.Душанбе ба итмом расонидааст. Муаллифи зиёда аз 10 маколаи илми доир ба масоили физикаи хаста мебошад.

 

Абдуллоев Чаббор (14.07.1932, н.Нов), физик, номзади илмхои физикаю математика (1963), дотсент (1967). Собикадори мехнат. ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм намудааст (1954). Хизмат дар сафи Артиши Шурави (1954-57), аспиранти ПФТ АУ ЧШС Точикистон (1957–60), ходими хурди илми (1960-62), мудири лабораторияи физикаи ядроии амалии АУ ЧШС Точикистон (1962-65), мудири лабораторияи квантометрии Пажухишгохи Осиёи Миёнагии геология ва минералогияи Вазорати геологияи ИЧШС (ш.Тошканд) (1965-67), мудири сикли педагогии факултаи физикаи Донишгохи давлатии Тошканд (1967-77), мудири кафедраи услуби таълими физикаи ДДОЛ (1977-87), дотсенти хамин кафедра (1987-95), мудири кафедраи лабораторияи илми-истехсолии «Гелиотехника»-и ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (1995). Муаллифи беш аз 100 маколаи илмии методи ва 15 маколаи илмии тадкикоти. Иштироккунандаи конфронсхои байналмилали (Фрунзе, 1961; Душанбе, 1988; Карши, 1989; Гулистон, 1990; Тошканд, 1999).

Осор: Гелиотермическая обработка кормов. -Худжанд: Мукова, 2005; Школьные гелиоустановки. -Худжанд: Мукова, 2006. Экономические аспекты гелиофикации. -Худжанд: Мукова, 2005.

 

Абдуллоева Дилором (20.03.1950, н.Нов), филолог, номзади илмхои филологи (1999), дотсент (2001). Шуъбаи забон ва адабиёти узбеки факултаи таъриху филологияи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1971). Омузгори мактаби миёнаи №14 н.Нов (1971-75), муаллими омузишгохи омузгории Ленинобод (1975-76), сарлаборанти кафедраи методикаи таълими ибтидоии ДДОЛ (1976-85), аспиранти Пажухишгохи улуми педагогии ба номи Кори Ниёзии ш.Тошканд (1985-88), сармуаллими кафедраи МТИ (1988-99), дотсенти хамин кафедраи ДДХ (аз с.1999). Дар тайёр кардани муаллимони синфхои ибтидои, кадрхои баландихтисоси сохаи услуби таълим сахми арзанда дорад. Муаллифи нахустин алифбо ба забони узбеки барои мактабхои узбекзабони Точикистон, зиёда аз 50 асари илмию методи оид ба усули таълими забони модари дар синфхои ибтидои мебошад. «Олими сол»-и факулта (2002).

Осор: Алифбо (барои узбекзабонони Чумхурии Точикистон). -Д., 2001;

 

Абдуллоева Зебичон Ашуровна (20.03.1951, ч.Пулодони н.Конибодом), рузноманигор. Аълочии матбуоти ЧТ (2007). Дастпарвари ДДТ ба номи В.И.Ленин (1973). Сарходими адабии рузномаи «Машъали коммунизм»-и н.Конибодом (1973-76), китобшиноси китобхонаи ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1976-78), сармухаррири рузномаи умумидонишгохии «Нури маърифат» (аз с.1978). Бо ифтихорномахои Вазорати маорифи ЧТ, Иттифоки рузноманигорони Точикистон кадрдони шудааст.

 

Абдуллоева Мехринисо Абдугаффоровна (25.11.1976, ш.Душанбе), забоншинос, номзади илмхои педагоги (2004), дотсент (2006). Факултаи забонхои хоричии ДДХ ба номи академик Б.Гафуровро хатм кардааст (1998). Муаллим (1998-2004), сармуаллим (2004-06), дотсент, мудири кафедраи назария ва амалияи забони англиси (аз с.2006). Муаллифи 13 макола, 2 дастури методи оид ба усулхои нави таълими забонхои хоричи. Иштироккунандаи конфронсхои чумхурияви ва байналхалки (Душанбе, 2000; Уш 2001; Самарканд 2002; Тошканд 2002; Иссиккул, 2007). Курси такмили ихтисоси барномаи маорифи фонди байналмилалии Окохонро хатм кардааст (Хучанд, 1999).

 

Абдуллоева Муяссара Абдухакимовна (24.03.1953, ш.Ленинобод), забоншинос, номзади илмхои педагоги (1982), дотсент. ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1973). Баъди хатми факултаи забон ва адабиёти рус дар хамин донишгох фаъолияти мехнатиашро огоз намуд (1973-78). Солхои 1979-82 дар аспирантураи Пажухишгохи забони руси дар мактабхои миллии Академияи улуми омузгории ИЧШС дар ш.Маскав тахсил кардааст. Рисолаи номзадиро дар мавзуи «Такмили нутки муколамавии донишчуёни гуруххои милли» с.1982 химоя кардааст. Мудири кафедраи забони муосири руси факултаи забон ва адабиёти руси ДДОД ба номи Т.Г.Шевченко (1982-83), мудири кафедраи забони муосири русии ДДОЛ-ДДХ (1984-96), мухаррири мачаллаи «Деловой вестник»-и Конгресси байналхалкии саноатчиён ва сохибкорони Маскав (1996-2001). Айни замон дар сафорати ЧТ дар Туркия фаъолият мебарад. Муаллифи 23 маколаи илми мебошад.

 

Абдуллоева Озода Отаевна (29.07.1929, ш.Хучанд), химик, педагог. Факултаи табиатшиносии ДДОЛ-ро хатм кардааст (1951). Омузгори мактабхои миёнаи № 1, 5 ва 20-и ш.Ленинобод (1951-66), сармуаллими кафедраи химияи гайриорганикии ДДТ ба номи В.И.Ленин (1966-69), сармуаллими кафедраи методикаи таълими табиатшиносии ДДОЛ-ДДХ (1969-94). Муаллифи якчанд дастурхои таълимию методи.

 

Абдуллоева Саидпоччо (15.09.1954, н.Хучанд), китобдор. ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1976). Муаллими стансияи табиатшиносони чавони в.Ленинобод (1977-83), мудири шуъбаи таъмин ва коркарди китоби КИМ ДДОЛ-ДДХ (1983-2007), ноибдиректори хамин китобхона (аз с.2007).

 

Абдуллозода Файзулло (1909, ш.Хучанд - 1966, ш.Ленинобод), забоншинос. Муаллими хизматнишондодаи мактабхои ЧШС Точикистон (1958), Собикадори маорифи халк. Донишкадаи маорифи точикро дар ш.Тошканд (1927), сипас ТВАПИ-ро (Тошканд, 1932) хатм кардааст. Фаъолияти мехнатии худро дар мактабхои в.Ленинобод огоз намуд (1927). Муаллим, мудири шўъбаи илм (1932-35), мудири кафедраи забон ва адабиёти точики ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1936-66). Хамзамон ба хайси муштараквазифа дар омўзишгохи омузгории занона ва мардонаи Ленинобод чун омузгор, дар рузномахои “Стахановчи” ва “Стахановец” ба сифати тарчумон, дар курси такмили ихтисоси омузгорони шахр, вилоят ва чумхури чун муаллим ифои вазифа кардааст. Рохбари гурўхи кори ичтимоию мадании мудирияти умури Шурои комиссарони халки ЧШС Точикистон, сармуаллими Донишкадаи давлатии омузгории ш.Сталинобод (1943-46) буд. Аспирантураи Донишкадаи забон ва тафаккури АУ ИЧШС-ро хатм кардааст (1946-49). А. табъи шоири низ дошт ва дар солхои 20-30 шеърхояш ба чоп расидаанд.

 

Абдуллозода Хуршед Файзуллоевич (25.09.1940, ш.Ленинобод), физик, муаррихи илм, номзади илмхои физикаю математика (1983), доктори илмхои таърих (1990), профессор (1991). ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1963). Хизмат дар сафи Артиши Шурави (1963-65), омузгори фанни физика ва мехнат дар мактаби миёна (1965-70), сарлаборант, ходими хурди илми, ходими калони илмии Пажухишгохи астрофизикаи АУ ЧШС Точикистон (1970-91), профессори факултаи физикаю техникаи ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (1991-98). Хамзамон сарходими кафедраи илми-тадкикотии ЮНЕСКО-и ДДХ (аз с.1996). Мутахассиси сохаи таърихи илмхои дакик (физика, математика ва астрономия). Дар бораи таъриху инкишофи илмхои риёзиёт, ситорашиноси ва физика дар куруни вусто дар Шарк тахкикот мебарад. Муаллифи зиёда аз 100 маколаи илми ва якчанд рисола доир ба таърих ва методологияи илм аст. Иштироккунандаи якчанд симпозиум ва конфронсхои байналхалки (Тошканд, 1977; Киев, 1981; Урганч, 1983; Душанбе, 1980, 1982, 1989, 1990; Маскав, 1987; Юрмала, Рига, 1988; Эрон, 2002) мебошад.

Осор: Абу Махмуд Худжанди. -Д., 1986 (в соавт.); Кушйар Джили. -Д., 1990; Таърихи риёзиёт дар Шарки Наздик ва Миёна. -Хучанд, 1998; Абумахмуди Хучанди ва таърихи астрономияи халки точик. -Хучанд: Нури маърифат, 2005.

 

Абдуманнонов Абдуали (22.02.1953, д.Калъачаи Мазори н.Исфара), физик, доктори илмхои физикаю математика (2002), профессор (2002). Аълочии маорифи ЧТ (2003). Факултаи физикаи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1975). Лаборант (1973-75), муаллими кафедраи физикаи умумии ДДОЛ (1975), мухаккик-коромуз, аспиранти ПФТ ба номи А.Ф.Иоффеи АУ ИЧШС (1975-80), муаллим (1980-84), дотсенти кафедраи физикаи умуми ва чисмхои сахт (1984-92), ноибдекани илми факултаи физикаи ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1982-92), дотсент (1994-2002), профессор (2002), мудири кафедраи физикаи умуми ва чисмхои сахти ДДХ (аз с.2003). Дар давоми фаъолияташ дар тахкими гузориши корхои илмии устодон ва донишчуёни факулта сахми назаррас гузоштааст. Тахти рохбарии А. солхои 1984, 1985, 2005, 2006, 2007 донишчуёни факулта дар озмунхои чумхурияви аз физика чойхои аввалро ишгол кардаанд. А. вазифаи рохбарии тими физикхои Точикистонро дар озмунхои умумииттифокии донишчуён (Рига,1985) ва (Вилнюс,1986) ба зимма дошт. А. солхои 1992-94 ба вазифаи корманди калони илми гузашта, дар лабораторияи физикаи мустахкамии материалхои таркибии ПФТ ба номи А.Ф.Иоффе АУ Русия (ш.С-Петербург) корхои илмии худро идома додааст. Соли 2002 дар пажухишгохи номбурда рисолаи доктори химоя кардааст. А. дар инкишофи назарияи физикаи вайроншавии материалхои таркиби сахми калон дорад. Механизми релаксатсионии таъсири мутакобилаи нуксонхоро дар раванди вайроншавии чисмхои гетерогени дар тачриба ошкор ва асоснок кардааст. Муаллифи зиёда аз 120 асари илми ва китобу дастурхо мебошад. Маколахои илмии А. дар мачалахои илмии Русия, ИМА, Чопон, Полша, Латвия, Точикистон нашр шудаанд. Иштироккунандаи якчанд конфронс ва хамоишхои байналхалки (Маскав, 1978; Нара (Чопон),1996; Ленинград, 1977-1985; Рига, 1983; Новокузнетск, 1989; Каменетск-Подолск (Украина), 1985; Новгород, 1994; Душанбе, 1986, 1993; Хучанд, 1990, 2002;) мебошад. Тахти рохбарии А. якчанд унвончуйхо рисолахои номзади химоя кардаанд. Олими соли ДДХ (2006).

Осор: Корхои лаборатори аз физика (электромагнетизм). -Ленинабад: ООП Ленинабадоблмашинформ, 1987, 1991; Практикуми лаборатори аз электрик. -Д.: Амри илм, 1998; Намунаи халли масъалахо аз физика (механика). -Хучанд: Нури маърифат, 2004;  Намунаи халли масъалахо аз физика (ходисахои харорати ва электрики). -Хучанд: Нури маърифат, 2005; Намунаи халли масъалахо аз физика (электромагнетизм, оптика, физикаи атом ва ядро). -Хучанд: Ношир, 2005; Маълумотнома аз физика (кисми 1). -Хучанд: Ношир, 2005; Афканишоти радиатсиони ва хаёт. -Хучанд: Ношир, 2006; Физика ва химияи полимерхо. -Спитамен: Нашр. давл. ба номи Р.Чалил, 2006; Асосхои физикаи атом. -Хучанд: Нури маърифат, 2005; Асосхои физикаи ядро. -Хучанд: Нури маърифат, 2006.

 

Абдуназаров Охунчон (09.05.1929 - 07.10.2006, н.Бекободи Чумхурии Узбекистон), филолог, номзади илмхои филологи (1969), дотсент (1973). Аълочии маорифи халки ЧТ (1998). Факултаи забон ва адабиёти ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1952). Муаллими кафедраи забон ва адабиёти узбек (1952-70), дотсенти кафедраи забон ва адабиёти узбек (1970-75), мудир (1975-85), дотсенти кафедраи забони узбекии ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1985-98). Аз с.1998 дар нафака. Муаллифи як рисола, 30 маколаи илми-назарияви ва оммабоб оид ба масъалахои мухталифи забони узбеки мебошад. Ба муносибати 100-солагии В.И.Ленин бо медали чашни мукофотонида шудааст.

Осор: Кискача тожикча - узбекча лугат. -Хужанд, 1998.

 

Абдурасулов Анвар Турсунович (07.06.1949, ш.Ленинобод), варзишгар, номзади илмхои таърих (2004). Номзад ба устоди варзиш оид ба бокс (1967). Аълочии маорифи ЧТ (1993). Факултаи тарбияи чисмонии ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1971). Мураббии мактаби олии махорати варзиши оид ба бокси ш.Ленинобод (1969-73), муаллим (1974-85), сармуаллими кафедраи тарбияи чисмони (1985-96), мудири шуъбаи тарбияи чисмони (аз с.1997), мудири кафедраи тарбияи чисмонии ДДОЛ-ДДХ (1998-2007). Иштироккунанда ва чоизадори спартакиадаи Иттиходи Шурави (1971), мусобикахои байналхалки (1968-73). Чемпиони чоркаратаи чумхури оид ба бокс (1970-74). Муаллифи як катор маколахо оид ба таърихи ташаккули тарбияи чисмони дар вилоят мебошад.

 

Абдурахимов Абдугаффор Абдувоситович (01.10.1958, д.Катагани н.Хучанд), иктисоддон, номзади илмхои иктисоди (2004). Факултаи молия ва хисобгирии ДДТ ба номи В.И. Ленинро аз руи ихтисоси хисобгирии бухгалтери дар кишоварзи хатм кардааст (1980). Ассистенти кафедраи хисобгирии бухгалтерии Донишкадаи кишоварзии Точикистон (1980-92), аспиранти шуъбаи гоибонаи Пажухишгохи иктисодиёти кишоварзии Украина (1984-88), ассистенти кафедраи фанхои умумииктисоди (1992-94), сармуаллими кафедраи мухосибот ва омор (1994), дотсенти кафедраи мухосибот ва омор ва ноибдекани факултаи кибернетикаи ДДОЛ-ДДХ (аз с.2004). Депутати мачлиси вакилони халки н.Б.Гафуров (2000-05). Иштироккунандаи конфронсхои илми (Маскав, 1986; Киев, 1986; Одесса, 1988; Житомир, 1985; Алмаато, 1986, 2002; Чимкент, 1986; Гренобл (Фаронса), 2000). Муаллифи бештар аз 20 маколаи илми ва илмию методи бахшида ба масъалахои комплекси агросаноати мебошад.

 

Абдурахимов Садриддин Яминович (10.03.1945, д.Мулломири н.Ашт), географ, геолог, доктори илмхои геология ва минералогия (2003), профессор (2005). Аълочии маорифи халки ЧШС Точикистон (1990). Омузишгохи омузгории ш.Панчакент (1962) ва ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1971). Омузгори синфхои ибтидои (1962-63), хизмат дар сафи куввахои мусаллахи ИЧШС (1964-67), лаборант (1969-71), муаллими кафедраи география (1971-73), мухаккик-коромузи факултаи геология (1973-74), аспиранти факултаи геологияи ДДМ ба номи М.В.Ломоносов (1974-77), дотсенти кафедраи география (1978-79), мудири кафедраи заминшиноси ва геология (1979-84), ходими калони илмии факултаи геологияи ДДМ ба номи М.В.Ломоносов (1984-85), мудири кафедраи заминшиноси ва хифзи табиат (1986-90), мудири кафедраи геоэкология (1990-96), ноибдекани таълими факултаи фанхои табии (1996-2005), мудири кафедраи географияи табиии ДДОЛ-ДДХ (аз с.2005). Тадкикоти илмии А. ба омузиши конхои маъдан, сангхои ороиши, проблемахои табии ва техногении Точикистон бахшида шудаанд. Муаллифи зиёда аз 60 асари илми, иштироккунандаи як катор конфронсу симпозиумхои байналхалки (Боку, 1974; Маскав, 1975, 1976, 1977, 1984, 1985, 1987, 1988, 1990; Полша, 1980; Терскол, 1989; Намангон, 1990; Бишкек, 1991; Перм, 2003). Дорандаи медали 20-солагии галаба дар Чанги Бузурги Ватани (1965).

Осор: Взаимодействие человека с природными ресурсами в эпоху Саманидов в Таджикистане. -Худжанд: Ношир, 1999; Геоэкологические проблемы техногенеза на территории Северного Таджикистана. -Пермь: Изд. ПГУ, 2003;

 

Абдурахмонов Анварбек (14.07.1936, д.Султонободи в.Андичон), адабиётшинос, номзади илмхои филологи (1982), дотсент (1984). Аълочии маорифи ЧТ (1998). ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1967). Мухандиси техникуми кишоварзи (1958-60), омузгори мактаби миёнаи н.Мастчох (1960-72), рохбари шуъбаи тачрибаомузи (1972-74), муаллим (1974-79), сармуаллим (1979-83), дотсенти кафедраи адабиёти узбеки ДДОЛ-ДДХ (аз с.1984). Муаллифи як катор монография, дастурхои таълими-методи ва зиёда аз 100 маколаи илми ва илмии методи.

Осор: Бадиий санъаткорларни системали урганиш. -Хужанд, 1994; Адабиёт коиноту инсон кузчуси. -Хужанд, 2000.

 

Абдурахмонов Махмуд (08.06.1948, н.Нов), иктисоддон, номзади илмхои иктисоди (1980), дотсент (1985). Аълочии маорифи ЧТ (2005). ДДТ ба номи В.И.Ленинро хатм кардааст (1971). Мухаккик-коромуз ва аспиранти Пажухишгохи иктисодиёт ва усулхои иктисодию математикии банакшагири бо маркази хисоббарори Комиссияи планкашии ЧШС Точикистон (1971-77), мудири шуъбаи тараккиёт ва чойгиршавии КАС-и Пажухишгохи иктисодиёти Комиссияи давлатии планкашии (Госплани) Точикистон (1978-91), дотсенти ДДТ ба номи В.И.Ленин (1991-95), дотсент ва мудири кафедраи мухосибот ва омори ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (1995-2007). Муаллифи 95 асари илми, илмиву методи, дастури таълими мебошад. Иштироккунандаи конфронсхои илмиву назариявии чумхурияви (Душанбе, 1989; Хучанд, 1995, 2000; Кайроккум, 1998) ва байналхалки (Маскав, 1973, 1979; Киев, 1976; Саратов, 1979; Юрмала, 1982; Рига, 1983; Кишинёв, 1980; Краснодар, 1984; Новосибирск, 1983; Тошканд, 1979; Алмаато, 1985) аст. Бо медали «Барои мехнати шучоатнок» (1988) ва ифтихорномахо кадрдони шудааст.

Осор: Нархгузори (дастурамал). -Д., 1994; Нархгузори (рахнамои таълим). -Хучанд, 2001.

 

Абдурахмонова Фаина Мударисовна (01.04.1939, ш.Фаргонаи ЧШС Узбекистон), педагог, номзади илмхои педагоги (1982), дотсент (1984). ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1962) ва Донишкадаи давлатии тарбияи чисмонии ЧШС Узбекистонро хатм кардааст (1971). Муаллим, сармуаллим (1974-88), мудири кафедраи тарбияи чисмонии ДДОЛ-ДДХ (1988-97), дотсенти Донишгохи давлатии Владивосток (аз с.1997). Муаллифи 30 кори илми ва методи оид ба масъалахои мутобикшавии организми сокинони кухистон ба шароити хамвори ва харорати баланд.

 

Абдухоликов Ахмадчон (25.06.1957, д.Замборучи н.Лайлаки в.Уши ЧШС Киргизистон), педагог, номзади илмхои педагоги (2002). Факултаи математикаи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм намудааст (1978). Мухаккик-коромузи ДДОЛ (1978-80), муаллими математика (1980-90), сармуаллим (1990-2003), дотсенти кафедраи педагогикаи умумии ДДХ (аз с.2003). Муаллифи 23 маколаи илми, дастурхои илмию методи оид ба тарбияи иктисодии хонандагон ва донишчуён мебошад.

Осор: Педагогикаи хамкори (рахнамои таълим). -Хучанд: Нури маърифат, 2003; Педагогика сотрудничества (учебное пособие). -Худжанд: Нури маърифат, 2003.

 

Абдухоликов Ёкубчон Хочибобоевич (01.12.1957, д.Фармонкургони н.Нов), файласуф, номзади илмхои фалсафа (1989), дотсент (1991). ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1978). Омузгори мактаби миёнаи №5 н.Хучанд (1978-82), муаллими кафедраи фалсафаи ДДОЛ (1983-85), мухаккик-коромуз, аспиранти Донишгохи давлатии омузгории Маскав ба номи В.И. Ленин (1985-89), сармуаллим, дотсенти кафедраи сиёсатшиноси, фалсафа, ходими калони илмии ДДХ (1989-96), ноибректор оид ба корхои таълим ва илм, мудири кафедраи фанхои гуманитарии Донишкадаи менечменти Точикистон (1996-2001), корманди САХА дар ЧТ (2001-03), менечери минтакавии Барномаи инкишофи СММ дар водии Рашт (2003-04), в.Сугд (2005-06) ва минтакаи Кулоб. Масъалахои адолати ичтимои, таърихи фалсафаи халки точик, асосхои ичтимои-сиёсии демократия дар ЧТ, шароити ичтимоии занони дехоти ЧТ, асосхои ичтимоии мусолихаи миллиро тадкик менамояд. Муаллифи зиёда аз 50 кори илми ва илмии оммави. Иштироккунандаи конфронсхои байналхалки оид ба амнияту инкишофи минтакави (Алмаато, 1999; Сиэтл (ИМА), 2000; Ашкобод 2000).

Осор: Философия справедливости. -Худжанд, 1994;

 

Абдучалилов Зиёдулло (29.08.1952, д.Каракчикуми н.Конибодом), математик-хисоббарор, номзади илмхои иктисоди (1991), дотсент (1997). Факултаи механикаю математикаи ДДТ ба номи В.И.Ленинро хатм кардааст(1974). Мухандис-барномасози маркази иттилотию хисоббарории (МИХ) ДДТ (1974-77), аспиранти ДДТ ба номи В.И.Ленин (1977-78), мудири шуъбаи кадрхои колхози «Коммунизм»-и н.Конибодом (1978-81), аспиранти ДДТ (1981-83) сармухандис-барномасози МИХ-и ДДТ ба номи В.И.Ленин (1983-92), ассистенти кафедраи информатика (1992-93), сармуаллими кафедраи кибернетикаи иктисоди (1993-96) ва ноибдекани таълими факултаи хисобгирии кибернетикии ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (1996), чонишини якуми раиси кумитаи иктисодиёти Хукумати в.Ленинобод (1996-97), дотсенти кафедраи кибернетикаи иктисодии ДДХ (1997-99), коромузи Донишгохи Крэнфилди Англия (1997), мудири кафедраи кибернетикаи иктисодии ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (аз с.2000). Муаллифи 20 маколаи илми, дастурхои илмию методи оид ба татбики методхои математики дар иктисодиёт ва моделиронии чараёнхои экологи-иктисоди мебошад.

 

Авезов Азизулло Хабибович (01.01.1956, ш.Ленинобод), иктисоддон, доктори илмхои иктисоди (1999), профессор (2001). Узви вобастаи Академияи мухандисии Точикистон (2000). Донишгохи техникии Точикистон (1979) ва аспирантураи Пажухишгохи марказии иктисоди-математикии АУ ИЧШС (1986, ш.Маскав)-ро хатм намудааст. Дар гурухи кории машварати назди Президенти АУ ИЧШС тачрибаомўзи кардааст (ш.Маскав, 1983-86). Ходими илми, ходими калони илми, сардори шўъба, чонишини директор оид ба корхои илмии Пажухишгохи иктисодии АУ ЧШС Точикистон (1986-89), мушовири шўъбаи иктисодии КМ ХК Точикистон (1989-90), директори бахши хучандии Пажўхишгохи иктисодиёти чахони ва алокахои байналхалки (1993-2003), чонишини директори Донишкадаи менечмент ва технологияи компутарии ДДХ ба номи академик Б.Гафуров. А. рохбар ва мураттиби барномаи дигаргунсозии иктисодиёти шахри Хучанд ва вилояти Сугд, раиси Шўрои иктисодии назди раиси хукумати шахри Хучанд, узви Шўрои иктисодии назди Президенти Чумхурии Точикистон (1990-91), рохбари лоихаи корпоратсия Прагма (ЮСАИД) дар Точикистон мебошад. Мутахассис дар сохахои ислохоти иктисоди, иктисодиёти энергетика ва истифодаи усулхои иктисоди-математикии тадкикот аст. Муаллифи зиёда аз 100 кори илми мебошад. Дар донишгоххои Небраска ш.Линколни ИМА (1994-95) ва Крэнфилди Бритониёи Кабир (1997) бозомўзи намудааст.

Осор: Эффективность формирования и развития национальной энергетической системы Таджикистана. -Д., 1999; Эффективность освоения гидроэнергетического потенциала малых рек в горных регионах. -М., 1987; Методические вопросы развития энергетики сельских районов. Сибирский энергетич. институт. СО АН СССР. -Иркутск, 1985.

 

Авезова Махбуба Мухаммадовна (13.07.1960, ш.Душанбе), иктисоддон, номзади илмхои иктисоди (1988), дотсент (1993). Донишгохи техникии Точикистонро хатм кардааст (1982). Барномасози калони ДТТ (1982), мухаккик-коромузи Шурои омузиши нерухои истехсолкунандаи (СОПС) Кумитаи давлатии накшагирии (Госплан) ИЧШС (1982-84), аспиранти Шурои мазкур (1984-87), сармуаллими кафедраи ДТТ (1987-88), ходими калони илмии Пажухишгохи иктисодиёт ва усулхои иктисодию математикии накшагирии Кумитаи давлатии накшагирии Точикистон (1986-93), ходими калони илми, ходими пешбари Маркази илмии хучандии Пажухишгохи иктисодиёти чахони ва муносибатхои байналхалкии АУ ЧТ (1993-2000), дотсенти ДДХ ба номи академик Б.Гафуров, корманди пешбари илми дар Донишкадаи менечмент ва технологияи компутарии ДДХ. Дар донишгоххои Крэнфилд (Бритониёи Кабир), Маскав ва С.Петербург (Русия), Киев (Украина) такмили ихтисос кардааст. Муаллифи зиёда аз 20 асари илми аст. 

Осор: Менчменти мунитсипали. -Хучанд: Сомон, 2004 (в соавт.); Муниципальный менеджмент. -Худжанд: Сомон, 2004 (в соавт.).

 

Агафошкин Юрий Федорович (26.01.1929, в.Сталинград), файласуф. Донишгохи давлатии Маскав ба номи М.В.Ломоносовро хатм кардааст (1950). Ассистент, мудири кабинет, муаллими кафедраи марксизм-ленинизми ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1950-63), аспиранти Донишгохи давлатии Маскав (1963-65), сармуаллими кафедраи фалсафаи ДДОЛ-ДДХ (1965-94). Котиби кумитаи хизбии ДДОЛ (1971-78). Соли 1994 ба Русия куч бастааст. Тадкикоти илмиаш ба мавзуи «Шахс ва шароити ташаккули у» бахшида шудааст. Бо медал ва ифтихорномахои хукумати мукофотонида шудааст.

 

Азизов Абдулатиф Абдухалимович (12.11.1957, ш.Ленинобод), технолог, номзади илмхои педагоги (1995), дотсент (1998). Факултаи физикаи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм намудааст (1981). Омузгори таълими мехнати мактаби миёнаи №8 н.Хучанд (1981-83), муаллими кафедраи асосхои истехсолот (1983-88), сармуаллими кафедраи УТФ ва Т (1989-97), дотсент (1998), ноибдекани таълими факултаи физикаю техника (2003-07), декани факултаи физикаю техникаи ДДОЛ-ДДХ (аз с.2007). Муаллифи 70 маколаи илми, дастурхои методи оид ба таълими фанни технология.

Осор: Барномаи «Касбу хунар» барои синфхои 5-11. -Д.: Матбуот, 2003 (бо хаммуаллиф); Касбу хунар. Синфи 5. -Д.: Сахбо, 2004 (бо хаммуаллиф); Касбу хунар (Технология), синфи 6 . -Д.: Фарас, 2005 (бо хаммуаллиф); Касбу хунар (Технология), синфи 7. -Д.: Фарас, 2005 (бо хаммуаллиф); Стандарти «Касбу хунар» (Технология). Китоби 2. -Д.: Лутф, 2005 (бо хаммуаллиф);

 

Азизов Абдуфаттох Халимович (01.05.1949, д.Шайхбурхони н.Хучанд), иктисоддон, доктори илмхои иктисоди (1996), профессор (1997). Аълочии маорифи халки ЧТ (2000). Профессори фахрии Пажухишгохи иктисодии Вазорати кишоварзии Чехия, профессори фахрии Донишкадаи забонхои хоричии музофоти Нинсяни ЧХЧ. Факултаи физикаю математикаи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1971). Мухаккик-коромузи Пажухишгохи иктисодиёти АУ ЧШС Точикистон (1971-73), аспиранти Пажухишгохи марказии иктисодиёту математикаи АУ ИЧШС (1974-77), сармуаллим, дотсенти кафедраи иктисоди сиёсии ДДОЛ (1978-80), директори корхонаи илми-истехсолии ба номи профессор Ф.Х.Азизови Вазорати кишоварзии ЧТ (аз с.1980), хамзамон дотсент, профессори кафедраи назарияи иктисодии факултаи кибернетикаи ДДХ ба номи акад. Б.Гафуров (аз с.1997). Тадкикоташ ба масъалахои идораи истехсолоти саноати, арзёбии самарабахшии иктисоди низоми автоматонидаи идора, консепсияи тахия ва такмили идораи истехсолоти кишоварзи, ки ба автоматонии кабули карорхои идоракуни асос ёфтааст, бахшида шудаанд. Муаллифи беш аз 100 асари илми, аз чумла 8 монография мебошад, ки дар Русия, Чехия, Словакия, ЧХЧ ба табъ расидаанд. Иштироккунандаи конфронсхои байналхалки дар Прага (1987, 1989), Рига (1988) аст.

Осор: Проблемы комплексной автоматизации управления агропромышленным производством региона. -Прага, 1990; Словарь-справочник терминов рыночной экономики. -М., 1992; Системный анализ и автоматизация управления в условиях рыночной экономики. -Д.: Шарки озод, 1994; Словарь-справочник терминов рыночной экономики (с эквивалентами на английском языке). -Прага, 1994; Методология принятия управленческих решений в условиях рыночной экономики. -Худжанд: Ношир, 2000; Фискальная политика в структуре общественных экономических отношений. -Худжанд, 2003; Словарь-справочник бюджетно-налоговых терминов (с английскими эквивалентами). -М., 2004;

 

Азизов Абдухалим (1925, д.Пулчукури н.Хучанд - 1978, ш.Ленинобод) педагог. Факултаи таърих ва филологияи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм намудааст (1957). Сарлаборанти кафедраи педагогика ва психология (1957-60), муаллим (1960-63), сармуаллими кафедраи педагогикаи ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1963-78). Дар як вакт омузгори забон ва адабиёти точики мактаби миёнаи №24 ш.Хучанд (1963-78). Тадкикоти илмиаш ба масоили тарбияи интернатсионалистию ватандустона дар чараёни таълими адабиёти точик бахшида шудааст. Муаллифи 15 маколаи илми ва дастурхои илмию методи мебошад. Солхои зиёд лектори Донишкадаи такмили ихтисоси коркунони маорифи в.Ленинобод ва чамъияти «Дониш» буд. Бо Ифтихорномаи Президиуми ШО ЧШС Точикистон мукофотонида шудааст.

Осор: Таджикская литература как средство патриотического и интернационального воспитания. -Ленинабад, 1972; Роль внеклассной работы в патриотическом и интернациональном воспитании учащихся. -Ленинабад, 1975.

 

Азизов Абдухафиз Абдухалимович (29.07.1955, ш.Ленинобод), забоншинос, номзади илмхои педагоги (1985), дотсент, (1988). Аълочии маорифи халки ЧТ (1997). Дастпарвари ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1977). Мухаккик-коромузи Пажухишгохи забон ва адабиёти руси дар мактабхои миллии Академияи улуми педагогии ИЧШС (ш.Маскав) (1977-78), омузгори забон ва адабиёти руси дар мактаби миёнаи №56 (1978-79), омузгори забон ва адабиёти руси дар мактаби миёнаи №24-и н.Хучанд (1979-81), муаллими кафедраи усули таълими забон ва адабиёти русии ДДОЛ (1981-84), аспиранти Пажухишгохи забон ва адабиёти руси дар мактабхои миллии Академияи улуми педагогии ИЧШС дар ш. Маскав (1984-85), дотсенти кафедраи усули таълими забон ва адабиёти рус (1986-88), ноибдекани тарбия (1988-91), мудири кафедраи усули таълими забон ва адабиёти рус (1991-94), декани факултаи забон ва адабиёти рус (1994-2007), мудири кафедраи инкишофи нутки шифохи ва хаттии забони руси (аз с.2007). Муаллифи зиёда аз 80 маколаи илми, методи ва 4 васоити таълими. Дар конфронсхои байналхалки ва чумхурияви иштирок кардааст.

Осор: Капитанская дочка А.С.Пушкина в тадж. школе. -Худжанд, 1998 (в соавт.); Страницы истории факультета рус. яз. и лит-ры ХГУ им.акад. Б.Гафурова. -Худжанд, 2007 (в соавт.);

 

Азимов Абдурахим Чалилович (10.08.1949, ш.Ленинобод) биолог, номзади илмхои кишоварзи (1986). Факултаи биологияи ДДТ ба номи В.И.Ленинро хатм кардааст (1971). Сарлаборанти Пажухишгохи биология ва физиологияи АУ ЧШС Точикистон (1971-73), сарлаборант, корманди хурди илми, агроном-корманди калони илмии Пажухишгохи илми-истехсолии ба номи И.В.Мичурини н.Хучанд (1973-94), дотсенти кафедраи фанхои чамъиятии бахши ленинободии ДТТ (1994-96), дотсент, мудири кафедраи менечмент ва сохибкории факултаи молия ва иктисодиёти бозори ДДХ ба номи акдемик Б.Гафуров (1996-2005), дотсенти кафедраи маркетинг ва агробизнеси ДДХБСТ (аз с.2005). Муаллифи зиёда аз 100 маколаи илми, дастурхои илми-методи оид ба чанбахои кишоварзию иктисодии равандхои истехсоли ва таълими аст. Иштироккунандаи якчанд симпозиуми байналхалки ва семинархои чумхурияви (Одесса, 1978; Тошканд, 1983, 1986; Маскав, 1984; Кишинёв, 1984) мебошад.

Осор: Токпарвари ва мохияти иктисодии он. -Хучанд, 2007; Таквими токпарвари. -Хучанд, 1996;

 

Азимова Матлуба Нуриддиновна (24.05.1946, ш.Ленинобод), забоншинос, доктори илмхои филологи (2007), профессор. Аълочии маорифи ЧТ (1994). Корманди шоистаи маорифи ЧТ (1996). ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1968). Муаллим (1968-72), сармуаллими факултаи забонхои хоричии ДДОЛ (1973-80), мухаккик-коромузи Донишгохи Кембричи Бритониёи Кабир (1979), мудири кафедраи инкишофи нутки дахони ва хаттии забони англиси (1980-87), мудири кафедраи фонетика ва лексикология (1987-92), декани факултаи забонхои хоричи (1992-2003), дотсенти кафедраи забони англисии Донишгохи славяни (2003-04), мудири кафедраи номбурда (аз с.2005). Узви Шурои олимони Донишгохи славянии Русияю Точикистон. Муаллифи бештар аз 50 маколаи илми дар сохаи тахлили мукоисавии вожахо ва фразеологияи семантики дар забонхои точики ва англиси. Иштироккунандаи «Рохпаймоии сулх» дар ИМА (1988), шахрванди фахрии ш.Линколни ИМА мебошад.

Осор: Омузиши намудхои хониш дар зинаи болои факултахои забони. -Хучанд, 1992; Китоби забони англиси. -Хучанд, 1998; Таснифоти семантикии вохидхои фразеологи дар забони англиси ва точики. -Хучанд, 1988; Тахлили вохидхои фразеологи дар забонхои англиси ва точики. -Д., 1995; Сопоставительное типологическое исследование фразеологической системы таджикского и английского языков. -Д., 2006; Сопоставительно-типологический анализ фразеологизмов современного таджикского и английского языков. -Д., 2006.

 

Акрамов Мукимчон (29.06.1952, ш.Ленинобод), педагог. Шуъбаи накшакаши, расм ва мехнати факулаи физикаи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1985). Муаллими кафедраи расмкаши (1985), раиси кумитаи иттифоки касабаи донишчуёни ДДОЛ (1986-99), сармуаллими кафедраи санъати ороишию амали (1999), ноибдекани тарбияи факултаи рассоми-графикии ДДОЛ-ДДХ (2003-2007). Иштироккунандаи як катор конфронсхои илмию амали. Муаллифи чор рахнамои таълим.

 

Акрамов Наримон Мансурович (01.06.1932-13.06.1996, Хучанд), муаррихи варзида, нахустин историографи точики карни ХХ, доктори илмхои таърих (1975), профессор (1977). ДДТ ба номи В.И.Ленинро хатм кардааст (1956). Муаллими кафедраи таърихи ИЧШС-и ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1956-59), аспиранти Пажухишгохи археология ва этнографияи ба номи Ахмади Дониши АУ ЧШС Точикистон (1959-62), корманди илмии хамин пажухишгох (1962-63), и.в.дотсенти кафедраи таърихи ИЧШС-и ДДОД ба номи Т.Г.Шевченко (1963-70), дотсент (1971-77), мудири кафедраи таърихи ИЧШС-и ДДОД (1977-94), профессори кафедраи таърихи халки точики ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (1995-96). Муаллифи зиёда аз 100 асару маколаи илми ва илмии оммави. Оид ба фаъолияти шаркшиносони рус (В.В.Бартолд, М.С.Андреев, А.А.Семенов) ва сахми онхо дар омузиши таъриху фарханги халкхои Помир ва Наздипомир тадкикот гузаронидааст. Тахти рохбарии А. як зумра мухаккикони чавон рисолахои номзади химоя кардаанд. Иштироккунандаи якчанд конфронсхои илмии байналхалки ва минтакави (Варшава,1978; Алмаато,1981; Пенза,1989). Бо медалхо ва ифтихорномахо сарфароз шудааст.

Осор: Русские исследователи и их вклад в изучение истории археологии и этнографии народов Памира и Припамирья. -М.,1975; Вопросы истории археологии и этнографии народов Памира и Припамирья в трудах Б.Л.Громбчевского. -Д., 1974; Выдающийся русский востоковед В.В.Бартольд. -Д.,1963. Востоковед М.С.Андреев. -Д.,1971.

 

Акрамова Музайяна (04.01.1937, ш.Ленинобод), физик, номзади илмхои физикаю математика (1972), дотсент (1974). Собикадори мехнат. Аълочии маорифи ИЧШС (1987). Факултаи физикаи ДДТ ба номи В.И.Ленинро хатм кардааст (1958). Сарлаборант, сармуаллим (1958-67), аспирант (1967-70), сармуаллим (1971-72), дотсенти кафедраи физикаи умумии ДДТ (1974-92), дотсенти кафедраи физикаи умуми ва чисмхои сахти ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (1992-99), мудири кафедраи фанхои умумиилмии Донишкадаи кухи-металлургии Точикистон (аз с.1999). А. дар тайёр кардани кадрхои омузгори сахми калон дорад. Муаллифи бештар аз 45 асари илми аст. Иштироккунандаи якчанд конфронсхои байналхалки (Италия, 1971; Тифлис, 1958; Маскав,1967, 1969, 1981; Санкт-Петербург, 1989; Душанбе, 1967, 1976, 1983; Самарканд, 1972, 1982; Тошканд, 1973, 1976; Киев, 1976) мебошад.

Осор: Механика. -Д.:ДДТ, 1975; Дастури корхои лаборатори аз физикаи умуми. -Д.:ДДТ, 1990; Механика (рахнамои таълим). -Хучанд: Нури маърифат, 2002; Физикаи молекули (рахнамои таълим). -Хучанд: Нури маърифат, 2003; Механика ва физикаи молекула. -Чкалов, 2007; Практикуми физика. Механика (рахнамои таълим). -Хучанд: Нури маърифат, 2002.

 

Акрамова Хадича Файзиевна (18.02.1932, ш.Душанбе), муаррих, номзади илмхои таърих (1969), дотсент (1995). ДДТ ба номи В.И.Ленинро хатм кардааст (1956). Муаллими техникуми кишоварзии Ленинобод (1956-59), мудири кабинети кафедраи иктисоди сиёсии ДДТ (1959-64), аспирант (1965-68), дотсенти кафедраи таърихи халки точики ДДОД (1969-95), дотсенти кафедраи таърихи умумии ДДХ (аз с.1995). Муаллифи кариб 30 асари илми оид ба масъалаи сахми шаркшиносони рус дар тадкики таърихи Точикистон мебошад. Дар конфронсхои байналхалки ва чумхурияви ширкат варзидааст.

Осор: Востоковед М.С.Андреев. -Д., 1973 (в соавт.), О педагогических взглядах С.С.Андреева. -Д., 1986 ва гайра.

 

Алексеева Нина Александровна (05.12.1917, ш.Лутски в.Ленинград - 1976), филолог, методист. Факултаи филологияи эронии Донишгохи давлатии Ленинградро хатм кардааст (1940). Бо роххати Донишгох с.1940 ба Ленинобод омадааст. Муаллими забону адабиёти точик ва забони англиси (1940-44), сармуаллим, мудири кафедраи забонхои хоричи (1944-50), хамзамон муаллим, сармуаллим ва мудири кафедраи забон ва адабиёти точики Донишкадаи давлатии омузгории занонаи ш.Ленинобод (1940-57), сармуаллими кафедрахои забонхои хоричи ва назарияю методикаи таълими забонхои хоричии ДДОЛ (1944-74). Аз с.1974 ба нафака баромадааст. Аз амалияи забони англиси, грамматикаи забони англиси, методикаи таълими забони англиси сабак гуфтааст. Солхои дароз тачрибаомузии донишчуёни факултаро рохбари мекард. Бо медали «Барои мехнати шоён дар солхои Чанги Бузурги Ватании солхои 1941-1945» мукофотонида шудааст.

 

Алиев Аббос (1899, Бухоро-1958, Алмаато), муаррих. Ходими давлати ва хизбии Чумхурии Точикистон ва Чумхурии Узбекистон, доктори илмхои таърих, профессор (1940). Мактаби олии хизбии «Красная профессура»-и назди КМ ВКП(б)-ро хатм кардааст. Иштироккунандаи вокеахои инкилоби дар Бухоро, Когон, Чорчу, рохбари кумитаи хизбии пинхонкори Чорчу, яке аз ташкилкунандагони ЧШСБ, мухаррири рузномахои «Кутулуш», «Бухоро ахбори», «Озод Бухоро», «Бухоро пролетари», «Бухоро хакикати», яке аз ташкилкунандагони маорифи халк ва нахустин вазири маорифи Чумхурии Точикистон (1924-27), иштироккунандаи фаъоли мубориза бо босмачихо мебошад. Фаъолияти илмию педагогии худро дар Донишгохи давлатии Осиёи Миёна (САГУ) (1933-40) огоз кардааст. Мудири кафедраи таърихи Шарки кадим ва халкхои ИЧШС, декани факултаи таърихи ДДОД (1940-45), мудири кафедраи таърихи умуми, таърихи ИЧШС-и Донишкадахои давлатии омузгории шахрхои Фрунзе, Ленинобод, Днепропетровск ва Донишгохи давлатии Казокистон (1945-58). Муаллифи як катор асархои илми. Бо ордени Ситораи Сурх мукофотонида шудааст.

Осор: Великий Октябрь и революционизирование народов Бухары. -Ташкент,1958.

 

Алиев Бобоназар Рузикулович (15.05.1960 - 14.06.2000, д.Сумчаки н.Б.Гафуров), адабиётшинос, номзади илмхои филологи (1994), дотсент (1998). ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1982). Омузгори мактаби миёна дар н.Колхозобод (1982-83), Хучанд (1984-86), сармуаллими Донишкадаи такмили ихтисоси муаллимони в.Ленинобод (1984-90), сармуаллим (1990-98), дотсенти кафедраи адабиёти узбеки ДДОЛ-ДДХ (1998-2000). Муаллифи як дастури таълими-методи ва зиёда аз 20 маколаи илми оид ба масъалахои адабиёти муосири узбек. А. табъи шоири дошт ва с.1996 мачмуаи ашъораш бо номи «Кайгу гули» чоп шудааст.

Осор: Хорижий халклар адабиёти. -Хужанд, 1998 (бо хаммуаллиф); Кайгу гули (шеърий туплам). -Хужанд, 1996.

 

Алиев Умарчон Рачаббоевич (20.07.1952, ш.Ленинобод), актёри театру драма ва кино, дотсент (1993). Аълочии фарханги ЧТ (2004). Дастпарвари Донишкадаи давлатии санъати театрии ш.Маскав ба номи А.В.Луначарский (1976). Корманди заводи «Торгмаш» (1969), хунарпешаи театри мазхакаи мусикии ш.Ленинобод (1976-78), хунарпешаи театри чавонони ш.Душанбе (1978-83), аспиранти эчодии Донишкадаи театрии ш.Маскав (1983-86), устоди ДДСТ (1986-95), дотсенти факултаи санъати ДДХ (аз с.1995). Дар тули фаъолияташ зиёда аз 30 накш офаридааст. Муаллифи якчанд маколаву фишурдахои илми оид ба масъалахои нутки сахнави.

Осор: Сценическая речь на таджикской сцене. -М., 1991; Основы сценической речи. -Худжанд., 2001.

 

Алиева Бималика Абдувалиевна (27.12.1965, ш.Ленинобод), забоншинос. Факултаи забон ва адабиёти руси ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1987). Муаллим (1987), сармуаллим (аз с.2002). Муаллифи якчанд дастурхои методи оид ба таълими забони руси дар гуруххои точики.

 

Алиева Рафоат Рашидовна (02.10.1952, ш.Ленинобод), муаррих, номзади илмхои таърих (1975), дотсент (1993). ДДТ ба номи В.И.Ленинро хатм кардааст (1973). Котиби масъули чамъияти «Дониш»-и ДДТ (1973-75), котиби дуюми кумитаи ИЛКЧ Точикистон дар н.Рохи охани ш.Душанбе (1975-78), чонишини директори китобхонаи ДДОЛ (1978-81), аспирант, ассистент, сармуаллим, дотсенти ДДТ (1981-95), мутахассис-сиёсатшиноси пешбари бахши хучандии Пажухишгохи иктисодиёти чахони ва муносибатхои байналхалкии АУ ЧТ (1996-2001), дотсенти кафедраи таърихи сиёсии ДДХ (2001-02), дотсенти кафедраи фанхои чомеашиносии Донишгохи давлатии тичорати Точикистон (аз с.2003). Муаллифи ду китоби дарси ва бештар аз 30 маколаи илми бахшида ба масоили таъриху муносибатхои байналхалкии Точикистон. Иштироккунандаи конфронсхои байналхалки (Эрон, 1996; Покистон, 1998).

 

Ализода Мухаммадамин (05.06.1911, ш.Хучанд - 05.04.1969, ш.Ленинобод), химик. Иштироккунандаи Чанги Бузурги Ватани. Курси дусолаи омўзгории ш.Самарканд (1930) ва факултаи химияи Донишгохи давлатии Осиёи Миёна ба номи В.И.Ленинро хатм кардааст (1937). Омузгори мактабхои ибтидоии Уротеппа (1930-31), тахсил дар курси тайёрии Донишгохи давлатии Осиёи Миёна (1931-32), аспиранти хамин донишгох (1937-38), сармуаллими кафедраи химия (1938-41), мудири кафедраи химияи ДДОЛ (1946-52, 1956-64). Тадкикоташ ба сохаи синтез ва омузиши хусусиятхои пайвастахои гетероксилии хидрогендор бахшида шудааст. Муаллифи 12 маколаи илми. Иштироккунандаи конфронсхои байналхалки (Тошканд, 1938; Маскав, 1939). Бо ордени Ситораи Сурх, медал ва ифтихорномахо сарфароз гардонида шудааст.

 

Аликулов Чурамурод (10.12.1929, н.Шахристон), физик. Собикадори мехнат. Аълочии маорифи халк. Факултаи физикаю математикаи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1960). Муаллими кафедраи физикаи умуми, кафедраи таълими физика ва мехнат, кафедраи услуби таълими физика (1960-94), омузгори ОКТ ба номи М.С.Осими (1995-99). Хамзамон аз соли 1968 то холо дар Маркази такмили ихтисоси муаллимон чун мутахассиси таълими физика дар мактаби миёна фаъолият дорад. Муаллифи зиёда аз 50 маколаи илми, 13 дастури методи.

 

Алиматов Абдулло (21.07.1922, ш.Хучанд - 1959, ш.Ленинобод), муаррих. Иштироккунандаи Чанги Бузурги Ватани. ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1948). Хизмат дар Артиши Сурх (1939-42), омузгори фанни таърих дар колонияи бачагонаи ш.Ленинобод (1942-48), муаллими кафедраи таърихи ДДОЛ (1948-59). Аз фанни таърихи асрхои миёна лексия хондааст. Иштироккунандаи фаъоли конфронсхои илми. Бо ордену медалхо мукофотонида шудааст.

 

Алиматов Даврон Абдуллоевич (02.03.1950, ш.Ленинобод), актёри театру драма ва кино. Хунарманди шоистаи ЧТ (1991), дотсент (2000). Донишкадаи давлатии санъати театрии ш.Маскав ба номи А.В.Луначарскийро хатм намудааст (1971). Хунарпешаи театри чавонони ш.Душанбе (1971-73), актёри театри мазхакаи мусикии ш.Ленинобод (1974-90), сарвари театри мазхакаи мусикии ш.Хучанд (1990-96), овозхони театри мазкур (1996-2000), дотсенти факултаи санъати ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (аз с.2000). Дар кинофилмхои «Ходисае дар фурудгох», «Сирри Нух пайгамбар» накшхо офаридааст. Иштироккунандаи барномаи консерти дар давлатхои Япония (1982), Шветсария (1984), ИМА (1996), Булгория (1988), Туркия (1988). Дорандаи чоизаи умумииттифоки (1968), ордени «Дусти». Шахрванди фахрии ш.Линколн (ИМА). Вакили мачлиси намояндагони ш.Хучанд (1990-95).

 

Алимухаммадов Абдукодир (22.05.1906, ш.Хучанд – 21.05.1966, ш.Ленинобод), филолог. Дар мадрасаи шахри Самарканд тахсил кардааст. Омузгор ва сарвари мактаби миёнаи ба номи Калинин (1935-42), омузгор ва сарвари мактаби миёнаи №1 (1942-43), мудири шуъбаи маорифи н.Пролетар (1943-45), инспектори шуъбаи маорифи в.Ленинобод (1945-47), сармуаллими кафедраи забон ва адабиёти узбеки факултаи таърих ва филологияи ДДОЛ (1947), директори шуъбаи гоибона (1947-53), муовини директори шуъбаи гоибонаи ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1953-54), мудири шуъбаи маорифи ш.Ленинобод (1954), сармуаллими ДДОЛ (1954-66). Барои мехнати шоёнаш бо ордену медалхо, ифтихорномахои Президиуми ШО ЧШС Точикистон, Вазорати маорифи ИЧШС ва ЧШС Точикистон сарфароз гардонида шудааст.

 

Аличонов Максуд (15.09.1932, ш.Хучанд), муаррих, номзади илмхои таърих (1965), дотсент (1978). ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1952). Муаллими кафедраи таърихи ИЧШС-и ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1952-54, 1956-59), аспирант, корманди хурди илми, корманди калони илми, чонишини директор оид ба корхои илм (1959-89), корманди калони илмии Пажухишгохи таърих, археология ва этнографияи АУ ЧШС Точикистон (аз с.1990). Муаллифи зиёда аз 60 асари илми доир ба масъалаи таърихи ташаккули синфи коргари Точикистон. Иштироккунандаи конфронсхои байналхалки ва хамоишхо. Бо медали чашни ба муносибати 100-солагии В.И.Ленин ва ифтихорномахо мукофотонида шудааст.

Осор: Рабочий класс Таджикистана в период строительства социализма (1933-1937). -Д., 1974; Рабочий класс Таджикистана (1966-1975). -Д., 1987.

 

Аминов Ахмад Абдукодирович (31.08.1939 - 30.04.2000, ш.Хучанд), пизишки анестезиолог, номзади илмхои тиб (1988), дотсент (1993). ДДТТ-ро хатм кардааст (1966). Пизишк-анестезиологи беморхонаи кудакони в.Ленинобод (1966-73), мудири шуъбаи анестезиологияю эхёи беморхонаи ш.Ленинобод (1973-87), мудири шуъбаи анестезиологияю эхёи беморхонаи в.Ленинобод (1987-89), мудири шуъбаи анестезиологияю эхёи таваллудхонаи в.Ленинобод (1989-91, 1996-97), декани факултаи тиббии ДДХ (1992-96), мудири кафедраи анестезиологияю эхёи бахши хучандии ДДТТ (1997-). Муаллифи такрибан 50 асари илми.

 

Аминчонов Амон Аминчонович (21.02.1954, ш.Ленинобод-13.02.2004, ш.Хучанд) варзишгар. Факултаи тарбияи чисмонии ДДОЛ-ро хатм кардааст (1974). Муаллим (1976-1986), сармуаллими кафедраи тарбияи чисмонии ДДОЛ-ДДХ (аз с.1986). Раиси ДОСААФ-и ДДОЛ-ДДХ шуда кор кардааст (1982-2004).

 

Арабзода (Кулматов) Нозир (20.01.1941, н.Ашт - 2005, ш.Душанбе), файласуф, доктори илмхои фалсафа, профессор. Факултаи забон ва адабиёти ДДТ ба номи В.И.Ленинро хатм кардааст (1962). Аспиранти шуъбаи фалсафаи АУ ЧШС Точикистон (1962-65), ходими хурди илми (1965-68), ходими калони илмии шуъбаи фалсафаи АУ ЧШС Точикистон (1968-70), дотсенти кафедраи фалсафаи ДДТ ба номи В.И.Ленин (1970-94), дотсенти кафедраи фалсафаи маданияти ДДХ (1994-96). Муаллифи асару маколахои сершумори илми оид ба масоили гуногуни таърихи фалсафаи халки точик, аз чумла тадкикоти бунёди дар бораи чахоншинохти Носири Хисрав, Фахруддини Рози мебошад. Соли 1996 ба ш.Душанбе куч бастааст.

Осор: Носири Хусрав. -Д., 1994; Хикмати амалии Саъди. -Д., 2002 ва гайра.

 

Арабов Махмуд (21.08.1941, ш.Ленинобод - 26.02.2003, ш.Хучанд), математик. Факултаи физикаю математикаи ДДТ ба номи В.И.Ленинро бо ихтисоси математик-хисоббарор хатм кардааст (1965). Сарлаборанти сектори «Математикаи хисоббарор»-и ПФТ АУ ЧШС Точикистон (1965-68), мухаккик-коромузи Пажухишгохи марказии иктисодию математикии АУ ИЧШС, мухандис-барномасози Пажухишгохи математикаи АУ ЧШС Точикистон (1968-69), муаллими кафедраи математикаи оли (1969-71), сармуаллими кафедраи информатика ва математикаи хисоббарори ДДОЛ-ДДХ (1971-2003). Муаллифи 15 маколаи илми-методи оид ба масоили техникаи хисоббарор ва барномасози. Соли 1995 дар ш.С.-Петербург маколаи «Истифодаи МЭХ дар равандхои химики»-ро дар доираи семинари байналхалки оид ба масъалахои истифодаи МЭХ дар химия чоп кард. Бо Ифтихорномаи Шурои астрономии АУ ИЧШС мукофотонида шудааст.

 

Артамонова Людмила Павловна (01.08.1930, ш.Самарканд), забоншинос. Собикадори мехнат. Донишкадаи омузгории Уляновскро аз руи ихтисоси забон ва адабиёти рус (1952) ва ДДОЛ ба номи С.М.Кировро аз руи ихтисоси забони англиси хатм кардааст (1958). Сармуаллими ДДОЛ (1958-96). Муаллифи асархои илми, илмии оммави оид ба таълими грамматикаи забони англиси ва корхои беруназсинфи.

 

Асадуллоев Саъдулло (12.9.1932, д.Кистакўз - 26.09.1998, ш.Хучанд), адабиётшинос, доктори илмхои филологи (1985), профессор (1987). Асосгузор ва президенти Академияи Камоли Хучанди (1991). ДДТ ба номи В.И.Ленинро хатм кардааст (1955). Аспирант (1955-58), муаллим (1958-61), сармуаллими кафедраи адабиёти точик, ноибдекани факултаи таъриху филологияи ДДТ ба номи В.И.Ленин (1961-65), мудири кафедраи адабиёти точик (1965-81), мудири шўъбаи гоибона (1981-86), мудири кафедраи адабиёти точики ДДОЛ-ДДХ (аз с.1986). Навиштахояш аз с.1962 ба табъ мерасанд. Муаллифи бештар аз 200 кори илми бахшида ба масъалахои мухими таърихи адабиёти форсу точик аст. Мураттиб ва муаллифи як катор хрестоматия ва китобхои дарси мебошад. Мураттиб, муаллифи сарсухан ва тавзехоти мачмўахои «Намунахои зарбулмасал ва маколхои точикон ва ўзбекони вилояти Катагани Афгонистон» (Д., 1963) ва «Амир Хусрави Дехлави» (Д., 1975). Дар кори ба нашр омода сохтани “Девони Камоли Хучанди” дар ду чилд фаъолона ширкат варзидааст. Иштироккунандаи конгресс ва симпозиумхои байналхалки бахшида ба масъалахои адабиёти Шарк.

Осор: Абчад ва таъриххо. -Д., 1975 (бо хаммуаллиф); Баъзе истилохоти мусики ва суруду навохо дар ашъори Хофиз. -Д., 1975; Лайли ва Мачнун дар назми форси. -Д, 1981; Худомўзии алифбои форси-точики. -Хучанд, 1992; Камоли Хучанди. -Хучанд, 1996.

 

Асири Тошхоча Сафоевич (20.05.1951, д.Окарики н.Хучанд), физик. ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1972). Омузгори фанхои физика ва математикаи мактаби миёнаи №1 н.Мастчох (1970-73), сарлаборанти кафедраи физикаи умумии ДДОЛ (1973-76), хизмат дар сафи Артиши Шурави (1973-74), муаллими кафедраи фанхои умумитехники ва воситахои техникии таълим (1976), сармуаллими кафедраи ТХ ва ВТТ-и ДДОЛ-ДДХ (1984-2003). Аз с.2003 дар нафака.

 

Аскарова Валентина Ивановна (1951), адабиётшинос. ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1972). Муаллим (1973-75), сармуаллими кафедраи адабиёти рус ва хоричии ДДОЛ-ДДХ (1975-2002). Алхол дар ш.Тулаи ФР зиндаги мекунад.

 

Асроров Абдухамид (15.09.1929-16.11.1995, ш.Хучанд), педагог, номзади илмхои педагоги (1969). ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм намудааст (1952). Муаллим (1952-63), сармуаллим (1963-67), дотсент ва мудири кафедраи педагогикаи ДДОЛ (1967-72).  Муаллифи зиёда аз 20 маколаи илми ва дастурхои илмию методи оид ба масъалахои таълим ва тарбияи мехнатии хонандагон мебошад. Иштироккунандаи чамъомад ва конфронсхои илми дар шахрхои Маскав, Тошканд, Душанбе ва Хучанд. Бо медали чашни ба муносибати 100-солагии В.И.Ленин мукофотонида шудааст.

 

Атоев Атоулло Мухторович (14.05.1964, ш.Ленинобод), файласуф, номзади илмхои фалсафа (1998), дотсент (1999). Факултаи забон ва адабиёти руси ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1989). Мудири шуъбаи корхои оммавию сиёсии Кохи пионерону мактаббачагони ш.Хучанд (1989-93), муаллими кафедраи фалсафаи маданияти ДДХ (1993-95), аспиранти Пажухишгохи фалсафа ва хукуки АУ ЧТ (1995-98), сармуаллими кафедраи фалсафаи маданияти ДДХ (аз с.1999). Муаллифи як катор асархои илми оид ба масъалаи инсон дар «Шохнома»-и Абулкосими Фирдавси мебошад. А. иштироккунандаи як катор конфронсу хамоишхои байналхалки (Хучанд,1995; Душанбе, 1997, 2003) аст.

Осор: Масъалаи ахлок дар «Шохнома»-и Абулкосим Фирдавси. –Д., 1999; Философские проблемы таджикской национальной культуры. -Худжанд, 2003.

 

Атоева Мамлакат Мухторовна (08.05.1955, ш.Ленинобод), филолог, номзади илмхои филологи (1988), дотсент (2001). Факултаи забон ва адабиёти руси ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1978). Омузгори забон ва адабиёти рус дар мактаби миёнаи №15-и н.Ч.Расулов (1978-80), мактаби миёнаи №4 ба номи В.И.Ленини ш.Хучанд (1980-83), аспиранти ПЗА АУ ЧТ ба номи Рудакии ш.Душанбе (1983-86), ходими хурди илмии шуъбаи лексикология ва лексикографияи ПЗА АУ ЧШС Точикистон (1986-89), омузгори кафедраи забони руси ва услуби таълими факултаи педагогии ДДОЛ-ДДХ (1989-96), сармуаллими кафедраи фанхои гуманитарии БХДТТ (1996-2001), дотсенти кафедраи забони форсии муосир (2001), ноибдекани илми факултаи забонхои шарки ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (аз с.2002). Муаллифи бештар аз 50 маколаи илми, дастурхои илмию методи оид ба чанбахои гуногуни забоншиносии точик ва рус. А. иштироккунандаи як катор конфронсу хамоишхои байналхалки (Душанбе, 1984, 1989, 2006; Тошканд, 1987; Кулоб, 1987; Хучанд, 1986, 2007) мебошад.

Осор: Лексика обозначающая цвет в таджикском и русском языках. -Худжанд, 2002; Султони набард. -Хучанд, 2005; Инкишофи нутки забони форси. -Хучанд, 2003.

 

Атоева Муборак (30.06.1946, ш.Ленинобод), математик. Факултаи физикаю математикаи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1967). Лаборанти кафедрахои математикаи оли, расм ва накшакаши (1967-68), муаллими кафедраи математикаи оли (1968-75), муаллим, сармуаллими кафедраи анализи математики ва назарияи функсияхо (1975-97), сармуаллими кафедраи алгебра ва геометрия (1997-2000), сармуаллими кафедраи анализи математикии ДДОЛ-ДДХ (аз с.2000). Муаллифи васоити таълими мебошад.

 

Атохучаева Шоиста Инъомчоновна (29.01.1968, ш.Ленинобод), китобшинос. ДДОЛ ба номи С.М. Кировро хатм кардааст (1992). Китобшиноси КИМ ДДОЛ-ДДХ (аз с.1985).

 

Афанасйева Валентина Василйевна (23.02.1923, д.Романовкаи н.Момузовски ЧМШС Бошкирдистон), забоншинос. ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1952). Котиби шуъбаи таълим (1948-50), сарлаборанти кафедраи забони русии ДДОЛ (1950-54), омузгори забон ва адабиёти рус дар мактаби миёнаи №5-и ш.Ленинобод (1952-54), муаллим (1954-66), сармуаллими кафедраи забони русии ДДОЛ (1966-78). Аз с.1978 нафакахур.

 

Ахмадеев Наримон Абдуллоевич (25.09.1949, д.Калинини н.Калинини в.Тошканд), муаррих-этнограф, номзади илмхои таърих (1983), дотсент (1992). Дастпарвари ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1974). Омузгори мактаби миёна дар ш.Ленинобод (1974-76), аспиранти Донишгохи давлатии Маскав (1976-79), муаллим, сармуаллим, дотсенти кафедраи таърихи ХКИШ-и ДДОЛ-ДДХ (1979-94), ходими илмии Маркази илмии дар Хучанд будаи АУ ЧТ (1994-96), дотсенти кафедраи таърихи халки точики ДДХ (1996-99). Соли 1999 аз чумхури куч бастааст. Муаллифи бештар аз 20 маколаи илми ва илмию оммабоб оид ба этнографияи нохияхои шимолии Точикистон. Иштироккунандаи бисёр конфронсхои илми ва экспедитсияи илми.

 

Ахмадеева Албера (1938-1985), ботаник. Шуъбаи химия-биология, асосхои кишоварзии факултаи табиатшиносию географияи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1961). Сарлаборант (1961-67), ассистент, муаллими кафедраи ботаника (1967-85).

 

Ахлиллоев Турдимурод Ахлиллоевич (25.04.1953, д.Гулакандози н.Пролетар), педагог, номзади илмхои педагоги (1984), дотсент (1987). Аълочии маорифи халки ЧТ (2003). Факултаи табиатшиносии ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм намудааст (1973). Омузгори химия ва биологияи мактаби тахсилоти хамагонии №1 н.Шахритус, муаллим (1975-80), аспиранти кафедраи педагогикаи ДДОД ба номи Т.Г.Шевченко (1981-83), сармуаллим (1984-85), дотсент (1985-98), мудири кафедраи педагогикаи умумии ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (аз с.1998), мудири кафедраи педагогика ва психологияи Донишкадаи такмили ихтисоси омузгорони в.Ленинобод (1991-92). А. рохбари гурухи олимон-ичрокунандагони супориш-наряди АТА-2-и Вазорати маориф мебошад. Муаллифи бештар аз 100 асари илмию оммави ва публитсисти оид ба масоили таълим ва тарбияи касбии мутахассисони оянда аст. Иштироккунандаи як катор конфронсхои байналхалки (Маскав, 1982; Караганда, 1985; Сиктивкар, 1991; Кургон, 1992; Алмаато, 1991,1994; Тошканд, 2002; Чимкент, 2003; Бишкек, 2003; Уш, 2004) мебошад.

Осор: Хамкории мактаб ва оила дар тарбияи мехнатии хонандагон. -Хучанд: Нашриёти давл. ба номи Р.Чалил, 1999; Омузиши ташхисии фаъолияти омузгорони мактабхои хамагони. -Хучанд: Омор, 2001; Мукаддимаи ихтисоси омузгори. -Хучанд: Нури маърифат, 2001; Назарияхои педагоги ва системахои технологи. -Хучанд: Нури маърифат, 2002 ва г.

 

Ахмадов Абдусалом Самадович (06.10.1965, д.Каракчикуми н.Конибодом), мухандис-барномасоз (1989), номзади илмхои иктисоди (2000). Факултаи механикаю математикаи ДДТ ба номи В.И.Ленинро хатм кардааст (1989). Мухандис-барномасоз (1989), мухандиси калони барномасоз (1990), мухандиси пешбари МЭХ-и ДДТ (1989-92), мудири лабораторияи МЭХ-и факултаи математика (1992), муаллим, сармуаллими кафедраи кибернетикаи иктисодии ДДХ ба номи Б.Гафуров (аз с.1992). Муаллифи 25 маколаи илми, дастурхои методи оид ба чанбахои иктисодию математикии равандхои истехсоли.

 

Ахмадов Бахтиёр Поччомирович (26.06.1933, Хучанд), чаррохи саратоншинос, доктори илмхои тибб (1977), профессор (1977). Ходими хизматнишондодаи илми ЧТ (1983). Аълочии хифзи тандурустии ИЧШС (1973). ДДТТ ба номи Абуали ибни Синоро хатм кардааст (1956). Чаррохи саратоншинос, сарпизишки диспансери саратоншиносии в.Ленинобод (1956-59), аспиранти Пажухишгохи саратоншиносии тачрибави ва клиникии АУ ИЧШС (1960-63), мудири шуъбаи чаррохии диспансери чумхуриявии клиникии саратоншиносии ш.Душанбе (1964-65), мудири курси саратоншиносии ДДТТ (1973-93), хамзамон сарконструктори шуъбаи АСУ назди диспансери чумхуриявии саратоншиноси (1983-88), сарсаратоншиноси Вазорати нигохдории тандурусти (1965-93), рохбари Чамъияти саратоншиносон (1965-73), узви Садорати Чамъияти умумииттифокии саратоншиносони ИЧШС (1965-91), мудири кафедраи саратоншиноси, ташхиси шуои ва терапияи шуоии ДДХ (1995-97), мудири кафедраи саратоншиноси, ташхиси шуои ва терапияи шуоии БХ ДДТТ (1997-2004), профессори кафедраи саратоншиносии Донишкадаи такмили ихтисоси баъдидипломии Точикистон (ш.Душанбе) (2005-06), хамзамон мушовири Маркази амрози саратони в.Сугд (2004-06), директори хамин марказ (аз с.2006). Яке аз асосгузорони истифодаи усулхои математики дар ташхис ва решаронии омосхои бадхилм мебошад. Узви Кумитаи ичроияи шуравии «Пизишкон бахри пешгирии чанги ядрои» ва узви комиссияи марказии методии тадриси саратоншиносии назди Вазорати нигохдории тандурустии ИЧШС (1980-91) буд. Муаллифи бештар аз 300 асари илми, илми-методи, илмии оммабоб оид ба чихатхои мухталифи саратоншиносии клиники мебошад. Ташаббускори як катор конфронсу мулокотхои чумхурияви ва байналхалкии саратоншиносон аст. Бо саратоншиносони мамолики ИДМ ва хоричаи дур (Руминия, Хиндустон, ИМА, Шри-Ланка) робитаи зич дорад ва ба инкишофи саратоншиноси сахми назаррас мегузорад.

Осор: Касалии саратон: пешгири ва муоличаи он. –Д., 1971; Анатомия сосудов опухолей. –Д., 1974; Библиография отечественных работ по раку желудка за 50 лет (1917-67). -Д., 1977; Что нужно знать о раке. -Д., 1983; Метастатические опухоли. Библиотека практического врача. -М., 1984; Педиатрическая онкология. -Д, 1986; Метастатические опухоли костей у детей. -Д., 1986; Онкологическая гинекология. -Д., 1995; Онкология. -Д., 1995; Редкие опухоли у детей. -Д., 1997 (в соавторстве); Саратони атфол. -Д., 1998; Итоги применения специальных математических методов исследования на ЭВМ в изучении, прогнозировании и моделировании процессов генерализации злокачественных новообразований. -Ташкент: А.Кодири, 2002.

 

Ахмадов Дадо (07.02.1932, ш.Ленинобод), педагог. Факултаи физикаи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1959). Муаллим (1959-66), сармуаллим (1966-92), дотсенти кафедраи асосхои истехсолоти ДДОЛ-ДДХ (1992-96). Муаллифи 7 маколаи илми, дастурхои илмию методи оид ба фанхои масолехшиноси ва технологияи масолехи конструксиони мебошад.

 

Ахмадов Мирзохабиб (21.03.1950, д.Рўмони н.Хучанд), адабиётшинос, номзади илмхои филологи (2002), дотсент (2003). Факултаи таъриху филологияи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст. (1970). Омўзгори мактаби миёнаи №12 н.Хучанд (1970-71), хизмат дар сафи Артиши Шурави (1971-72), омўзгори дарачаи оли, муаллим-методисти мактаби миёнаи №12 н.Хучанд (1972-91), сармуаллими кафедраи забон ва адабиёти точики Донишкадаи такмили ихтисоси омузгорони в.Ленинобод (1991-95), сармуаллими кафедраи забон ва адабиёти ДДБХСТ (1995-2001), сармуаллим (2001-03), дотсенти кафедраи адабиёти классикии точики ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (аз с.2003). Муаллифи 22 маколаи илмию методи оид ба масоили адабиётшиноси ва усули таълими адабиёт. Иштироккунандаи конфронсу хамоишхои байналхалки бахшида ба 1100-солагии давлати Сомониён ва 90-солагии академик Б.Гафуров (Хучанд, 1999). Вакили анчумани УП-и муаллимони Чумхурии Точикистон (1987).

Осор: Фархангномаи устод Садриддин Айни. –Хучанд, 2002; Лингофон дар дарсхои забону адабиёт. –Хучанд, 2004.

 

Ахмадов Рахматчон (05.05.1957, д.Ёваи н.Хучанд), математик, номзади илмхои физикаю математика (1988), дотсент (1990). Шуъбаи математикаю физикаи факултаи математикаи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1979). Муаллими кафедраи геометрияи ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1979-83), мухаккик-коромуз (1983-85), аспиранти кафедраи анализи математикии ДДТ ба номи В.И.Ленин (1985-88), муаллим, сармуаллим, дотсенти кафедраи геометрия (1988-90), сардори шуъбаи илмию тадкикоти (1990-94), дотсенти кафедраи анализи математикии ДДОЛ-ДДХ (1994-97), ноибректор оид ба таълими Донишкадаи идоракунии Точикистон (1997-2001), дотсенти кафедраи муодилахои дифференсиалии ДДХ (2001-07), ноибректор оид ба таълими ДДХБСТ (аз с.2007). Муаллифи зиёда аз 40 асари илми, илми-тадкикоти ва методи аст. Иштироккунандаи конфронсхои  байналхалки (Тифлис, 1988; Алмаато, 1988; Душанбе, 1990; Хучанд, 2005) мебошад.

 

Ахмадов Темур (20.11.1938, д.Ёваи н.Хучанд-2003), зоолог-таксодермист. Аълочии маорифи халки ЧТ (1998). ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1962). Фаъолияти мехнатиаш аз вазифаи сарлаборанти огоз шуда, дертар ба хайси ассистент ва сармуаллим дар кафедраи зоология кор кардааст. Баъзе нармбаданхои зараррасони руизаминии Точикистони Шимолиро омухтааст. Дар ташкили осорхонаи зоологии кафедра сахм гузоштааст. Иштироккунандаи конфронсхои байналхалки дар Ленинград (1991, 1995), Витебск (1984).

 

Ахмадов Шариф Ахмадчонович (14.08.1930, ш.Хучанд), муаррих, доктори илмхои таърих (1985), профессор (1990). Корманди шоистаи ЧТ (1998), Аълочии маорифи ЧШС Точикистон (1967). Факултаи таърихи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1953). Омузгори таърихи мактаби миёнаи ш.Хучанд (1953-56), сарлаборант, ассистенти кафедраи педагогикаи ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1956-57), аспиранти Пажухишгохи таърих, бостоншиноси ва этнографияи АУ ЧШС Точикистон (1957-60), сармуаллими кафедраи таърихи ИЧШС (1961-63), дотсенти хамин кафедра (1964-77), декани факултаи таъриху филология (1966-67), мудири кафедраи таърихи умуми (1977-87), профессори кафедраи таърихи Точикистон ва услуби таълими таърих (1987-89), профессори кафедраи таърихи нав ва навтарин (1989-95), профессори кафедраи таърихи умуми (1995-98), мудири кафедраи таърихи умуми (1999-2004), мушовири кафедраи таърихи умумии ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (аз с.2004). Соли 1960 тахти рохбарии академики АУ ЧШС Узбекистон, профессор И.К.Додонов, ки он замон мудири кафедраи таърихи ИЧШС дар Донишкадаи таъриху бойгонии ш.Маскав буд, дар мавзуи таърихи саноат ва синфи коргари Точикистон рисолаи номзади химоя кардааст. Муаллифи бештар аз 10 монография, 200 маколаи илми, илмии оммави оид ба таърихи саноат, таърихи инкишофи мусобикаи сотсиалисти ва фаъолнокии мехнатии синфи коргар дар давраи сохтмони сотсиализм дар Точикистон. Иштироккунандаи конфронсу хамоишхои байналхалки, умумииттифоки, чумхурияви ва минтакави. Борхо дар шахрхои марказии собик ИЧШС (Маскав, 1972, 1975; Калинин, 1979; Каменетс-Подолск, 1987) курси такмили ихтисосро гузаштааст. Дорандаи чоизаи ба номи академик Б.Гафуров (2001). Бо ифтихорномахои Вазорати маорифи халки ЧШС Точикистон, КМ ХК Точикистон мукофотонида шудааст.

Осор: Из истории социалистического соревнования в промышленности Таджикистана (1939-1958). -Д., 1975; Социалистическое соревнование в промышленности Таджикистана (1917-1937). –Д., 1983; Краткая история Ленинабадского-Худжандского шёлкокомбината (1930-1960). –Д., 1992; Сахифахо аз таърихи комбинати абрешими шахри Ленинобод (1930-1992). –Ленинобод, 1992; Краткая история Худжандского консервного комбината. –Худжанд, 1998; Из истории Худжандского стекольного завода. –Худжанд, 2000; Аз таърихи ташкил ва фаъолияти чамъияти сахомии «Лаъл». –Хучанд, 2000; 500 саволу чавоб аз таърихи дунёи кадим. –Хучанд, 2003; 1000 саволу чавоб аз таърихи асрхои миёна. –Хучанд, 2004; 1000 саволу чавоб аз таърихи нави мамлакатхои Европа ва Америка. –Хучанд, 2007.

 

Ахмадов Шахмар Абдул-угли (06.04.1935-12.11.1987, ш.Ленинобод), математик, доктори илмхои физикаю математика (1975), профессор. Факултаи физикаю математикаи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1957). Аспиранти Донишкадаи омузгории Озарбойчон (1960-63), дотсент (1964-72), мудири кафедраи математикаи оли (1972-75), профессор, мудири кафедраи анализи математики ва назарияи функсияхои ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1975-87). А. муаллифи зиёда аз 40 асари илми мебошад, ки ба масъалахои шохаронии халли муодилахои функсионали бахшида шуда ва кисми онхо дар нашрияхои илмии Русия, ИМА ва кишвархои дигар ба чоп расидаанд. А. иштироккунандаи конфронсхо оид ба масъалахои муодилахои интегро-дифференсиали мебошад.

 

Ахмадова Угулой (26.09.1932, ш.Уротеппа), забоншинос, номзади илмхои филологи (1961), дотсент (1961). Аълочии маорифи халки ЧТ (1991). Собикадори мехнат (1984). ДДОЛ ба номи Кировро хатм кардааст (1952). Директори мактаби миёнаи №1-уми Уротеппа (1952-53), аспиранти ПЗА-и АУ ЧШС Точикистон (1953-56), ходими хурди илмии Пажухишгохи мазкур (1956-61), дотсенти кафедраи забони точикии ДДОЛ-ДДХ (аз с.1961). Мавзуи пажухиши илмияш тахкики феълхои точики, ба хусус шаклхои феъли бо ёридихандаи истодан аст. Дар хаёти чамъиятии ДДХ ва шахр иштироки фаъол дошта, вакили анчуманхои Х-ХШ занони Точикистон аст. Узви кумитаи бонувони ш.Хучанд ва в.Сугд, раиси Шурои бонувони ДДХ (1970-2000), аз соли 2001 Шурои собикадорони факултаи филологияи точики ДДХ-ро сарвари менамояд. Муаллифи беш аз 20 пажухиши илмист. Бо Ифтихорномаи Вазорати маорифи ЧШС Точикистон мукофотонида шудааст (1982).

Осор: Шаклхои феъли бо ёридихандаи истодан дар забони адабии хозираи точик. –Сталинобод, 1960.

 

Ахмадхочаев Усмонхоча (10.12.1938, д.Ёваи н.Хучанд), педагог-рассом. ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1961). Лаборанти кафедраи асосхои истехсолот (1961-62), сарлаборант (1962-67). ассистенти хамин кафедра, муаллим, сармуаллими кафедраи накша ва расмкаши (1968-75), и.в. мудири кафедраи накшакаши (1975-79), дотсент, мудири кафедраи накшакаши ва методикаи фанхои тахассусии ДДОЛ-ДДХ (1994-96). Алхол сармуаллими кафедраи мазкур. Муаллифи 15 асари илмию методи оиди такмили мундарича ва усули таълими накшакаши ва хандасаи тасвири.

 

Ахруллоев Вайдулло (1952, д.Кистакузи н.Хучанд), математик. Факултаи математикаи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1973). Аълочии маорифи ЧТ (2003). Омузгори мактаби миёна (1973-76), муаллим, сармуаллими кафедраи МТМИ ва ТХ-и ДДОЛ-ДДХ (аз с.1976). Раиси иттифоки касаба ва алхол ноибдекани таълим мебошад. Муаллифи 5 маколаи илми-методи аст.

 

Ашуров Кахрамон Эргашевич (30.03.1945), пизишки муоличакунанда, номзади илмхои тиб (1978), дотсент (1988). ДДТТ-ро хатм кардааст (1968). Ассистенти кафедраи анатомияи одами ДДТТ (1968-70), хизмат дар сафи Артиши Шурави (1970-72), аспирант (1972-75), ассистент (1975-88), дотсенти кафедраи анатомияи одами ДДТТ (1988-91), мудири кафедраи анатомияи одами ДДХ (1991-97), дотсенти кафедраи чаррохии таъчили ва анатомияи топографии БХ ДДТТ (1997-2004). Муаллифи бештар аз 50 маколахои илми ва илмию оммави.

 

Ашуров Муким Чурабоевич (30.05.1962, ш.Ленинобод), педагог-санъатшинос, номзади илмхои педагоги (1994), дотсент (1996). Факултаи рассоми-графикии ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм намудааст (1984). Муаллими кафедраи расмкаши ва мусаввири (1984-89), мухаккик-коромуз (1989-91), аспиранти Донишгохи давлатии омузгории Маскав ба номи В.И.Ленин (1991-93), раиси кумитаи иттифоки касабаи факултаи рассоми-графики (1994-96), мудири кафедраи ороиши-амалии факултаи рассоми-графики (1996-2005), мудири кафедраи санъати тасвири ва мaхорати актёрии факултаи санъат (аз с.2005). Муаллифи зиёда аз 20 маколаи илми, дастурхои илмию методи оид ба таълими санъати ороиши-амали, хунархои халки, омодагии касбии донишчуёни факултахои рассоми мебошад. Иштироккунандаи конфронсхои байналхалки дар шахрхои Хучанд (1996), Уфа (1993). Бо ифтихорномахо мукофотонида шудааст.

 

Ашуров Рахим Ашурович (10.09.1934, д.Коратеппаи н.Куканди в.Фаргона, Узбекистон), педагог, номзади илмхои педагоги (1964), дотсент (1967). Муаллими Донишкадаи давлатии омузгории ш.Куканд (1958-61), аспиранти Донишкадаи давлатии омузгории Тошканд(1961-63), муаллим (1964), сармуаллим (1965), дотсенти кафедраи педагогика (1966), мудири кафедраи педагогика ва МТИ-и ДДОЛ (1977-84), дотсент (1984-89), мудири кафедраи педагогикаи умумии Донишгохи давлатии омузгории Куканд (1989-94). Муаллифи зиёда аз 80 маколаи илми ва дастурхои илми-методи оид ба масоили тарбияи эстетикии хонандагон мебошад.

Осор: Тарбияи эстетики дар шароити мактаби дехот. -Тошканд: Укитувчи, 1985.

 

Аюбов Аминчон (24.02.1945, д.Шайхбурхони н.Хучанд), муаррих, номзади илмхои иктисоди (1980), дотсент (1991). Аълочии маорифи халки ЧТ (1996). Соли 1966 ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм намудааст. Омузгори мактаби миёнаи №28 н.Хучанд (1966), мудири кабинет (1968-70), ассистент (1970), сармуаллим (1970-73), и.в. мудири кафедраи иктисодиёти сиёси (1991-96), мудири кафедраи назарияи иктисодии ДДОЛ-ДДХ (1996). Муаллифи 50 маколаи илми, дастурхои илмию методи мебошад. Рочеъ ба масоили ташаккули муносибатхои иктисоди дар давраи гузариш ба иктисоди бозори тадкикот мебарад. Дар конфронсхои илми дар Маскав (1981), Тошканд (1978), Ленинград (1982) ва г. иштирок кардааст.

Осор: Активизация познавательной деятельности студентов пед. вузов в процессе изучения политэкономии. -Ленинабад, 1990 (в соавт.); Шакл ва усулхои омузиши асосхои назарияи иктисод (барои факултахои гайрииктисоди). -Хучанд, 1998 ва г.

 

Аюбов Ахмадчон (01.01.1938, д.Унчии н.Хучанд), математик. Собикадори мехнат (1989). Аълочии маорифи халки ЧТ (1997). Факултаи физикаю математикаи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1961). Омузгор дар мактаби миёнаи №27 н.Хучанд (1961-69), муаллим (1969-78), сармуаллими кафедраи МТМИ ва ТХ-и ДДОЛ ба номи С.М.Киров (аз с.1978). Муаллифи як катор дастурхои методи барои омузгорон ва донишчуён ва 14 маколаи илми оид ба чабхахои гуногуни таълими математика мебошад. Бо Ифтихорномаи Вазорати маорифи халки ЧШС Точикистон мукофотонида шудааст (1990).

 

Аъзамов Субхончон Бахромчонович (15.11.1971, Конибодом), адабиётшинос, номзади илмхои филологи (2002), дотсент (2005). Факултаи филологияи точики ДДТ-ро хатм кардааст (1993). Омузгори мактаби миёнаи №12 (1993-95) ва гимназия-коллеч (1996-97), котиби масъули Маркази илмии “Паёми Хофиз” дар ш.Исфара (1994-99), унвончўи кафедраи журналистика ва назарияи тарчумаи ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (2000-02), муаллим, сармуаллим ва дотсенти кафедраи мазкур (аз с.1999). А. ба таълими таърих ва назарияи матбуот ва накди адабии точикии нимаи аввали садаи бист, равиши тахкик ва таърихи адабиёти Шарк машгул аст. Риштаи тахкикоти А. таърихи накд ва адабиётшиносии точикии нимаи аввали садаи бист, масоили наср, шеър, чомеашиноси ва фархангшиносии муосир мебошад. Муаллифи бештар аз 50 асари илми, илмиву оммави ва публитсистист. Иштироккунандаи конфронсу хамоишхои байналхалки (Техрон, 2004; Душанбе, 2006).

Осор: Баъд аз сари ганчур. -Хучанд: Нашриёти давлатии ба номи Рахим Чалил, 2003; 2004; Бозомади хуршед.-Д.: ЧДММ “Статус”, 2007 (бо хаммуаллиф) ва г.

 

Бадалов Муродулло Домуллоевич (05.05.1965, д.Томини н.Айни), физик, номзади илмхои техники (1996), дотсент (1999). ДДОД ба номи Т.Г.Шевченкоро хатм кардааст (1990). Муаллим, сармуаллими ДДОД (1990-2001), сармуаллим, дотсенти кафедраи фанхои умумитехникии ДДХ ба номи С.М.Киров (аз с.2001). Муаллифи кариб 10 маколаи илми ва илмию методи мебошад.

 

Байзоев Саттор (03.04.1954, ш.Уротеппа), математик, доктори илмхои физикаю математика (1999), профессор (2004). Аълочии маорифи ЧТ (1991). Факултаи механикаю математикаи ДДТ ба номи В.И.Ленинро бо дипломи аъло хатм кардааст (1976). Сарлаборант (1976-80), корманди хурди илми (1980-84), корманди калони илмии Пажухишгохи математикаи АУ ЧТ, дотсенти ДДТ ба номи В.И.Ленин (1989-93), дотсенти ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (1993-95), дотсент (1995-2000), профессор, мудири кафедраи математикаи оли ва информатика (2000-2002), мудири кафедраи математикаи оли ва амсиласозии ДДХБСТ (аз с.2002). Иштироккунандаи як катор конфронс ва симпозиумхои байналхалки (Маскав, 1982; Ленинград, 1983; Галле (Олмон), 1985; Киев, 1992; Новосибирск, 1999; Прага, 2001; Лвов, 2002; Воронеж, 2003; 2006) мебошад.

Осор: Эллиптические системы с ограниченными коэффициентами на плоскости. -Новосибирск, 1999; Мисолу масъалахо аз программасозии хатти.- Хучанд, 2002.

 

Бакоева Мукаддамхон Хабибовна (22.02.1953, ш.Ленинобод), математик. Факултаи физикаю математикаи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1974). Муаллими кафедраи анализи математики (1974-77), сармуаллими кафедраи алгебра ва назарияи ададхо (1977-91), сармуаллими кафедраи информатика ва математикаи хисоббарори ДДОЛ-ДДХ (аз с.1991). Такмили ихтисосро дар шахрхои Алмаато (1977) ва Маскав (1987) гузаштааст. Муаллифи 7 макола ва рахнамои таълим оид ба масъалахои омўзиши информатика мебошад. Раиси Шурои бонувони факултаи математика (аз с.2002).

 

Балтин Петр Исаевич (07.07.1919-2003), филолог. Собикадори мехнат. Донишкадаи давлатии омузгории Киргизистонро хатм кардааст. Омузгори мактаби миёна (1941-42), муаллими забони руси, физика ва математика дар мактаби тибби (1942-43), тарчумони рузномаи «Иссыккульская правда» (1943), мудири шуъбаи рузномаи «Иссыккульская правда» (1943), муаллими Донишкадаи давлатии омузгории Киргизистон (1947-50), муаллими Донишгохи давлатии Киргизистон (1951-56), и.в. мудири шуъбаи фолклор ва эпоси «Манас» дар бахши киргизистонии АУ ИЧШС (1956), и.в. мудири шуъбаи забон ва адабиёти Пажухишгохи забон, адабиёт ва таърихи Карачаево-Черкесия (1957-60), ассистенти кафедраи адабиёти рус ва хоричии Донишкадаи давлатии омузгории Карачаево-Черкесия (1960-62), сармуаллими хамин донишкада (1962-66), и.в. дотсенти кафедраи филологияи хамин донишкада (1966-67), и.в. дотсенти кафедраи адабиёти рус ва хоричии хамин донишкада (1967-68), сармуаллими кафедраи адабиёти рус ва хоричии Донишкадаи давлатии омузгории Селиноград (1968-74), сармуаллими кафедраи адабиёти рус ва хоричии Донишкадаи давлатии омузгории Талдикургон (1974-77), сармуаллими кафедраи адабиёти рус ва хоричии ДДОЛ-ДДХ (аз с.1977). Муаллифи беш аз 50 асари илми, аз чумла якчанд монография, китобхои дарси мебошад. Бо медалхои «Барои мехнати шоиста дар Чанги Бузурги Ватании солхои 1941-1945», «30-солагии галаба дар Чанги Бузурги Ватании солхои 1941-1945» ва ифтихорномахо мукофотонида шудааст.

 

Балтина Марзия Закировна (08.03.1922, Токмаки н.Чуйски ЧШС Киргизистон), забоншинос, номзади илмхои филологи (1964), дотсент (1972). Собикадори мехнат (1980). Аълочии маорифи халки ЧТ (1997). Донишкадаи давлатии омузгории Киргизистонро хатм кардааст (1946). Аспиранти кафедраи забони русии Донишгохи давлатии Киргизистон (1946-49), сармуаллими хамин кафедра (1949-57), сармуаллими кафедраи забони русии Донишкадаи давлатии омузгории Карачаево-Черкесия (1957-68), сармуаллим (1968-72), дотсенти Донишгохи омузгории Селиноград (1972-74), дотсенти кафедраи забони русии Донишкадаи давлатии омузгории Талдикургон (1974-77), дотсенти кафедраи забони русии факултаи П ва МТИ ДДОЛ (1978-83), дотсенти кафедраи забони муосири рус ва забоншиносии умумии ДДОЛ-ДДХ (аз с.1983). Муаллифи 14 асари илми оид ба масоили грамматикаи забони руси ва забонхои турки.

Осор: Русский язык. Ч.1. Фонетика и морфология. Учебник для студентов вузов Киргизии. -Фрунзе, 1961 (в соавт.); Грамматика русского языка. Ч.2. Синтаксис. Учебник для 7 кл. киргизских школ. -Фрунзе, 1958 (в соавт); Вопрос о формах глагола «де» в тюркологии. –Нальчик, 1959; Синтаксическое конструкции, связанные с деепричастной формой «де» (от глагола «де») в современном киргизском языке. -Нальчик, 1960 и др.

 

Балтина Светлана Петровна (10.02.1942, ш.Токмаки ЧШС Киргизистон), забоншинос. Донишкадаи давлатии омузгории забонхои хоричии Горкийро хатм намудааст (1964). Аспиранти Донишкадаи давлатии забонхои хоричии ш.Алмаато (1969-72), сарлаборанти кафедраи инкишофи нутк (1980-81), муаллими кафедраи назария ва методикаи таълими забони англиси (1981-89), сармуаллими кафедрахои забонхои хоричи, тарчума ва услубшиносии забони англиси, назария ва амалияи забони англиси, тарчума ва грамматикаи забони англисии ДДОЛ-ДДХ (1989-2007), и.в. мудири кафедраи тарчума ва услубшиносии забони англиси (1999-2000). Аз с.2007 дар нафака. Муаллифи зиёда аз 10 маколаи илми мебошад. Иштироккунандаи конфронсхои умумииттифоки аст.

 

Барак Бронислава Михайловна (1913, Виннитса), муаррих. Техникуми омузгории Виннитсаро хатм кардааст (1933). Омузгори таърих (1933-34), муаллими таърихи ИЧШС дар Донишкадаи китобдории Харков (1938-39), муаллими кафедраи таърихи Донишгохи давлатии Харков (1939-41). Баъди ба Осиёи Миёна мухочир шудан омузгори таърихи мактаби миёнаи №48 в.Тошканд (1941), муаллими кафедраи таърихи ДДОЛ (1941-44). Соли 1944 ба Харков куч бастааст. Мавзуи тадкикоти Б. «Харакати дехконон дар солхои 70-80-и карни ЧIЧ дар в.Харков» мебошад.

 

Баротов Мачнун Набичонович (1941-1999, ш.Хучанд), мутриб ва охангсоз, дотсент (1998). Хунарманди шоистаи Чумхурии Точикистон (1991). Омузишгохи мусикии ба номи Содирхон Хофиз (1963) ва Консерваторияи давлатии Тошкандро хатм намудааст (1971). Сарвари хонаи маданияти раками 1-и ш.Ленинобод (1971-72), директори театри драмавии н.Нов (1972-74), директори хонаи эчодиёти мардумии иттифокхои касабаи в.Ленинобод (1975-77), муаллими Донишкадаи давлатии санъати Точикистон ба номи Мирзо Турсунзода (1977-82), сарвари бадеии ансамбли «Чаман»-и Филармонияи давлатии Точикистон (1982-91), сармуаллими Донишкадаи давлатии санъати Точикистон (1991-96), устоди факултаи санъати ДДХ (1996-99). Муаллифи дастуруламали таълимии «Дарси рубоби бадахшони» (1991) ва беш аз 70 суруду оханг мебошад.

 

Баротов Мусо Абдурахимович (10.07.1961, ш.Ленинобод), забоншинос, номзади илмхои филологи (1994), дотсент (1997). Дар ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1978-79) ва Донишгохи ба номи Хумболдти Берлин тахсил кардааст (1978-84). Муаллими кафедраи забони олмони (1984-88), мухаккик-коромуз (1988-90), аспиранти Пажухишгохи тадкикоти лингвистии АУ Русия (Санкт-Петербург) (1990-93), сармуаллим (1994-97), ноибдекани илми факултаи забонхои хоричии ДДХ (1995-99), мудири кафедраи забони олмонии ДДОЛ-ДДХ (1998). Муаллифи зиёда аз 15 маколаи илми оид ба пахлухои мухталифи сотсиолингвистии забони олмони мебошад. Алхол корманди сафоратхонаи Олмон дар Точикистон мебошад.

 

Баротова Нури (20.02.1949, ш.Ленинобод), муаррих, номзади илмхои иктисоди (2004), дотсент. Факултаи таърихи ДДТ ба номи В.И.Ленинро хатм намудааст (1973). Мудири уток, муаллими кафедраи иктисоди сиёси (1973-87), сармуаллими кафедраи назарияи иктисодии ДДОЛ-ДДХ (1988-2004). Муалифи 15 маколаи илми, дастурхои илмию методи оид ба проблемахои ташакулёбии бизнеси хурд ва миёна дар шароити гузариш ба иктисодиёти бозаргони мебошад.

Осор: Микроэкономическая система и её регулирование. -Худжанд, 1988; Современные проблемы микроэкономики. -Худжанд, 1999; Некоторые проблемы формирования малого и среднего бизнеса в Таджикистане. -Худжанд 1999.

 

Баходуров Маъруфхоча (1920 – 1997, н.Б.Гафуров), сароянда. Хунарманди шоистаи ЧШС Точикистон (1945). Хофизи халкии ЧШС Точикистон (1947). Яке аз давомдихандагони анъанахои Содирхон Хофиз. Узви дастаи хаваскорони касри маданияти комбинати абрешим (1934-38), овозхони Филармонияи давлатии Точикистон (1938-1950), рохбари ансамбли мусикии точик дар кумитаи садои ЧШС Узбекистон (1950-56), корманди театри опера ва балети ш.Самарканд (1966-67), профессори Академияи мусики (1993-96). Б. ичрокунандаи силсилаи сурудхои «Шашмаком», асархои Содирхон Хофиз («Гулёр», «Гулёри Содирхон», «Ушшок»-и Содирхон) мебошад. Сурудхои машхури Баходуров «Ба фидои ту», «Тасаддук», «Эй дил хомуш шав», «Дилбари чонони ман», «Ёрро» ба ганчинаи тиллоии мусикии халки точик ворид шудаанд. Иштироккунандаи хамоиши байналхалкии мусикии мардумони Шарк (Самарканд 1988), Анчумани точикони дунё (Душанбе, 1994), Рузхои адабиёт ва санъати точик дар вилоятхои Тошканду Фаргона (1997). Барои хизматхои шоён дар рушду такомули санъати миллии точикон бо орденхои Байраки Сурхи Мехнат (1957), «Нишони фахри», медали «Барои шучоати мехнати» (1954), Ифтихорномаи Президиуми ШО ЧШС Точикистон кадрдони шудааст.

 

Баходуров Хабибуллохон Инъомович (24.10.1970, ш.Уротеппа), мухандис-математик, номзади илмхои иктисоди (2002), дотсент (2003). Факултаи МЭХ-иматематикаи ДДТ ба номи В.И.Ленинро хатм кардааст (1992). Мудири лабораторияи МЭХШ-и факултаи иктисоди (1992-95), муаллими кафедраи кибернетикаи иктисоди (1995-2002), мудири кафедраи коргузории гумруки факултаи хукукшиносии ДДХ ба номи академик Б. Гафуров (аз с.2002). Соли 1998 дар мактаби тобистонаи иктисоди дар шахри Алмаато ва соли 2000 дар Донишгохи ш.Гринобли Фаронса аз курсхои такмили ихтисос гузаштааст. Муаллифи 14 маколаи илми, дастурхои илмию методи оид ба инкишофи иктисодиёт ва хадамоти гумруки.

 

Бегалиев Эсонали Ирискулович (25.03.1921, д.Пахтакори н.Конибодом - 25.05.1998, д.Ниёзбеки н.Конибодом), математик. Собикадори мехнат. Аълочии маорифи халки ЧШС Точикистон. ДДОЛ ба номи С.М. Кировро хатм кардааст (1956). Омузгори мактаби миёнаи №36 н.Конибодом (1940-47), муаллим (1956-58), сармуаллими кафедраи математикаи оли (1958-70), сармуаллими кафедраи математикаи элементари (1970-75), сармуаллими кафедраи МТМ-и ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1975-85). Доир ба масоили типологияи халли вазифахои математики, методикаи истифодаи онхо дар маърифати математикии донишчуёну мактабиён тадкикот бурдааст. Муаллифи чор асари илми мебошад. Ба муносибати 40-солаги ва 50-солагии Галаба бар Олмони фашисти бо медалхои чашни мукофотонида шудааст. Бо ифтихорномахои Вазорати маълумоти олии ЧШС Точикистон сарфароз гардонида шудааст.

 

Бегматов Абдурахмон (25.07.1933 - 03.12.2001, ш.Хучанд), педагог, номзади илмхои педагоги (1982), дотсент (1984). Ходими хизматнишондодаи маорифи халки ЧТ. Факултаи физикаи ДДОЛ-ро хатм намудааст (1954). Омузгори физикаи мактаби миёнаи №5-и н.Маскав (1956-57), омузгори физикаи мактаби миёнаи №11-и ш.Ленинобод (1957-65), инструктори шуъбаи идеологияи кумитаи хизбии ш.Ленинобод (1965-69), директори мактаби миёнаи №13-и ш.Ленинобод (1969-84), дотсенти кафедраи педагогикаи ДДОЛ (аз с.1984), раиси Шурои собикадорони чанг ва мехнати ш.Хучанд (1999-2000). Оид ба масъалахои инкишофи фаъолнокии чамъиятии талабагон ва донишчуён, корбасти гояхои педагогии «Шохнома»-и Фирдавси дар тарбияи наврасон, таргибу ташвики гояхои педагогии В.А.Сухомлинский тадкикот бурдааст. Муаллифи зиёда аз 40 маколаи илми ва дастурхои илми-методи оид ба масъалахои мубрами тарбияи чавонон мебошад. Иштироккунандаи конфронсхои байналхалки дар Ереван (1976), Телавив (1978), Ростови лаби Дон (1982), Хучанд (1996). Бо ифтихорномаи Президиуми ШО ЧШС Точикистон мукофотонида шудаст (1969).

Осор: Пропаганда космонавтики в Таджикистане. -Ленинобод, 1988; Диспут как средство формирования ценностных ориентаций. -Ленинобод, 1990 (в соавт.); Использование идей  «Шахнаме» Фирдоуси в воспитании подрастающего поколения. -Худжанд, 1992; Пропаганда педагогических идей В.А.Сухомлинского в Таджикистане. -Худжанд, 1998.

 

Бердиалиев Абдували (10.03.1939, н.Бешарики в.Фаргонаи ЧШС Узбекистон) забоншинос, доктори илмхои филологи (1989), профессор (1992). Собикадори мехнат (2000). Аълочии маорифи халки ЧШС Точикистон (1986). Факултаи таъриху филологияи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1964). Омузгори забон ва адабиёти узбеки мактаби миёнаи н.Ленин (1964-65), хизмат дар Артиши Шурави (1965-67), аспиранти Донишгохи давлатии Тошканд ба номи В.И.Ленин (1967-70), муаллим (1970-71), сармуаллим (1971-73), дотсенти кафедраи забон ва адабиёти узбек (1973-77), дотсент (1977-89), профессори кафедраи забони узбекии ДДОЛ-ДДХ (аз с.1990). Узви Шурои дифои рисолахои номзадии назди ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (1996). Муаллифи 159 маколаи илми, 10 рисола бахшида ба масъалахои забоншиносии узбеки мебошад. Тахти рохбарии Б. зиёда аз 20 мухаккик ва аспирант рисолаи доктори ва номзади дифоъ намудаанд.

Осор: Эргаш гапли кушма гап конструктсияларда семантик-сигнификатив парадигматика. -Т: «Фан», 1989; Узбек тили суз бирикмалари синтаксиси. -Ленинобод, 1990; Узбек тили синтактик парадигматикаси асослари. -Т: «Фан», 1990; Узбек тилида омоним моделли эргаш гапли кушма гаплар. -Т: «Фан», 1990; Узбек тили эргаш гапли кушма гапларида синтактик алока ва синтактик муносибатлар. -Т: «Фан», 1990;

Бердишукуров Абдунаим Абдусамадович (19.01.1970, д.Андархами н.Лайлаки в.Уши ЧШС Киргизистон), файласуф, номзади илмхои фалсафа (1999), дотсент (2001). Факултаи таърихи ДДХ ба номи акад. Б.Гафуровро хатм кардааст (1994). Мухаккик-коромуз (1994-95), аспирант (1995-98), муаллими кафедраи сиёсатшиноси (1998-2000), сармуаллим (2000-01), дотсенти кафедраи сиёсатшиносии ДДХ ба номи акад. Б.Гафуров (аз с.2001). Муаллифи рисола ва зиёда аз 40 маколаи илми, илмию методи оид ба масъалахои мухталифи сиёсатшиноси мебошад. Иштироккунандаи конфронсхои байналхалки ва минтакави.

Беркович Марк Ефимович (1903, д.Овиденеполеи губ.Одесса), муаррих, номзади илмхои таърих (1939), дотсент (1940). Муаллими мактабхои олии Одесса (1930-41), и.в. мудири кафедраи таърихи ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1942-45). Мутахассиси таърихи асрхои миёна, яке аз ташкилкунандагони кафедраи таърихи ДДОЛ ба номи С.М.Киров, донандаи давраи феодализм, лектори мохир, донишманди варзида.

 

Бирюков Валерий Архипович (1938, ш.Воронежи Русия), забоншинос, номзади илмхои филологи (1976), дотсент (1982). Аълочии мактабхои олии ИЧШС, Аълочии маорифи ЧТ. Факултаи забони олмонии Донишкадаи давлатии забонхои хоричии Алмааторо хатм кардааст (1961). Муаллим (1963-64), сармуаллими кафедраи забони олмонии ДДОЛ (1964-76), аспиранти Донишгохи давлатии забонхои хоричии Маскав (1971), мудири кафедраи забони олмони (1976-87), декани факултаи забонхои хоричии ДДОЛ (1987-92). Муаллифи бештар аз 40 маколаи илми, дастурхои илмию методи оид ба масъалахои назарии забони олмони ва усули таълими он дар мактаби оли мебошад. Аз соли 1995 дотсенти Донишгохи омузгории ш.Липетск (Русия) мебошад.

 

Бобоев Юсуф (17.01.1974, ш.Ленинобод), муаррих, номзади илмхои таърих (2006). ДДХ ба номи академик Б.Гафуровро хатм кардааст (1996). Омузгори мактаби тахсилоти умумии №5-и ш.Хучанд (1995-98), аспирант (1998-2002), муаллим (2002-07), сармуаллими кафедраи археология ва этнографияи халки точики ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (аз с.2007). Муаллифи 5 маколаи илми ва як рисола дар бораи инъикоси масоили таърих ва фарханги халкхои Мовароуннахру Хуросон дар осори Абурайхони Беруни. Иштироккунандаи конфронсу хамоишхои чумхурияви (Душанбе, 2001); (Хучанд, 2002, 2006).

Осор: Древняя и средневековая культура народов Среднего Востока в трудах Абурайхана Беруни. –Худжанд, 2006;

 

Бобоев Эргаш (1934, д.Шайдони н.Ашт - 1995), забоншинос, номзади илмхои филологи (1978), дотсент (1980). ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1955). Омузгори забони англисии мактаби миёнаи №2-и д.Шайдон (1955-56), муаллими кафедраи забонхои хоричии ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1956-63), шунавандаи курси олии омузгории Донишгохи давлатии Воронеж (1963-65), сармуаллим (1965-80), аспиранти Донишкадаи давлатии омузгории ш.Маскав ба номи Ленин (1974-75), мудири кафедраи забонхои хоричи (1967-72), мудири кафедраи назария ва методикаи таълими забони англисии ДДОЛ (1972-73; 1978-81), дотсенти хамин кафедра (1981-86). Такмили ихтисосро дар курсхои олии дусолаи омузгории Донишгохи давлатии Воронеж (1963-65) гузаштааст. Муаллифи 20 маколаи илми оид ба масоили типологияи мукоисавии забонхои англиси ва точики мебошад. Иштироккунандаи конфронсхои байналхалки аст.

 

Бобоева Зеварой Субхоновна (15.10.1966, ш.Панчакент), адабиётшинос, номзади илмхои филологи (2007). Факултаи филологияи точики ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1987). Омузор ва чонишини директор оид ба корхои тарбияи мактаби миёнаи №15-и ш.Панчакент (1987-92), омузгори забон ва адабиёти точики мактаби тахсилоти хамагонии №9-и ш.Хучанд (1993-2001), муаллими кафедраи адабиёти муосири точики факултаи филологияи точики ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (аз с.2001). Рохбари махфили илмию адабии «Бахористон». Тадкикоти илмиаш ба проблемахои пайдоиш, ташаккул ва инкишофи насри илмию тахайюли дар адабиёти муосири точик бахшида шудааст. Муаллифи 8 маколаи илми мебошад.

 

Бобоева Зиннатой (15.09.1944, ш.Ленинобод), биолог. Дастпарвари ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1966). Ассистенти кафедраи зоологияи ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1966-76), аспиранти Пажухишгохи зоология ва паразитологияи АУ ЧШС Точикистон (1977-79). Раиси иттифоки касабаи факулта (1987-89). Дар мавзуи «Хашароти паразитии водии Фаргона» тадкикоти илми бурдааст. Муаллифи 16 маколаи илми ва китоби дарсии «Генетика» мебошад. Аз с.1999 нафакахур аст.

 

Бобоева Мўътабархон Саидмуртазоевна (09.09.1973, ш.Ленинобод), адабиётшинос, номзади илмхои филологи (2007). Дастпарвари ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (1995). Муаллим (1995-2006), сармуаллими кафедраи адабиёти классикии точики ДДХ (аз с.2006). Тадкикоти илмиаш ба баррасии арзиши адабии шурўхи турки, аз чумла, “Шархи Суди бар Хофиз” бахшида шудааст. Муаллифи 5 маколаи илми ва як рисола мебошад.

Осор: Шархи Суди ва масъалахои маърифати бадеи ва тахлили ашъори Хофиз. –Хучанд: Нури маърифат, 2007.

 

Бобоева Шафоат Эргашевна (26.08.1946, ш.Ленинобод), биолог. Факултаи табиатшиносию географияи ДДОЛ-ро хатм намудааст (1968). Сарлаборант (1968), ассистент (1968-84), сармуаллими кафедраи анатомия ва физиология (1991-2005), сармуаллими кафедраи асосхои дониши тиб ва мудофиаи шахрвандии ДДОЛ-ДДХ (аз с.2005).

 

Бобокалонов Абдучалил (04.07.1949, д.Обиборики н.Гончи), муаррих, номзади илмхои таърих (1985), дотсент (1987). Аълочии маорифи халки ЧТ (1997). Факултаи таъриху филологияи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1970). Лаборанти кафедраи таърих (1970-71), муаллими хамин кафедраи ДДОЛ (1971-72), хизмат дар сафи Артиши Шурави (1972-73), муаллими кафедраи таърих (1973-75), сармуаллими кафедраи таърихи умуми (1975-87), дотсенти хамин кафедра (1987-90), мудири кафедраи услуби таълими таърих (1990-91), мудири кафедраи таърихи нав ва навтарин (1991-95), мудири кафедраи таърихи умуми (1995-99), декани факултаи таърих (1999-2001), ноибректори ДДХ оид ба тарбия (2001-05), узви Мачлиси намояндагони Мачлиси Олии ЧТ (аз с.2005). Муаллифи бештар аз 40 асари илми ва илмию оммави оид ба масъалахои инкишофи маълумоти миёна дар Точикистон, муносибатхои иктисодии ЧТ бо мамолики хоричи, раванди демократонии хаёти чомеа дар ЧТ ва гайра. Иштироккунандаи як катор конфронсхои байналхалки, чумхурияви ва минтакави. Бо Ифтихорномаи Хукумати ЧТ мукофотонида шудааст (2001).

Осор: Самтхои асосии сиёсати хоричии Точикистон ва мустахкамшавии мавкеи байналхалкии он. –Хучанд, 1994 (бо хаммуаллиф); 400 суолу чавоб аз таърихи нав ва навтарини мамлакатхои хоричи. –Хучанд: Нури маърифат, 2002 ва гайра.

 

Бобоназаров Хушназар (07.05.1947 - 21.06.2006, д.Ашти Поёни н.Ашт), физик, номзади илмхои физикаю математика (1980), дотсент (1988). ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1969). Хизмат дар сафи куввахои мусаллах (1969-70). Сарлаборанти кафедраи накшаю расм, хамзамон омузгори физика дар мактаби миёнаи шабонаи ш.Ленинобод (1970-71), лаборант ва ассистенти кафедраи физикаи умумии ДДОЛ (1971-72), мухаккик-коромуз ва аспиранти ПФТ ба номи А.Ф.Иоффеи АУ ИЧШС (ш.Ленинград) (1972-76), муаллим (1977-78), сармуаллим (1978-82), дотсенти кафедраи физикаи умуми (1982-94), ноибдекани факултаи физикаи ДДОЛ-ДДХ (1994-95), ходими калони илмии кафедра дар ПФТ ба номи А.Ф.Иоффе АУ Русия (1997-99), дотсенти кафедраи физикаи умуми ва чисмхои сахти ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (1999-2006). Б. аз с.1995 инчунин дар Маркази илмии хучандии АУ ЧТ ба сифати ходими калони илми фаъолият дошт. Тахти рохбарии Б. солхои 1981-84 дар факултаи физикаи ДДОЛ аввалин корхои шартномавии илми ташкил карда шудааст. Муаллифи зиёда аз 40 маколаву дастурхои методи мебошад. Ба тадкики физикаи вайроншавии маводхои таркиби машгул шудааст. Дар якчанд конфронсхои байналхалки оид ба физикаи вайроншавии чисмхои сахт ширкат кардааст.

Осор: Корхои лаборатори аз физикаи молекулави. -Ленинобод: ООП ЛОУС, 1987; Практикуми физикаи молекулави. -Хучанд: Нури маърифат, 2003.

 

Бобохонов Кулихон (01.08.1956, д.Худгифи болои н.Мастчох), математик, номзади илмхои физикаю математика (2003), дотсент (2004). Аълочии маорифи ЧТ (2005). Факултаи математикаи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1981). Омузгори мактаби миёнаи №23-и н.Пролетар (1981-83), сарлаборант, муаллими кафедраи геометрияи ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1983-86), мухаккик-коромузи Донишкадаи энергетикии Маскав (1986-87), муаллим, сармуаллими кафедраи анализи математики ва назарияи функсияхо (1987-92), сармуаллими кафедраи муодилахои дифференсиалии ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (1992), раиси иттифоки касаба, ноибдекани тарбия, ноибдекани таълими факултаи математика (1992-2004), чонишини мудири шуъбаи таълими ДДХ ба номи акад. Б.Гафуров (аз с.2005). Муаллифи зиёда аз 15 маколаи илми ва дастурхои методи аст. Дорандаи медали «Барои мехнати шучоатнок» (1981).

 

Бобохонова Муяссара Ахмадовна (20.07.1943, ш.Ленинобод), иктисоддон, номзади илмхои иктисоди (1974), дотсент (1979). ДДТ ба номи В.И.Ленинро хатм кардааст (1967). Ассистенти кафедраи иктисодиёти саноат (1967-70), аспиранти ДДТ ба номи В.И.Ленин (1970-73), дотсенти кафедраи иктисодиёти саноати ДДТ (1973-93), дотсенти кафедраи иктисодиёт ва ташкили истехсолот ва хизматрасонии ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (аз с.1993). Сарвари ассотсиатсияи «Зан ва чомеа» мебошад. Тадкикоти илмиаш ба масъалаи такрористехсоли фондхои асоси бахшида шудааст. Муаллифи зиёда аз 30 маколаи илми, илми-методи ва дастурхои таълими.

Осор: Исследование состояния развития предпринимательства и определение его приоритетных направлений в Худжанде. -Худжанд, 2001; Бизнес-карта в Худжанде. -Худжанд, 2001. Исследование развития состояния предпринимательства и определение его приоритетных направлений в Истаравшане. -Худжанд, 2001.

 

Бобохочаев Зикриё Муртазоевич (01.01.1933, ш.Хучанд), клинитсист, доктори илмхои тиб (1988), профессор (1989). Аълочии нигахдории тандурустии ИЧШС (1983). Корманди Шоистаи ЧТ (1999). ДДТТ ба номи Абуали ибни Синоро хатм кардааст (1960). Сардухтури беморхонаи минтакавии совхози богу токпарвари (1960), сардухтури беморхонаи минтакаи Чиптураи Шахринав (1960-63), сарвари шуъбаи беморхонаи рохи охани истгохи Душанбе (1963-65), ординатори клиники, аспирант, ходими хурди илмии Пажухишгохи гастроэнтерологияи точикистонии АУ тиббии ИЧШС (1966-71), ассистенти кафедраи терапияи госпиталии ДДТТ (1971-78), докторанти Пажухишгохи марказии гематологияи Вазорати тандурустии ИЧШС ва Пажухишгохи генетикаи тиббии АУ тиббии ИЧШС (1979-80). Аз с.1981 мудир ва дотсенти (1983) кафедраи беморихои дохилии факултаи такмили ихтисоси духтурони ДДТТ. Соли 1994 ректорати ДДХ ба номи академик Б.Гафуров Б.-ро ба факултаи тибби барои ташкили кафедраи терапияи факултети даъват кард. Мудири кафедраи мазкури ДДХ (1994-97), мудири хамин кафедраи БХ ДДТТ (1997-2003), мудири кафедраи терапияи шуъбаи хучандии Донишкадаи тайёрии баъдидипломии кормандони тибби Точикистон (аз с.2004). Муаллифи дастурхои таълими оид ба амрози низомхои рохи нафасу шуш, аъзои гардиши хун, аъзои хозима, ихрочи бавл, хунофар ва бештар аз 160 маколаи илми, 8 таклифи ратсионализатори, 2 шаходатномаи муаллифи. Узви хайъати тахрири мачаллаи «Клиническая медицина» (Маскав) аст. Бо ифтихорномахои Вазорати тандурусти ва Вазорати мудофиаи ЧТ сарфароз гардонида шудааст. Тахти рохбарии Б. 7 нафар рисолаи номзади химоя кардаанд. Иштироккунандаи конфронсу хамоишхои байналхалки (Дрезден, 1991), умумииттифоки (Маскав, 1985, 1990) оид ба масоили патологоияи дохили мебошад.

Осор: Неотложные состояния и оказания экстренной помощи при важнейших заболеваниях внутренних органов (учебно-методические разработки для студентов старших курсов медвузов). -Худжанд, 1995; Врачебно-трудовая экспертиза при заболеваниях внутренних органов (учебно-методическое пособие для слушателей факультета усовершенствования врачей). -Д., 1987.

 

Бобохочаев Мухаммад Хочаевич (19.11.1924 - 23.12.2003, ш.Хучанд), терапевт, доктори илмхои тиб (1964), профессор (1965). Ходими хизматнишондодаи илми ЧШС Точикистон (1969), Иштироккунандаи Чанги Бузурги Ватани, Шахрванди фахрии ш.Хучанд (1995), академики МАНЭБ (1996). Омузишгохи тиббии Ленинобод (1939), Донишкадаи муаллимтаёркунии Тошканд (1941), ДДТТ-ро хатм кардааст (1951). Омузгори физикаю математика, чонишини директор, директори мактаби ибтидоии №5 дехшурои Дахана (1941-42), хизмат дар сафи Артиши Сурх (1942-46), ассистент, дотсент, и.в.мудири кафедраи терапияи ДДТТ (1951-60), докторанти Пажухишгохи биофизикаи АУТ ИЧШС (1960-63), мудири кафедраи муттахидаи терапияи факултахои педиатрия ва стоматология, мудири кафедраи терапияи факултативи ва госпиталии ДДТТ (1964-74), хамзамон сартерапевти Вазорати нигохдории тандурустии ЧШС Точикистон (1964-87), мудири кафедраи беморихои дохилии ДДТТ (1974-92), мудири клиникаи чумхуриявии эхёи ш.Хучанд (1992-96), директори коллечи тиббии Хучанд (1996-98), мудири кафедраи беморихои дарунии БХ ДДТТ (1998-2003). Узви раёсати Чамъияти терапевтхои ИЧШС, узви раёсати чамъиятхои кардиологхо, гематологхо, ревматологхо, нефрологхо, геронтологхо, раиси чамъияти чумхурияви ва вилоятии терапевтхо буд. Муаллифи бештар аз 300 асари илмист. Тадкикоти Б. асосан ба масоили кардиология, гемотология, курортология, энзимология бахшида шудаанд. Бо ташаббуси Б. маркази гемотологияи чумхурияви дар ш.Душанбе ва шуъбахои кардиоревматологи дар хамаи нохияхои чумхури таъсис ёфтанд. Бо медалхои чанги, ифтихорномахои Президиуми Шурои Олии ЧШС Точикистон мукофотонида шудааст.

Осор: Здоровое сердце и высокогорье. -Д., 1975; Применение инструментальных неинвазывных методов исследования в кардиологии. -Д., 1994; Мумиё и кровь. -Д., 1986; Цитопенические синдромы в условиях жаркого климата Таджикистана. -Д., 1987 ва г.

 

Бобохучаева Мухаббат Абдуллоевна (07.06.1957, ш.Ленинобод), забоншинос, мутахассиси забонхои англиси ва точики ва типологияи лингвисти, номзади илмхои филологи (2000) дотсент (2001). Факултаи забонхои хоричии ДДОД ба номи Т.Г.Шевченкоро аз руи ихтисоси забони англиси хатм намудааст (1979). Сарлаборант (1981), муаллим (1988), коромузи ДДОД ба номи Т.Г.Шевченко, сармуаллим (1995), мудири кафедраи тарчума ва грамматикаи забони англиси (1999), мудири кафедраи ихтисоси II ва усули таълими забони хоричии ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (2007).

Осор: Именные формы английских глаголов. –Д., 2000.

 

Бобочонов Абдурозик Набиевич (30.04.1960, д.Кулангири н.Хучанд), зоомухандис, номзади илмхои кишоварзи (1991). Факултаи зоомухандисии Донишкадаи кишоварзии Точикистонро хатм кардааст (1982). Сарлаборанти Пажухишгохи чорводории Узбекистон (1982-84), аспирант, корманди хурди илми (1984-87), корманди калони илмии Пажухишгохи чорводории Узбекистон (1987-91), сармутахассиси шуъбаи чорводории идораи кишоварзии в.Сугд (1991-2000), сармуаллим (2001), дотсенти кафедраи биология ва методикаи таълими табиатшиносии ДДХ (аз с.2001). Муаллифи 10 маколаи илми.

 

Бобочонов Абдухафиз Абдурасулович (25.05.1953, д.Овчи-Калъачаи н.Хучанд), математик, доктори илмхои физикаю математика (2001). Факултаи физикаю математикаи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм намудааст (1974). Муаллими кафедраи таълими ибтидоии ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1974-76), мухаккик-коромуз, аспиранти Пажухишгохи математикаи АУ ЧШС Киргизистон, аспиранти Донишкадаи энергетикии ш.Маскав (1976-82), ходими калони илми (1982-85), мудири кафедраи геометрия (1985-92), мудири кафедраи алгебра ва геометрияи ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (1992-93), мухаккик-коромуз, докторанти Донишкадаи энергетикии ш.Маскав (1994-97). Аз с.1998 дар кафедраи курсхои махсуси математикаи олии хамин донишкада фаъолияташро идома медихад. Соли 2001 рисолаи докториашро бомуваффакият дар Донишгохи давлатии Маскав химоя кардааст. Муаллифи якчанд маколаи илми ва дастурхои илми-методи мебошад.

Осор: Математические проблемы пограничного слоя. –Худжанд, 1990.

 

Бобочонов Акбарали Хайдарович (02.08.1949, н.Хучанд), педагог. Аълочии маорифи ЧТ (1998). Шўъбаи накша, расм ва мехнати факултаи физикаи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1974). Омузгори мактаби миёнаи №17 ш.Гафуров (1974-76), хизмат дар сафи Артиши Шурави (1973-74), муаллим (1977-82), сармуаллими кафедраи расм ва мусаввирии факултаи рассоми-графикии ДДОЛ-ДДХ (аз с.1982). Муаллифи зиёда аз 80 асари эчоди буда, асархояш борхо дар намоишгоххои шахр, вилоят ва донишгох ба маърази тамошо гузошта шудаанд.

 

Бобочонов Юсуфчон (20.10.1951, н.Хучанд), навозанда, дотсент (2004). Хунарпешаи шоистаи ЧТ (1994). Донишкадаи давлатии санъати Точикистон ба номи Мирзо Турсунзодаро хатм намудааст (1980). Узви махфили хаваскорони омузишгохи касбхои техникии раками 31-и ш.Ленинобод (1967-69), хизмат дар сафи куввахои мусаллахи ИЧШС (1969-71), ташкилкунанда ва рохбари гурухи доирадастони хонаи маданияти раками 1 ба номи «Садо» (1974-93), муаллими АМ ЧТ (1993-96), сармуаллими факултаи санъати ДДХ (1996-2004), дотсенти факултаи санъати ДДХ (аз с.2004). Иштироккунандаи озмуну фестивалхои байналхалкиву чумхурияви (Краснодар, 1981; Вилнюс, 1994; Маскав, 1985, 1993; Тошканд, 1991; Душанбе, 2002). Дорандаи чоизаи фестивал-озмун бахшида ба 40-солагии галаба дар ЧБВ (Маскав, 1991), чоизаи фестивали байналхалкии «Ситорахои ман» (Маскав, 1993).

Осор: Барномаи таълимии «Синфи доира». -Хучанд, 2000; Усули доира ва ритмика. -Хучанд, 2001.

 

Бобочонова Малохат Чумъаевна (02.07.1952, ш.Ленинобод), биолог, доктори илмхои биология (2007), дотсент (1998). Факултаи табиатшиноси ва геогорафияи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм намудааст. Муаллим (1990-92), сармуаллим (1992-96), дотсенти кафедраи ботаника ва физиологияи рустанихо (1996), мудири кафедраи номбурдаи ДДХ (аз с.1998). Узви Шурои чамъияти физиологияи рустанихои ЧТ мебошад. Иштироккунандаи конфронсу симпозиумхои байналхалки (Маскав, 1999; ш.Варнаи Булгория, 1998; ИМА, 1999). Бо якчанд марказхои илмии ИЧШС ва хорича, аз чумла Донишгохи ш.Варнаи Булгория, донишгоххои ИМА ва Чумхурии Узбекистон оид ба масъалаи фотосинтез дар шаклёбии хосили навъхои гуногуни пахта хамкори кардааст. Муаллифи бештар аз 50 макола, аз чумла ду дастури методи ва китоби «Хифзи табиат - нури зиндаги» мебошад.

 

Бобочонова Махбуба Ганиевна (21.12.1966 ш.Шахритус), зоолог. Дастпарвари ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1984). Муаллими кафедраи анатомия ва физиологияи одаму хайвоноти ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1989-96), аспиранти кафедраи зоология (1996), сармуаллими кафедраи зоология ва физиологияи одаму хайвоноти ДДОЛ-ДДХ (аз с.2004). Б. дар хаёти чамъиятии донишгох ва шахр фаъолона иштирок мекунад. С.-хои 1985-88 котиби кумитаи комсомоли факултаи фанхои табии ва с.-хои 1985-89 депутати Шурои депутатхои халки ш.Хучанд буд. Муаллифи 5 маколаи илми. Дар мавзуи «Намудхои нодири дастболони Точикистони Шимоли» тадкикоти илми бурда истодааст.

 

Бобочонова Раъно Махмудовна (18.02.1971, д.Кистакузи н.Хучанд), журналист, хукукшинос, номзади илмхои таърих (1998), дотсент (2003), доктори илмхои филологи (2006). Шуъбаи журналистикаи ДДТ-ро бо дипломи аъло (1992) ва факултаи хукукшиносии ДДХБСТ-ро хатм кардааст (2000). Омузгори мактаби миёнаи №5 (1992-93), аспиранти ДДХ ба номи акад. Б.Гафуров (1993-96), журналист дар телевизионхои гайридавлатии «Чахоноро», «ТВ-7», «СМ-1»-и ш.Хучанд (1993-2003), муаллим (1997-99), сармуаллим (1999), дотсенти кафедраи журналистика ва назарияи тарчумаи факултаи филологияи точик (аз с.2003), докторанти кафедраи телевизион ва радиошунавонии факултаи журналистикаи ДДМТ (2003-06). Риштаи тахкикоти Б. инъикоси масъалахои гендери дар ВАО, масъалахои хифзи хукуки журналист дар чомеа мебошад. Муаллифи бештар аз 40 асари илми, илмиву оммави ва публитсисти аст. Иштироккунандаи конфронсу хамоишхои байналхалки дар Алмаато, Маскав, Тифлис, Душанбе (1998-2006) мебошад.

 

Бобочонова Фотима Махмудовна (23.02.1948, ш.Ленинобод), биолог. ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм намудааст (1971). Муаллим (1971-80), сармуаллими кафедраи мудофиаи граждании ДДОЛ-ДДХ (1980-95).

 

Бойматов Аличон (15.06.1948, н.Гончи), забоншинос ва методист, номзади илмхои филологи (1993), дотсент (1995). Аълочии маорифи халки ЧТ (1991). Факултаи забонхои хоричии ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1969). Муаллими кафедраи инкишофи нутки дахони ва хатти (1969-77), сармуаллим (1977-93), мудири кафедраи филологияи англисии №1 (1993-96), коромузи Донишгохи Чикаго (ИМА, 1995), мудири кафедраи услубшиноси ва тарчума (1996-99), мудири кафедраи ихтисоси дуюм ва усули таълими забонхои хоричи (аз с.1993). Узви Шурои олимони ДДХ ба номи акад. Б. Гафуров (аз с.1996), раиси Шурои илми-методии факултаи забонхои хоричи (1996-2003), директори Маркази омузиши забонхои русиву англиси ва технологияи компутари дар назди ДДХ (аз с.2003), узви Шурои хамохангсозии Донишгох ва шуъбаи маорифи ш.Хучанд. Дорандаи грантхои илмии байналхалкии Фулбрайт (1995, ИМА) ва Сорос (2000). Муаллифи бештар аз 50 асари илми-методи аст. Иштироккунандаи як катор конфронсу хамоишхои байналхалки (Хучанд, 1995; Тошканд, 1998; ИМА, 1997; Киргизистон, 2005).

Осор: Ташкил ва гузаронидани корхои беруназсинфи бо забони англиси. –Ленинобод, 1990; Мачмуаи машкхои тести аз забони англиси –Хучанд, 1995;

 

Бойматов Аличон Азизович (12.06.1945, ш.Ленинобод), иктисоддон, доктори илмхои иктисоди (1988), профессор (1991). ДДТ ба номи В.И.Ленин (1966) ва курси маркетинг ва сохибкории донишгохи Линколн (ИМА)-ро хатм кардааст (1995). Сариктисоддони базаи чумхуриявии «Таджиклесстройторг» (1966), хизмат дар сафи Артиши Шурави (1966-67), ходими илми (1967-70), мудири шуъба (1970-75), директори бахши точикистонии Пажухишгохи умумииттифокии конъюнктура ва талабот (1975-84), ходими калони илми (1984) ва мудири шўъбаи Пажухишгохи иктисодиёти АУ ЧТ (1984-92), мудири шуъбаи бахши хучандии Пажўхишгохи иктисоди чахони ва муносибатхои байналхалки (1984-2001), чонишини директори Маркази илми-иктисодии ДДХ (2001-03), ноибдекани факултаи менечмент ва технологияи компутарии ДДХ (аз с.2003). Муаллифи зиёда аз 100 кори илми, аз чумла 15 китобу монография мебошад. Муаллифи нахустин китоби дарсии «Маркетинг» барои мактабхои олии Чумхурии Точикистон аст. Тахти рохбарии Б. панч нафар рисолаи номзади химоя кардаанд. Дорандаи Чоизаи ба номи академик Б.Гафуров. Шахрванди фахрии Линколн (ИМА). Иштироккунандаи конфронсхои байналхалки (ИМА, Небраска, 1995; Канада, Ванкувер, 1995). Бо медалхо мукофонида шудааст.

Осор: Проблемы развития внутреннего рынка товаров легкой промышленности Таджикистана. –Д.: Ирфон, 1977; Народное потребление в Таджикистане. -Д.: Ирфон, 1980; Дарачаи зиндагонии ахолии Точикистон. -Д.:Ирфон, 1985; Региональный рынок: состояние и проблемы сбалансированности. –Д.: Ирфон, 1985; Хозяйственный механизм в торговле. – Д.: Знание, 1989; Маркетинг. Китоби дарси. -Хучанд, 2005.

 

Бойматов Зикрулло (30.08.1933, ш.Хучанд), педагог. Факултаи педагогика ва таълими ибтидоии ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм намудааст (1962). Муаллими кафедраи педагогика ва МТИ (1962-64), сармуаллими кафедраи педагогикаи умумии ДДОЛ (1964-68), котиби маошхури кумитаи комсомоли донишкада (1966-68), аспиранти ДДОД (1968-71), сармуаллими кафедраи педагогикаи умумии ДДОЛ-ДДХ (аз с.1971). Солхои 1999-2000 раиси Шурои мутобикгардонии кор байни шурои махалхо, минтакахои истифодаи манзили назди хукумати ш.Хучанд буд. Масъалахои тарбияи ахлокии хонандагон, накши оила, мактаб ва чамъият дар ташаккули шахсият, педагогикаи халкиро тахкик мекунад. Муаллифи 15 маколаи илми ва дастурхои илмию методи аст.

 

Бойченко Наталия Михайловна (1949, ш.Ейски Русия), забоншинос. Муаллим, сармуаллими кафедраи забони олмонии ДДОЛ (1972-94). Муаллифи маколахо оид ба усули таълими забонхои хоричи.

 

Бозоров Носирчон Содикович (26.12.1970, н.Риштони в.Фаргона), физик, номзади илмхои физикаю математика (2002). Факултаи физикаи ДДХ ба номи акад. Б.Гафуровро хатм кардааст (1993). Мухаккик-коромуз (1993-97), ба аспирантураи ДДХ ба номи Б.Гафуров дохил  шуда, тадкикоти илмиашро дар ПФТ ба номи А.Ф.Иоффе (С-Петербург) ба охир расонидааст. Муаллим (2005), сармуаллим (2006) ва дотсенти кафедраи физикаи  умуми ва чисмхои сахти ДДХ (аз с.2007). Муаллифи зиёда аз 10 маколаи илми доир ба физикаи чисмхои сахт мебошад.

 

Боиров Карим (01.03.1952, д.Хамробоеви н.Конибодом), физик. Факултаи физикаи ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1978) ва факултаи хукукшиносии ДДБХСТ-ро хатм намудааст (2001). Устои таълими (1978-86), муаллим (1986-89), сармуаллими кафедраи асосхои истехсолот-технология ва сохибкори (аз с.1989). Муаллифи 6 маколаи илми, дастурхои илмию методи мебошад.

 

Бойматов Сайфулло Зикруллоевич (29.12.1961, ш.Ленинобод), педагог, номзади илмхои педагоги (2005), дотсент (2005). Факултаи физикаю математикаи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1985). Омузгори мактаби миёнаи №24-и н.Хучанд (1985-90), муаллими кафедраи методикаи корхои тарбияви (1990), муаллими кафедраи психологияи умуми (1993), сармуаллим (2000), дотсенти кафедраи психологияи умумии ДДОЛ-ДДХ (аз с.2005). Доир ба мавзуи алокамандии мактаб ва оила дар ташаккулёбии тарзи хаёти чамъиятии наврасон тадкикоти илми  бурдааст. Муаллифи 18 маколаи илми ва дастурхои методи. Иштироккунандаи якчанд конфронсхои илми-амалии байналмилали (Чимкент, 2003; Боткент, 2006), чумхурияви (Душанбе, 2003).

 

Бокиев Максуд Иноятуллоевич (20.08.1954, ш.Ленинобод), муаррих, доктори илмхои таърих (2000), профессор (2002). Узви Академияи байналхалкии антропологияи умуми, узви Академияи байналхалкии ахбор (2004), академики Академияи байналхалкии улуми педагоги (2005). Омузгори мактаби миёна (1975-78), ёрдамчии муовини якуми раиси Шурои кумитаи ичроияи вакилони в.Ленинобод (1978-88), корманди масъули ташкилоти иттифокхои касаба (1988-89), дотсенти кафедраи назария ва усули корхои тарбиявии ДДХ (1989-92), мудири шуъбаи бостоншиноси ва мардумшиносии маркази илмии хучандии АУ ЧТ (1992-2002), директори шуъбаи дар Осиёи Маркази будаи Донишкадаи нави Русия (аз с.2002). Узви Шурои дифои рисолахои номзадии ихтисоси «Таърихи Ватан»-и ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (аз с.1996). Муаллифи се рисола ва бештар аз 150 маколаи илми оид ба харакати маорифпарвари дар Осиёи Миёна дар охири карни ЧIЧ ва огози асри ЧЧ мебошад.

Осор: История и художественный образ. -Худжанд, 1996; История просветительского движения конца ЧIЧ- начало ХХ века.- Худжанд, 2000.

 

Болтаева Раъно Рахмоновна (19.01.1940, ш.Ленинобод), филолог. Факултаи забонхои хоричии ДДОЛ ба номи С.МКировро хатм намудааст (1970). Муаллим (1970-2001), сармуаллими кафедраи забонхои хоричии ДДОЛ-ДДХ (аз с.2001). Дар курсхои такмили ихтисоси муаллимони забони англиси, ки хазинаи Окохон дар назди ДДХ ба номи акад. Б.Гафуров ташкил карда буд, ширкат варзидааст (1997).

 

Ботуров Дадочон (02.02.1934, ш.Ленинобод), варзишгар, футболбоз. Собикадори варзиши ЧШС Точикистон (1976). Собикадори варзиши ИЧШС (1978). Аълочии тарбияи чисмони ва варзиши ЧТ. Мураббии хизматнишондодаи ЧТ (1994). Донишкадаи давлатии тарбияи чисмонии Маскавро хатм кардааст (1957). Муаллими кафедраи тарбияи чисмони (1957-66), декани факултаи тарбияи чисмонии ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1966-72), раиси кумитаи варзиши вилоят (1972-79), сармуаллим (1979-82), мудири кафедраи назария ва услуби тарбияи чисмонии ДДОЛ-ДДХ (1982-94). Бо медалхо мукофотонида шудааст.

 

Ботуров Хуршедхон Дадочонович (19.07.1968, ш.Ленинобод), иктисоддон, номзади илмхои иктисоди (1992), дотсент. Факултаи банакшагирии иктисодии ДДТ ба номи В.И.Ленинро хатм кардааст (1989). Аспиранти факултаи банакшагирии иктисоди (1989-92), ходими калони илмии Пажўхишгохи иктисодиёти АУ ЧТ (1993-2002), и.в. директори Ассотсиатсияи «Интеллект» (2003-06), дотсенти кафедраи технологияхои иттилооти ва тачхизотхои электронии ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (аз с.2006). Муаллифи 28 маколаи илми ва як монография мебошад.

 

Ботурова Мухаррам Эхсоновна (15.05.1936 - 2006, ш.Хучанд), забоншинос. Собикадори мехнат (1989). ДДТ ба номи В.И.Ленинро хатм кардааст (1955). Муаллим (1961-65), сармуаллими кафедраи умумидонишгохии забони русии ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1965-86). Муаллифи як катор дастурхои методи доир ба услуби таълими забони руси. Иштироккунандаи конфронси умумииттифоки дар ш.Пенза (1984). Бо ифтихорномаи Президиуми ШО ЧШС Точикистон (1987) ва Вазорати маорифи ЧШС Точикистон кадр карда шудааст (1982).

Осор: Книга для чтения по русскому языку для студентов национальных групп вузов Таджикистана. –Д., 1973 (бо хаммуаллиф); Учебное пособие для практических занятий по русскому языку в таджикском неязыковом вузе. -Д, 1988 (бо хаммуаллиф).

 

Буйваренко Олга Ивановна (19.07.1955, ш.Чкаловск), забоншинос. ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1984). Муаллим (1985-94), сармуаллими кафедраи умумидонишгохии забони русии ДДОЛ-ДДХ (1994-99). Рохбари семенари илми-назариявии кафедра (1990-92). Муаллифи якчанд маколахо доир ба масъалахои гуногуни услуби таълими забони руси. Дар аввали солхои 2000 ба ФР куч бастааст.

 

Бунимович Виктор Ефимович (1912, ш.Ивановои Русия), забоншинос. Сармуаллими забони англисии Донишкадаи дуюми давлатии омузгории Точикистон, ки соли 1938 номи Донишкадаи давлатии омузгории Ленинобод ба номи С.М.Кировро гирифт (1935-41), дар як вакт корманди «Точиккитоб (1935-39) низ буд. Б. аз аввалин омузгорони забони хоричии ДДОЛ аст, ки ба тадкикоти илми машгул шудааст. Б. с.1940 ба пойтахти чумхури – ш.Сталинобод (алхол Душанбе) сафари хидмати карда, оид ба масоили методикаи таълими забони англиси дар гуруххои точики мавод чамъ кардааст. Муаллифи аввалин макола аз Точикистон дар мачаллаи «Иностранные языки в школе» (Маскав, 1940) оид ба методикаи таълими забонхои хоричи ба точикон. Яке аз ташкилотчиёни тадриси забонхои хоричи дар ДДОЛ ба хисоб меравад. 

Осор: Английский язык в таджикских школах// Ж.: «Иностранные языки в школе». -М., 1940, №6.

 

Бункова Вера Андреевна (16.01.1945, ш.Ленинобод), забоншинос. Факултаи забонхои хоричии ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм намудааст (1967). Муаллим (1967-75), сармуаллими ДДОЛ-ДДХ (1975-98), сармуаллими БХДТТ (1998-2002). Муаллифи асархои илми ва дастурхои методи оид ба масъалахои методикаи таълими забонхои хоричи мебошад.

 

Буриков Константин Василйевич (16.01.1952, ш.Конибодом – 02.12.1992, ш.Хучанд), мухаккики сохаи фалсафа. Факултаи забонхои хоричии ДДОЛ ба номи С. М.Кировро хатм кардааст (1978). Хизмат дар сафи Артиши Шурави (1972-74), чонишини котиб, котиби кумитаи комсомоли ДДОЛ (1978–81), муаллими кафедраи фалсафаи ДДОЛ (1981-83), мухаккик-коромузи ДДОЛ (1983–84), аспиранти кафедраи фалсафаи факултахои гуманитарии ДДТ ба номи В.И.Ленин (1984-87), муаллим, сармуаллими кафедраи фалсафаи ДДОЛ-ДДХ (1987-92). Муаллифи 10 маколаи илми аст.

 

Бурхонов Курбонбой Турсунрачабович (04.08.1953, н.Бекободи ЧШС Узбекистон), педагог, номзади илмхои педагоги (1993), дотсент (1994). Факултаи механикаю математикаи ДДТ ба номи В.И.Ленинро хатм кардааст (1975). Омузгори мактаби миёнаи №42 ш.Кургонтеппа (1975-78), муаллим (1979-89), сармуаллим (1989-94), дотсенти кафедраи методикаи таълими ибтидоии ДДОЛ (аз с.1994), ноибдекани шуъбаи гоибонаи факултаи омузгории ДДХ (2003). Муаллифи 10 маколаи илми оид ба усули таълими математика дар синфхои ибтидои.

Осор: Мачмуаи мисолу масъалахо аз математика. Кисми I. -Д., 1990; Истифодаи маводхои ниёгон дар таълими математикаи синфхои ибтидои. -Хучанд, 2000; Мачмуаи корхои инфироди аз математика. Кисми I. -Хучанд, 2001; Намунахои кори контроли аз математика барои синфи 2. -Хучанд, 2007.

 

Буриев Абдукаххор Буриевич (15.11.1955, д.Далёни н.Гончи), математик, номзади илмхои физикаю математика (1989), дотсент (1999). ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм намудааст (1977). Ассистенти кафедраи геометрия (1977-79), ассистенти кафедраи алгебра ва назарияи ададхои ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1981-82), ассистент, сармуаллим, дотсент, мудири кафедраи филиали хучандии ДТТ (аз с.1983). Муаллифи зиёда аз 30 маколаи илми оид ба математикаи оли мебошад. Иштироккунандаи конфронсхои байналхалки (Тула, 1993; Маскав, 1997) аст.

 

Валламатова Саъдинисо Мирзокосимовна (22.02.1950, ш.Ленинобод), педагог, номзади илмхои биологи (1996), дотсент (1998). Шуъбаи биологияи факултаи фанхои табиии ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1971). Омузгори мактаби миёнаи №18-и ш.Хучанд (1971-74), сарлаборант (1974-80), муаллими кафедраи методикаи таълими табиатшиносии факултаи фанхои табии (1980-83), муаллим (1983-90), сармуаллими кафедраи ботаника (1990-91), сармуаллими кафедраи тарбияи эстетики ва табиатшиноси (1991), аспиранти шуъбаи гоибонаи Пажухишгохи ботаникаи АУ ЧШС Точикистон (1987-90), дотсенти кафедраи тарбияи эстетики ва табиатшиноси (аз с.1998), ноибдекани илми факултаи омузгори (аз с.1996). Муаллифи 1 монография, 7 дастури методи, зиёда аз 40 маколаи илми ва фишурдахо.

Осор: Хусусиятхои биоэкологии баъзе намудхои рустанихои ахамияти хошоки доштаи оилаи лубиёгихои Точикистони Шимоли (монография). -Д., 1997; Машгулиятхои амали аз фанни ботаника бо асосхои экология. -Хучанд: Нури маърифат, 2002; Ботаника бо асосхои экология. -Хучанд: Нури маърифат, 2002 (рахнамои таълим); Гигиена ва физиологияи мактаббачагони хурдсол. -Хучанд: Нури маърифат, 2003 (рахнамои таълим).

 

Ваххобов Абдурраззок (11.01.1927-1999, ш.Хучанд), педагог, номзади илмхои педагоги (1972). Аълочии маорифи халки ЧШС Точикистон. ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1950). Сармуаллим, дотсенти кафедраи методикаи таълими забон ва адабиёти точики ДДОЛ-ДДХ (1966-99). Муаллифи асархои сершумор оид ба масоили омузиши хаёт ва эчодиёти М.Турсунзода, С.Айни, Абдуррахмони Чоми дар мактаб. Мураттиби барномахои машгулиятхои беруназсинфи дар мактаб аст.

Осор: Таълими адабиёт дар мактаб. –Д., 1970. Таълими хаёт ва эчодиёти Мирзо Турсунзода дар синфхои 5-10. –Д., 1989.

 

Ваххобов Толиб (02.06.1950, д.Рончи н.Мастчох), забоншинос, доктори илмхои филологи (2006). Омузишгохи омузгории ш.Хучанд (1969) ва ДДТ ба номи В.И.Ленинро хатм намудааст (1974). Ходими хурди илмии ПЗА ба номи Рудакии АУ ЧШС Точикистон (1974-75), ходими илми (1981, 1984-85), ходими калони илми (1985-97), мухаккик-коромузи сектори забоншиносии ичтимоии Пажухишгохи забоншиносии АУ ИЧШС дар ш.Маскав (1975-77), аспиранти хамин пажухишгох (1977-80). Соли 1981 рисолаи номзадиро дар мавзуи «Рушди вазоифи ичтимоии забони точикии адаби (дар заминаи маводи солхои 20-30-и асри ХХ)» ва соли 2006 бошад, дар мавзуи «Чанбахои сотсиолингвистии рушди забони точикии адаби (солхои 20-30-и асри ХХ)» рисолаи докториро дифоъ намуд. Солхои 1981-83 дар Афгонистон ба сифати тарчумон кор кардааст. Солхои 1997-2003 дар мактаби тахсилоти хамагонии №17-и н.Мастчох ба сифати омузгор ифои вазифа намудааст. Аз соли 2003 дар факултаи забонхои шарки ДДХ ба номи акад. Б.Гафуров ба хайси дотсенти кафедраи забон ва адабиёти точик фаъолият дорад. Муаллифи чандин рисолаи илми, илми-оммави, дастурхои таълими ва беш аз 60 маколаи илми мебошад.

Осор: Функциональный аспект развития таджикского литературного языка. –Д., 1989; Чанбахои сотсиолингвистии рушди забони точикии адаби (солхои 20-30 асри ЧЧ). Китоби I. Бахс дар атрофи забони точикии адаби дар солхои 20-30. –Хучанд: Нури маърифат, 2005; Китоби II. Масоили ислохоти алифбо дар солхои 20-30 дар Точикистон. –Хучанд: Нури маърифат, 2006;

 

Венгер Леонид Абрамович (25.05.1925, ш.Харкови ЧШС Украина), равоншинос, номзади илмхои психологи (1955), дотсент (1957). Иштироккунандаи Чанги Бузурги Ватани (1941-45). ДДМ ба номи М.В.Ломоносовро хатм кардааст (1951). Мудири китобхонаи н.Белая Карасуйск, хисобчии совхози ба номи Дзержинскии в.Олтой, омузгори забон ва адабиёти русии мактаби миёнаи ш.Ленинобод (1951-52), ассистенти кафедраи педагогика (1952-55), сармуаллим (1955-57), дотсент, и.в. мудири кафедраи педагогикаи ДДОЛ ба номи Киров (аз с.1957). Муаллифи якчанд корхои илми оид ба масъалахои идрок ва муошират. Холо коркуни Пажухишгохи Академияи улуми ичтимои ва педагогии Федератсияи Русия.

 

Воднев Владимир Владимирович (15.04.1952, ш.Новосибирск), муаррих, номзади илмхои таърих (2005). Аълочии маорифи ЧТ (2004). Факултаи таъриху филологияи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1973). Омузгори таърихи мактаби миёнаи №1-и н.Зафаробод (1973-75), хизмат дар сафи Артиши Шурави (1975), муаллим, сармуаллими кафедраи фалсафаи маданият (1975-2003), ходими калони илми (2003-05), сарходими илмии Маркази тадкикоти гуманитарии ЮНЕСКО дар назди ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (аз с.2005). Муаллифи бештар аз 35 асари илми, дастурхои таълимию методи ва китобхои дарси мебошад. Тадкикоти илмиаш масоили мухталифи таърихи халки точик, таърихи маданият ва таърихи динро фаро мегирад. Бо Ифтихорномаи КМ ХК Точикистон сарфароз гардонида шудааст.

Осор: Опорные сигналы в изучении истории Таджикистана. -  Худжанд, 1991; Из истории образования Зафарабадского района (краткий очерк). -Худжанд, 1992; Истоки культуры таджикского народа (доисламский  период). – Худжанд, 1992; Мир ислама (книга для учителя). – Худжанд, 1994; История религии (краткий курс лекций). – Худжанд, 1997; Культурология. Краткий курс лекций. Ч.1. Теория культуры.- Худжанд, 2000; Ч.2. Культура древнего мира – Худжанд, 2001; Ч.3. От средневековой культуры до культуры  ЧЧ века. – Худжанд, 2001; Ч.4. История таджикской национальной культуры. – Худжанд, 2003.

 

Войченко Александр Петрович (01.04.1933, д.Алексеевкаи н.Калинини ЧШС Киргизистон), педагог, номзади илмхои педагоги (1980), профессор (1998). Факултаи забон ва адабиёти руси ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм намудааст (1956). Омузгори мактаби миёна дар н.Хучанд (1956-62), муаллим (1962-66), сармуаллим (1966-80), дотсент (1980-82), мудир (1982-98), профессори кафедраи педагогикаи ДДОЛ (1998), мудири шуъбаи таълим (1968-72), декани факултаи забон ва адабиёти рус (1975-78). Депутати Шурои депутатхои халкии ш.Хучанд (1990-95). Соли 1998 ба ш.Жуковскии в.Маскав куч бастаст. Муаллифи зиёда аз 100 маколаи илми, корхои илмию методи оид ба масъалахои такмили тадриси фанхои педагоги ва тачрибаи педагоги, баланд бардоштани эътибори касби муаллими, тахкики педагогикаи халки ва истифодаи он дар тайёрии касбии муаллимони оянда мебошад. Бо медали «Барои мехнати шоён» сарфароз гардидааст.

Осор: Организация самостоятельной работы студентов при изучении «Введения в педагогику» и «Педагогики школы». -Д., 1974; Жемчужина целебных назиданий таджикских мудрецов. -Худжанд, 1988.

 

Вохидов Абдуахад (10.03.1950, н.Хучанд), физик. Аълочии маорифи ЧТ (2001). Факултаи физикаю математикаи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1972). Муаллими кафедраи асосхои истехсолоти ДДОЛ (1972-73), хизмат дар сафи Артиши Шурави (1973-74), муаллим (1974-81), сармуаллими кафедраи фанхои умумитехники, ноибдекани таълими факултаи физикаю техникаи ДДХ ба номи акад. Б.Гафуров (1992-96). Муаллифи якчанд макола, дастурхои таълими, таълими-методи доир ба тадкики мустахкамии чинсхои кухи ва муайян намудани чараёнгузаронии онхо, мустахкамии наххои сунъи, баланд бардоштани самаранокии омузиши фанхои умумитехники мебошад.

 

Гаврилова Наталия Григорйевна (10.08.1919, ш.Казон), зоолог, номзади илмхои биологи (1969), дотсент (1973). Собикадори мехнат. Аълочии маорифи халки ЧШС Точикистон (1958). Донишгохи Казон (1941) ва ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1958). Сарлаборант (1946-48), ассистент(1948-57), сармуаллими кафедраи зоологияи ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1957-68), аспиранти Донишгохи давлатии Ленинград (1968-69), дотсенти кафедраи анатомия ва физиология (1969-73), дотсенти кафедраи анатомия, физиология ва гигиенаи мактабии ДДОЛ-ДДХ (1973-2002). Муаллифи 25 маколаи илми оид ба омузиши масъалахои ихтиопаразитология. Иштироккунандаи конфронсхои байналхалки, чумхурияви (Алмаато, 1965, 1966; Тошканд, 1966; Ленинград, 1968). Бо медалхо мукофотонида шудааст. Баъди ба нафака баромадан с.2006 ба Чумхурии Узбекистон куч бастааст.

 

Гавшина Галина Ивановна (11.01.1945, ш.Ленинобод), забоншинос. ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст. Муаллим (1967-74), сармуаллими кафедраи назария ва усули таълими забони англиси (1974-92). Такмили ихтисосро дар шахрхои Горкий, Ленинград, Пятигорск гузаронидааст. Муаллифи дастурхои илмию методи мебошад.

 

Гадойбоева Умеда Азизовна (12.07.1983, ш.Ленинобод), забоншинос, номзади илмхои филологи (2007). Факултаи забонхои хоричии ДДХ ба номи академик Б.Гафуровро хатм кардааст (2005). Муаллими кафедраи фонетика ва лексикологияи забони англиси (аз с.2005). Муаллифи 4 маколаи илми оид ба типологияи мукоисавии забонхои англиси ва точики.

Осор: Майдони функсионалии семантики-темпорали дар забонхои англиси ва точики. -Д., 2007.

 

Гапоненко Евгения Геннадйевна (23.03.1927, ш.Тошканд), забоншинос. Собикадори мехнат (1983). Аълочии маорифи ЧШС Точикистон (1970). ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1961). Муаллим, сармуаллими кафедраи умумидонишгохии забони русии ДДОЛ (1961-83). Муаллифи як катор маколахо доир ба услуби таълими забони руси. Иштироккунандаи конфронсхои умумиттифоки ва чумхурияви. Аз соли 1983 нафакахур мебошад.

Осор: Книга для чтения по русскому языку. – Д., 1973 (бо хаммуаллиф); Учебное пособие для практических занятий по русскому языку в таджикском неязыковом вузе. – Д., 1988 (бо хаммуаллиф).

 

Гейзер Александр Робертович (24.04.1955, ш.Ленинобод), филолог, номзади илмхои филологи (1984), дотсент (1986). ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм намудааст (1977). Муаллим (1983-86), дотсент (1986-88), мудири кафедраи адабиёти рус ва хоричии ДДОЛ-ДДХ (1988-96). Муаллифи зиёда аз 10 асари илми оид ба проблемахои алокаи адабиётхои Шарк ва Гарб. Соли 1996 ба Олмон куч бастааст. Дар айни хол мухбири якчанд рузномахои русзабони Олмон ва рузномаи олмонии «Санкт-Петербургише Цайтунг» дар Петербург мебошад. Соли 2001 «Чамъияти Олмону Точикистон»-ро таъсис додааст. Бо олимони ДДХ ба номи акад. Б.Гафуров хамкории зич дорад.

Осор: Маълумотхои аввалини тарчумаихоли дар бораи Фирдавси дар Аврупо. -Миннесота, 1994 (ба забони англиси); Вохурихои аввалин. Адабиёти руси асри ЧVIII ва Шарк. Сарчашмахо, «миёнаравхо», фактхои нав.- Берлин-Хучанд, 1998.

 

Гейленко Владимир Михайлович (19.11.1945, Белая Серкови ЧШС Украина), муаррих, номзади илмхои таърих (1983). ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1973). Ассистент, сармуаллим (1973-83), дотсенти кафедраи таърихи ХКИШ-и ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1983-85), и.в.дотсенти кафедраи фанхои чамъиятшиносии БХДТТ (1985-90). Муаллифи 20 асару маколаи илми бахшида ба масъалахои фаъолияти ХК Точикистон оид ба бехтар намудани сохаи савдо, матлубот ва тандурустии чумхури. Иштироккунандаи конфронсхои илми. Бо ифтихорномахо мукофотонида шудааст.

 

Гербарии ба номи Б.М.Комарови факултаи фанхои табии ДДХ ба номи академик Б.Гафуров с.1932 ташкил ёфта, то холо дар фонди он зиёда аз 75 хазор нусха гербарияи рустанихо нигох дошта мешавад. Ин гербария асосан аз маводи чамъовардаи олимон Борис Федченко, Б.М.Комаров, Г.Гаффоров ва  О.Дадобоева иборат аст. Гербарии чамъовардаи Б.Федченко аз 150 нусха иборат буда, он аз руи системаи олими немис Энглер, ки олами рустанихоро ба 17 шуъба чудо кардааст, гузошта шудааст. Гербарий хамчун пойгохи таълими, методи ва илми аз тарафи донишчуён, аспирантон, омузгорон, ходимони илми дар чараёни дарс ва тадкикоти илми истифода бурда мешавад. Маводи гербарий дар тахияи «Флораи Точикистон», «Муайянкунандаи рустанихои Шимоли Точикистон»-и Б.М.Комаров мавриди бахрабардори карор гирифтааст. Дар асоси маводи гербарий рисолахои диссертатсионии Б.М.Комаров, М.Точибоев, А.Отаев, О.Дадобоева, И.Туракулов ва дигарон таълиф ёфта, он хамчунин дар чараёни таълим, дарсхои лабораторию амали, махфилхо, дар таълифи корхои курси ва дипломи истифода бурда мешавад. 

 

Гладишев Михаил Андреевич (1908, истгохи Верхне-Озерскаяи в.Оренбург-1987, Ленинобод), иштироккунандаи Чанги Бузурги Ватани, подполковники мустаъфи (1953). Дастпарвари Омузишгохи харбии Тотористону Бошкирдистон (1936) ва Академияи харбии ба номи М.Фрунзе (Маскав, 1942). Дар огози ЧБВ дар Эрон хизмат кардааст. Бори аввал ба хайси ёрдамчии сардори шуъбаи оперативии ситоди артиши 62 дар Сталинград ба мухориба дохил шудааст (1942). Дар озод кардани Донбасс, сохили чапи Украина, Молдавия, Руминия, Булгористон, Югославия, Венгрия, Австрия иштирок кардааст. Баъди чанг афсари калони шуъбаи тайёрии чангии артиши 9-уми механиконидаи гурухи кушунхои Чануб (1945-55). Сардори комиссариати харбии ш.Ленинобод (1955-56), сардори мактаби мудофиаи зиддихавоии кумитаи ДОСААФ-и в.Ленинобод (1956-61), муаллими кафедраи мудофиаи шахравандии ДДОЛ (1961-83). Дорандаи 3 ордени Байраки сурх, ордени Александр Невский, 2 ордени Чанги Ватании дарачаи 1ва 2, медалхо.

 

Горюнова Вера Николаевна (1940, ш.Иркутски Русия), забоншинос. Муаллим, сармуаллими кафедраи забони олмонии ДДОЛ-ДДХ (1967-95). Муаллифи маколахо оид ба забоншиносии олмони. Охири солхои 90 ба Чумхурии Киргизистон куч бастааст.

 

Гренадёр Бенсион Моисеевич, муаррих. Мутахассиси таърихи дунёи кадим ва замони нав. Дар солхои аввали Чанги Бузурги Ватани ба ш.Ленинобод кучидааст. Сармуаллими кафедраи таърих (1941-43). Лексияхои худро дар асоси сарчашмахо ва навгонихои историография тартиб дода буд. Тадкикоти илмиаш дар мавзуи таърихи чангхои Пелопонесс мебошад.

 

Гренадёр Роза Бенсионовна (01.03.1908, Ню-Йорк), муаррих, номзади илмхои таърих (1950), дотсент (1951). Донишкадаи маорифи халки Одесса (1927) ва Донишгохи давлатии Одессаро хатм кардааст (1936). Омузгори мактабхои миёнаи ш.Одесса (1933-41), аспиранти Донишгохи давлатии Одесса (1940-41), баъди куч бастан аз Одесса дар солхои чанг муаллими Донишкадаи муаллимтайёркунии Кустанай (1941), омузгори мактаби махсус ва мудири таълими мактаби миёнаи Панчакент (1941-44), муаллим (1944-45), сармуаллим (1945-50), мудири кафедраи таърихи ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1947-51). Муаллифи як катор тадкикоти илми оид ба масъалаи муносибатхои Русия ва Олмон дар арафаи чанги якуми чахон (1914-1918). Бо ифтихорномахо мукофотонида шудааст.

 

Гулбеков Чоруб (18.02.1951, д.Вранги н.Ишкошими ВМБК), муаррих, номзади илмхои таърих (2002), дотсент (2003). Аълочии маорифи ЧТ (1993). Факултаи таъриху филологияи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1972). Муаллими кафедраи таърих, сармуаллими кафедраи таърихи умуми (1977-99), дотсенти кафедраи таърихи халки точик (аз с.1999), ноибдекани таълими факултаи таърих (1987-93), мудири кафедраи таърихи халки точик (аз с.2006). Муаллифи зиёда аз 25 асар ва маколаи илми оид ба масъалахои маорифи халк, таърихи дигаргунихои аграри дар ВМБК дар солхои ЧБВ (1941-45). Аз соли 2003 то ин чониб ба хайси менечери Созмони Окохон дар в.Сугд, чумхурихои Киргизистон ва Казокистон фаъолият дорад. Иштироккунандаи хамоиши байналхалки бахшида ба 1000-солагии Носири Хусрав (Душанбе, 2003), семинари байналхалки дар АМА (Дубай, 2007) мебошад.

Осор: Коллективизация сельского хозяйства. –Д., 1975; Аграрные преобразования в ГБАО в предвоенные годы. –Худжанд, 2007;

 

Гурбо Татяна Максимовна (1944), адабиётшинос. Факултаи забон ва адабиёти руси ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1968). Котиби масъули шуъбаи тайёри (1969-74), муаллим, сармуаллими кафедраи адабиёти рус ва хоричии ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1974-94). Соли 1994 ба Русия куч бастааст.

 

Гайбуллоева Муътабар Гайбуллоевна (08.03.1946, ш.Ленинобод), забоншинос. ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1967). Муаллим (1967-71), сармуаллим (1971-98), мудири кафедраи грамматика ва типологияи мукоисавии ДДОЛ-ДДХ (1998-99). Ба тадкики масоили типологии забонхои англиси ва точики машгул аст.

 

Гаймназаров Гулмурод (13.11.1942, н.Бекободи ЧШС Узбекистон), математик, номзади илмхои физикаю математика (1972), дотсент (1976). ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм намудааст (1964). Ассистенти кафедраи математикаи оли (1964-68), аспирант (1968-72), сармуаллим (1972-75), дотсенти кафедраи алгебра ва назарияи ададхо (1975-92), дотсенти кафедраи алгебра ва геометрияи ДДОЛ-ДДХ (1992-96). Зиёда аз 50 маколаи илми ва илмиву методи оид ба назарияи наздикшавии функсияхо ва характеристикаи конструктивии онхо нашр кардааст.

 

Ганиев Мамадчон (10.06.1918, д.Унчии н.Хучанд - 1998, ш.Хучанд), математик. Аълочии маорифи ЧТ (1958). Факултаи математикаи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1939). Омузгори мактаби миёна, муаллими кафедраи физика ва математикаи омузишгохи омузгории ш.Ленинобод (1939-44), муаллим, сармуаллими кафедраи математика (1944-55), сармуаллими кафедрахои математикаи оли ва анализи математики ва назарияи функсияхои ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1955-92). Муаллифи як силсила васоити методи аст. Г. бо медали «Барои мехнати шучоатнок дар давраи ЧБВ солхои 1941-45» (1945), Ифтихорномаи Президиуми ШО ЧШС Точикистон (1968) сарфароз гардидааст.

 

Ганиев Файзулло (20.04.1950, д.Кулангири н.Хучанд), биолог. Факултаи табиатшиносию географияи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1985). Омузгори мактаби миёнаи №28-и н.Хучанд (1969-71), хизмат дар дар сафи Артиши Шурави (1971-73), лаборанти кафедраи анатомия ва физиологияи одам (1973-82), сарлаборант (1982-88), муаллими кафедраи анатомия, физиология ва гигиенаи мактабии ДДОЛ-ДДХ (1988-94), сармуаллим (1994-96), мудири шуъбаи аспирантура (1995-96), сармуаллими кафедраи анатомия, физиология ва гигиенаи мактабии ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (аз с.1996). Муаллифи 10 маколаи илми ва дастурхои илми-методи. Иштироккунандаи конфронсхои илми.

 

Ганиева Муаттар (02.04.1952, ш.Ленинобод), забоншинос, шоира, осорхонашинос. Яке аз созмондихандагони осорхонахои шоир Мухиддин Аминзода ва охангсоз Дамир Дустмухаммадов. Факултаи таъриху филологияи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1973). Омузгори мактаби миёна (1973-74), ходими илмии осорхонаи шоир М.Аминзода дар назди ПЗА ба номи Рудакии АУ ЧШС Точикистон (1974-77), котиби шуъбаи ленинободии ИН ЧШС Точикистон (1977-86), лаборанти кафедраи забони точики (1986-88), мудири кабинети забон ва адабиёти точик (1988), муаллими кафедраи П ва МТИ (1989), муаллим (1990-93), сармуаллими кафедраи забони точики (1993-95), сармуаллими кафедраи услубиёт ва маданияти нутк (аз с.1995), сарвари осорхонаи муттахидаи адибон Мирзо Турсунзода ва Мухиддин Аминзода (2000). Аз мухбирони фаъоли рузномахои махалли буда, хабару макола ва шеърхояш дар сахифахои матбуоти даври тез-тез чоп мешаванд. Муаллифи як катор мачмуахои ашъор аст. Г. мураттиби китоби «Хаёт ва фаъолияти адабии шоир Фавзии Хучанди», хамчунин мухаррири як катор китобхои дигар аст.

Осор: Неъмати умр. -Хучанд, 1998; Ёди он айём (хотирахо аз хамкори бо Нависандаи Халкии Точикистон Рахим Чалил ба муносибати 90-солагии адиб). -Хучанд 1999; Рози дил (мачм. шеърхо). -Хучанд, 2000; Нишоти зиндаги (мачм. шеърхо). -Хучанд,2007;

 

Ганиева Савринисо Абдукодировна (11.03.1957, ш.Ленинобод), забоншинос, номзади илмхои филологи (1990), дотсент (1992). Факултаи филологияи точики ДДТ ба номи В.И.Ленинро хатм кардааст (1979). Аспиранти ДДТ (1979-82), корманди илмии шуъбаи истилохот ва маданияти сухани АУ ЧШС Точикистон (1983-89), ассистенти кафедраи забони точикии ДДТ (1989-92), дотсенти кафедраи забони точикии ДДХ (1992-95), докторанти кафедраи таърихи забони ДДТ (1995-98), дотсенти кафедраи рузноманигори ва назарияи тарчума (1998-2003), дотсенти кафедраи забони точикии ДДХ (аз с.2003) Узви Шурои махсусгардонидашудаи химояи рисолахои номзади дар назди ДДХ ба номи акад. Б.Гафуров (1996-2001). Муаллифи ду рисола ва кариб 20 пажухиши илми, маколахои илми-оммави ва публисисти бахшида ба масоили мубрами калимасозии забони точики аст. Дар як катор конфронсхои чумхурияви иштирок кардааст.

Осор: Ономасиологический подход к сложному словообразованию в тадж. лит. яз. -Худжанд: Нури маърифат, 1996.

 

Ганиева Хосият Чабборовна (14.04.1948, ш.Ленинобод), педагог. Факултаи таъриху филологияи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1970). Ходими адабии рузномаи «Абрешимчии пешкадам» (1971-77), сарлаборант, муаллим, сармуаллими кафедраи методикаи таълими ибтидоии ДДОЛ (аз с.1978). Муаллифи беш аз 20 маколаи илми, дастури илмию методи оид ба усулхои таълими забони модари дар синфхои ибтидои.

 

Гафуров Абдурауф (1923, ш.Хучанд - 1989, ш.Ленинобод), химик. Факултаи табиатшиносию географияи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм намудааст (1957). Омузгори мактабхои миёнаи ш.Исфара (1959-63), ассистент (1963-68), сармуаллими кафедраи химияи ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1969-85). Муаллифи 6 маколаи илми-методи ва дастури методи мебошад.

 

Гафуров Халимчон (21.05.1957, д.Ёваи н.Хучанд), физик, номзади илмхои физикаю математика (1985), дотсент (1991). Мухандиси ПФТ АУ ЧШС Точикистон (1985), сармуаллими кафедраи фанхои умумитехники (1986-91), дотсенти кафедраи ТХ ва ВТТ (1991), мудири кафедраи ТХ ва ВТТ-и ДДОЛ-ДДХ (1991-93), мудири шуъбаи иттилоотии Ориёнбонк (аз с.1993).

 

Гаффоров Абдухамид Каюмович (01.09.1929, ш.Хучанд), физик. Собикадори мехнат. ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1950). Омузгори физика дар мактабхои миёна (1950-58), сармуаллими каф. физикаи ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1958-89). Муаллифи якчанд маколахои илмию методи оид ба услуби таълими физика дар мактабхои оли ва миёна. Ба ифтихори галаба дар Чанги Бузурги Ватани бо медалхо мукофотонида шудааст. Аз с.1989 нафакахур мебошад.

 

Гаффоров Ганичон (16.04.1951, д.Катагани н.Хучанд), биолог, номзади илмхои биологи (1991), дотсент (1992). ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1973). Омузгори фанни география ва биологияи мактаби миёнаи №55-и н.Хучанд (1973-77), муаллими кафедраи география (1977-84), аспиранти шуъбаи рузонаи Пажухишгохи ботаникаи АУ ЧШС Узбекистон (1984-88), сармуаллими кафедраи методикаи таълими биология ва хифзи табиат (1988-92), дотсенти кафедраи мазкур (аз с.1992), ноибдекани факулта (1993-97), мудири кафедраи экология ва хифзи табиат (1997-2001), дотсенти кафедраи экология ва методикаи таълими табиатшиносии ДДОЛ-ДДХ (аз с.2001). Муаллифи зиёда аз 40 асари илми оид ба олами рустанихои каторкуххои Туркистон мебошад. Иштироккунандаи конфронсхои илмии байналхалки ва минтакави (Хучанд, 1998; Душанбе, 2002) аст.

 

Гаффоров Олимчон (29.04.1955, д.Ёваи н.Хучанд), пизишки муоличакунанда, номзади илмхои тиб (1988). ДДТТ-ро хатм кардааст (1978). Одинатори клиникии кафедраи чаррохии госпиталии ДДТТ (1978-80), мухаккик-коромуз, аспиранти Пажухишгохи педиатрии АУТ ИЧШС (1983-87), рохбари шуъбаи тиббию генетикии Пажухишгох, хамзамон чаррох-ординатори беморхонаи клиникии шахрии №5-и ш.Душанбе (1987-94), дотсент, мудири кафедраи чаррохии умумии факултаи тиббии ДДХ (1994-97), мудири кафедраи чаррохии умуми ва курси урологияю стоматологияи БХ ДДТТ (1997-2004). Муаллифи бештар аз 30 маколаи илми.

 

Гаффоров Усмончон (30.01.1945, д.Кистакузи н.Хучанд), муаррих, номзади илмхои таърих (1976), профессор (1997). Корманди шоистаи ЧТ (1999), вакили Мачлиси вакилони халки вилоят (2000), узви Мачлиси миллии Мачлиси Олии ЧТ (2001), узви ИР ЧТ (1997), узви ИН ЧТ (2001). ДДТ ба номи В.И.Ленинро хатм кардааст (1967). Ассистенти кафедраи таърихи ИЧШС-и ДДТ ба номи В.И.Ленин (1967-71), муаллими кафедраи таърихи ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1971-72), аспирант (1972-75), муаллими кафедраи таърихи ИЧШС-и ДДТ ба номи В.И.Ленин (1975-77), дотсенти кафедраи таърих (1977-93), дотсент, мудири кафедраи таърихи халки точик (1993-99), профессори кафедра (1999), декани факултаи таърихи ДДОЛ-ДДХ (2001). Муаллифи 40 асар ва чузва, 500 маколаи илми, илми-оммави оид ба масъалахои мухталифи таърихи халки точик. Иштироккунандаи як катор конфронсхои байналхалки (Тошканд,1990; Дехли,1999; Киев,2002). Дорандаи Чоизаи ба номи Б.Гафуров (1999).

Осор: Матбуот ва мухбирони коргару дехкон. -Д., 1976; Кадри нон. -Д., 1989; Равшангари таърих. -Д., 1990; Таърихнигорони точик.-Хучанд, 1995 (бо хаммуаллиф); Б.Гафуров – фарзанди фарзонаи миллат. -Гафуров, 1996; Алломаи замон. -Хучанд, 1998; Марди накуном.-Хучанд,1998; Турсун Улчабоев.-Д., 1999; Нобигаи айём. -Хучанд, 2000; Султони диёри сухан. -Хучанд, 2001; Саидхоча Урунхучаев. -Хучанд,2001.

 

Гаффорова Замира Абдуллоевна (03.05.1967, ш.Душанбе) адабиётшинос, доктори илмхои филологи (2002), профессор (2003). ДДТ ба номи В.И.Ленинро бо дипломи аъло хатм намудааст (1989). Солхои 1987-88 дар Хиндустон дар факултаи забоншиносии Донишгохи ба номи Чавохирлол Нехру (Дехли) тачриба андухтааст. Ходими хурди илмии шуъбаи ахбори илмии ПЗА АУ Точикистон (1990), хамзамон муаллими забон ва адабиёти хиндии кафедраи филологияи хиндии факултаи забонхои шарки ДДТ ба номи В.И.Ленин, аспиранти Пажухишгохи шаркшиноси ва мероси хаттии АУ ЧТ (1991-93), ходими илми ва ходими калони илмии шуъбаи тадкикоти филологии Маркази илмии хучандии АУ ЧТ (1994-2001). Соли 1993 дар мавзуи «Тазкираи «Каламот-уш-шуаро»-и Мухаммадафзали Сархуш ва «Сафинаи Хушгу»-и Биндробан Доси Хушгу хамчун сарчашмаи мухими адабиёти форсизабони Хиндустон дар асрхои ХVIIVIII» рисолаи номзади ва соли 2002 дар мавзуи «Ташаккул ва инкишофи адабиёти форсизабони Хиндустон дар асрхои ХVIVII (хавзаи адабии Кашмир)» рисолаи доктори дифоъ намуд. Аз соли 2002 инчониб дар факултаи забонхои шарки ДДХ ба номи акад. Б.Гафуров ба хайси дотсенти кафедраи филологияи араби (2002-2003) ва профессор (2003), мудири кафедраи забон ва адабиёти точик (аз с.2003) фаъолият дорад. Аз соли 2005 котиби илмии Шурои диссертатсиони оид ба дифои рисолахои номзадии назди ДДХ ба номи академик Б.Гафуров аст. Муаллифи чандин рисола ва беш аз 60 маколаи илми мебошад. Барандаи Чоизаи давлатии ба номи Исмоили Сомони (2002) ва Чоизаи хукумати вилояти Сугд ба номи Камоли Хучанди дар риштаи адабиёт (2002) аст.

Осор: Тазкирахои Сархуш ва Хушгу хамчун сарчашмаи накду сухансанчи. -Хучанд: Нури маърифат, 2001; Ташаккул ва инкишофи адабиёти форсизабони Кашмир дар асрхои ХVIVII. -Хучанд: Нури маърифат, 2001.

 

Гаффорова Назира Абдуллоевна (24.03.1961, ш.Душанбе), хукукшинос, номзади илмхои хукук (1994). Аълочии маорифи ЧТ (2001). Факултаи хукукшиносии ДДТ ба номи В.И.Ленинро бо дипломи аъло хатм кардааст (1982). Ассистенти кафедраи хукуки чинояти ва криминалистикаи ДДТ ба номи В.И.Ленин (1982-92), адвокати «Маслихатгохи хукукдонхо»-и ш.Чкалов (1992-97), мудири кафедраи хукуки чинояти ва граждании ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (1997-2001), мудири кафедраи хукуки конститутсиони (2001-02), и.в. декани факултаи хукукшиноси (2002-03), дотсенти кафедраи хукук ва мурофиаи чиноятии ДДХ (2003-04), мудири кафедраи хукуки чинояти ва криминалистикаи ДДХБСТ (2004-07), раиси Кумитаи кор бо занон ва оилаи макомоти ичроияи хокимияти давлатии в.Сугд (аз с.2007). Соли 1994 дар Шурои махсуси Пажухишгохи фалсафа ва хукуки ба номи И.М.Муъминови АУ Чумхурии Узбекистон рисолаи номзади дар мавзуи «Чавобгарии чинояти барои вайрон кардани коидахои савдо (аз руи маводхои Чумхурии Точикистон)» дифоъ кардааст. Муаллифи зиёда аз 30 маколаи илми-назарияви доир ба масоили хукуки чинояти ва дастурхои таълими-методи. Дар якчанд конфронсхо ва семинархои байналхалки ва чумхурияви доир ба масъалахои таълими хукуки байналхалкии гуманитари, ташкили клиникахои хукуки, ташаккули малакахои тафаккури интикоди, масоили хукуки иштирок кардааст.

 

Гаффорова Озодгул (22.11.1935, н.Конимехи в.Бухорои ЧШС Узбекистон – 20.07.2007, н.Ч.Расулов), филолог. Факултаи филологияи узбеки Донишгохи давлатии Самарканд ба номи А.Навоиро хатм кардааст (1957). Муаллими забон ва адабиёти узбеки н.Навоии в.Фаргона (1957-60), аспиранти Пажухишгохи забон ва адабиёти узбеки ба номи А.С.Пушкин (1960-62), муаллими кафедраи забон ва адабиёти узбеки ДДОЛ-ДДХ (1963-95). Муаллифи 20 маколаи илми оид ба лексикологияи забони узбеки.

 

Гаффорова Умеда Абдуллоевна (19.04.1964, ш.Душанбе), шаркшинос-филолог, доктори илмхои филологи (2005). Факултаи забонхои шарки ДДТ ба номи В.И.Ленинро хатм кардааст (1985). Аспиранти кафедраи филологияи араби ДДТ (1985-90), ходими хурди илмии шуъбаи тамаддуни Осиёи Марказии Пажухишгохи шаркшиносии АУ ЧТ (1990-92), дотсенти кафедраи забоншиносии умуми ва таърихи забон (1992-98), дотсенти кафедраи адабиёти классикии точик (1998-99), мудири кафедраи филологияи араб (1999-2002), нахустин декани факултаи забонхои шарк (2002-06), профессори кафедраи филологияи араб (аз с.2006), мудири кафедраи грамматикаи забони араби (2006-07), ноибректори ДДХ ба номи акад.Б.Гафуров оид ба робитахои байналхалки (аз с.2007). Муаллифи 2 монография, дастурхои таълими-методи ва беш аз 60 маколаи илми-тахкикоти оид ба масоили шаркшиноси, робитахои адабиву фархангии арабу ачам аст. У дар тахияи матни «Таърихи Табари» (Д., 2000, ч.2), «Девони Махфи» (Хучанд, 1998), тарчумаи китоби «Фозилони Хучанд»-и Райхона Хотун (Хучанд, 2000) хиссагузор аст. Иштироккунандаи як катор конфронсу хамоишхои байналхалки (Душанбе, 1996; Табрез, 1996; Техрон, 1999, 2001; Арок, 2002; Дехли, 2006; Хучанд, 2007) мебошад.

Осор: Арабское красноречие (хутба) в ранние века ислама. -Худжанд: Гос. из-во им. Р.Джалила, 1995; Киссахои Куръон дар «Тарчумаи тафсири Табари» (тахкики мукоисави-таърихи). -Хучанд: Ношир, 2004.

 

Гаффорова Фарогат Абдувохидовна (17.11.1959, ш.Ленинобод), забоншинос. ДДОЛ ба номи С.М. Кировро хатм кардааст (1981). Муаллим (1985), сармуаллими кафедраи забони олмонии ДДОЛ-ДДХ (аз с.2000). Муаллифи дастурхои таълими-методи аз грамматикаи забони олмони.

 

Гиёсов Нурулло Исматович (26.10.1954, ш.Ленинобод), филолог-шаркшинос, номзади илмхои филологи (1987), дотсент (1990). Аълочии маорифи ЧТ (2001). Факултаи забонхои шарки ДДТ ба номи В.И.Ленинро хатм намудааст (1977). Корманди мачаллаи «Садои Шарк» (1977-78), мухаккик-коромузи ПШ АУ ЧШС Точикистон ва шуъбаи забонхои ПШ АУ ИЧШС дар Маскав (1978-80), аспиранти шуъбаи рузонаи ПШ АУ ИЧШС (1980-87), сарлаборанти шуъбаи арабшиноси ва исломшиносии ПШ АУ ЧШС Точикистон (1987), ходими хурди илмии хамин шуъба (1987-88), муаллими кафедраи забони точикии ДДОЛ (1988-89), муаллими кафедраи таълими забон ва адабиёти точик (1989), сармуаллими хамин кафедра (1989-90), дотсенти кафедраи забони точики (1990-94), дотсенти кафедраи забоншиносии умуми ва таърихи забон (1994-95), ноибдекани факултаи филологияи точик (1995-97), ходими пешбари Маркази пажухиши тамаддуни давраи Сомониён (1998-2000), мудири кафедраи грамматикаи забони араби (2000-05), ходими калони илми (2005-06), декани факултаи забонхои шарки ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (аз с.2006). С-хои 2001-07 директории Маркази пажухиши тамаддуни Сомониёнро бар ухда дошт. С-хои 1976, 1982-1985 дар Чумхурии Халкии демократии Яман ба хайси тарчумон кор кардааст. Аз соли 1990 то соли 1995 раиси Шурои олимони чавони ДДХ ба номи академик Б.Гафуров буд. Аз муассисони факултаи забонхои шарк мебошад ва дар тахкими базаи модди-техникии тадриси фанхо, тайёр кардани кадрхои баландихтисос дар факултахои филологияи точик, забонхои хоричи ва забонхои шарк накши муассир дорад. Аз соли 2001 то 2005 котиби илмии Шурои дифои рисолахои номзади буд. Муаллифи беш аз 70 асари илми, маколахои илми-методи ва оммави оид ба масоили забоншиносии араб ва точик аст. Иштироккунандаи беш аз 25 конфронсу хамоишхои байналмилали - Маскав (1998, 2004), Уш(1991), Кургонтеппа (1992), Душанбе (1990, 1994, 1999, 2000, 2001, 2002), Техрон (2003), Амороти Муттахидаи Араб (2002) ва г. Барандаи чоизаи хукумати вилояти Сугд ба номи Камоли Хучанди (1999).

Осор: Сомониён дар оинаи таърих. -Хучанд, 1998 (бо хаммуаллифон); Сарфи забони араби. -Хучанд, 2003; Нахви забони араби. -Хучанд, 2004; Тарчумаи Тафсири Табари. -Хучанд, 2007(бо хаммуаллиф) ва г.

 

Гиёсов Обидчон Тохирович (16.02.1942, д.Мадрушкати н.Мастчох - 16.08.1994, ш.Хучанд), географ-хариташинос, номзади илмхои педагоги (1982), дотсент (1985). Дастпарвари ДДОД ба номи Т.Г.Шевченко (1965). Муаллими ДДОД (1965-70), муаллим, сармуаллими кафедраи географияи ДДОЛ (1970-84), дотсент (1984-85), мудири кафедраи методикаи таълими табиатшиноси ва географияи ДДОЛ (1985-89). Муаллифи беш аз 100 маколаи илми-методи ва дастурхои методи, аз чумла 5 барномаи таълими барои макотиби миёна ва дастури методии «Шартхои ташкил ва гузаронидани машгулиятхои факултативи дар мактаб» мебошад. Соли 1978 дар факултаи табиатшиносию география Академияи хурди хонандагонро ташкил карда, мактабиёни шахру навохии вилоятро ба омузиши амики фанни география чалб кардааст.

Осор: Барномаи машгулиятхои факултативии топография ва картография. –Д., 1981; Хрестоматияи хариташиноси. –Ленинобод, 1988; Харита – алфа ва омегаи география. –Ленинобод, 1990 ва г.

 

Гиёсова Точихон Гоибназаровна (23.08.1947, д. Риштони в. Фаргонаи ЧШС Узбекистон), забоншинос. Донишгохи давлатии омузгории ба номи В.И.Ленини ш.Маскавро хатм кардааст (1971). Омузгори мактаб-парваришгохи ш.Ленинобод (1971-72), муаллим (1972-77), сармуаллими кафедраи умумидонишгохии забони русии ДДОЛ-ДДХ (аз с.1977). Муаллифи якчанд маколахо доир ба масъалахои услуби таълими забони руси дар мактабхои оли бо истифодаи мусавварахои рассомони бузург дар дарсхои амали мебошад.

 

Гиёсова Фируза Нуруллоевна (09.02.1983, ш.Ленинобод), филолог-шаркшинос, номзади илмхои филологи (2006). Аз хатмкунандагони аввалини факултаи забонхои шарки ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (2004) мебошад. Фаъолияти омузгориашро ба хайси муаллими забони араби дар мактаби тахсилоти хамагонии №3 ш.Хучанд огоз кардааст (2002-05). Аспиранти шуъбаи рузонаи ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (2004-06), сармуаллими кафедраи грамматикаи забони араби (аз 2006) ва дотсенти хамин кафедра (аз с.2007). Г. гирандаи идрори номии раиси в.Сугд (2005-2006) мебошад. Дар риштаи лексикографияи араби ва точики тадкикот мебарад ва муаллифи такрибан 10 асару макола аст.

Осор: Сурмаи Сулаймони. Фарохамоварандаи матн, муаллифи пешгуфтор, тавзехот, фехрист ва макола Ф.Гиёсова. -Хучанд, 2006; Усули ташрехи шакли калима дар фархангхои карни ХVII.-Хучанд, 2005 ва гайра.

 

Гозиев Мурод (14.07.1933, Ленинобод), файласуф, номзади илмхои фалсафа (1975), дотсент (1976). Собикадори мехнат. Техникуми кооперативии Ленинобод (1950) ва ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1956). Мухосиби идораи хуроки умумии чамъияти матлуботи н.Варзоб, сармухосиби иттифоки матлуботи в.Гарм (1950-52), омузгори мактаби миёнаи №1-и н.Калъаи Хум (1956-57), дастурдехи шуъбаи мактабхо, чонишини мудири шуъбаи кумитаи комсомоли в.Ленинобод (1957-60), чонишини мудири шуъбаи КМ ИЛКЧ Точикистон (1960-61), котиби якуми кумитаи комсомоли в.Ленинобод (1961), дастурдехи КМ ХК Точикистон, котиб оиди идеологияи кумитаи хизбии н.Марказии ш.Душанбе (1962-63), мудири шуъбаи кумитаи Хизби коммунисти ш.Ленинобод (1963-67), муаллими кафедраи фалсафаи ДДОЛ (1967-68), сармуаллими кафедраи коммунизми илмии ДДОЛ (1972-75), аспиранти Донишгохи давлатии Маскав ба номи М.В.Ломоносов (1972-75), дотсенти кафедраи коммунизми илми, хамзамон мудири шуъбаи тайёрии ДДОЛ (1976-80), дотсенти кафедраи коммунизми илмии (алхол сиёсатшиноси) ДДОЛ-ДДХ (1984-96). Аз с.1996 дар нафака. Солхои 1977-80 раиси садорати чамъияти «Дониш»-и в.Ленинобод. Муаллифи бештар аз 60 асари илми ва илмию методи. Бо Ифтихорномаи Президиуми Шурои Олии ЧШС Точикистон такдиронида шудааст (1964).

 

Гуфронов Мухиддин Сайфиддинович (24.12.1961, д.Каторбулоки н.Мастчох), эколог, номзади илмхои техники (1993), дотсент (1997). Факултаи табиатшиносию географияи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1984). Лаборант (1984-85), хизмат дар сафи куввахои мусаллахи Артиши Шурави (1985-86),муаллими кафедраи геология ва заминшиносии ДДОЛ (1987-88), мухаккик-коромузи Донишкадаи технологии ба номи «Ленсовет»-и ш.Ленинград (1988-89), аспиранти донишкадаи мазкур (1989-93), муаллими кафедраи геология (1993-94), сармуаллим (1994-96), дотсенти кафедраи экологияи ДДХ (аз с.1997). Муаллифи бештар аз 20 маколаи илми ва дастурхои методи. Иштироккунандаи конфронсхои байналхалки мебошад. Алхол докторанти Донишгохи чустучуии геологии Маскав аст.

Осор: Охрана и контроль качества источника водопользования в городской среде и пром. зоне. Методич. указания. –Худжанд, 1997.

 

Давлатмандов Хайдар Хасанович (09.05.1931, ш.Чамбули ЧШС Казокистон), хукукшинос. Донишкадаи хукуки Тошкандро хатм кардааст (1953). Корманди прокуратураи шахр ва в.Ленинобод (1953-61), мудири кабинет, муаллими кафедраи фалсафа (1961-67), аспиранти ДДТ ба номи В.И.Ленин (1967-70), сармуаллими кафедраи атеизми илмии ДДТ (1970-72), сармуаллими кафедраи фалсафаи ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1972-87). Муаллифи 10 маколаи илми.

 

Давронов Ахмадчон (10.06.1937, д.Калъаи Баланди н.Уротеппа), забоншинос, шоир, номзади илмхои филологи (1980), дотсент (1980). Аълочии маорифи халки ЧТ (1997). ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1962). Лаборант (1962), муаллим (1963-67), сармуаллим (1967-80), дотсенти кафедраи забони точикии ДДОЛ-ДДХ (аз с.1980). Пажухиши илмияшро аз тахкики хусусиятхои забони «Кобуснома»-и Кайковус (асри Х1) огоз намуда, баъдан доираи тадкикоташ масоили мубрами вожашиноси ва фразеология, лугатнигори ва сарфу нахви забони точикиро фаро гирифт. Таваччухи асосиаш ба пажухиши казияхои семиотика ва сарфи таърихи, мукоисаи услуби нигориш ва истифодаи санъатхои бадеи дар ёдгорихои даврони классики ва муосир нигаронида шудааст. Муаллифи беш аз 60 асару маколаи илми, аз чумла мачмуаи ашъор мебошад.

Осор: Таронахои мухаббат. -Хучанд, 1987; Тугёни мехр. -Хучанд, 1998; Каломи Камол. –Хучанд, 1998 (бо хаммуаллиф); Услубиёти забони точики. -Хучанд, 2005 (бо хаммуаллиф).

 

Дадобоев Гафурчон (12.01.1950, ш.Ленинобод), физик, номзади илмхои физикаю математика (1983), дотсент (1993). Факултаи физикаю математикаи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1971). Лаборант (1970-71), сарлаборанти кафедраи физикаи умумии ДДОЛ (1971-72), хизмат дар Артиши Шурави (1972-73), ассистенти кафедраи физикаи умумии ДДОЛ (1973-76), мухаккик-коромуз (1976-78), аспиранти ПФТ ба номи А.Ф.Иоффе АУ ИЧШС (1978-81), муаллим (1982-84), сармуаллим (1984-85), дотсенти кафедраи физикаи умуми (1985-93), дотсенти кафедраи физикаи чисми сахт ва радиоэлектроникаи ДДОЛ-ДДХ (аз с.1993). Мутахассиси сохаи физикаи полимерхо буда, рисолаи номзадиашро дар ш.Ленинград химоя кардааст (1983). Иштироккунандаи якчанд конфронсхои байналхалки дар шахрхои Маскав, Санкт-Петербург, Алмаато, Тошканд, Душанбе ва Хучанд мебошад. Муаллифи зиёда аз 25 маколаи илми, дастурхои илмию методи оид ба физикаи полимерхо ва услуби таълими физика мебошад.

Осор: Дастури методи оиди ичрои корхои лаборатори аз оптика.- Хучанд: Облстат, 1992; Физика ва химияи полимерхо. -Спитамен: Нашриёти давлатии ба номи Р.Чалил, 2006.

 

Дадобоев Карим (1917, д.Кистакузи н.Хучанд - 04.12.1989, ш.Ленинобод), педагог. Муаллими хизматнишондодаи ЧШС Точикистон (1968). Иштироккунандаи Чанги Бузурги Ватани (1941-45). ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1941). Котиби кумитаи хизбии ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1940-41). Аз соли 1941 дар сафи Артиши Сурх, командири взвод. Дар мухорибаи Сталинград, озодкунии Белорусия, Полша иштирок кардааст. Чангро дар Померания ба охир расонидааст. Лектори кумитаи вилоятии ХК Точикистон (1946-48), фаъолият дар чамъияти «Дониш» (1948-49), сармуаллими кафедраи таърихи ХКИШ-и ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1949-89). Аз соли 1989 дар нафака. Иштироккунандаи якчанд конфронсхои илми. Муаллифи як катор асару маколаи илми-оммави. Бо ду ордени Чанги Ватании дарачаи 1 ва 2, ордени Байраки Сурх, Ифтихорномаи Президиуми ШО ЧШС Точикистон мукофотонида шудааст.

 

Дадобоев Нурулло Дадобоевич (10.12.1944, ш.Ленинобод) педагог. Аълочии маорифи ЧТ (1997). Факултаи фанхои табиии ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм намудааст (1967). Муаллим (1967-1969), сармуаллим (1969-2004), дотсенти кафедраи педагогикаи умумии ДДОЛ-ДДХ (аз с.2004). Солхои 1977 ва 1983 курси пурраи Донишкадаи такмили ихтисоси муаллимони фанхои педагогика ва психологияи донишгоххо ва мактабхои олии омузгории АУП ИЧШС-ро (ш.Маскав) хатм кард. Дар мавзуи «Накши мухити беруназмактаби дар ташаккули чахонбинии илмии хонандагони синфхои болои» рисолаи номзади тахия кардааст. Ба тахкики масъалахои маорифи экологи ва тарбияи хонандагон, истифодаи анъанахои педагогии халкхои Осиёи Маркази машгул аст. Муаллифи бештар аз 60 маколаи илми ва дастурхои илмию методи мебошад.  Иштироккунандаи конфронсу хамоишхои илми дар Русия (Маскав, 1977), Узбекистон (Самарканд 2004), Украина (Ровно, 1984), Душанбе (2002) ва Хучанд (1996, 2002). Бо ифтихорномаи АУП ИЧШС (1983) мукофотонида шудааст.

Осор: Мукаддимаи ихтисоси омузгори. - Хучанд: Нури маърифат, 2001; Назарияхои педагоги ва системахои технологи. - Хучанд: Нури маърифат, 2002; Таърихи маориф ва афкори педагоги. - Хучанд: Нури маърифат, 2004.

 

Дадобоева Зулфия Кодировна (30.09.1956, ш.Ленинобод), биолог-химик. Факултаи фанхои табиии ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1978). Лаборант, сарлаборант, ассистенти кафедраи анатомия, физиологияи одаму хайвоноти ДДОЛ (1979-95), аспиранти ДДОТ Чумхурии Узбекистон (1985-90), сармуаллими кафедраи зоология ва физиологияи одаму хайвоноти ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (аз с.1995). Муаллифи 2 рахнамои таълим.

 

Дадобоева Мухаррам Наимчоновна (06.10.1962, ш.Хучанд), педагог, номзади илмхои педагоги (2004), дотсент (2005). Факултаи рассоми-графикии ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1986). Лаборанти кафедраи накшакаши ва УТФТ (1986-87), муаллими кафедраи расм ва мусаввирии ДДОЛ-ДДХ (1987-99), сармуаллими хамин кафедра (1994-2002), ноибдекани тарбия (2002-07), ноибдекани илм (аз с.2007). Муаллифи 10 маколаи илми, дастурхои илмию методи оид ба санъати тасвири, зиёда аз 20 асари эчодии хурдхачм оид ба мусаввирии равгани ва оби, аппликатсияхо мебошад.

 

Дадобоева Отуной (23.12.1928, н.Хучанд), ботаник, номзади илмхои биологи (1967). Аълочии маорифи халки ЧШС Точикистон (1967). Факултаи табиатшиносии ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1948). Лаборант (1948-50), ассистент, муаллим, сармуаллим (1950-67), декани факултаи табиатшиносию география (1968-70), мудири кафедраи методикаи таълими табиатшиносию география (1970-75), ходими калони илми (1975-77), мудири кафедраи ботаника (1977-81), дотсент (1981), профессори кафедраи ботаникаи ДДОЛ-ДДХ (аз с. 2002). Муаллифи зиёда аз 40 макола, дастурхои илми ва илми-методи оид ба гиёххои шифобахши Точикистон аст. Бо ордени Дустии халкхо, медалхо ва ифтихорномаи Раёсати Шурои Олии ЧШС Точикистон сарфароз гардонида шудааст.

Осор: Словарь научных и местных растений Северного Таджикистана. – Д., 1971 ва гайра.

 

Дадобоева Шарофат (07.06.1926, ш.Хучанд), муаррих, номзади илмхои педагоги (1968), дотсент (1973). Муаллими шоистаи ЧШС Точикистон (1976). Факултаи таърихи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1957). Сарвари мактаби №1 (1958-62), сарвари мактаби №12-и ш.Ленинобод (1962-67), муаллим (1967-68), сармуаллим (1968-70), дотсенти кафедраи психология (1970), мудири кафедраи психология ва мантики ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1973-86). Доир ба акидахои психологии Абуали ибни Сино, хамчунин такмили малакахои мехнати хамчун омили ташаккулёбии шахсияти мактаббачахои синни хурди мактаби тадкикоти илми бурдааст. Муаллифи 30 маколаи илми ва дастурхои методи мебошад. Иштироккунандаи якчанд конфронсхои илмию амалии байналмилали (Маскав, 1986; Душанбе, 1982).

 

Дадохонов Мирзо Дадохонович (25.02.1951, ш.Ленинобод), забоншинос, номзади илмхои филологи (1983), дотсент (1986). Факултаи таъриху филологияи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1972). Сарлаборанти кафедраи педагогикаи ДДОЛ (1972-73), хизмат дар сафи Артиши Шурави (1973-74), сарлаборанти кафедраи педагогика (1974-75), мухаккик-коромуз (1975-77) аспиранти шуъбаи ленинградии Пажухишгохи забоншиносии АУ ИЧШС (1977-81), муаллими кафедраи педагогикаи ДДОЛ (1981-83), сармуаллими кафедраи байнифакултавии забони руси (1985-86), дотсенти кафедраи забони точики (1986-91), мудири кафедраи забоншиносии умуми ва таърихи забони точикии ДДОЛ-ДДХ (1991-98), аз с.1998 директори ичроияи хазинаи хайрияи байналхалкии «Эхёи Ачам» (ЧТ), муассис ва чонишини сармухаррири мачаллаи илмии байналхалкии Точикистон ва Русия «Ирано-Славика» (ФР), узви Ассотсиатсияи точикон ва форсизабонони чахон – Пайванд. Солхои 1983-85 дар Чумхурии демократии Афгонистон ба хайси тарчумон кор кардааст. Муаллифи бештар аз 80 маколаву таълифоти илми, ки аз чумла дар Ленинград, Маскав, Афгонистон ва Эрон ба чоп расидаанд.

Осор: Грамматические особенности таджикско–персидских тафсиров ХУ-ХУ111 вв. –Ленинград, 1981; Мухтасаре аз таърихи тадкики забони адабии классики. – Хучанд, 1999 (ба хаммуаллиф).

 

Дадочонов Ёкубчон (27.01.1949, д.Гозиёни н.Хучанд), математик, психолог, номзади илмхои психологи (1981), дотсент (1989). Аълочии маорифи халки ЧТ (1991). Факултаи математикаи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1970). Омузгори мактаби миёнаи №31 н.Хучанд (1969-70), сарлаборанти кафедраи методикаи таълими математика ва физикаи ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1970), хизмат дар сафи Артиши Шурави (1970-71), муаллим, сармуаллим, дотсент, мудири кафедраи методикаи таълими математика, информатика ва техникаи хисоббарори ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1971-76), аспиранти ДДОД ба номи Т.Г.Шевченко (1976-79), ноибдекани тарбияи факултаи математика (1980-85), мудири кафедраи МТМИ ва ТХ-и ДДОЛ-ДДХ (1985-2007), декани факултаи математикаи ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (аз с.2007). Бо рохбарии у дар назди  мактаб-гимназияи №24 ш.Хучанд лабораторияи проблемави ташкил ёфт (1987). Раиси комиссияи экспертии чамьияти муаллимони эчодкори в.Ленинобод (аз с.1989) мебошад. Муаллифи зиёда аз 50 маколаи илми аст. Иштироккунандаи конфронсхои байналхалки (Тула, 1982; Сулукта, 1999) мебошад.

 

Дадочонова Мунаввар (01.01.1947, н.Олтиарики в.Фаргона), математик. Факултаи физикаю математикаи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм намудааст (1967). Омузгори математикаи мактаби миёнаи №36 н.Хучанд (1966-68), сарлаборанти кафедраи математикаи элементари (1968-71), муаллим (1971-82), сармуаллим (1982-2006), и.в. мудири кафедраи алгебра ва геометрияи ДДОЛ-ДДХ (аз с.2006). Муаллифи ду маколаи илми, ду нишондоди методи ва чор рахнамои таълим аст. Иштироккунандаи конфронси умумиттифокии илми (Маскав, 1988) мебошад.

 

Дехконов Дадочон (08.01.1941-24.05.1992, д.Ёваи н.Хучанд), муаррих, номзади илмхои таърих (1975), дотсент (1982). Факултаи таъриху филологияи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1963). Ассистент, муаллим, сармуаллими кафедраи таърих (1964-77), сармуаллим, дотсенти кафедраи таърихи умуми (1977-91), дотсент, мудири кафедраи таърихи дунёи кадим, асрхои миёна ва услуби таълими таърих (1991-92). Муаллифи як катор маколахои илми оид ба масоили тахкими пояхои моддию техникии сохаи кишоварзи ва баланд бардоштани дарачаи некуахволию фархангии кормандони кишоварзии Точикистон мебошад. Соли 1977 дар донишгохи ш.Калинини Русия курси такмили ихтисосро гузаштааст.

 

Диброва Авксентий Афанасйевич (1888, д.Приходскии Украина), химик. Мактаби муаллимтайёркунии Приходскийро хатм кардааст (1903), донишчуи омузишгохи богдорию зироаткории ш.Улянск (1903-1905). Узви Кумитаи инкилоби (1917-1919). Фаъолияти педагогии Д. соли 1919 сар шудааст. Омузгори мактаби д.Харковтсаи Украина (1919-23). Тирамохи с.1932 тибки озмун ба ДДОЛ ба номи С.М.Киров ба сифати профессор ва мудири кафедра даъват карда мешавад. Мудири кафедраи химияи гайриорганики (1934-46). Аз фанхои химияи гайриорганики ва химияи физикави ба донишчуён дарс гуфтааст. Д. яке аз аввалин омузгорони Донишгохамон буд ва то с.1946 дар ин чо фаъолият дошт. Дар бораи фаъолият ва хаёти минбаъдаи Д. маълумот дастрас нагардид.

 

Довидов Нерё Катанович (1908, Казалинск - 1983, Ленинобод), педагог, номзади илмхои педагоги (1964), дотсент (1965). Аълочии маорифи ЧТ. Факултаи педагогика ва психологияи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм намудааст (1938). Муаллими кафедраи зоологияи ДДОЛ (1938-44), мудири кафедраи педагогикаи Донишкадаи давлатии омузгории занона (1944-56), дотсент, мудири кафедраи педагогикаи ДДОЛ (1952-79). Бо ифтихорномаи Президиуми ШО ЧШС Точикистон мукофотонида шудааст. Муаллифи зиёда аз 30 маколаи илми ва дастурхои методи оид ба масъалахои мубрами тарбияи чавонон мебошад.

 

Довудов Амнон Насимович (1914, ш.Хучанд), математик. Муаллими шоистаи ЧШС Точикистон. ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1937). Муаллим, сармуаллими кафедраи математикаи оли (1937-56), сармуаллими кафедраи математикаи элементари (1956-70), сармуаллим, мудири кафедраи МТФ ва М (1970-75), сармуаллими кафедраи МТМИ ва ТХ-и ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1975-85). Муаллифи як силсила маколахои илми мебошад.

 

Долженко Татяна Сергеевна (18.06.1949, шахраки Нафтободи н.Исфара), забоншинос. ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1972). Котибаи мактаби миёнаи №15-и ш.Ленинобод (1968-71), сарлаборант (1971-73), муаллим (1974-83), сармуаллими кафедраи забони русии ДДОЛ-ДДХ (1983-97). Соли 1997 ба шахри Калугаи ФР куч бастааст.

 

Долин Юрий Трофимович (06.01.1939, шахраки Мутасевои в.Тамбов), забоншинос, номзади илмхои филологи (1971). Дастпарвари Донишгохи давлатии Маскав (1962). Сармуаллим, мудир, дотсенти кафедраи забони руси, декани факултаи забон ва адабиёти руси ДДОЛ (1971-94). Муаллифи бештар аз 50 асари илми оид ба масоили морфология ва синтаксиси забони руси. Соли 1995 ба ш.Оренбурги ФР куч баст. Холо мудири кафедраи журналистикаи донишгохи Оренбург мебошад.

 

Долина Алевтина Михайловна (06.09.1945, д.«9 январ»-и н.Оренбурги в.Оренбург), педагог. Факултаи забон ва адабиёти руси Донишкадаи давлатии ба номи Т.Г.Шевченкои Орскро хатм кардааст (1967). Сарвожатии пионерони мактаби 8-солаи д.«9 январ»-и н.Оренбург (1962-63), омузгори тарбияи эстетикии омузишгохи касбхои техникии №7–и Орск (1967-71), сарлаборант, муаллим, сармуаллими кафедрахои фалсафа, фалсафаи маданияти ДДОЛ-ДДХ (1971-93). Муаллифи 10 маколаи илми. Соли 1995 ба ш.Оренбурги ФР куч бастааст.

 

Домишлинетс Григорий Афанасйевич (17.11.1919, ш.Семенови в.Чернигови ЧШС Украина – 10.12.1996, ш.Хучанд), ботаник, номзади илмхои кишоварзи (1966), дотсент (1969). Корманди шоистаи мактаби олии ЧШС Точикистон (1988). Иштироккунандаи Чанги Бузурги Ватани. Факултаи табиатшиносии ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1943). Чонишини директори Донишкадаи кишоварзии Точикистон (1943-53), декани факултахои физикаю математика ва табиатшиносии ДДОЛ (1953), чонишини директори техникуми кооперативии Ленинобод оид ба кисми таълим (1953-59), сармуаллими кафедраи ботаника (1959-63), мудири кафедра (1963-69), дотсенти кафедраи асосхои кишоварзи (1969-75), мудири кафедра (1975-77), дотсенти кафедраи ботаникаи ДДОЛ-ДДХ (1977-96). Муаллифи 50 маколаи илми оид ба сохахои кишоварзии Точикистон. Бо орденхои Чанги Ватани дарачаи 1, «Нишони Фахри», медалу ифтихорномахои Раёсати ШО ЧШС Точикистон мукофотонида шудааст.

 

Домуллоева Зебинисо Кодировна (12.10.1970, д.Кистакузи н.Хучанд), зоолог, хукукшинос, номзади илмхои биологи (2000), дотсент (2001). Факултаи фанхои табиии ДДХ ба номи академик Б. Гафуров (1993) ва факултаи хукук ва муносибатхои байналхалкии ДДБХСТ-ро хатм кардааст (2001). Лаборант (1993-94), муаллими кафедраи гистология (1994-96), аспирант (1995-98), сармуаллими кафедраи биологияи умуми ва хифзи табиат (1998-2000), дотсенти кафедраи зоология ва физиологияи одаму хайвонот (аз с.2001), ноибдекани факултаи фанхои табиии ДДХ (2004-06), мудири кафедраи зоология ва физиологияи одаму хайвонот (аз с.2007). Муаллифи бештар аз 20 маколаи илми оид ба пахншави ва тарзи хаётгузаронии курбоккаи кули дар Точикистони Шимоли. Иштироккунандаи конфронсхои байналхалки (Тошканд, 1996, 2000; Алмаато, 1998), рохбари илмии махфили «Зоофизиолог» (2000-06) мебошад.

 

Домуллочонов Ахмадчон (07.08.1956, д.Овчи-Калъачаи н.Хучанд), физик, номзади илмхои техники (1994), дотсент (1994). Факултаи физикаи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1980). Лаборанти кафедраи услуби таълими физика (1982), мухаккик-коромузи ПФТ ба номи С.М.Стародубсови ш.Тошканд. (1984-85), унвончуи лабораторияи Иттиходияи илмию истехсолии «Тепломассаобмен»-и ш.Маскав. Аз соли 2004 дотсенти кафедраи ТХ ва ВТТ-и ДДХ мебошад. Муаллифи 25 маколаи илми, як ихтироъ ва дастурхои илми-методи оид ба чанбахои истифодаи энергияи офтоб аст.

 

Донёров Юсуфчон Рахматович (5.05.1935-1993, ш.Хучанд), зоолог, номзади илмхои биологи (1968), дотсент (1971). ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст(1959). Лаборант (1961-64), аспиранти Пажухишгохи зоология ва паразитологияи АУ ЧШС Точикистон (1964-67), мудири кафедраи зоология (1967-71), дотсенти кафедраи зоологияи ДДОЛ-ДДХ (1971-92). Муаллифи 50 маколаи илми дар мавзуи сахтболони хокии агросенози пахта. Дар конфронси байналхалкии илми (Чехословакия,1978) иштирок кардааст. Муаллифи 2 шаходатномаи муаллифи мебошад (1967,1988).

Осор: Почвообитающие жуки целинных, богарных и новоосвоенных земель Сев. Тадж-на.-Д.,1982.

 

Дорофеева Тамара Захаровна (19.06.1941, дар Пскови Русия), забоншинос. Аълочии маорифи халкии ЧТ (1997). ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1969). Муаллим (1969-82), сармуаллими кафедраи назария ва усули таълими забонхои хоричии ДДОЛ-ДДХ (1982-92), мудири кафедраи забонхои Донишкадаи менечменти Кайроккум (1995-2002). Курсхои такмили ихтисосро дар донишгоххои забономузии Маскав, Ленинград, Киев, Горкий, Пятигорск (Русия), ИМА (1974), Англия (1977) гузаштааст. Муаллифи дастурхои илмию методи мебошад.

 

Дудина Татяна Павловна (1951, ш.Ленинобод), адабиётшинос, номзади илмхои филологи (1989), дотсент (1990). ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1972). Омузгори забон ва адабиёти руси дар мактаби миёнаи №53-и н.Хучанд (1972-74). Фаъолияти мехнатиаш дар ДДОЛ с.1974 огоз шудааст. Лаборант (1974), сарлаборанти кафедраи забони руси (1974), муаллими кафедраи адабиёти рус ва хоричии ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1974-82), мухаккик-коромуз (1982-83), аспиранти кафедраи адабиёти руси Донишгохи давлатии омузгории Маскав ба номи В.И.Ленин (1983-86), муаллим (1986-89), сармуаллим (1989-90), дотсенти кафедраи адабиёти рус ва хоричии ДДОЛ-ДДХ (1990-92). Муаллифи як силсилаи маколахо бахшида ба эчодиёти А.К.Толстой. Дар аввали солхои 90 ба Русия куч бастааст.

 

Дун Александр Зелманович (30.11.1929, ш.Харков – 13.08.2001, ш.Хучанд), адабиётшинос, номзади илмхои филологи (1961), профессор (1992). Собикадори мехнат (1984). Ходими хизматнишондодаи маорифи ЧТ (1996), узви ИН Точикистон (1995). Донишгохи давлатии Харковро хатм намудааст (1951). Омузгори забон ва адабиёти рус дар мактаби тахсилоти хамагони (1951-61). Аз соли 1962 дар ДДОЛ-ДДХ: муаллим, сармуаллим, дотсент, мудири кафедра, профессори кафедраи адабиёти рус ва хоричи, ноибдекани илми факулта, ёвари ректор. Муаллифи зиёда аз 200 асари илми оид ба проблемахои адабиёти рус дар асри ХХ, робитахои адабии Русияю Украина ва Русияю Точикистон, китобшиноси ва китобдори. Узви Шуро оид ба адабиёти украини дар назди ИН ИЧШС (1970-80). Иштироккунандаи Конгресси байналхалкии украиншиносон ва бисёр конфронсхои дигари илми (Маскав, С.-Петербург, Киев, Лвов, Харков, Душанбе, Кулоб, Самарканд), нахустин мухаррири рузномаи «Махорати педагоги» (холо «Нури маърифат») аз рузи ташкилёбии он, мухбири рузномаи «Тирози чахон», ташкилкунандаи конфронсхои илмии байничумхурияви ва чумхурияви дар ДДОЛ-ДДХ. Дар хамкори бо Ю.Салимов намунахои насри ривоятии форсу точикро ба забони руси тарчума ва дар Маскав нашр кард. Профессор Д. бо олимони алохида, пажухишгоххо ва марказхои илмии Точикистон, давлатхои ИДМ ва хоричаи дур (Шуъбаи Шевченкошиносии Пажухишгохи адабиёти ба номи Т.Г.Шевченко АУ Украина, редаксияи «Схидный свит»; Маркази Скаринови дар Минск; Бойгонии Пажухишгохи чанг, сулх ва инкилоби Гувер дар назди донишгохи Стэфорд (ИМА), редаксияи «Энсиклопедияи яхудиён» дар Иерусалим ва гайра) робитаи мунтазам дошт. Д. солхои тулони директори осорхонаи ДДХ ба номи академик Б. Гафуров буд. Ба рафти корхои тадкикоти илмии донишчуён дар факултаи забон ва адабиёти руси ДДОЛ-ДДХ хамачониба муосидат мекард. Бо медали «Барои мехнати шоён» (1960), ифтихорномахои Вазорати мактабхои олии ИЧШС ва ЧТ мукофотонида шудааст.

Осор: Из истории лит. связей тадж. и укр. народов. –Д., 1972; К характеристике жизни и творчества П.Гробовского в ссылке. // Радяньско литературонавство, 1970, №10; «Сказка про неправедного царя» Ф. Волковского в переводе Леси Украинки. Публикации. Статьи. Дослиждения.- Киев: Наукова думка, 1984; О «Красном солнышке», его редакторе и неоконченном номере // Памир, 1985, №4.

 

Дунина Надежда Николаевна (01.10.1948, ш.Сасовои в.Рязан), филолог.  Факултаи забону адабиёти романию германии Донишгохи давлатии Мордова ба номи Н.П.Огаревро дар ш.Сарайск аз руи ихтисоси забони фаронсави хатм кардааст (1971). Муаллим (1972-86), сармуаллими кафедраи адабиёти рус ва хоричии ДДОЛ-ДДХ (1986-90). Дар аввали солхои 90 ба ФР куч бастааст.

 

Дураков Александр Илйич (25.04.1922-1998, ш.Ленинобод), физик. Иштироккунандаи Чанги Бузурги Ватани. Факултаи физикаю математикаи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1939). Муаллими таълими мехнати мактаби миёнаи №4 ш.Ленинобод, механики колхози ба номи С.Урунхучаев (1945-61), мудир (1961-71), сармуаллими кафедраи асосхои истехсолоти ДДОЛ-ДДХ (1971-96). Ташкилкунандаи лабораторияхои таълими оид ба мошинашиноси, радиотехника, электротехника ва устохонаи таълими. Бо орденхои Чанги Ватании дарачахои 1 ва II, медалхои «Барои шучоат», ба номи Жуков ва гайра мукофотонида шудааст.

 

Дустматов Абдумачид (26.04.1930, д.Кулбобои н.Гори в.Фаргона), муаррих, номзади илмхои педагоги (1972), дотсент (1975). ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1962). Мудири китобхонаи д.Кизил Киёки н.Гор (1945-47), омузгори мактаби хафтсолаи д.Кулбобо (1947-53), мудири кисми таълим (1953-56), омузгор (1962-63), директори мактаби н.Мастчох (1963-66), унвончуи Пажухишгохи таърихи АУ ЧШС Узбекистон (1965-66), муаллими кафедраи таърих (1966-68), муаллим, сармуаллими кафедраи педагогика (1968-72), сармуаллим, дотсенти кафедраи таърихи ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1972-76). Соли 1976 ба ЧШС Узбекистон куч бастааст ва аз с.1977 дотсенти кафедраи таърихи Донишкадаи давлатии омузгории Гулистон мебошад. Муаллифи зиёда аз 20 маколаи илмию методи оид ба услуби таълими таърих мебошад. Иштироккунандаи як катор конфронсхои илми-методи.

 

Елчанина Клавдия Дмитрийевна (19.06.1941, в.Оренбург), забоншинос. Собикадори мехнат. ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1964). Омузгори забон ва адабиёти рус дар мактаби миёнаи н.Хучанд (1964-65). Аз с.1965 то с.1986 ба хайси муаллим ва сармуаллими кафедраи инкишофи нутки шифохи ва хаттии забони русии ДДОЛ кор кардааст. Солхои 1986-96 ноибдекани таълими факултаи филологияи руси ДДОЛ-ДДХ буд. Яке аз муаллифони дастур оид ба инкишофи нутки шифохии забони руси мебошад. Бо ифтихорномахо мукофотонида шудааст. Соли 1996 ба Русия куч бастааст.

 

Ёкубов Дадочон (15.10.1944, д.Гудоси н.Ашт), географ, номзади илмхои география (1990). Факултаи табиатшиносию географияи ДДОЛ-ро хатм кардааст (1967). Хизмат дар сафи артиши Иттиходи Шурави (1967-69). Ассистент, сармуаллим, дотсенти кафедраи географияи табии (1969-2005), мудири кафедраи географияи иктисоди ва ичтимои (1992-96). Доир ба мавзуи хамвории доманаи чанубии каторкухи Курама, географияи табиии Осиёи Миёна ва Казокистон тадкикоти илми бурдааст. Депутати Шурои вакилони халки ш.Хучанд (1990-95). Муаллифи 15 маколаи илми ва илми-методи.

 

Ёкубов Саидкаххор Юсупович (01.06.1955, ш.Ленинобод), физик, номзади илмхои техники (1987), дотсент (1990). Аълочии маорифи ЧТ (2002). Факултаи физикаи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1977). Муаллими ДДОЛ (1977), хизмат дар сафи Артиши Шурави (1977-79), сармуаллими ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1979-84), мухаккик-коромуз, аспиранти Донишкадаи техникаи электронии ш.Маскав (1984-87), дотсент (1991), мудири кафедраи фанхои умумитехники (1991-2001), декани факултаи физика (2000-07), мудири кафедраи фанхои умумитехникии ДДХ (аз с.2007). Муаллифи 52 макола, шаходатномаи ихтироъот, дастурхои таълими ва таълими-методи доир ба равияхои таъмини мустахкамии чихози микроэлектрони ва услуби таълими фанхои умумитехники. Иштироккунандаи конфронсхои байналхалки.

Осор: Муковимати масолех. Сохтани эпорахои омилхои кувватии дохили. –Хучанд, 1993.

 

Ёрматов Усмончон (1939, д.Чорбоги н.Уротеппа - 1993, ш.Хучанд), математик. Факултаи физикаю математикаи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1961). Муаллим, сармуаллими кафедраи математикаи оли (1961-75), сармуаллими кафедраи анализи математики ва назарияи функсияхои ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1975-93). Дар сохаи халли масъалахои канори барои муодилахои дифференсиали дар синфхои функсияхои умуми тадкикот бурдааст. Муаллифи зиёда аз 10 маколаи илми мебошад.

 

Журавлёва Нина Сергеевна (1917, д.Нерли губернияи Твер), педагог-муаррих, номзади илмхои таърих (1942), дотсент (1950). Донишкадаи омузгории Маскавро хатм кардааст (1940). Омузгори мактаби миёна дар шахрхои Оха ва Калинин (1940-44), аспиранти Донишкадаи омузгории Маскав (1944-47), сармуаллими Донишкадаи давлатии омузгории Калинин (1947-50), дотсент, мудири кафедраи таърихи Донишкадаи омузгории Бугуруслан (1950-52), дотсенти кафедраи таърихи ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1952-67). Муаллифи як зумра асархои илми оид ба масъалахои мухимми таърихи шимоли Точикистон дар давраи гузариш ба сотсиализм. Иштироккунандаи конфронсхои зиёди илми, донандаи таърихи Ватан, лектор-таблиготгари бомахорат, омузгори сохибтачриба буд. Соли 1967 ба в.Маскав куч бастааст. 

Осор: Первые земельно-водные преобразования Совет. власти в Сев. Тадж-не (1917-1920). -Д., 1955; Борьба за установление и упрочение Совет. власти в Ходжентском уезде (1917-1920). – Ленинабад, 1957 (в соавт.); Рост политической активности трудящегося дехканства в период проведения земельно-водной реформы. Учен. зап. ЛГПИ. – Вып.V. – Ленинабад, 1957 ва гайрахо.

 

Зайниддинова Масъудахон (29.11.1935, ш.Ленинобод), педагог. Собикадори мехнат. Факултаи филологияи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм намудааст (1955). Лаборанти кафедраи педагогикаи ДДОЛ (1955-57), муаллими кафедраи педагогикаи ДДОД (1957-64), муаллими кафедраи педагогикаи ДДОЛ (1964-88). Аз соли 1988 нафакахур. Муаллифи зиёда аз 10 маколаи илмию методи оид ба масъалахои мухимми тарбияи хонандагон ва донишчуён мебошад.

 

Зайнуддинов Абдусамеъ Абдулатифович (2.11.1946, д.Далварзини н.Бекободи в.Тошканди ЧШС Узбекистон), мухандис-геолог, номзади илмхои геология-минералогия (1979), дотсент (1980). Факултаи геологияи ДДТ ба номи В.И.Ленинро хатм кардааст (1969). Аспирант (1969-72), муаллим (1972-76), сармуаллим (1976-80), дотсенти ДДТ (1969-85), дотсенти факултаи фанхои табии (1985 -92), ноибдекани таълим (1992-1994), мудири кафедраи географияи табиии ДДОЛ-ДДХ (1999-2005). Муаллифи 13 маколаи илми, монографияхо, дастурхои илмию методи оид ба геология, хариташиноси ва топография.

Осор: Возрастные комплексы плоских дискоидей из эоценовых отложений некоторых районов Ср.Азии- Изд. ТГУ «Древн.радиолярии Ср. Азии», вып. 5, 1978;  Новые виды радиолярии (подотряда дискоидея) из эоценовых отложений Ср. Азии. Деп.указ. депон. рукопис. пост. В СИФ «Таджик НИИТИ», вып. 1- Д., 1982;  Топография бо асосхои геодезия (рахнамои таълим). -Хучанд: Нури маърифат, 2002; Геологияи таърихи (рахнамои таълим). –Хучанд: Нури маърифат, 2003;

 

Зиёбоев Максуд Муродович (03.06.1959, ш.Ленинобод), физик, номзади илмхои техники (1990). Факултаи физикаи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1982). Муаллими кафедраи асосхои истехсолоти ДДОЛ (1982), мухаккик-коромуз (1985), аспиранти кафедраи механикаи Донишкадаи техникаи электронии ш.Маскав (1986-90), директори кулли биржаи молу ашёи в.Ленинобод, директори кулли хонаи савдои байниминтакави (1994), директори кулли ЧС «Зиннат» (2000). Муаллифи зиёда аз 10 маколаи илми ва як ихтироъ мебошад.

 

Зикриёев Фарход Кобилович (10.10.1940, д.Шайдони н.Ашт), забоншинос, доктори илмхои филологи (1987), профессор (1989). Аълочии маорифи халки ЧШС Точикистон (1974). ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1961). Ассистенти кафедраи забони точикии ДДОЛ (1961-62), аспиранти ДДОД ба номи Т.Г.Шевченко (1962-65), сармуаллим (1966-69), мудири кафедраи забони точики (1970–79), ходими калони илми (1978-81), дотсент (1981-85), мудири кафедраи забони точикии ДДХ (аз с.1985), пас аз дифои рисолаи доктори (1987) профессори кафедраи забони точикии ДДХ, декани факултаи филологияи точик (1994-99), мудири кафедраи забони точики (1999-2001), директори маркази илмии тадкикоти забоншиноси ва татбики Конуни забон (2001). Аз соли 2001 профессори Донишгохи славянии Точикистон (ш.Душанбе). Муаллифи беш аз 100 асару маколахои илми, илми-методи ва илмии оммабоб. Пажухишоташ ба тадкики чумлахои мураккаби забони адабии хозираи точик, инчунин масоили алохидаи вожашиноси, фразеология, услубшиноси, имлои забони точики ва усули таълим бахшида шудаанд. Мутахассиси сохаи забоншиносии умумист. Муаллифи китобхои дарси, дастури таълими барои донишчуёни макотиби оли ва бахшхои алохидаи грамматикаи академии забони точики аст. Дар тахриру мукарризии корхои илми ва илми-методи хизмати арзишманде кардааст. Тахти рохбарии у 12 нафар рисолаи номзади химоя кардаанд. Узви Шурои дифои рисолахои доктории назди ПЗА-и АУ ЧТ. Барандаи Чоизаи ба номи Абуали ибни Сино дар сохаи илму техника. Бо ифтихорномаи Хукумати ЧТ сарфароз гардонида шудааст (1997).

Осор: Грамматикаи забони адабии хозираи точик. Кисми 2. -Д., 1986; Кисми 3. –Д., 1989 (бо хаммуаллиф); Забони адабии хозираи точик. Кисми 2. Синтаксис барои мактабхои оли. -Д., 1995 (бо хаммуаллиф); Чумлахои пайрави тарзи амал ва монанди дар забони адабии точик. -Д., 1976; Структурно-семантические особенности таджикского паратаксиса. -Д., 1986.

 

Зикриёева Муаттар Ваххобовна  (14.11.1952, ш.Ленинобод), забоншинос, номзади илмхои филологи (1991). Факултаи забонхои хоричии ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1972). Омузгори мактаби миёнаи №4-и ш.Ленинобод (1972-74), муаллим (1974-85), сармуаллим (1985-92), дотсенти кафедраи забонхои хоричи (1992-2006), мудири кафедраи забонхои хоричии фанхои дакики ДДОЛ-ДДХ (аз с.2006). Муаллифи зиёда аз 10 асари илми, илми-методи ва илми-оммави оид ба масъалахои тахлили мукоисавии забонхои точики ва англиси аст.

 

Зикриёева Мухиба Аббосовна (21.05.1969, ш.Ленинобод), адабиётшинос, номзади илмхои филологи (2006). Факултаи филологияи руси ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1991) ва факултаи филологияи точики ДДХ ба номи академик Б.Гафуровро хатм кардааст (1996). Омузгори забон ва адабиёти руси мактаби миёна (1991-97), муаллим, сармуаллими кафедраи журналистика ва назарияи тарчумаи ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (аз с.1997). Муаллифи 6 маколаи илми оид ба сохаи публитсистика.

 

Зилберман Сарра Израиловна (17.12.1931, ш.Ростови лаби Дон), педагог-равоншинос. Факултаи педагогика ва психологияи Донишкадаи давлатии омузгории ш.Тошканд ба номи Низомиро хатм кардааст (1956). Мураббияи хонаи бачагони №20 ш.Тошканд (1957-60), омузгори синфхои ибтидоии ш.Тошканд (1960-62), коромузи кафедраи педагогика (1962-72), сармуаллими кафедраи психологияи ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1972-86). Бахшида ба масоили конуниятхои тараккиёти психики тадкикот бурдааст. Муаллифи 15 маколаи илми ва дастурхои методи мебошад. Алхол дар Исроил зиндаги мекунад.

 

Зоидова Муборак (12.04.1956, н.Бекободи ЧШС Узбекистон), биолог-химик. Факултаи табиатшиносию географияи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1977). Лаборант, сарлаборант (1982-91), муаллими кафедраи химияи умуми ва услуби таълими он (1991-99), сармуаллими кафедраи химияи органики ва амалии ДДОЛ-ДДХ (аз с.1999). Муаллифи 4 маколаи илми оид ба химияи фторидхо.

 

Зоиров Халимчон Зохидчонович (08.09.1970, ч.Пулодони н.Конибодом), адабиётшинос, номзади илмхои филологи (2002), дотсент (2004). Дастпарвари ДДХ ба номи акад. Б.Гафуров (1996). Лаборант, сарлаборант (1996-97), аспирант (1997-2000), муаллим (2000-02), сармуаллими кафедраи адабиёти классикии точик (2002-03), дотсенти хамин кафедра (аз с.2004), ноибдекани илм (2005-06), ноибдекани таълими факултаи филологияи точики ДДХ (аз с.2006). Тахкикоти илмиаш оид ба мавзуи фархангномахои истилохоти тасаввуф мебошад. Чихати такмили ихтисос дар Чумхурии исломии Эрон донишомузи кардааст (сентябр-октябри 2005). Муаллифи беш аз 20 маколаи илми ва 3 рахнамои таълим барои донишчуёни факултаи филологияи точик аст. Дар конфронсхои донишгохи, вилояти, чумхурияви ва байналхалки (Хучанд, 2007) иштирок кардааст.

Осор: Фархангномахои истилохоти тасаввуф ва хусусиятхои онхо. –Хучанд, 2002.

 

Зокиров Абдулаким Зокирович (01.01.1936, н.Хучанд), варзишгар. Факултаи тарбияи чисмонии ДДОД ба номи Т.Г.Шевченкоро хатм кардааст (1961). Муаллим (1961-68), сармуаллими кафедраи тарбияи чисмонии ДДОЛ-ДДХ (аз с.1968). Иштироккунандаи мусобика оид ба варзиши вазнин дар ш.Полтаваи Чумхурии Украина (1964).

 

Зокиров Асхат Зокирович (1932, д.Исломбахти н.Бошкирдистон), забоншинос. Муаллими факултаи забонхои хоричии Донишкадаи давлатии омузгории ш.Сталинобод ба номи Т.Г.Шевченко (1949-53), муаллим (1953-63), сармуаллими кафедраи забонхои хоричии ДДОЛ (1963). Соли 1963 ба ш.Душанбе куч бастааст.

 

Зокирова Очаой (05.01.1936, Самарканд), муаррих, номзади илмхои таърих (1976), дотсент (1979). Донишгохи давлатии Самаркандро хатм кардааст (1958). Муаллим, сармуаллим, дотсент, мудири кафедраи таърихи ХКИШ-и Донишкадаи кишоварзии Самарканд (1958-90), дотсенти кафедраи таърихи сиёсии карни ХХ-и ДДОЛ (1990-94). Аз с.1994 дар нафака. Муаллифи бештар за 30 асари илми дар бораи накши занон дар хаёти чамъиятию истехсоли.

Осор: Биологи Ср.Азии и Казахстана.-Ташкент, 1990 ва г.

 

Зохидов Абдукодир (23.11.1938, д.Унчии н.Хучанд), забоншинос, номзади илмхои филологи (1992), дотсент (1994). Аълочии маорифи халки ЧШС Точикистон (1990). Факултаи таъриху филологияи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1961). Омузгори мактаби миёнаи раками 5-и ш.Чкалов (1961-68), муаллим (1968-72), сармуаллими кафедраи педагогика ва методикаи таълими ибтидои (1972-78), сармуаллими кафедраи забони точики, методикаи таълими забон ва адабиёти точик (1978-94), дотсенти кафедраи забони точики (аз с.1994), мухаррири рузномаи серадади “Махорати педагоги” (холо “Нури маърифат”)-и Донишгох (1973-76), ноибдекани факултаи таъриху филология (1976-81), и.в.мудири кафедраи методикаи таълими забон ва адабиёти точик (1987), ноибдекани факултаи филологияи точик (1990-92, 2003-05), ёвари ректори ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (1992-95), ноибдекани факултаи хукукшиноси (1998-2003). Оид ба проблемаи таъсири забони руси ба калимасозии забони точики тадкикоти илми мебарад. Муаллифи зиёда аз 70 маколаи илми, илмию методи ва оммавию публисистист. Иштироккунандаи конфронсу анчуманхои байналхалки, аз чумла бахшида ба 90-солагии академик Б.Гафуров (Хучанд, 1999), Истиклолият ва забони давлати (1999, 2001). Бо Ифтихорномаи Хукумати Чумхурии Точикистон мукофотонида шудааст (2000).

Осор: Таъсири забони руси ба калимасозии забони адабии хозираи точик. -Д., 1992; Корхои лаборатори аз забони адабии хозираи точик. -Ленинобод, 1991 (бо хаммуаллиф); Алифбо ва инкишофи нутк. -Хучанд, 2000 (бо хаммуаллиф); Мукаддимаи забоншиноси. –Хучанд, 2002; Забони точики (дастури таълим барои донишчуёни гуруххои таълимашон ба забони руси ва омузандагони забони точики). -Хучанд, 2005.

 

Зохидов Низомиддин (08.06.1957, ч.Пулодони н.Конибодом), шаркшинос, доктори илмхои филологи (2004), профессор (2005). Аълочии маорифи ЧТ (2004). Факултаи шаркшиносии ДДТ ба номи В.И.Ленинро хатм кардааст (1979). Фаъолияти мехнатиаш ба сифати тарчумони забони араби дар ш.Багдоди Чумхурии Ирок огоз гардидааст (1979-81). Соли 1981 дар Пажухишгохи забон ва адабиёти АУ ЧШС Точикистон ба кор шуруъ кард. Мухаккик-коромузи шуъбаи ленинградии Пажухишгохи шаркшиносии АУ ИЧШС (1983-84), аспиранти АУ ЧШС Точикистон (1984-87), корманди илми (1988-90), котиби илмии хамин Пажухишгох (1990-92), сарвари шуъбаи тадкикоти филологии Маркази илмии хучандии АУ ЧТ (1992-97), чонишини директор (1998-99), директори Маркази пажухиши тамаддуни давраи Сомониёни ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (1999-2000), ноибректор оид ба корхои тарбия (2000-01), ноибректор оид ба корхои илм (аз с.2001). Дар тахкику баррасии масъалахои адабиёти арабизабони халкхои эрони, равобити Арабу Ачам ва таъриху фарханги ахди Сомониён беш аз 100 макола ва шаш рисолаи илми таълиф кардааст, ки кисме аз онхо дар Русия, Эрон ва кишвархои дигар ба чоп расидаанд. З. дар рисолахои хеш ва силсилаи маколахояш офаридахои адибону шоирони арабизабони эронинажоди карнхои нахусти исломро мавриди барраси карор дода, як кисми таркибии адабиёти форсу точик будани онро ба субут расонидааст. Иштироккунандаи конфронс ва хамоишхои илми дар Ленинград (1984), Техрон (1997,2005), Токио (2002), Маскав (2004), Кохира (2006), Алмаато (2006). Барои китоби дучилдаи «Сомониён дар оинаи таърих» (бо хаммуаллиф) сохиби Чоизаи адабии ба номи Камоли Хучанди (1999) ва китоби «Насри арабизабони адабиёти форсу точик дар асрхои VIII-IЧ» сохиби Чоизаи ба номи Аълохон Афсахзод (2005) гардидааст. Узви Комиссияи марказии интихобот ва райпурсии Чумхурии Точикистон (аз с. 2004).

Осор: Арабоязычный период персидско-таджикской литературы VIII-IЧ вв. -Д.: Дониш, 1993; Адабиёти арабизабони форсу точик аз истилои араб то ахди Сомониён. -Хучанд: Ношир, 1999; Давраи арабизабони дар адабиёти форсии садахои 2-3 хичрии камари. -Техрон, 1380; Насри арабизабони форсу точик дар асрхои VIII-IЧ. -Хучанд: Нури маърифат, 2004 ва гайра.

 

Зохидов Очил (03.10.1963, ш.Ленинобод), файласуф, доктори илмхои фалсафа (2005). Факултаи фалсафаи Донишгохи давлатии ш.Ростови лаби Донро хатм кардааст (1990). Муаллими кафедраи фалсафаи ДДХ (1990-92), аспиранти факултаи фалсафаи Донишгохи давлатии ш.Ростови лаби Дон (1992-95), сармуаллим (1996–2001), дотсенти кафедраи фалсафаи маданияти ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (2001-07). Муаллифи 20 асари илми ва тадкикоти аст, ки ба мавзуъхои назарияи маърифат, мантики диалектики, методологияи илм, таърих ва фарханг бахшида шудааст. З. иштироккунандаи конфронсу хамоишхои байналхалки (Душанбе, 2001-2005; Будапешт, 2002; Алмаато, 2003-2006; Киев, 2006; Ню-Йорк, 2004; Вашингтон, 2005; Блумингтон, 2005, Провиденс, 2006; Хучанд, 2007) мебошад. Такмили ихтисосро дар донишгохи Индиана (ИМА, 2004, 2005, 2006) гузаштааст. Гирандаи идрори бунёди Сорос мебошад. 

Осор: Метод восхождения от абстрактного к конкретному в теоретическом познании. -Худжанд: Гос. изд-ство им. Р.Джалила, 1996; Принцип актуализма в научной мысли. -Худжанд: Нури маърифат, 2001; Принцип актуализма в теоретическом познании. -Худжанд: Нури маърифат, 2002.

 

Зюганова Вера Измайловна (25.06.1903, ш.Смелаи в.Киев), муаррих. Донишгохи давлатии Днепропетровскро хатм кардааст (1934). То с. 1924 пеш аз дохил шудан ба мактаби оли дар Киев, Кривой Рог, Днепропетровск ба хайси хисобчии чамъияти матлуботи вилоят, мудири китобхонаи утоки хизби, муаллими факултаи коргарони бинокор ва гайра кор кардааст. Омузгори таърихи мактаби миёна дар Високопали (1934), муаллими факултаи коргарии Донишкадаи кухи (1935-37), муаллими техникуми сохтмони ш.Сталинобод (1937-38), омузгори таърих дар мактаби миёнаи ш.Ленинобод (1939-40), сармуаллими кафедраи таърихи ДДОЛ (1940-43), лектори шуъбаи таблиготи кумитаи Хизби коммунистии ш.Ленинобод (1939-43). Соли 1943 ба ш.Сталинобод (Душанбе) куч бастааст.

 

Иброхимов Абдулло (25.04.1939, н.Нов), химик, номзади илмхои химия (1969), дотсент (1969). Собикадори мехнат. Факултаи табиатшиносию географияи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1962). Омузгори мактаби миёнаи н.Нов (1961-62), аспиранти Пажухишгохи химияи АУ ЧШС Точикистон (1965-68), ходими хурди илми (1968-69), дотсенти кафедраи химияи органики, физколлоиди ва технологияи химиявии ДДОЛ-ДДХ (1969-96), дотсенти кафедраи химияи органики ва амали (аз с.1996). Муаллифи 16 маколаи илми ва методи оид ба химияи глитсеринхо.

 

Иброхимов Икром (1932-1985 д.Ёваи н.Хучанд), зоолог. Омузишгохи кишоварзи (1949) ва ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1957). Байтори колхози «Рохи Ленин» (1950-57), сарлаборант (1957), ассистент (1958-64), сармуаллими кафедраи зоологияи ДДОЛ (1958-62), аспиранти ДДТ ба номи В.И.Ленин (1962-65), сармуаллими кафедраи зоологияи ДДОЛ (1965-85). Рисолаи номзадиашро дар мавзуи «Бемухрахои хокии массиви Сомгори Точикистон» ба химоя омода намудааст.

 

Иброхимов Карим Ризоевич (06.03.1920 - 1991, ш.Хучанд), муаррих, ходими хизби, номзади илмхои таърих (1974), дотсент (1982). ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1940) ва Мактаби олии хизбии КМ ХКИШ-ро хатм кардааст (1958). Омузгор, мудири кисми таълими мактаби миёнаи н.Пролетар (1940-42), хизмат дар сафи Артиши Сурх (1942-46), дастурдехи шуъбаи харбии КМ ХК Точикистон (1946-47), котиби кумитаи хизбии ш.Сталинобод, котиби якуми кумитаи хизбии н.Фархор, котиби кумитаи хизбии в.Кулоб (1947-53), котиби якуми кумитаи хизбии н.Сталинобод (1954-56), рохбари гурухи лектории шуъбаи таблигот ва ташвикоти КМ ХК Точикистон (1957-59), дастурдехи шуъбаи макомоти хизбии КМ ХКИШ оид ба чумхурихои иттифоки (1959-60), котиби кумитаи хизбии в.Ленинобод (1960-62), котиби кумитаи хизби дар раёсати худуди-истехсолии колхозу совхозхои Уротеппа (1962-65), ректори ДДОЛ (1965-70), сармуаллим (1976-79), дотсенти кафедраи таърихи ХКИШ-и ДДОЛ (1976-87). Муаллифи бештар аз 20 асари илми оид ба масъалахои интернатсионализми сотсиалисти. Вакили Шурои Олии ЧШС Точикистон (даъватхои 3-5). Бо 2 ордени «Нишони Фахри», медалхо ва ифтихорномахо мукофонида шудааст. Иштироккунандаи конфронсхои зиёди илми мебошад.

 

Иброхимов Хочи (30.04.1937, ш.Хучанд), физик. ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1968). Муаллим (1962-68), сармухандис (1968), сармуаллими кафедраи ТХ ва ВТТ-и ДДОЛ-ДДХ (1968-2005). 

 

Иброхимов Эркин Хасанович (15.02.1965, ш.Ленинобод), географ, номзади илмхои география (1997), дотсент (2003). ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1987). Омузгори мактаби миёнаи №23 ш.Ленинобод (1987-88), лаборанти кафедраи геология ва заминшиносии умуми (1988-90), муаллими кафедраи заминшиносии умуми ва экологияи ДДОЛ (1990-92), мухаккик-коромуз (1992-93), аспиранти Пажухишгохи географияи АУ Русия (1993-97), сармуаллим (1998-2003), дотсенти кафедраи забонхо ва фанхои чамъияти, ноибдекани илми факултаи хукукшиноси, дотсенти кафедраи фалсафаи ДДХ (2003-06). Муаллифи 15 асари илми, илми-оммави оид ба проблемаи асосхои экологи-географии инкишофи шабакахои мухофизашавандаи худудхои табиии Точикистони Шимоли. Муаллифи силсилаи маколахо оид ба масоили гуногуни хифзи табиат, экология. Иштироккунандаи конфронсхои байналхалки (Перм, 1994; Санкт-Петербург, 1995).

 

Иброхимов Эшон (23.06.1923-1990, ш.Хучанд), математик. Факултаи математикаи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1953). Муаллим, сармуаллими кафедрахои математика ва математикаи оли (1953-71). Аз соли 1971 дар нафака. Бо ордени Чанги Ватани, медалхо, аз чумла «Барои шучоати мехнати» кадрдони шудааст.

 

Иброхимова Гулнора Хайдаровна (25.05.1967, ш.Ленинобод), забоншинос, номзади илмхои филологи (2007). Факултаи забон ва адабиёти руси ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1989). Муаллим (1989-2006), сармуаллими кафедраи умумидонишгохии забони русии ДДХ (аз с.2006). Муаллифи якчанд маколахои илми ва илмию методи оид ба грамматикаи забони руси ва дастури методи аз фанни забони руси мебошад. Иштироккунандаи як катор конфронсхои илмию амали.

 

Иброхимова Курваной Гуломовна (05.01.1945, Чиззах, ЧШС Узбекистон), файласуф, номзади илмхои фалсафа (1991), дотсент (1992). Донишкадаи давлатии омузгории Тошкандро хатм кардааст (1968). Муаллими кафедраи психологияи Донишкадаи давлатии омузгории Тошканд (1968-70), муаллим, сармуаллим (1970-92), дотсенти кафедраи фалсафаи ДДХ (аз с.1992). Муаллифи зиёда аз 40 асари илми, илми-методи ва илми-оммави. Оид ба проблемахои диалектикаи кулл ва махсус дар инкишофи хаёти маишии ахолии дехот тадкикот мебарад. Иштироккунандаи конфронси байналхалки (Хучанд, 1998) аст.

Осор: Особенности современного состава сельского населения среднеазиатского региона. -Ленинабад, 1990 (в соавторстве); Некоторые вопросы теории и метода научного познания. -Худжанд,1994 (в соавторстве); Фалсафа (укув кулланма). -Хужанд, 2003 (бо хаммуаллиф); Сотсиология (укув кулланма). -Хужанд, 2004.

 

Иванова Валентина Михайловна (аз декабри 1955 Храмова) (18.12.1926, ш.Маскав), забоншинос. Донишкадаи якуми омузгории забонхои хоричии Маскавро хатм кардааст (1952). Баъди хатми донишкада ба шахри Сталинобод фиристода мешавад. Аз он чо И.-ро ба Ленинобод ба мактаби махсуси Куввахои харбию хавои чун муаллими забони англиси мефиристанд (1952-53). Муаллим, мудири кафедраи забонхои хоричи (1953-58), сармуаллими ДДОЛ (1958-61), и.в. декани факултаи забонхои хоричи (1956-57). Аз инкишофи нутки забони англиси, таърихи забони англиси, лексикологияи забони англиси сабак гуфтааст.

 

Иноятов Салохиддин Бобочонович (17.05.1970, н.Гончи), филолог, номзади илмхои филологи (1999). Факултаи педагогии ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1993) ва факултаи филологияи точики ДДХ ба номи академик Б.Гафуровро хатм кардааст (2006). Мухаккик-коромузи кафедраи забоншиносии умумии факултаи филологияи узбек (1993-94), аспиранти ДДХ ба номи академик Б. Гафуров (1994-97), муаллими кафедраи МТИ (1999-2003), дотсенти кафедраи МТИ (2003-04), ходими калони илмии ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (2004-06). Иштирокунандаи конфронсхои байналхалки (Чумхурии Узбекистон, 1994; Чумхурии Киргизистон, 2006). Муаллифи 15 маколаи илми оид ба масоили мухталифи забони узбеки ва тадриси он.

 

Инъомов Максудчон (20.10.1953, ш.Ленинобод), муаррих, доктори илмхои таърих (1997), профессор (1997). ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1975). Омузгори мактаби миёнаи №14-и н.Хучанд (1975-77), аспирант, ассистент, сармуаллим, ноибдекани шуъбаи тайёркуни, ноибдекани кор бо донишчуёни хоричии ДДТ, дотсенти кафедраи таърихи ДДТ (1977-87), дотсенти кафедраи таърих ва этнографияи халки точики ДДОЛ-ДДХ (1987-92), мудири кафедраи таърихи халки точик (1992-93), декани факултаи таърихи ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (1993-95), ноибректори таълим (1995-99), корманди калон, мудири шуъбаи фанхои гуманитарии Маркази хучандии АУ ЧТ (аз с.1999). Муаллифи зиёда аз 120 асару маколаи илми, илми-оммави оид ба масъалахои мухталифи таърихи халки точик дар замони нав ва навтарин, таърихи ташаккул ва инкишофи синфи коргар дар Точикистон. Дорандаи Чоизаи вилоятии ба номи академик Б.Гафуров (2005). Иштироккунандаи конфронсхои байналхалки ва хамоишхо (Иерусалим,1998).

Осор: Таърихнигорони точик. -Хучанд, 1995 (бо хаммуаллиф); Таджикистан: трагедия и боль народа.-СПб.1993; Рабочий класс Таджикистана (1945-60). -Худжанд, 1996; Формирование и рост рабочего класса Таджикистана. -Худжанд, 1996; Рождение первых отрядов рабочего класса в Таджикистане. -Худжанд, 1996; Шучоати Спитамен. -Хучанд: Хуросон, 2005 ва гайра.

 

Ионова Виля Мухаммедовна (07.11.1925, ш.Троиски в.Челябинск – 2006, ш.Комсомол), муаррих, доктори илмхои таърих (1976), профессор (1976). ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1945). Омузгори мактаби миёна, мудири шуъбаи бахисобгирии кумитаи нохиявии ИЛКЧУ дар н.Пролетар (1943-46), ассистенти кафедраи марксизм-ленинизми ДДОЛ (1946-47), директори мактаби миёна дар ш.Намангон (1948-50), сармуаллими кафедраи асосхои марксизм-ленинизм, дотсент (1951-74), профессори кафедраи таърихи ХКИШ (1974-78), декани факултаи забон ва адабиёти рус (1978-79), ноибректор оид ба илми ДДОЛ (1979-86), профессори кафедраи таърихи ХКИШ (1978-79), кафедраи таърихи сиёсии асри ЧЧ–и ДДОЛ-ДДХ (1989-95). Муаллифи 60 асари илми оид ба таърихи хизб ва сохтори давлати, баркароршавии Хокимияти Шурави дар Точикистон. Иштироккунандаи конфронсхои зиёди илми. Бо ифтихорномахои Раёсати ШО ЧШС Точикистон мукофотонида шудааст. Соли 1995 ба ш.Комсомоли сохили Амур куч бастааст.

Осор: Борьба за установление и упрочение Советской власти в Ходжентском уезде.-Ленинабад, 1957 (бо хамуаллиф); Коммунисты Северного Таджикистана в борьбе за власть советов (1917-23). -Д.,1968; Образование и деятельность Ленинабадской городской парт. организации (1917-85).- Д., 1986 ва гайрахо.

 

Исаев Герасим Степанович (1911, д.Игнатйеваи ш.Ленинград), муаррих. Донишгохи давлатии Ленинградро хатм кардааст (1939). Муаллими кафедраи таърихи халкхои ИЧШС (1939-40), сармуаллими кафедраи таърихи ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1940-46). Соли 1946 ба ш.Ленинград куч бастааст.

 

Искандаров Музаффар (15.09.1927, Конибодом-24.04.1997, Хучанд), муаррих, доктори илмхои таърих (1989), профессор (1989). Аълочии маорифи халки ЧШС Точикистон (1958). Аълочии маорифи ИЧШС (1987). ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1950). Муаллим (1952-56), декани факултаи таърих (1965-71), сармуаллими кафедраи таърихи ИЧШС (1989-92), профессори кафедраи таърихи халки точики ДДХ (1992-97). Муаллифи зиёда аз 40 тадкикоти илми, илми-оммави оид ба таърихи шурохо, накши онхо дар сохтмони чамъияти сотсиалисти, накши ХК Точикистон дар тайёр намудани мутахассисони илми ва гайра. Иштироккунандаи якчанд конфронсхои илми. Бо медалхо ва ифтихорномахо мукофотонида шудааст.

Осор: Из истории сов. строительства в Таджикистане (1924-29). -Д., 1976; Из истории сов. строит-ва в Таджикистане (1929-37). -Д., 1983; Земельно-водная реформа в Сев. Таджикистане. -Д.,1968.

 

Искандарова Ханифа (20.08.1939, н.Конибодом), педагог, номзади илмхои педагоги (1998), дотсент (2000). Собикадори мехнат (1995). Аълочии маорифи ЧШС Точикистон (1988). ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1963). Муаллимаи кафедраи методикаи таълими ибтидоии ДДОЛ (1968-73), сармуаллими кафедраи мазкур (1973-76), сарвари мактаби миёнаи №15 ш.Панчакент (1976-78), сарвари омузишгохи омузгории ш.Панчакент (1978-81), сарвари мактаби миёнаи №17 ш.Ленинобод (1981-84), сарвари мактаби миёнаи №6 ш.Ленинобод (1984-88), сармуаллим (1989), дотсенти кафедраи П ва ПТИ-и ДДОЛ-ДДХ (аз с.2000). Муаллифи зиёда аз 60 маколаи илми, илми-методи, барнома ва дастурхои таълими оид ба масоили тарбияи ахлокии насли наврас. Иштироккунандаи конфронсу симпозиумхои байналхалки (Маскав, 1979; Бухоро, 1980; Душанбе, 1998). Бо ифтихорномахо сарфароз гардонида шудааст.

 

Исломов Озод Азимович (16.11.1955, ш.Ленинобод), муаллим-методист, дизайнер, доктори илмхои педагоги (2003), профессор (2004). Шуъбаи накша, расм ва мехнати факултаи физикаи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1978). Омузгори мактаби миёнаи №28 н.Хучанд (1978-84), мухандиси шуъба оид ба корхои сохтмон ва меъмории кумичроияи ш.Ленинобод (1984-89), лаборант, муаллим (1989-90), сармуаллим (1991), дотсенти кафедраи накшакаши, хандасаи тасвири ва услуби таълим (1991-94), ноибдекани илми факултаи рассомию графики (1994-98), профессори кафедраи накшакаши, хандасаи тасвири ва усули таълим (2004), декани факултаи рассомию графики (аз с.2007). Муаллифи бештар аз 60 асари илми-методи, рахнамои таълим мебошад, ки чанбахои гуногуни фанхои графикиро дар бар мегирад. И. иштироккунандаи як катор конфронсу хамоишхои байналхалки дар Маскав (1999, 2000, 2002); Ленинград (1988); Душанбе (2001); Ростови лаби Дон (2002), Тошканд (1996) ва г. аст. Тахти рохбарии у ду нафар рисолаи номзади химоя кардаанд. Иштироккунандаи намоиши корхои эчодии «Яксарт» (2007).

 

Исматов Мухтор Собиркулович (10.04.1951, д.Ничонии н.Уротеппа), педагог, номзади илмхои педагоги (1984), дотсент (1985). Аълочии маорифи халки ЧТ (1997). ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм намудааст(1972). Омузгори мактаби миёнаи №2-и н.Ленин, хизмат дар артиши Иттиходи Шурави (1972-73), сарлаборант (1974), муаллим (1975-78), сармуаллим (1978-85), дотсенти кафедраи педагогикаи умумии ДДОЛ (аз с.1985). Муаллифи кариб 100 маколаи илми, дастурхои илми-методи оид ба масъалахои тарбияи интернатсионалисти ва ватандустии хонандагон ва донишчуён мебошад. Иштироккунандаи конфронсхои байналхалки дар Маскав (1984), Казон (1984), Бишкек (2003), Стерлитамак (1990), Самарканд (2002), Тошканд (2002), Чимкент (2003), Уш (2004), Душанбе (2004), Хучанд (1990, 1996, 2002) аст.

Осор: Назарияхои педагоги ва системахои технологи. -Хучанд: Нури маърифат, 2002; Абдуррахмони Чоми оид ба тарбияи ахлоки. -Хучанд: Омор, 1995; Гояхои тарбияи мехнати дар педагогикаи халки ва истифодаи он дар тарбияи хонандагон. -Хучанд: Омор, 1998.

 

Исмоилов Абдулло (07.05.1925, д.Х.Усмонови н.Хучанд), муаррих. Иштироккунандаи Чанги Бузурги Ватани. ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1953). Ассистент, сарлаборанти кафедраи таърихи ХКИШ (1953-80). Бо ордену медалхо мукофотонида шудааст.

 

Исмоилов Мавлончон (17.07.1941, ш.Ленинобод), файласуф, номзади илмхои фалсафа (1973), дотсент (1981). Аълочии маорифи ИЧШС (1982). Корманди шоистаи ЧТ (1999). ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1965). Муаллими физикаи омузишгохи мусикии ш.Ленинобод (1965-68), мухаккик-коромуз (1968-69), аспирант (1969-72), ходими хурди илми (1972-74), ходими калони илмии шуъбаи фалсафаи АУ ЧШС Точикистон (1974-75), муаллим, дотсенти кафедраи фалсафаи ДДОЛ-ДДХ (аз с.1975), декани факултаи физика (1975-78), котиби озоди кумитаи хизби ва дотсенти кафедраи фалсафаи ДДОЛ (1978-85), котиби кумитаи Хизби коммунистии Точикистон дар в.Ленинобод ва хамзамон дотсенти кафедраи фалсафаи ДДХ ба номи акад. Б.Гафуров (1992-98), мудири хамин кафедра (аз с.1998). Муаллифи кариб 100 асари илми, илми-методи ва илмию оммави мебошад. Ба доираи тадкикотхои илмии И. бештар проблемахои фалсафа, таърихи фалсафаи халки точик, масъалахои фалсафаи табиатшиноси дохил мешаванд. Иштироккунандаи конфронсхои илмии байналхалки (Душанбе, 1971, 1972, 1973, 1978; Хучанд, 1999) ва машварати умумииттифоки оид ба масъалахои фалсафии табиатшиносии муосир (Маскав, 1981) мебошад. Бо нишону ифтихорномахои хукумати кадрдони шудааст.

Осор: Дастури методи доир ба омузиши мавзуи «Фалсафа, доираи масъалахо ва макоми он дар чамъият». -Хучанд,1992; Фахмиши фалсафии олам: хасти, материя хамчун категорияхои асоси. Дастури методи. -Хучанд, 1994; Маърифат. Маърифати илми. Дастури методи. Кисми 1. Протсесси маърифати олам. -Хучанд, 1995; Маърифати илми. Кисми 2. -Хучанд, 1996; Маърифати ичтимои. Кисми 3. -Уротеппа, 1996; Диалектика хамчун назарияи инкишоф. Дастури методи. -Хучанд, 1998; Проблемахои глобалии замони хозира. -Хучанд, 1999; Фалсафа. (рахнамои таълим). -Хучанд, 2003; Сотсиология. (рахнамои таълим). -Хучанд, 2003; Шуур, пайдоиш ва мохияти он. -Хучанд, 2005.

 

Исмоилов Мамарахим Мирзорахимович (02.01.1964 д.Исмоили н.Хучанд), иктисоддон, номзади илмхои иктисоди (1995), дотсент (1997). Факултаи иктисодии шуъбаи иктисодиёти сиёсии Донишгохи давлатии ш.Ростови лаби Донро хатм кардааст (1989). Муаллими кафедраи иктисодиёти сиёси (1989), сармуаллим (1995), дотсент (1997), и.в. мудири кафедраи назарияи иктисоди (2000), дотсенти хамин кафедраи ДДОЛ-ДДХ (аз с.2001). Муаллифи 25 маколаи илми, дастурхои илми-методи оид ба масъалахои муносибатхои таксимоти дар иктисодиёт. Иштироккунандаи конфронси байналхалки дар ш.Алмаато (1997).

Осор: Реформа распределительных отношений в экономике. -Худжанд, 2001; Распределительные отношения и региональный бюджет. -Худжанд 2001. 

 

Исмоилов Муъминчон Махмудович (20.01.1938, ш.Ленинобод), иктисоддон, номзади илмхои иктисоди (1967), дотсент (1969). Аълочии мактаби олии ИЧШС (1988). ДДТ ба номи В.И.Ленинро хатм кардааст (1962). Ассистенти кафедраи банакшагирии хочагии халки ДДТ (1962-64), аспиранти Донишгохи молияю иктисодии ш.Ленинград (1964-67), сармуаллим (1967-68), дотсенти кафедраи банакшагирии хочагии халки ДДТ ба номи В.И.Ленин (1968-92), дотсенти кафедраи фанхои умумииктисодии ДДХ (1993-96), мудири кафедраи иктисодиёт, ташкили истехсолот ва хизматрасони (1996-2000), мудири кафедраи иктисодиёти БХДТТ ба номи акдемик М.С.Осими (аз с.2000). Муаллифи зиёда аз 50 маколаи илми мебошад.

 

Исмоилов Султон Усмонович (23.02.1935 - 1999, н.Хучанд), физик. Факултаи физикаи ДДТ ба номи В.И.Ленинро хатм кардааст(1958). Муаллими кафедраи физикаи амалии ДДТ (1958-62), аспиранти Донишгохи давлатии Маскав (1962-65), корманди хурди илмии ПФТ ба номи С.Умарови АУ ЧШС Точикистон (1965-67), сармуаллими кафедраи физикаи умумии ДДОЛ-ДДХ (1967-98). Муаллифи зиёда аз 10 маколаи илми ва дастурхои таълими. Дар тадкики масъалахои вайроншавии металлхо ва масолехи таркиби сахм гирифтааст.

 

Исмоилов Усмончон (22.06.1934 – 31.10.1982, ш.Хучанд), муаррих, номзади илмхои таърих (1957), дотсент (1960). ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1953). Сармуаллим (1957-60), дотсенти кафедраи таърихи ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1960-82). Муаллифи 15 асари илми оид ба индустриякунонии Точикистон. Иштироккунандаи конфронсхои илми.

 

Исмоилова Бисабоат (01.11.1939, ш.Хучанд), муаррих, доктори илмхои таърих (2004), профессор (2005). Аълочии маорифи ЧТ (1999). Факултаи таърихи ДДТ ба номи В.И.Ленинро хатм кардааст (1965). Сарлаборанти Пажухишгохи таърих, бостоншиноси ва этнографияи АУ ЧШС Точикистон (1958-68), муаллими кафедраи таърихи ИЧШС (1968-69), аспиранти ДДОД ба номи Т.Г.Шевченко (1969-72), муаллими хамин донишкада (1972-78), муаллими кафедраи таърихи ИЧШС-и ДДТ ба номи В.И.Ленин (1978-81), омузгор-тарчумони Донишгохи Кобул (Афгонистон, 1981-83), корманди шуъбаи бойгонии Шурои Вазирон (1983-85), дотсенти ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино (1985-93), дотсенти ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (1993-95), дотсент (1995), профессори кафедраи таърихи халки точик ва фанхои чамъиятии ДДХБСТ (аз с.2004), хамзамон директори бахши хучандии ташкилоти хайрияи «Парвин» (аз с.2002). И. олими пурмахсул ва таргиботгари фаъол мебошад. Дар байни занони муаррихи вилоят аввалин шуда, ба гирифтани унвони доктори илм мушарраф шудааст. Тадкикоти илмии И. масоили таърихи иктисодию ичтимои, сиёси ва мадании аморати Бухоро, макоми занон дар мархилахои мухталифи таърихи ва гайраро фаро мегирад. Муаллифи  як катор рисолахо, зиёда аз 100 макола, дастурхои методи мебошад. Сахми И. дар омузиши таърихи аморати Бухоро назаррас буда, хусусан дар мавриди омузиши хаёт ва фаъолияти амир Хайдар (1800-1826) накши намоён дорад. Иштироккунандаи як катор конфронсу хамоишхои байналхалки ва минтакави мебошад.

Осор: История Бухарского эмирата (втор. пол. ЧVIII- сер. ЧIЧ вв.).-Худжанд: Нури маърифат, 2005; Бухарский эмират при эмире Хайдаре. -Худжанд: Адолат, 2000; Политическая история Бухарского эмирата при эмире Хайдаре (1800-1826 гг). - Д.: 1999; Бухарский эмират в период протектората. –Худжанд: Гос. изд-во им. Рахима Джалила, 1997.

 

Исмоилова Лутфия Саримсоковна (10.06.1950, ш.Ленинобод), географ. Факултаи табиатшиносию географияи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро бо дипломи аъло хатм кардааст (1971). муаллим (1971), сармуаллими кафедраи географияи табии (аз с.2006). Тадкикоти илмиаш ба мавзуъхои хифзи табиат ва мавзеъхои рекреатсионии Точикистони Шимоли бахшида шудааст. Дар хаёти чамъиятии факултаю донишгох фаъолона иштирок мекунад, раиси кумитаи иттифоки касабаи донишчуёни факулта, раиси Шурои духтарони Донишгох, узви бюрои кумитаи комсомоли донишгох буд.

 

Исмоилова Мархабо (21.06.1945, ш.Ленинобод), географ. ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1967). Омузгори фанни географияи мактаби миёнаи №16-и ш.Хучанд (1967-68). Соли 1968 ба кафедраи географияи ДДОЛ ба кор даъват карда мешавад. Сарлаборанти кафедраи география (1969-75), муаллим ва сармуаллими хамин кафедра (1975-97), сармуаллими кафедраи географияи Точикистон ва демографияи ДДОЛ-ДДХ (1997-2005). Соли 1989 дар кафедраи географияи иктисодии Донишгохи омузгории шахри Маскав аз такмили ихтисос гузаштааст. Аз с.2005 дар нафака.

 

Исмоилова Шукурбиби (19.11.1940, ш.Ленинобод), китобдор. ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1974). Дузандаи фабрикаи дузандагии ба номи Крупскаяи ш.Ленинобод (1963-65), китобдор, саркитобдор, мудири шуъбаи толори кироат ва шуъбаи матбуоти даврии КИМ ДДОЛ-ДДХ (1965-2001).

 

Исмонкулов Каршибой (10.04.1953, н.Шахристон), физик, номзади илмхои физикаю математика (1986), дотсент (1991). ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1974). Сарлаборант (1976-77), муаллими кафедраи физикаи умумии ДДОЛ (1977-80), мухаккик-коромуз ва аспиранти ПФТ ба номи А.Ф.Иоффе ИЧШС (ш.Ленинград) (1980-86), муаллими кафедраи физикаи умуми (1986-88), сармуаллим (1988-90), дотсенти кафедраи физикаи умуми (1990-96), дотсенти кафедраи физикаи чисмхои сахт (1996-2001), дотсенти кафедраи физикаи чисмхои сахт ва радиоэлектроникаи ДДОЛ-ДДХ (аз с.2001). Тадкикоташ асосан ба масоили физикаи вайроншавии полимерхо бахшида шудааст. Муаллифи зиёда аз 50 маколаи илми ва илми-методи, аз чумла дастурхои таълими оид ба ичрои корхои лаборатори аз механика, оптика, физика ва химияи полимерхо, анализи рентгеноструктури мебошад. Дар шахрхои Тошканд (1980) ва С-Петербург (1991) курсхои такмили ихтисосро гузаштааст. Иштироккунандаи якчанд конфронсхои байналхалки дар шахрхои С-Петербург, Маскав ва Бишкек мебошад.

Осор: Методические указания к лабораторным работам по механике. - Ленинабад: ООП Ленинабадоблмашинформ, 1986;  Применение метода рентгеновской дифракции для изучения тепловой динамики и напряженного состояния кристаллических решеток. –Хучанд: ООП ЛОУС, 1996; Оптикадан лаборатория ишлари. –Хучанд: Ношир, 2005; Физика ва химияи полимерхо. -Спитамен: Нашриёти давлатии ба номи Р.Чалил, 2006.

 

Исоев Акбар Баховаддинович (31.08.1955, ш.Ленинобод), педагог-санъатшинос, номзади илмхои санъатшиноси (1993), дотсент (1994). Аълочии маорифи халки ЧТ (1999). ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1977). Хизмат дар сафи Артиши Шурави (1977-79), муаллим (1980-87), сармуаллими кафедраи расм ва мусаввирии ДДОЛ (1987-88), мухаккик-коромуз, аспиранти Донишгохи давлатии омузгории ба номи В.И.Ленини ш.Маскав (1988-93), ноибдекани таълим (1993), декани факултаи рассоми-графики (1996), мудири кафедраи расм ва мусаввири (аз с.2001). Мутахассиси таърихи либоси миллии точикон ва санъати ороиши амали аст. Масоили такмили тадриси санъати тасвириро тахкик мекунад. Муаллифи 25 макола оид ба таърихи либоси милли, дастурхои методи оид ба санъати тасвири. Дар жанрхои гуногуни санъати тасвири асархои эчоди меофарад. Иштироккунандаи конфронси байналхалкии ЮНЕСКО-50 «Педагогикаи халкхои Осиёи Маркази ва масоили хозиразамони тарбия» (Хучанд, 1996).

Осор: Дарки шакл ва мазмуни сарулибоси халки точик. -Хучанд, 1997.

 

Исоева Сайрам (24.11.1942, ш.Душанбе), актёр. Хунарманди Мардумии ЧШС Точикистон (1987). Узви Иттифоки кинематографистони ИЧШС (1973). Донишкадаи театрию бадеии ш.Тошкандро хатм кардааст (1964). Актёр ва коргардони театри мазхакаи мусикии ба номи А.С.Пушкин К.Хучанди (1964-2006), саркоргардони хамин театр (аз с.2006). Накши аввалинашро дар намоишномаи «Гавхари шабчарог»-и С.Улугзода (холаи Зиёда) бозидааст. Зиёда аз 100 накш офаридааст, аз чумла Нози («Чанги тан ба тан»-и М.Байчиев), Робия («Суруди нотамом»-и А.Атобоев), Аза («Лулидухтар Аза»-и М.П.Старитский), Сита («Рамаяна»-и А.Гусев), Мирандолина («Сохиби мехмонхона»-и П.Бомарше), Шахло («Шахло»-и А.Шукухи), Сотти («Исёни арусон»-и Саид Ахмад) ва г. Коргардони чанд намоишнома, ба монанди «Маугли»-и Р.Киплинг, «Имтихон» ва «Баъди имтихон»-и Ф.Ансори, «Дусти», «Сайр дар соли нав»-и С.Исоева, «Исёни арусон»-и С.Ахмад, «Аруси шахри»-и Н.Исломов мебошад. Бо киностудияхои «Точикфилм» ва «Узбекфилм» хамкори намуда, чандин накшхо, аз кабили Гулнор «Духтари сеюм»-и А.Тураев (1969), Гурдофарид «Рустам ва Сухроб» (коргардон Б.Кимёгаров, 1971), Зумрад «Сирри оила» (коргардон В.Ахадов, 1983), Малика «Агар дуст дори» (коргардон А.Куддусов), Малика «Куи сафед» (коргардон А.Хамроев), Нодира «Танхо миёни мардум» (коргардон К.Ёрматов) ва гайраро офаридааст. Бо орденхои Байраки Сурхи Мехнат, Дустии халкхо мукофотонида шудааст.

 

Исоков Эсонбой (03.01.1945, н.Гончи), физик, номзади илмхои педагоги (1985), дотсент (1996). Аълочии маорифи халки ЧТ. ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм намудааст (1966). Омузгори мактаби миёнаи №2 н.Гончи (1965-74), рохбари тачрибаомузии истехсоли (1974-76), муаллим, мудири кафедраи услуби таълими физика ва технологияи ДДОЛ-ДДХ (1987-98), дотсенти хамин кафедра (аз с.1998). Муаллифи 7 дастури методи ва зиёда 50 маколаи илми-методи мебошад. Иштироккунандаи конфронсхо ва симпозиумхои байналмилали (Душанбе, 1978; Маскав, 1984; Казон, 1985; Ашкобод, 1988; Кургонтеппа, 1991).

Осор: Эстетическое воспитание старшеклассников в условиях учебных и внеучебных занятий физики. -М.: НИИС и МО. АПН СССР, 1985.

 

Исоматдинов Чурабек Бобобекович (01.09.1961, ш.Сулуктаи ЧШС Киргизистон), муаррих, номзади илмхои таърих (2005), дотсент (2006). Аълочии маорифи ЧТ (2001). Факултаи таърихи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1988). Коргари пункти пахтакабулкунии «Чирик»-и ш.Хучанд (1978-79), хизмат дар сафи Артиши Шурави (1979-81), лаборант, мудири лабораторияи пункти пахтакабулкунии «Чирик» (1981-83), муаллими кафедраи таърих ва фархангу этнографияи халки точик (1991-97), сармуаллими кафедраи фанхои чамъияти ва ноибдекани факултаи хукукшиносии ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (1997-98), сармуаллими кафедраи таърих ва фарханги халки точики ДДХБСТ (1998-2000), котиби Шурои олимони хамин донишгох (2000-06), и.в. ноибректори тарбияи ДДХБСТ (аз с.2006). Дар мавзуи «Аз таърихи хунархои коркарди чуби точикон» рисолаи номзади химоя намудааст. Муаллифи 8 китоб ва кариб 40 маколаи илми мебошад. Тадкикоти И. асосан ба масъалахои таърихи маданияти модди ва машгулияти мардуми шахру дехоти Точикистони Шимоли бахшида шудаанд. Бо ифтихорномахои КМ ИЛКЧУ, Вазорати маорифи ЧТ мукофотонида шудааст.

Осор: Таърихи халки точик дар чадвалу накшахо. -Хучанд, 1998; Таърихи халки точик: тест-тренинг, сканворд, чайнвордхо. -Хучанд 2005; Таърихи навини Точикистон. -Хучанд, 2005 (бо хаммуаллиф).

 

Исхоки Мубашшир Баширхонович (09.02.1937, ш.Самарканди ЧШС Узбекистон), муаррих, методист. Аълочии маорифи ЧТ (2002). Собикадори мехнат. Муаллими дарачаи оли (2001). ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1961). Омузгори фанни таърих дар мактабхои миёнаи н.Хучанд, ш.Ленинобод (1961-70), муаллим, сармуаллими кафедраи таърихи ХКИШ (1970-76), сармуаллими кафедраи таърихи умумии ДДОЛ-ДДХ (аз с.1977). И. дар хаёти чамъиятии донишгох фаъолона ширкат мекунад. Солхои 1975-80 раис ва чонишини раиси кумитаи муштараки иттифоки касабаи ДДОЛ-ДДХ буд. Муаллифи 25 асари илми, илми-оммави, дастурхои методи оид ба масъалахои услуби таълими таърих, тачрибаи педагоги, ташаккули мактабхои милли дар Точикистони Шимоли мебошад. Иштироккунандаи як катор конфронсхои илмию амали ва илмию методи.

Осор: Зарождение и становление национальной школы в Северном Таджикистане (1917-1923 гг). -Худжанд: Хуросон, 2002 (бо хаммуаллиф); Тавсияхои методи оид ба тачрибаи педагоги дар мактаб. -Хучанд: Нури маърифат, 2003 ва г. 

 

Ишкова Людмила Андреевна (02.01.1950, ш.Душанбе), забоншинос. ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1971). Муаллим (1971-73), сармуаллими кафедраи умумидонишгохии забони русии ДДОЛ-ДДХ (1979-94). Соли 1973 курси такмили ихтисосро дар Донишкадаи забон ва адабиёти руси ш.Тошканд гузаштааст. Муаллифи якчанд маколаву дастурхои методи доир ба масъалахои таълими забони руси дар гуруххои точики мебошад.

Осор: Книга для чтения по русскому языку. -Д., 1973 (бо хаммуаллиф); Учебное пособие для практических занятий по русскому языку в таджикском неязыковом вузе. -Д., 1988 (бо хаммуаллиф).

 

Казарина Валентина Ивановна (16.10.1939, д.Холмогоровкаи в.Талдикургон), забоншинос, номзади илмхои филологи (1987), дотсент (1994). Дастпарвари ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1964). Муаллим, сармуаллим, дотсент, мудири кафедраи забони руси ва таърихи забони русии ДДОЛ-ДДХ (1967-94). Муаллифи якчанд асархои илми ба масоили таърихи синтаксиси забони руси мебошад. Соли 1994 ба ш.Елетси в.Липетски ФР куч бастааст.

 

Калинин Игор Тимофеевич (15.10.1946, ш.Олгаи в.Актюбинск), варзишгар, волейболбоз. Аълочии маорифи ЧТ (1997). Факултаи тарбияи чисмонии ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1970). Муаллим (1970-80), сармуаллими кафедраи тарбияи чисмонии ДДОЛ-ДДХ (аз с.1980).

 

Калмикова Вера Ивановна (1927, д.Георгиевкаи н.Хмелевскии в.Чкалов-1981, ш.Чкалов), забоншинос, номзади илмхои педагоги (1974), дотсент (1979). ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1946). Муаллим, сармуаллими кафедраи забони руси ва кафедраи услуби таълими забон ва адабиёти руси (1946-73), сармуаллим, дотсенти кафедраи услуби таълими забони руси ва адабиёт (1973-81). Муаллифи бештар аз 20 маколаи илмию методи оид ба услуби таълими забони руси дар мактабхои точики.

Осор: Изучение членов русского простого предложения в тадж. школе. -Д., 1974 ва г.

 

Калонов Анвар Икромович (17.03.1928 - 18.04.2006, ш.Хучанд), математик. Аълочии маорифи ЧТ. Факултаи физикаю математикаи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм намудааст (1951). Муаллими кафедраи математика (1951-56), сармуаллими кафедраи математикаи оли (1956-75), сармуаллими кафедраи алгебра ва назарияи ададхо (1975-2005), ноибдекани таълими факултаи математикаи ДДОЛ-ДДХ (1970-93). Бо медалхои «Барои мехнати шучоатнок» ва «60-солагии Галаба» мукофотонида шудааст.

 

Камолиддинов Сахобиддин (05.06.1939, д.Понгози н.Ашт), географ, дотсент (2003). Собикадори мехнат (2001). Аълочии маорифи халки Точикистон (1991). Факултаи табиатшиносии ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1962). Омузгори фанни география ва биологияи мактаби миёнаи №6 д.Хочи Катагани н.Орчоникидзеобод (1962-67), муаллим (1967-70), сармуаллими кафедраи география (1970-92), сармуаллими кафедраи географияи иктисоди ва ичтимоии ДДОЛ-ДДХ (1992-2003), дотсенти хамин кафедра (аз с.2003). Солхои 1970, 1978, 1984 курси такмили ихтисоси географияи иктисоди ва ичтимоиро дар донишгоххои марказии собик ИЧШС - ш.Маскав ва Ленинград гузаштааст. Доираи тадкикоти у фарогири масъалахои мубрами географияи ахоли ва демографияи шимоли Точикистон мебошад. Муаллифи 15 маколаи илми, илми-методи ва 6 барномаи таълимист. Иштироккунандаи конфронсхо ва семинархои илми-амали дар мавзуъхои географияи ахоли ва демографи. К. дар хаёти чамъияти донишгох фаъолона иштирок мекунад. Солхои 1975-1977 ва 1991-1993 раиси Кумитаи иттифоки касабаи факултаи фанхои табии буд. Бо медал ва ифтихорномахо мукофотонида шудааст.

Осор: Чугрофияи вилояти Ленинобод. –Хучанд, 1998 (бо хаммуаллиф).

 

Камолов Мамадчон (05.06.1936, ш.Ленинобод), физик. Аълочии маорифи ЧТ. Факултаи физикаю математикаи ДДОЛ ба номи С.М. Кировро хатм намудааст (1959). Омузгор дар мактаби миёнаи №1 н.Гарм (1959-61), муаллим (1961-66), сармуаллими кафедраи асосхои истехсолот (1966-67), и.в. мудири кафедра, мудири кафедраи асосхои истехсолот (1976-87), сармуаллими кафедраи асосхои истехсолоти ДДОЛ ба номи С.М.Киров (аз с.1987). Муаллифи якчанд маколахои илмию методи дар сохаи таълими мехнат ва коидахои харакат дар рох.

 

Камолова Муаззам Файзуллоевна (11.09.1964, ш.Ленинобод), забоншинос. Дастпарвари ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1987). Муаллим (1987-2000), сармуаллими кафедраи умумидонишгохии забони русии ДДОЛ-ДДХ (аз с. 2000). Дар мавзуи «Низоми феъли китобхои дарсии забони руси барои мактабхои тахсилоти хамагонии точики» рисолаи номзади таълиф кардааст. Доир ба мавзуи мазкур якчанд маколахоро аз чоп баровардааст.

 

Карасик Силя Зиселевна (09.03.1923, ш.Гомели Чумхурии Белорус), филолог, номзади илмхои филологи (1953). Собикадори мехнат. Донишгохи давлатии Лвовро хатм кардааст (1947). Муаллим, сармуаллим, дотсент, мудири кафедраи адабиёти рус ва хоричии ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1953-72). Муаллифи зиёда аз 30 асари илми оид ба омузиши насри классикии рус дар синфхои болоии мактабхои точики. Яке аз муаллифони китоби дарсии «Услуби таълими адабиёти рус дар синфхои точики» (дар 2 кисм, нашриёти «Ирфон», 1974-1976). Бо Ифтихорномаи Перзидиуми ШО ЧТ мукофотонида шудааст. Соли 1995 ба Исроил мухочират кардааст.

 

Каримов Абдулло Каримович (04.04.1931 - 22.11.2004, д.Гозиёни н.Б.Гафуров), биолог, номзади илмхои кишоварзи (1970), дотсент (1971). Техникуми кишоварзии ш.Ленинобод (1948) ва Донишкадаи кишоварзии Точикистонро хатм кардааст (1953). Агрономи колхоз (1953-55), муаллими техникуми кишоварзи (1955-60), муаллими факултаи табиатшиносию географияи ДДОЛ (1960-64), аспиранти Донишкадаи кишоварзии Точикистон (1964-67), дотсенти кафедраи географияи иктисоди ва ичтимоии ДДОЛ-ДДХ (1970-2004), директори боги ботаникии дар Ленинобод будаи АУ ЧШС Точикистон (1977-87), корманди пешбари илмии комплекси агросаноатии в.Ленинобод (1986-2004). Якчанд сол узви шурои илмии Пажухишгохи ботаникии АУ ЧТ, узви шурои илмии шуъбаи биологияи АУ ЧТ, узви шурои минтакавии богхои ботаникии чумхурихои Осиёи Миёна ва Казокистон, узви Маркази илмии Академияи кишоварзи буд. Муаллифи зиёда аз 100 маколаи илми, илми-методи, 7 китоб мебошад. Тадкикоти илмиаш ба масъалахои генетика, рустанишиноси, экология ва биологияи умуми бахшида шудааст. Иштироккунандаи конфронсхои илмии умумииттифоки ва чумхурияви дар Алмаато, Киев, Маскав, Рига, Тошканд, Ашкобод мебошад.

Осор: Мухофизати табиат - мухофизати одам аст. Президиуми чамъияти мухофизати табиат ва правленияи «Дониш»-и шахри Ленинобод. –Ленинобод, 1984; Табиат имруз ва дар даврони Сомониён. –Хучанд: Нашриёти давлатии ба номи Р.Чалил, 2000.

 

Каримов Ахмадчон (10.12.1937 – 24.02.2006 д.Дехмой, н.Пролетар), забоншинос, номзади илмхои филологи (1974), дотсент (1976). Собикадори мехнат. Аълочии маорифи ЧТ (1993). Факултаи забон ва адабиёти ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардаст (1961). Муаллими кафедраи забон ва адабиёти узбеки ДДОЛ (1961-63), аспиранти Пажухишгохи забон ва адабиёти АУ ЧШС Узбекистон (1963-66), сармуаллими кафедраи забон ва адабиёти узбек (1966-76), дотсенти хамин кафедраи ДДОЛ-ДДХ (1976-2006). Муаллифи 2 рисола, 40 маколаи илми ва илмию методи оид ба таърихи забони узбеки ва туркшиноси.

Осор: «Фарход ва Ширин» достони тилинг изохли лугати. 1-2 жилд. Тошканд: Фан, 2005.

 

Каримов Косим Каримович (1917, д.Кистакузи н.Хучанд-1979, ш.Ленинобод), педагог. Иштироккунандаи Чанги Бузурги Ватани. Омузишгохи кишоварзии Ленинобод (1937), факултаи табиатштносии ДДОЛ (1941) ва омузишгохи техникии Тошкандро (1941) хатм намудааст. Муаллими факултаи табиатшиносии ДДОЛ ва дар як вакт омузгори мактаб (1937-1941). Дар Чанги Бузурги Ватани командири взвод ва рота буд. Баъди чанг муаллими кафедраи педагогикаю психология (1946-58), сармуаллими кафедраи педагогикаи ДДОЛ (1958-78). Муаллифи як катор маколахои илмию оммави оид ба масъалахои тарбияи харбию ватандусти ва мехнатии чавонон мебошад. Барои хизматхои шоёнаш бо ордени Чанги Ватани ва медалхои «Барои озодкунии Сталинград», «Барои галаба бар Германия» мукофотонида шудаст. Узви фаъоли чамъияти «Дониш»-и вилояти буд.

 

Каримов Муким Каримович (02.06.1934, ш.Хучанд), пизишк, доктори илмхои тиб (1986), профессор (1987). Аълочии мактаби оли (1997), Аълочии нигахдории тандурустии ИЧШС (1987), Ходими шоистаи илму техникаи ЧТ (1999). ДДТТ ба номи Абуали ибни Синоро хатм кардааст (1960). Ординатор (1960-62), аспиранти кафедраи чаррохии фаври ва топанатомия (1962-65), ассистенти кафедраи анатомияи ДДТТ (1965-72), ноибректори илм ва таълим, хамзамон мудири кафедраи анатомияи Донишкадаи тарбияи чисмонии Точикистон (1972-80), мудири кафедраи чаррохии фаври ва колбадшиносии мавзеи, хамзамон декани факултаи педагогии ДДТТ (1980-92), мудири кафедраи чаррохии фаври ва колбадшиносии мавзеии факултаи тиббии ДДХ (1992-95), ноибректори таълими ДДХ (1995-97), директори БХ ДДТТ (1997-2005), мудири курси колбадшиносии мавзеи ва чаррохии фаврии шуъбаи хучандии Донишкадаи такмили ихтисоси баъдидипломии кормандони тибби Точикистон (2005-06), профессори кафедраи колбадшиносии мавзеи ва амалиёти фаврии чаррохии ДДТТ (аз с.2006). Муаллифи бештар аз 180 асари илми оид ба масоили анатомия ва морфологияи одам. Иштироккунандаи конгрессхои байналхалки (Югославия, 1988; Чехословакия, 1989), анчуманхои умумииттифоки оид ба анатомия, гистология, эмбриология ва гайра. Узви чамъияти умумииттифокии анатомхо ва гистологхои ИЧШС (1966). Дорандаи Чоизаи давлатии ЧШС Точикистон ба номи Абуали ибни Сино дар сохаи илму техника (1987). Устоди варзиш оид ба футбол (1960).

Осор: Методические разработки по анатомии человека и топографической анатомии с оперативной хирургией. -Д., 1979, 1981; Очерки по функциональной анатомии. (в соавт.) -Д., 1982, 1987; Очерки по функциональной анатомии. (в соавт.). -Д., 1983. 

 

Каримов Осим Косимович (25.11.1961, ш.Ленинобод), муаррих, доктори илмхои таърих (2003), профессор (2007). Аълочии маорифи халки ЧТ (1991). Факултаи таърихи ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1978) ва факултаи хукукшиносии ДДХБСТ-ро хатм кардааст (1999). Омузгори фанни таъриху чамъиятшиносии мактаби миёнаи №31-и н.Хучанд (1982-86), мушовири корхои беруназсинфию беруназмактаби ва мудири утоки методии идораи маорифи н.Хучанд (1986-99), мудири шуъбаи ташкилии кумитаи ичроияи Шурои вакилони халки н.Хучанд (1993-95), рохбари дастгохи раиси н.Б.Гафуров (1995-99), рохбари дастгохи раиси в.Сугд (1999-2004), муовини аввали раиси в.Сугд (2004-06), ректори ДДХБСТ (аз с.2006). Корхои тадкикотии К. ба масоили мубрами илми – хаёт ва фаъолияти академик Б.Гафуров, Б.А.Литвинский, рушди илми таърихнигории точик, пешрафти Точикистони сохибистиклол, таърихи шахру дехоти Точикистон, осори хаттии ниёгон ва гайра бахшида шудаанд. Муаллифи зиёда аз 60 асару маколахои илми ва илмию оммави мебошад. Дар ташкил ва гузаронидани чашнхои мухимми таърихи - 60-солагии вилояти Ленинобод (2000), 2500-солагии ш.Истаравшан (2002), 10-солагии ичлосияи 16-уми Шурои Олии Чумхурии Точикистон, Соли тамаддуни ориёи (2006) дар вилоят фаъолона ширкат варзидааст. К. вакили Мачлиси вакилони халки в.Сугд (даъватххои II,III), вакили Мачлиси вакилони халки н.Б.Гафуров (даъватхои I,II) мебошад. Бо ордени Шараф дарачаи II (2003) мукофотонида шудааст.

Осор: Академик Бобочон Гафурович Гафуров. -Хучанд, 1998 (бо хаммуаллиф); Вклад академика Б.Гафурова в создании истории таджикского народа. -Худжанд, 2000; Историческая наука Таджикистана до 80-х годов. -М, 2002; Выдающийся археолог и знаток Средней Азии. -Худжанд, 2003; Историческая наука Таджикистана в советский период. -Худжанд, 2003; История горнорудной и добивающей промышленности Таджикистана. -Худжанд 2003.

 

Каримов Пулод Рустамович (15.04.1930, д.Румони н.Хучанд-09.2000, д.Румони н.Б.Гафуров), муаррих, номзади илмхои таърих (1965), профессор (1990). Аълочии маорифи халки ЧТ. ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1949). Ассистенти кафедраи таърих (1949-54), сармуаллими кафедраи марксизм-ленинизми ДДОЛ (1954-62), аспиранти факултаи таърихи Донишгохи давлатии Маскав (1962-65), мудири кафедра, дотсенти кафедраи коммунизми илмии ДДОЛ (1965-90), мудири кафедраи илмхои чомеашиносии Донишкадаи такмили ихтисоси кормандони маорифи в.Ленинобод (1990-2000). Муаллифи бештар аз 200 маколаи илми, илмии оммабоб оид ба таърихи ХК Точикистон.

 

Каримов Рахмон  (1914-1978, Конибодом), химик. Факултаи химияи Донишгохи давлатии Осиёи Миёна ба номи В.И.Ленинро (САГУ) хатм кардааст (1939). Ассистенти кафедраи химияи ДДОЛ (1939-42), директори омўзишгохи омузгории Конибодом, директори Донишкадаи давлатии омўзгории Кўлоб, мудири шуъбаи маорифи халки ш.Конибодом (1942-51), аспиранти Донишгохи давлатии Осиёи Миёна (1951-57), сармуаллим, мудири кафедраи химия, декани факултаи табиатшиноси ва географияи ДДОЛ (1957-76). Тадкикоташ ба масъалахои химияи физики ва коллоиди бахшида шудаанд. Аз с.1976 дар нафака.

 

Каримов Саид Бобоевич (01.11.1957, ш.Ленинобод), биолог, доктори илмхои биологи (2007), дотсент (1991). Аълочии маорифи ЧТ (2002). Факултаи табиатшиносию географияи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм намудааст (1980). Сарлаборанти кафедраи методикаи таълими фанхои табиатшиноси ва географияи ДДОЛ (1980-84), мухаккик-коромуз (1984-85), аспиранти Пажухишгохи зоологияи АУ ИЧШС (1985-88), сармуаллими кафедраи методикаи таълими табиатшиноси (1990-91), мудири кафедраи тарбияи эстетики ва табиатшиноси (1991-95), декани факултаи педагоги (1995-98), мудири кафедраи экология ва хифзи табиат (1999-2000), декани факултаи фанхои табиии ДДОЛ-ДДХ (аз с.2000). Муаллифи 52 маколаи илми ва дастурхои илмию методи оид ба экологияи паразитхои мохиёни обхавзаи водии Фаргона. Рисолаи докториаш ба мавзуи «Фаунаи паразитхои мохиёни водии Фаргона» бахшида шудааст. Иштироккунандаи конфронсхои байналхалки (Штутгард, 2004, 2007; Тошканд, 2006).

Осор: Каталог паразитов рыб Таджикистана. -Худжанд, 2005; Паразитологияи умуми (дастури таълими). -Хучанд, 2005.

 

Каримов Саидмухаммад Носирович (20.05.1936, ш.Уротеппа), физик, номзади илмхои физикаю математика (1965), доктори илмхои химия (1985), профессор (1987), узви вобастаи АУ ЧТ (1993), академики Академияи байналхалкии мактабхои оли (1993), Арбоби шоистаи илми ЧТ (1990). Собикадори мехнат. Аълочии маорифи халки ЧТ. ДДТ ба номи В.И.Ленинро хатм кардааст (1959). Аспирант (1961-64), ходими хурди илмии лабораторияи проблемавии физикаи мустахкамии полимерхо (1964-65), мудири кафедраи физикаи чисмхои сахт (1965-68), декани факултаи физикаи ДДТ (1968-86), ректори ДДОЛ-ДДХ (1986-94), сарвари Маркази илмии хучандии АУ ЧТ (1996-2005), мудири шуъбаи физикаи Маркази илмии хучандии АУ ЧТ (аз с.2005). Соли 1986 К-ро ба вазифаи пурмасъулияти ректори ДДОЛ ба номи С.М.Киров таъин намуданд. Тахти рохбарии К. с.1991 он ба Донишгохи давлатии Хучанд (ДДХ) табдил дода шуд. К. мухаккики барчастаи сохаи физика ва механикаи полимерхо, бунёдгузори самти нави илмии «Кинетикаи вайроншавии полимерхои шуозада» мебошад. Муаллифи 25 китоб ва 400 асари илми, ки дар чумхури ва хорича ба нашр расидаанд. Тадкикоти илмиаш ба халли масъалахои илмию амалии консепсияи кинетикии мустахками ва масъалахои мустахкамии радиатсионии полимерхо бахшида шудааст. Дар давраи рохбарии К. дар ДДХ якчанд кафедра ва факултахо, аз кабили иктисоди, тибби, техники, филологияи узбек, таърих, география ба фаъолият огоз карданд, барои гузаштан ба усули таълими зина ба зина асос гузошта шуд. Тахти рохбарии К. чанд нафар рисолахои номзади ва доктори химоя намуданд. Вакили анчумани VII-и омузгорони ЧТ ва анчумани 1-уми коркунони маорифи халки ИЧШС, анчуманхои ЧЧI-ЧЧIII, ЧV-и ХК Точикистон, депутати шурохои шахр, вилоят ва ШО Точикистон (даъвати ЧII) интихоб шудааст. Соли 2000 ба узвияти «Рафокати чахонии иттиходи заминдори» (Канада) бо хукуки интихоби дар тамоми давраи мавчудияти ин ташкилот пазируфта шуд. Соли 2001 бо карори Шурои нашриёти Пажухишгохи тарчумаи холии ИМА хамчун пешвои барчаста дар сохаи физикаи чисмхои сахт ба нашри ёздахуми китоби «Маълумотномаи байналхалкии пешвоёни барчаста» дохил шудааст. Барандаи Чоизаи ба номи Б.Гафуров, бо нишони «Барои комёбихои шоиста дар сохаи маълумоти олии ИЧШС», медали «Барои хизмати шоиста», медали чашнии «10-солагии Ичлосияи ЧVI Шурои Олии ЧТ» мукофотонида шудааст.

Осор: Полимерхо дар хочагии халк. -Д., 1989; Деформационное и термическое поведение ориентированных полимерных систем. -Худжанд, 1992; Физико-технические методы исследования структуры и свойств биополимеров. -Худжанд, 1994; Прочность и разрушение полимеров, подвергнутых радиационному воздействию. -Д., 1998; Ёде аз гузашти айём. -Хучанд, 2002 ва г.

 

Каримов Темурчон Дадобоевич (9.08.1955, д.Кистакузи н.Хучанд), муаррих. Факултаи таърихи ДДТ ба номи В.И.Ленинро хатм кардааст (1978). Сарлаборанти Пажухишгохи таърих, бостоншиноси ва этнографияи АУ ЧШС Точикистон (1978-80), хизмат дар сафи Артиши Шурави (1981-83), методисти Чамъияти «Дониш»-и в.Ленинобод (1984-87), директори Маркази маданияти маънавии в.Ленинобод (1987-91), муаллим (1991-97), сармуаллими кафедраи фалсафаи маданияти ДДОЛ-ДДХ (аз с.1997). Бо кушиши К. ва бо дастгирии кумитаи мусоидат бо равандхои демократи дар Точикистон-Институти байналмилалии гуфтугуи бардавом (ИМА) дар назди кафедраи фалсафаи маданият Маркази низоъшиноси ва фанхои чамъияти кушода шуд (2006). Муаллифи чор китоб ва кариб 30 маколаи илми ва илмию оммави бахшида ба масъалахои мубрами таърихи маданияти умумибашари, милли ва низоъшиноси мебошад. Иштироккунандаи як катор конфронсу хамоишхои байналхалки (Алмаато, 1986; Тошканд, 1997; Хучанд, 1995; Душанбе 2002, 2003, 2004).

  Осор: Авеста: по следам древнейшей цивилизации таджиков. –Худжанд: Гос. из-ство им. Р.Джалила, 2001 (в соавт.); Философские проблемы таджикской национальной культуры. –Худжанд: Гос. из-ство им. Р.Джалила, 2003; Зороастризм: проблемы и поиски. –Худжанд: Ношир, 2003.

 

Каримов Умар (1916, Хучанд), муаррих. Иштироккунандаи Чанги Бузурги Ватани. ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1941). Муаллими кафедраи таърихи ДДОЛ (1944-45), мудири шуъбаи ташвикоту таблиготи кумитаи хизбии ш. Ленинобод (1943-47), сармуаллими кафедраи ДДОЛ (1945-60). Бо медалхои «Барои галаба бар Германия», «Барои мехнати шучоатнок дар давраи ЧБВ 1941-45» ва гайра мукофотонида шудааст.

 

Каримов Умар Каримович (04.03.1948, ш.Ленинобод – 08.2006, ш.Хучанд), забоншинос. Аълочии маорифи халки ЧТ (1994). Дастпарвари ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1970). Омузгори забони олмонии мактаби миёнаи №6-и н.Мастчох (1970-72), методист-инспектори идораи маорифи в.Ленинобод (1973-75), муаллим, сармуаллими ДДОЛ-ДДХ (аз с.1979), хамохангсози маркази забономузии олмони (1999), бунёдгузор ва рохбари аввалин гимназияи олмонии ба номи Гёте (2000-2006). Соли 1981 дар Афгонистон ба хайси тарчумон ифои вазифа намудааст. Муаллифи маколахо оид ба усули таълими забони олмони дар мактабхои точики, китоби дарси барои синфи 5-и мактабхои точикзабон. Иштироккунандаи конфронс ва симпозиумхои байналхалки оид ба тахия ва таълифи китобхои дарси (Мюнхен, 1996; Уш, 2000). Бо медали «Аз халки сипосгузори афгон», медалхои ИЧШС, ифтихорномахои ЧТ мукофотонида шудааст.

 

Каримова Матлуба (5.05.1937, ш.Ленинобод), педагог, дотсент (1995). Собикадори мехнат (1986). Аълочии маорифи ЧТ (1997). Факултаи забон ва адабиёти точики Донишгохи давлатии Самаркандро хатм намудааст (1960). Сарлаборант, мудири кабинет, муаллим, сармуаллим (1960-95), дотсенти кафедраи педагогикаи умуми ДДОЛ-ДДХ (аз с.1995). Доир ба акоиди педагогии асосгузори адабиёти муосири точик С.Айни, масъалахои ташкили тачрибаомузии муттасили омузгории донишчуён тадкикот мебарад. Иштироккунандаи конфронсхои чумхурияви (Душанбе,1983; Хучанд, 1990) ва байналхалки (Хучанд, 1996, 2002). Муаллифи зиёда аз 30 маколаи илми ва дастурхои илми-методи аст.

Осор: Пайвандгари наслхо. -Хучанд: Наш. дав. ба номи Р.Чалил, 2002; Акидахои педагогии С.Айни. – Хучанд: Наш. давл. ба номи Р.Чалил, 1995; Таърихи маъориф ва афкори педагоги. - Хучанд: Нури маърифат, 2004 (бо хаммуаллиф); Макоми зан дар чомеа. - Хучанд: Наш. дав.ба номи Р.Чалил, 2007;

 

Каримова Матлубахон Тошхучаевна (17.05.1955, ш.Ленинобод), химик, номзади илмхои химия (1996), дотсент (1996). Аълочии маорифи ЧТ (2003). Факултаи табиатшиносии ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1977). Мураббии богчаи бачагонаи №5, шуъбаи маорифи ш.Ленинобод (1974-78), лаборант (1978-84), сарлаборант (1984-85), ходими хурди илмии кафедраи химияи умуми ва услуби таълими он (1985-88), аспиранти Пажухишгохи химияи ба номи В.И.Никитини АУ ЧШС Точикистон (1989-91), муаллим (1991-96), сармуаллим (1996), дотсенти кафедраи химияи умуми ва услуби таълими он (1996), мудири шуъбаи аспирантураи ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (аз с.1996). К. муаллифи 18 маколаи илми, 2 дастури илмию таълими аз химияи умуми ва технологияи химияви мебошад. Доир ба масъалахои илми-амали дар сохаи химияи органики тадкикоти илми мебарад. Бо медали биринчии НКХХ ИЧШС мукофотонида шудааст (1986). Иштирокунандаи конфронсхои илмии байналхалхалки (Тошканд, 1990; Маскав, 1990; Арманистон, 1991; Донетск, 1991).

 

Каримова Мохи Абдукаюмовна (28.06.1949, ш.Ленинобод), забоншинос, номзади илмхои филологи (1997), дотсент (2000). Аълочии маорифи ЧТ (2000). Факултаи таьриху филологияи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст(1970). Муаллими кафедраи забони точики (1970-80), сармуаллими кафедраи методикаи таълими ибтидои (1997-2006), мудири кафедраи забонхо ва фанхои чамъиятии ДДХ (1997-2006), ноибдекани тарбияи факултаи хукукшиноси (1998-2000), дотсенти кафедраи услубиёт ва маданияти нутки ДДХ (аз с.2006). Раиси Шурои бонувони ДДХ (аз с.2000). Муаллифи зиёда аз 30 маколаи илми, дастурхои илмию методи ба масъалахои забоншиносии точик мебошад.

 

Каримова Саодатхон Очиловна (03.08.1956, ш.Ленинобод), журналист, номзади илмхои филологи (2005), узви ИР Чумхурии Точикистон (1995). Аълочии фарханги ЧТ (1997). Факултаи филологияи точики ДДТ ба номи В.И.Ленинро хатм кардааст (1976). Муаллими омузишгохи касбхои техникии №56 ш.Ленинобод (1978-79), корманди кумитаи комсомоли ш.Ленинобод (1982-84), корманди хонаи маорифи сиёсии в.Ленинобод (1984-86), омузгори мактаби миёнаи №26 ш.Ленинобод (1987-90), мухаррир (1990-94), муовини сармухаррир (1994-95), сармухаррир (1995-96), раиси кумитаи радио ва телевизиони в.Ленинобод (1996-97), муаллим ва сармуаллими кафедраи журналистика ва назарияи тарчумаи ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (аз с.1999). Муаллифи бештар аз 15 маколаи илми, илмиву оммави, публитсисти ва дастурхои таълимиву методи оид ба масоили забони матбуот, таърихи журналистикаи точик ва хоричи аст.

Осор: Таърихи журналистикаи хоричи. (рахнамои таълим), дар 2 кисм. -Хучанд: Нури маърифат, 2004; Курси махсус. Сохтори матни журналисти ва забони рўзнома (рахнамои таълим). -Хучанд: Нури маърифат, 2004.

 

Каримова Турсунчон (04.09.1946, д.Исфисори н.Хучанд), сиёсатшинос, номзади илмхои фалсафа (1989), дотсент (1990). Факултаи таърихи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1968). Омузгори мактаби миёнаи №37-и н.Хучанд (1968-70), мудири шуъбаи мактабхои кумитаи комсомоли н.Хучанд (1970-71), муаллими кафедраи коммунизми илми (1973-82), сармуаллими хамин кафедра (1982-89), аспиранти шуъбаи гоибонаи Донишкадаи давлатии омузгории ба номи Низомии ш.Тошканд (1989-92), дотсенти кафедраи коммунизми илми, сипас кафедраи фалсафаи маданияти ДДОЛ-ДДХ (аз с.1992). Муаллифи бештар аз 40 маколаи илми ва илмию оммави дар бораи масоили гуногуни фархангшиноси аст.

 

Каримхучаев Инъомхуча (09.08.1938, д.Румони н.Хучанд), физик, номзади илмхои физикаю математика (1975). Факултаи физикаи ДДТ ба номи В.И.Ленинро хатм кардааст (1963). Ходими илмии ПФТ ба номи С.М.Умарови АУ ЧШС Точикистон (1963-81), сармуаллими кафедраи физикаи умуми ва чисмхои сахти ДДОЛ-ДДХ (аз с.1982). Дар аспирантураи Донишгохи дустии халкхо ба номи П.Лумумба (ш.Маскав) тахсил карда, соли 1975 рисолаи номзадиро дар мавзуи «Тахлили муковимати электри ва энталпияи металлхо бо усули таркиши электрии нокилхо» химоя кардааст. Муаллифи зиёда аз 20 маколаи илми оид ба физикаи чисмхои сахт мебошад.

 

Каримхучаева Рухсора Давлатбековна (31.10.1972, д.Румони н.Хучанд), забоншинос, номзади илмхои филологи (2006). Факултаи филологияи точики ДДХ ба номи академик Б.Гафуровро хатм кардааст (1994). Муаллими кафедраи забони точики (1994-2005), котиби илмии Шурои олимони ДДХ ба номи акад. Б.Гафуров (аз с.2002), сармуаллими кафедраи забони точики (2005-06), ноибдекани шуъбаи гоибонаи факултаи филологияи точик (аз с.2006). Муаллифи як дастури таълими, 1 рисола ва 5 маколаи илми оид ба масоили мухталифи забоншиносии точик.

Осор: Мукаддимаи забоншиноси (рахнамои таълим). -Хучанд, 2001; Мухтасаре аз таърихи тахфиф. -Хучанд, 2004; Интерпретация путей стяжени0я слов в “Гияс-ул-лугот”-е Мухаммада Гиясуддина Ромпури. -Худжанд, 2006. 

 

Каримчонов Аличон (04.05.1952 н.Сухи в.Фаргона), педагог, номзади илмхои педагоги (1990), дотсент (1990). Факултаи педагогии ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1973). Омузгори мактаби №14 ш.Ленинобод (1973-76), лаборант, муаллими кафедраи педагогика ва психологияи умумидонишгохи (1973-79), рохбари тачрибаомузии чамъияти-сиёсии ДДОЛ (1979-81), мудири утоки методии шуъбаи маорифи халки в.Ленинобод (1981-84), сармуаллими кафедраи педагогикаи Донишкадаи такмили ихтисоси муаллимони в.Ленинобод (1984-86), аспиранти Донишкадаи давлатии омузгории Тошканд (1986-90), дотсент (1990-91), мудири кафедраи педагогикаи Донишкадаи такмили ихтисоси муаллимони в.Ленинобод (1991-92), дотсенти кафедраи П ва ПТИ (1992-99), ноибдекани факултаи педагоги оид ба шуъбаи гоибона (1993-95), дотсенти кафедраи П ва ПТИ-и Донишгохи омузгории ба номи Низомии ш.Тошканд (аз с.1999). Муаллифи зиёда аз 30 маколаи илми-методи.

Осор: Пути и средства повышения квалификации учителей начальных классов. – Худжанд, 1999.

 

Кароматуллоев Саъдулло Хикматуллоевич (21.05.1962, ш.Ленинобод), Факултаи математикаи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1984). Омузгори мактаби тахсилоти хамагонии №49-и н.Хучанд (1984-90), муаллими кафедраи МТИ-и факултаи педагогии ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (1990-96), сармуаллими кафедраи МТИ (аз с.1996), ноибдекани тарбия (1998-2001), ноибдекани факулта оид ба шуъбаи гоибона (2001-02), ноибдекани таълим (2002-07). Муаллифи зиёда аз 20 маколаи илми, дастурхои таълимию методи. Иштироккунандаи конфронсхои байналхалки (Душанбе, 1995; Кургонтеппа, 1991).

Кашеева Валентина Гавриловна (1922, ш.Харков), забоншинос. Факултаи забонхои хоричии Донишкадаи давлатии омузгории ба номи Низомии ш.Тошканд (1947) ва бахши забони фаронсавии Донишкадаи давлатии омузгории забонхои хоричии Тошкандро хатм намудааст (1952). Муаллими забонхои хоричии ДДОЛ ба номи С.М.Киров (аз с.1954). Муаллифи маколахо оид ба омузиш ва тадриси забонхои хоричи мебошад.

Келдиёров Точибой Султонович (19.09.1970, д.Ровадини н.Панчакент), адабиётшинос, номзади илмхои филологи (2000), дотсент (2001). Дастпарвари ДДХ ба номи акад. Б.Гафуров (1993). Муаллими кафедраи фанхои гуманитарии Академияи мусикии ЧТ (1993-94), муаллими кафедраи байнифакултавии забон ва адабиёти точик (1994-96), аспиранти ДДХ (1995-98), муаллим, дотсенти кафедраи адабиёти классикии точики ДДХ (аз с.1999). Тахкикоти илмиаш доир ба мероси адабии Хоконии Шарвони ва шурухи осори у бахшида шудааст.

Осор: Шархи “Миръотуссафо”-и Хокони. –Хучанд, 2000; Шархи Шодиободи ва масъалахои маърифати ашъори Хокони. –Хучанд, 2000.

 

Кенчаев Солехбой (08.08.1947, д.Сомгори н.Хучанд), забоншинос, номзади илмхои филологи (1998), дотсент (2000). Собикадори мехнат. Аълочии маорифи ЧТ. ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1970). Муаллими забон ва адабиёти точики, чонишини директор оид ба таълими мактаби миёнаи №9 н.Хучанд (1972-78), хизмат дар сафи артиш (1971-72), методисти Донишкадаи такмили ихтисоси кормандони маорифи в.Ленинобод (1987-89), сармуаллими кафедраи услуби таълими забон ва адабиёти точики (1989-97), ноибдекани тарбияи факултаи филологияи точик (1997-99), дотсенти кафедраи услубиёт ва маданияти нутки ДДХ, мудири кафедраи забон ва адабиёти точики коллечи омузгории назди ДДХ (аз с.2000). Тадкикоти илмии К. ба масъалахои синтаксиси забони точики, аз чумла чумлахои мураккаби пайваст ва усули таълими забони точики дар мактабхои миёнаю оли бахшида шудаанд.

 

Китаева Роза Мирсаидовна (1950, Ленинобод), математик, номзади илмхои педагоги (1984), дотсент. Аълочии маорифи халки Точикистон (1991). ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1971). Муаллими кафедраи математикаи оли (1972-75), муаллим, сармуаллим, дотсенти кафедраи МТМИ ва ТХ-и ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1975-77), аспиранти ДДОД ба номи Т.Г.Шевченко, сармуаллим, дотсенти кафедраи методикаи таълими математика, информатика ва техникаи хисоббарори ДДОЛ-ДДХ (1984-92). Алхол дар ш.Санкт-Петербурги Русия фаъолият мебарад. Як силсила тадкикоташ ба масоили инкишофи фаъолияти эчодии хонандагон дар раванди таълими математика бахшида шудаанд. Муаллифи зиёда аз 40 асар оид ба масъалахои мундарича ва равиши таълими математика дар мактаб мебошад.

 

Клеблеева Раиса (Рушана) Халиловна (07.09.1922, д.Драгомирово, н.Пролетар), забоншинос. ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1944). Аз соли 1958 то 1979 дар кафедраи умумидонишгохии забони руси фаъолият бурдааст. Муаллифи як катор макола ва дастурхои методи бахшида ба масъалахои таълими забони руси дар гуруххои точики мебошад.

 

Колос Ирина Борисовна (1954, ш.Киев), забоншинос. Муаллим, сармуаллими кафедраи забони олмонии ДДОЛ-ДДХ (1976-2000). Муаллифи маколахо оид ба забоншиносии олмони ва усули таълими он дар мактаби оли мебошад.

 

Комаров Богдан Михайлович (19.01.1882, ш.Киев - 12.12.1975, ш.Ленинобод), ботаник, номзади илмхои биологи (1946). Ходими хизматнишондодаи илми ЧШС Точикистон (1957). Донишгохи Краковро хатм кардааст (1906). Омузгори химия ва биологияи мактаби махсус (1907-18), фаъолият дар мактабхои оли ва китобхонаи ш.Одесса (1919-31), муаллим, мудири кафедраи ботаникаи ДДОЛ (1932-59). Аз соли 1959 дар нафака буд. Муаллифи асару маколахои сершумор оид ба масоили гуногуни флораи Точикистони Шимоли буда, дар тарбияи кадрхои илмию омузгори сахми назаррас дорад. Бо икдом ва сарварии у дар кафедраи ботаникаи ДДОЛ-ДДХ гербарии бой чамъовари шудааст. Бо медал ва ифтихорномахои Раёсати ШО ЧШС Точикистон сарфароз гардонида шудааст.

Осор: Обзор природоведческих работ И.Максимовича. -Одесса, 1929; Определитель растений Северного Таджикистана. -Д., 1967 ва гайра.

 

Комилов Муким Хасанович (20.12.1930 - 06.1994, д.Эшонкургони н.Гончи), математик. Аълочии маорифи халки ЧТ. Факултаи механикаю математикаи ДДТ ба номи В.И.Ленинро хатм намудааст (1956). Ассистенти кафедраи математикаи элементари (1956-57), муаллим (1957-60), сармуаллим (1960-64), аспиранти Донишгохи давлатии Воронеж (1964-67), сармуаллими кафедраи геометрия ва баъд алгебра ва геометрияи ДДОЛ-ДДХ (1967-94). Муаллифи 9 маколаи илми ва 2 дастури методи.

 

Комилова Сокина Абдукодировна (13.11.1946, ш.Ленинобод), забоншинос. ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1969). Муаллим (1969-74), сармуаллими кафедраи умумидинишгохии забони русии ДДОЛ-ДДХ (аз с. 1974). Муаллифи 5 асари илми мебошад.

 

Коновалова Галина Петровна (01.01.1932, ш.Тошканд), забоншинос. Собикадори мехнат (1985). Аълочии маълумоти олии ИЧШС (1980). Дастпарвари ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1954). Омузгори забони руси дар мактабхои миёнаи н.Хучанд (1954-55), муаллим, сармуаллими кафедраи забони муосири рус ва забоншиносии умумии ДДОЛ-ДДХ (аз с.1955). Ташаббускор ва яке аз муаллифони китоби «Фонетикаи амалии забони руси» (барои донишчуёни гуруххои миллии факултахои забон ва адабиёти рус). Бо супориши Вазорати маорифи ИЧШС лугати «Иборахои феълию номии бепешоянд ва трансформахои онхо дар забони руси»-ро тахия кардааст. Муаллифи якчанд асархои илми оид ба масоили грамматикаи забони руси. Иштироккунандаи конфронсхои илми (Хучанд, 2006). Бо медалхо ва ифтихорномахо мукофотонида шудааст.

 

Конопкин Александр Петрович (1899-1976), педагог, номзади илмхои педагоги. Донишкадаи давлатии омузгории ш.Ростови лаби Донро хатм намудааст (1929). Нозири шуъбаи н.Милютин (1920-21), мудири мактаб (1921-1923), шунавандаи курсхои олии илмию омузгори (1930), нозири умури маорифи Кавкази Шимоли (1931), аспиранти кафедраи педагогикаи Донишгохи давлатии омузгории ш.Ростови лаби Дон, дотсент, мудири кафедра ва декани факултаи забон ва адабиёти Донишгохи давлатии омузгории ш.Балашов (1933-43), мудири кафедраи педагогикаи ДДОЛ ба номи С.М.Киров (аз с.1943). Муаллифи зиёда аз 100 маколаи илми ва дастурхои илмию методи оид ба масоили тайёрии касбии муаллимони оянда ва тарбияи касбии талабагон ва донишчуён мебошад.

 

Коситсина Ида Фёдоровна (1936, ш.Ленинобод), забоншинос. Муаллим, сармуаллими кафедраи забони олмонии ДДОЛ (1958-66), мудири хамин кафедра (1966-71). Фаъолияти мехнатиашро то соли 1996 ба хайси сармуаллим идома додааст. Соли 1996 ба ш.Липетск куч бастааст.

 

Кремзер София Шокировна (03.03.1954, ш.Фрунзе, Киргизистон), педагог. Факултаи забон ва адабиёти руси ДДОЛ-ро хатм намудаст (1976). Сарвари пешохангони мактаби миёнаи №15 ш.Фрунзе (1971-72), омузгори мактаби миёнаи №9-и н.Нов, муаллими кафедраи педагогикаи ДДОЛ (1970-84), омузгори мактаби миёнаи №12 ш.Ленинобод (1984-87), муаллими кафедраи назария ва методикаи корхои тарбиявии ДДОЛ (1987-92). Муаллифи 15 маколаи илми ва оммави оид ба масъалахои ташаккули фаъолнокии чамъияти ва худидоракунии хонандагон ва пешохангон мебошад. Соли 1992 ба хорича куч бастааст.

 

Кривенок Анна Назаровна (17.06.1918, ш.Петроград – 21.11.2002, ш.Хучанд), варзишгар, номзади илмхои педагоги (1975), дотсент (1975). Собикадори мехнат. Донишкадаи давлатии тарбияи чисмонии ш.Ленинградро хатм кардааст. (1939). Муаллим (1956-57), дотсенти кафедраи тарбияи чисмонии ДДОЛ-ДДХ (1975-98). Муаллифи 12 кори илми оид ба ташаккулу тараккии додани тарбияи чисмони дар Осиёи Миёна аст. Иштироккунандаи конфронсхои чумхурияви ва умумиттифоки мебошад. Бо медалхо мукофотонида шудааст.

 

Кулюкина Евгения Лазаревна (1948), филолог. Соли 1971 факултаи забон ва адабиёти руси ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст. Омузгори забон ва адабиёти рус дар мактаби миёна (1971-73), лаборант (1973-75), муаллими кафедраи адабиёти рус ва хоричи (1975), сармуаллими кафедраи амалияи нутки хатти ва шифохии руси, сармуаллими кафедраи адабиёти рус ва хоричии ДДОЛ-ДДХ (1975-2000). Соли 2000 ба Исроил куч бастааст.

 

Куприянов Вячеслав Семёнович (1920, ш.Казон – 2000, ш.Бугулма, Тотористон), иктисоддон, нозади илмхои иктисоди (1966), дотсент (1967). Собикадори мехнат. Донишгохи давлатии Казонро хатм намудааст (1953). Муаллими Донишгохи давлатии Казон (1954-62), муаллими кафедраи марксизм-ленинизми ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1962), аспиранти ДДТ ба номи В.И.Ленин (1963-65), мудири кафедраи иктисоди сиёси (1967-78). Аз соли 1978 дар нафака. Солхои охири хаёташ дар Бугулмаи Тотористон гузаштааст. Муаллифи 20 маколаи илми дар мавзуи хавасмандгардонии моддии мехнат мебошад. Бо ордени Чанги Ватании дарачаи 1-ум, медали «Галаба бар Германияи фашисти дар солхои (1941-1945)», «20-солагии Галаба бар Германияи фашисти», «Барои мехнати шучоатнок» мукофотонида шудааст.

 

Куршев Павел Алексеевич (1912-1953, Ленинобод), муаррих, номзади илмхои таърих (1954), дотсент. Донишкадаи маорифи сиёсии Ленинградро хатм кардааст (1941). То с. 1959 дар кафедраи таърихи ДДОЛ дарс гуфтааст. Баробари фаъолияти педагоги ба кори тадкикоти илми низ машгул буд. Хамчунин ба хайси лектори кумитаи хизби коммунисти в.Ленинобод дар шахру нохияхо фаъолияти чамъиятию сиёси мебурд. Мудири бахши шуъбаи ленинободии чамъияти «Дониш» буд. Муаллифи як катор тадкикоти илми оид ба масоили мубрами хаёти солхои 60-уми карни ХХ: «Ахамияти сиёсати нави иктисоди барои сохтмони пояи иктисодии сотсиализм дар ИЧШС», «Дар бораи мохияти накшаи ленинии сохтмони сотсиализм ва коммунизм» ва г. Иштироккунандаи бисёр конфронсхои илми. Бо медалхо, Ифтихорномаи ШО ЧШС Точикистон (1956) такдиронида шудааст.

 

Кайюмов Абдуррахмон (08.03.1946 - 28.04.1997, ш.Хучанд), педагог, номзади илмхои педагоги (1974), дотсент (1978). Факултаи таърихи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм намудааст (1967). Муаллим (1967-70), аспиранти ДДТ ба номи В.И.Ленин (1970-73), сармуаллими кафедраи педагогика (1973-82), дотсенти кафедраи назария ва методикаи тарбияи коммунистии ДДОЛ (1982-96). Оид ба масъалахои таъсири васоити ахбори омма ба ташаккули ахлокии насли наврас, хамчунин рох, усул ва воситахои тарбияи интернатсионалистии наврасон тадкикоти илми мебарад. Муаллифи бештар аз 30 маколаи илми ва илми-методи аст. Иштироккунандаи конфронсхои байналхалки дар шахрхои Маскав (1984), Алмаато (1988), Фрунзе (1989), Тошканд (1978), Душанбе (1979) ва Хучанд (1990) мебошад.

 

Камарова Гавхархон (08.03.1951, ш.Ленинобод), географ-биолог. Факултаи табиатшиносию географияи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1970). Омузгори фанхои география ва биология дар мактабхои ш.Хучанд (1970-76), сарлаборанти кафедраи географияи табии (1976-97), муаллими кафедраи географияи Точикистон ва демография (аз с.1997).

 

Каххорова Собира (06.03.1956, д.Оксуи н.Лайлаки ЧШС Киргизистон), китобдор. ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1979). Корманди мухосиботи фабрикаи «Хучандатлас» (1984-88), китобдор (1988-98), саркитобдори КИМ ДДОЛ-ДДХ (аз с.1998).

 

Каюмов Абдували (24.06.1945, ш.Ленинобод), физик. Аълочии маорифи ЧТ (1993). Факултаи физикаи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1967). Сарлаборант (1967), муаллими кафедраи оптика (1970), сармуаллими кафедраи ТХ ва ВТТ-и ДДОЛ-ДДХ (аз с.1977). Муаллифи 4 маколаи илми ва дастури методии «Воситахои техникии таълим».

 

Каюмов Абдулахай (01.05.1922-22.01.1983, ш.Хучанд), химик. Иштироккунандаи Чанги Бузурги Ватани. Факултаи табиатшиносии ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1956). Омузгори фанни химияи мактаби тахсилоти умуми (1956-60), ассистент (1960-66), сармуаллими кафедраи химияи ДДОЛ (1966-83). Дар тарбияи кадрхои милли сахми арзанда гузоштааст. Бо ордени Чанги Ватании дарачаи 1 ва медалхо сарфароз гаштааст.

 

Каюмов Саттор Каюмович (20.09.1925, д.Ёваи н.Хучанд - 2005), муаррих, номзади илмхои таърих (1966), дотсент (1967). Иштироккунандаи ЧБВ. Корманди шоистаи ЧТ. ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1955) ва Академияи илмхои чамъиятшиносии назди КМ ХКИШ-ро хатм кардааст (1966). Фаъолияти мехнатиаш аз соли 1992 дар колхози ба номи М.Фрунзеи н.Хучанд огоз ёфтааст. Хизмат дар сафи Артиши Сурх (1942-50), омузгори мактаби миёнаи н.Хучанд (1955-60). Аз соли 1960 то соли 1963 дар вазифахои гуногуни хизби дар дастгохи кумитахои шахри ва вилоятии ХК Точикистон фаъолият бурдааст. Сармуаллим, дотсенти кафедраи коммунизми илмии ДДОЛ (1966-67), мудири шуъбаи таблигот ва ташвикоти кумитаи шахри ва вилоятии ХК Точикистон (1966-73), ректори ДДОЛ (1973-86), раиси раёсати чамъияти «Дониш»-и в.Ленинобод (1973-87), раиси Шурои собикадорони чангу мехнати ш.Хучанд (1986-97), раиси Шурои собикадорони чангу мехнати в.Сугд (1997-2006). Муаллифи бештар аз 200 асари илми ва илми-оммави оид ба масъалахои таърихи ичтимои-сиёсии давлатхои Шарк. Вакили Шурои шахри (1968-71) ва Шурои вилояти (1971-87). Бо ордени Байраки Сурхи Мехнат, медалхо, ифтихорномахои Раёсати ШО ЧШС Точикистон, медали тиллои ба номи академик А.Вавилов мукофотонида шудааст. Шахрванди фахрии ш.Хучанд.

Осор: Социально - политическое развитие современного Афганистана. -Д.; 1966.

 

Кобилов Абдусаттор Ёкубович (1915, ш.Хучанд - 06.08.1973, ш.Ленинобод), муаррих, номзади илмхои таърих (1953), дотсент (1955). Иштироккунандаи ЧБВ, капитани гвардия. ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1941) ва Академияи илмхои чамъиятшиносии назди КМ ХКИШ-ро хатм кардааст (1953). Донишчуи факултаи аграрии Донишкадаи кишоварзии Ленинобод (1936). Дар маъракаи махви бесаводи дар Точикистони Чануби иштирок намудааст. Дар вазифаи сардори хадамоти кимиёвии кисми харби ва сардори сиёсии баталён дар мухорибахои назди Ленинград, сохили Балтика, мухосираи Кениксберг ва Пиллау иштирок кардааст. Ассистент, муаллими кафедраи марксизм-ленинизми ДДОЛ (1946-48), мудири шуъбаи таблигот ва ташвикоти кумитаи шахрии ХК Точикистон (1948-50), аспиранти Академияи улуми чамъиятшиносии назди КМ ХКИШ (1950-53), ноибректори кисми таълим ва сипас кисми илмии ДДОЛ (1953-55), мудири кафедраи асосхои марксизм-ленинизм (1955-63), дотсенти кафедраи таърихи ХКИШ (1963-1973), ректори ДДОЛ (1970-1973). Муаллифи бештар аз 30 асари илми оид ба таърихи ХК Точикистон ва таърихи ХКИШ.

 

Кобилов Вали Абдурахимович (25.03.1958, д.Унчии н.Хучанд), физик. Факултаи физикаи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1984). Устои таълими (1984-86), муаллим (1986-93), сармуаллими кафедраи асосхои истехсолот (аз с.1993). Муаллифи 10 маколаи илми ва илми-методи мебошад.

 

Кобилов Нарзулло (12.04.1947, д.Понгози н.Ашт), химик, номзади илмхои химия (1978), дотсент (1990). Аълочии маорифи халки Точикистон. ДДТ ба номи В.И.Ленинро хатм кардааст (1970). Ассистенти кафедраи химияи гайриорганикии ДДТ (1970-71), аспиранти Пажухишгохи технологии Ленинград (1974-77), ходими калони илми (1978-81), сармуаллими кафедраи методикаи таълими химия (1982-86), дотсент (1987-91), хамзамон муаллими химияи студияи таълимии «Дониш» дар телевизиони точик (1980-90), мудири кафедраи методикаи таълими химияи ДДТ (1991-94), дотсенти кафедраи химияи умуми ва методикаи таълими он дар ДДХ ба номи акад. Б.Гафуров (1994-2005). Дар бораи масоили мухталифи химияи гайриорганики ва услуби таълими он тадкикот бурдааст. Муаллифи беш аз 60 асари илми ва илми-методи доир ба химия, 1 шаходатномаи муаллифи дорад. Иштироккунандаи конфронсу хамоишхои байналхалки ва минтакави. Бо Ифтихорномаи Вазорати маорифи Точикистон мукофотонида шудааст.

Осор: Корхои лаборатори аз фанни методикаи таълими химия. -Д., 1991; Усулхои халли масъалахо аз химия. -Д., 1993; Пешомадхои саноати химия. -Д., 1998 (бо хаммуаллиф).

 

Кодиров Абдуахад (04.08.1949, ш.Хучанд), математик, номзади илмхои физикаю математика (1982). Факултаи механикаю математикаи ДДТ ба номи В.И.Ленинро хатм кардааст (1971). Лаборанти кафедраи математикаи олии факултаи математика (1973-74), муаллими кафедраи геометрияи ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1974-76), мухаккик-коромуз (1976-77), аспиранти Донишгохи давлатии Маскав ба номи М.В.Ломоносов (1980-82), мудири кафедраи алгебра ва назарияи ададхои ДДОЛ-ДДХ (1983-91). Муаллифи 6 маколаи илми ва 2 дастури методи аст.

 

Кодиров Абдулахад Лакимович (17.04.1951, ш.Ленинобод), физик, номзади илмхои физикаю математика (2002), дотсент. Факултаи физикаи Донишгохи давлатии Маскав ба номи М.В.Ломоносовро хатм кардааст (1974). Мухандис, сармухандис, коркуни хурди илмии лабораторияи электроникаи квантии ПФТ ба номи С.У.Умарови АУ ЧШС Точикистон (1974-76), мухандис, сармухандис, мухандис-технолог, рохбари сехи механикии заводи «Алмос»-и иттиходияи илми-истехсолии «Фонон»-и ш.Маскав (1976-81), хизмат дар хайати кушунхои махдуди Иттиходи Шўрави дар Чумхурии демократии Афгонистон (1981-83), сардори участкаи техникаи нав, раиси иттифоки касабаи коргох, мухандис, директори генералии заводи «Алмос»-и ш. Хучанд (1983-99), сардори бахши сугдии нозироти давлатии алокаи Вазорати алокаи ЧТ ва директори ичроияи Ассотсиатсияи «Интеллект» (1999-2003), дотсенти кафедраи физикаи умуми ва физикаи чисмхои сахти факултаи физикаю техника, дотсенти кафедраи телекоммуникатсия ва радиоэлектроникаи факултаи менечмент ва технологияи компутари (2003-05), мудири кафедраи технологияхои иттилооти ва тачхизоти электронии ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (аз с.2005). Муаллифи зиёда аз 40 маколаи илми ва 2 монография. Аз соли 1986 то 1990 узви Шўрои иттифоки касабаи Точикистон, аз соли 1995 то 2000 вакили Мачлиси вакилони в.Сугд (даъвати якум) буд. Дорандаи якчанд ордену медалхои чангию мехнати.

 

Кодиров Абдумачид (20.05.1929 - 22.03.1997, ш.Хучанд), муаррих, доктори илмхои таърих (1969), профессор (1972). ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1951). Аспиранти Пажухишгохи таърихи маданияти моддии АУ ИЧШС (Ленинград, 1952-55), муаллим, дотсенти кафедраи фалсафа (1955-72), декани факултаи таъриху филология (1957-62), профессори кафедраи фалсафаи ДДОЛ-ДДХ (1972-97). Муаллифи 35 асари илми ва илми-оммави оид ба таърихи илм ва дин. Бо медалхо ва ифтихорномахо мукофотонида шудааст.

 

Кодиров Абдурахмон Лакимович (25.07.1955, ш.Ленинобод), мухандис, доктори илмхои иктисоди (2000), профессор (2001). Факултаи низомхои идоракунии автоматикунонидаи Донишгохи миллии радиоэлектроникаи ш.Харковро хатм кардааст (1977). Сармухандиси Пажўхишгохи иктисодии Комиссияи лоихакашии ЧШС Точикистон (1977-79), сарконструктори бахши душанбегии Пажўхишгохи умумииттифокии лоихавию технологи (1979-82), аспиранти Донишгохи давлатии иктисодиёт, омор ва информатикаи ш.Маскав (1982-85), муаллим, сармуаллим, дотсент, мудири кафедра ва декани факулта (1986-93), директори бахши хучандии Донишгохи тичоратии Точикистон (1993-94), ноибректори ДДБХСТ (1994-96), ноибректори ДДХ (1996-2000), директори Донишкадаи менечмент ва технологияи компутарии ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (аз с.2000). Аз «Информатика» ва «Эконометрика» дарс мегўяд, менечер-сохибкор мебошад. К. узви шўрохои экспертии якчанд хазинахои байналхалки аст. Иштироккунандаи як катор конфронсу хамоишхои байналхалки (Маскав, 1985-87, Техрон 1997, Харков 2001, Туапсе 2005). Дорандаи чоизаи вилоятии ба номи академик Б.Гафуров (2002).

Осор: Динамика организационной структуры управления народным хозяйством Таджикистана. -Худжанд, 1998; Методы и модели организационного проектирования. -Д.: Ирфон, 1991; Моделирование организационной структуры управления национальной экономикой. -Худжанд: Хуросон, 1999; Асосхои сохибкори ва маркетинг. -Хучанд: Хуросон, 2001; Асосхои фаъолияти тичорати. -Хучанд: Хуросон, 2002.

 

Кодиров Абдусамад (01.02.1934, д.Маргзораки н.Хучанд – 29.01.2004, ш.Хучанд), муаррих, номзади илмхои таърих (1969), дотсент (1972). Собикадори мехнат (1987). ДДТ ба номи В.И.Ленинро хатм кардааст (1959). Муаллим (1959-64), сармуаллим (1964-70), дотсенти кафедраи ИЧШС ва таърихи Точикистони ДДТ ба номи В.И.Ленин (1970-93), дотсенти кафедраи таърихи халки точик (1993-2003), котиби илмии Шурои диссертатсионии ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (1993-2003), корманди илмии кафедраи илми-тадкикотии ЮНЕСКО-и назди ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (1998-2006). Муаллифи зиёда аз 450 асари илми, илмию методи оид ба таърихи маданияти сотсиалисти дар ЧМШС Туркистон, Чумхурии халкии шуравии Бухоро, ЧМШС Точикистон, ёрии бародаронаи халкхои ИЧШС дар инкишофи халки точик дар давраи панчсолахои кабл аз чанги мебошад. Дар як катор конфронсу хамоишхои умумииттифоки, чумхурияви ва минтакави иштирок кардааст. Дар чодаи таърихнигори, биобиблиография, бойгонишиноси хидмати босазо кардааст.

Осор: Истфак 50-летию Сов.власти. -Д., 1968 (в соавт.); Максуд Рахматуллаевич Шукуров: Очерк жизни и деятельности. -Д., 1970 (в соавт); Создание соц. культуры в Сев. Тадж-не (1907-1924). -Д., 1977; Москва, ба рафик Ленин. -Д., 1980 (бо хаммуаллиф); Академик М.С.Асимов (Осими) – выдающийся учёный, гос.деятель и гуманист. -Худжанд, 2000 (в соавт.); Первый таджикский историограф ХХ века Нариман Мансурович Акрамов (Очерк жизни и деятельности). -Худжанд: Гос. изд-во им. Р.Джалила, 2000.

 

Кодирова Мунаввара Вохидовна (20.10.1964, ш.Ленинобод), педагог, номзади илмхои педагоги (2004), дотсент (2005). Шуъбаи накшакаши, расм ва мехнати факултаи физикаи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1989). Сарлаборант (1989-93), муаллими кафедраи накшакаши ва услуби таълими фанхои тахассуси (1993-95), аспиранти ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (1995-98), сармуаллим, дотсенти кафедраи накшакаши, хандасаи тасвири ва усули таълими ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (аз с.2005). Рисолаи номзадиашро дар мавзуи «Ба амал татбик намудани анъанахои халкии бадеи дар дарсхои санъати тасвири дар мактабхои тахсилоти хамагони» дар ш.Маскав бомуваффакият дифоъ намуд. Муаллифи як катор маколахои илми ва илми-методи оид ба услуби таълими санъати тасвири дар мактаби миёна мебошад. Дар конфронсу хамоишхои байналхалки ва минтакави (Хучанд, 1996, 1997; Тошканд, 1997) ширкат варзидааст.

 

Козиев Камолуддин Сангинович (01.12.1973, д.Гузни н.Мастчох), физик, номзади илмхои физикаю математика (2004), дотсент (2006). Дастпарвари ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (1996). Мухаккик-коромуз (1996-98), лаборанти кафедраи физикаи назарияви (1998-99), сарлаборанти кафедраи физикаи назарияви (1999-2000), аспиранти ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (2000-03). Муаллифи кариб 20 маколаи илми оид ба ходисахои гузарониш дар газхо ва гузаришхои фазави дар кристаллхои нуксондор.

 

Косимов Иброхим (03.11.1934, ш.Хучанд), муаррих, номзади илмхои таърих (1967), дотсент (1970). ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1956). Омузгори мактаби шабонаи №1-и Кайроккум, котиби аввали кумитаи комсомоли н.Хучанд (1956-59), мудири шуъбаи КМ ИЛКЧ Точикистон (1959-61), аспиранти ДДТ ба номи В.И.Ленин (1961-64), муаллим, сармуаллим, дотсенти кафедраи таърихи ХКИШ-и ДДОЛ (1964-73). То соли 1994 дар Андичон (Чумхурии Узбекистон ) кор карда, ба нафака баромадааст. Муаллифи 15 асари илми ва илми-оммави мебошад. Бо ифтихорномахои Раёсати ШО ЧШС Точикистон ва ЧШС Узбекистон мукофотонида шудааст.

 

Косимов Икромали (07.01.1952, н.Чилликул), файласуф, номзади илмхои фалсафа (1999), дотсент (1999). Аълочии маорифи ЧТ (2001). Факултаи фанхои табиии ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм намудааст (1976). Омузгори мактаби миёнаи №21 ш.Уротеппа (1968-71), сарлаборанти кафедраи зоология (1971-77), муаллими кафедраи коммунизми илмии ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1978-85), дастурдехи кумитаи Хизби коммунистии ш.Хучанд (1986-91), муаллими кафедраи фалсафа (1991-98), ноибдекани факултаи хукукшиноси (1999-2000), декани факултаи хукукшиносии ДДХ (аз с.2000). Муаллифи 2 китоби дарси ва зиёда аз 20 маколаи илми, 5 дастури методи оид ба масоили гуногуни давраи гузариш ва иктисодиёти бозоргони мебошад.

 

Косимов Нарзуллохон (23.10.1950, ш.Конибодом), пизишки муоличакунанда, номзади илмхои тиб (1986), дотсент (1993). ДДТТ ба номи Абуали ибни Синоро хатм кардааст (1973). Пизишк-интерн (1973-74), ординатор (1974-76), мудири шуъбаи статсионари (1976-77), мудири утоки ташкилию методии диспансери беморихои пуст ва зухравии в.Ленинобод (1977-83), аспиранти Пажухишгохи марказии беморихои пуст ва зухравии Вазорати нигохдории тандурустии ИЧШС (1983-86), ассистенти беморихои пуст ва зухравии факултаи такмили ихтисоси пизишкони ДДТТ (1986-93), дотсент, мудири кафедраи беморихои пуст ва зухравии ДДХ (1993-97), мудири кафедраи беморихои пуст ва зухрави бо курси фармакологияи БХ ДДТТ (1997-2003). Муаллифи зиёда аз 100 асари илми ва 4 таклифи ратсионализатори.

Осор: Мастицоз/ клиника, морфология, лечение/. -Д., 1990; Пешгирии касалихои пуст ва сирояти таносули. -Д., 1991; Касалихои замбуруги пуст ва роххои пешгири намудани он. -Д., 1993.

 

Косимов Хошим Косимович (07.11.1930, д.Унчии н.Хучанд - 15.11.1999, ш.Хучанд), биохимик, номзади илмхои тиб (1963). Аълочии маорифи ЧТ (1999). ДДТТ ба номи Абуали ибни Синоро хатм кардааст (1955). Ходими хурди илми, аспиранти Пажухишгохи гастроэнтрологияи АУ ЧШС Точикистон (1955-62), мудири лабораторияи биохимиявии беморхонаи клиникии в.Ленинобод (1962-63), дотсент, мудири кафедраи химия (1963-74), декани факултаи табиатшиносию география (1974-75), дотсенти кафедраи химия (1975-95), дотсенти кафедраи химияи органики ва амалии ДДОЛ-ДДХ (1996-99). Муаллифи беш аз 20 маколаи илми оид ба биохимияи чигари одам ва таъсири партовхои истехсолоти химияви ба сабзиш ва ташаккули пахта. Бо медали «Барои мехнати шучоатнок» сарфароз гаштааст.

 

Коситов Одилбой (22.11.1938, д.Кистакузи н.Хучанд), иктисоддон, номзади илмхои иктисоди (1971), профессор (2002). Аълочии маорифи ЧТ. ДДТ ба номи В.И.Ленинро хатм кардааст (1961). Иктисоддони совхоз-техникуми ба номи В.И.Ленин (1961-63), мудири шуъбаи омори хокимияти давлатии ш.Кайроккум (1963-64), сариктисоддони колхози ба номи В.И.Ленини н.Хучанд (1964-66), аспирант, ходими хурди илмии Шурои омузиши куввахои истехсолии АУ ЧШС Точикистон (1966-72), ходими калони илми (1972-77), дотсенти кафедраи иктисодиёти мехнати ДДТ ба номи В.И.Ленин (1977-80), мудири шуъба, муовини директори филиали точикистонии Пажухишгохи мехнати Кумитаи давлатии мехнати ИЧШС (1980-91) ва чонишини директори шуъбаи хучандии Донишкадаи андоз ва хукуки Точикистон (аз с.1999). Солхои 1991-99 дар ДДХ ба номи академик Б.Гафуров ба сифати дотсенти факултаи иктисоди, ноибдекан ва дотсенти кафедраи менечмент ва сохибкори фаъолият бурдааст. Муаллифи зиёда аз 80 асари илми оид ба масъалахои ичтимоиву иктисоди.

Осор: Миграция населения Таджикской ССР. -Д., 1967; Социально-экономические проблемы повышения мобильности молодёжи Таджикистана. -Д., 1978; Проблемы рационального использования трудовых ресурсов в РТ. -Д., 1980.

 

Курбонов Абдумалик Отачонович (28.08.1951 – 04.11.2000, ш.Хучанд), иктисоддон, номзади илмхои иктисоди (1979), дотсент (1985). ДДТ ба номи В.И.Ленинро хатм кардааст (1973). Корманди илмии Пажухишгохи иктисодиёт ва усулхои иктисодию математикии банакшагирии назди Кумитаи давлатии банакшагирии ЧШС Точикистон (1973-74), корманди хурди илмии Шурои омузиши куввахои истехсолкунанда дар назди АУ Точикистон (1974-75), аспиранти Шурои омузиши куввахои истехсолкунандаи назди Кумитаи давлатии накшагирии ИЧШС (1979-80), сармуаллим, дотсент (1978-85), мудири кафедраи байнифакултавии иктисоди сиёси (1985-93), мудири кафедраи назарияи иктисодии факултаи кибернетика ва иктисодиёти чахонии ДДОЛ-ДДХ (1993-2000). Муаллифи зиёда аз 20 маколаи илми оид ба масъалахои иктисодиёти хурд ва системахои идоракунии он мебошад.

 

Курбонов Аточон Мирсаидович (1914, Хучанд - 1979, Ленинобод), математик. Аълочии маорифи халки Точикистон. Иштироккунандаи ЧБВ. Донишкадаи мухандиси-ирригатсиони ва механизатсияи кишоварзии ш.Тошкандро хатм кардааст (1953). Декани факултаи математика (1957-70), мудири кафедраи математикаи элементари (1970-75), сармуаллими кафедраи МТМ (1975-79), ноибректори ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1979).

 

Курбонов Мирзоали (1945, д.Кургончаи н.Пролетар - 2005), забоншинос, номзади илмхои филологи (1992). ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм намудааст (1966). Муаллим (1966-72), сармуаллими кафедраи филологияи англисии №2 (1972-81, 1990-95). Муаллифи беш аз 20 маколаи илми ва як монография оид ба масъалахои типологияи мукоисавии забони англиси ва узбеки мебошад. Иштироккунандаи конфронсхои чумхурияви аст.

 

Курбонов Турдибой (10.10.1934 - 1995, н.Б.Гафуров), рустанишинос. Аълочии маорифи халки ЧШС Точикистон (1984). Факултаи табиатшиносию географияи ДДОЛ ба номи Кировро хатм кардааст (1961). Ассистенти кафедраи ботаника (1961-70), сармуаллим (1970-88), мудири агробиостансияи ДДОЛ-ДДХ (1988-95). Муаллифи 20 маколаи илми ва таълими-методи мебошад.

 

Кузиев Мурод Азизович (01.03.1957, ш.Ленинобод), педагог, номзади илмхои педагоги (2002). ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1980). Омузгори мактаби миёнаи №23-и н.Хучанд (1980-82), сардори шуъбаи маркази хисоббарории сохавии чумхури дар ш.Хучанд (1982-83), муаллим, сармуаллими кафедраи асосхои истехсолот (1983-93), чонишини раиси кумитаи муттахидаи иттифоки касаба (1999-2003), сардори шуъбаи тачрибаомузии ДДОЛ-ДДХ (аз с.2003).

 

Латипова Маргарита Алексеевна (12.08.1949, д.Рус Сарогии н.Лашиевскии Тотористон), забоншинос. Факултаи забон ва адабиёти руси ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1971). Фаъолияти мехнатиашро солхои 1966-67 дар фабрикаи пойафзоли №2-и ш.Ленинбод ба хайси коргар огоз намудааст. Муаллим (1971-87), сармуаллими кафедраи забони русии ДДОЛ-ДДХ (1987-92). Соли 1992 ба ФР куч бастааст.

 

Латифов Чалол (15.06.1938, д.Кистакузи н.Хучанд), физик, ахтаршинос, номзади илмхои физикаю математика (1974), дотсент (1979). Аълочии мактаби олии ИЧШС (1988), Аълочии маорифи ЧТ (1998). Дастпарвари ДДТ ба номи В.И.Ленин (1961). Лаборант (1961), сарлаборант (1961-62), ходими хурди илмии Пажухишгохи астрофизикаи АУ ЧШС Точикистон (1962-65), аспиранти Пажухишгохи физикаи замин ва атмосфераи АУ ЧШС Туркманистон (1965-68), ходими хурди илми, ходими калони илмии Пажухишгохи астрофизикаи АУ ЧШС Точикистон (1968-75), дотсенти кафедраи физикаи назариявии ДДОЛ (1975-77), ноибдекани факултаи физика (1977-78), декани факулта (1978-87), мудири кафедраи физикаи назарияви (аз с.1996). Раиси Шурои илми-методии планетарияи чумхуриявии ба номи Абумахмуди Хучанди (аз с.1981). Муаллифи зиёда аз 80 маколаи илми ва зиёда аз 120 маколаи илми-оммави оид ба масоили иртиботи кабатхои ионосфери бо селахои метеори.

Осор: Механикаи назарияви (кинематика). -Хучанд, 1987 (бо хаммуаллиф); Механикаи назарияви (Динамика). -Хучанд, 1991 (бо хаммуаллиф); Манбаи илму хунар. -Хучанд: Нури Маърифат, 2002, (бо хаммуаллиф); Кистакузи чавонии мо. -Хучанд: Нашриёти давлатии ба номи Р.Чалил, 2005; Таргибгари асрори кайхон. -Хучанд: Нашриёти давлатии ба номи Р.Чалил, 2007 (бо хаммуаллиф).

 

Лашенко Людмила Василйевна (1938, ш.Ленинобод), забоншинос-методист, мутахассиси усули таълими забонхои хоричи. Донишкадаи забонхои хоричии Алмааторо хатм кардааст (1961). Муаллим, сармуаллими кафедраи забони олмонии ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1963-81).

 

Лёвкин Борис Павлович (06.01.1925 - 08.09.1991, Семипалатинск), физик. Иштироккунандаи Чанги Бузурги Ватани. Аълочии маорифи ЧТ. ДДТ ба номи В.И.Ленинро хатм кардааст (1955). Муаллим (1955-56), сармуаллими кафедраи физикаи назариявии ДДОЛ (1956-59), аспиранти Донишгохи давлатии Маскав ба номи М.В.Ломоносов (1959-63), сармуаллими кафедраи физикаи умуми (1963-74), сармуаллими кафедраи физикаи назариявии ДДОЛ (1974-85). Аз соли 1985 дар нафака. Муаллифи зиёда аз 10 маколаи илми оид ба масоили назарияи тачзияи атому хаста.

 

Лёвкина Зинаида Ивановна (22.12.1933, д.Тостоки кишвари Олтой), математик. Факултаи физикаю математикаи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм намудааст (1955). Ассистенти кафедраи математикаи элементари (1955-57), сармуаллими кафедраи математикаи элементари (1957-61), сармуаллими кафедраи геометрия (1961-2005), сармуаллими кафедраи алгебра ва геометрияи ДДОЛ-ДДХ (аз с.2005). Оид ба масъалаи политехнизатсия дар мактабхои миёна дар дарсхои накшакашию геометрия тадкикот бурдааст. Баъди тахсил дар факултаи такмили ихтисоси назди Донишгохи давлатии Тошканд курси лексияхоро оид ба геометрияи конструктиви тахия кардааст, ки ба фехристи кафедраи геометрия дохил мешавад. Масъалаи алгебравии халшавандагии муодилахоро дар радикалхо тахкик кардааст. Тахкикоти мазкурро дар давраи тахсил дар факултаи такмили ихтисоси назди Донишгохи давлатии Ленинград ба итмом расонидааст.

 

Липкина Анна Израиловна (10.08.1912, д.Монастиршинаи в.Смоленск), педагог-психолог, доктори илмхои психологи (1973), профессор (1974). Донишкадаи давлатии омузгории Маскав (1934) ва аспирантураи Донишкадаи психологияи Маскавро хатм намудааст (1939). Сарвари мактаби дарачаи якуми д.Стодолишеи в.Гарби (1929-30), омузгори мактаби миёнаи №9 н.Кирови ш.Маскав (1934-35), муаллими кафедраи психологияи Донишгохи давлатии омузгории Запорожйе (1939-41), сардори осорхонаи кишваршиносии в.Ленинобод (1941-42), мудири кафедраи педагогикаи ДДОЛ (1942-1943). Муаллифи монография, дастурхои методи ва зиёда аз 200 маколаи илмию оммабоб оид ба масоили худбаходии хурдсолон мебошад

 

Лукатская Наталия Михайловна (1929, ш.Астрахан), педагог. Донишкадаи давлатии омузгории забонхои хоричии ш.Маскавро хатм намудааст (1953). Муаллими шуъбаи забонхои хоричи (1954-56), сармуаллими кафедраи забонхои хоричи (аз с.1956). Cоли 1956 ба сифати сармуаллими кафедраи забонхои хоричи дар ДДОЛ фаъолият бурдааст. У соли 1958 аз факулта рафтааст. Бо ду Ифтихорномаи рохбарияти ДДОЛ ба номи С.М.Киров мукофотонида шудааст.

 

Лучанская Лилия Соламоновна (10.12.1956, ш.Ленинобод), равоншинос, номзади илмхои равоншиноси (1989), дотсент (1990). Факултаи психологияи ДДМ ба номи М.В.Ломоносовро хатм кардааст (1980). Муаллим (1980-89), сармуаллим (1989-90), дотсенти кафедраи психологияи умумии ДДОЛ-ДДХ (1990-93). Дар мавзуи «Муносибати шуурона нисбат ба фаъолияти таълимии бачагони 6-7-сола» тадкикоти илми бурдааст. Муаллифи 9 маколаи илми ва дастури амали аст. Иштироккунандаи якчанд конфронсхои илмию амали мебошад (Маскав, 1987; Душанбе, 1987; Кировоград, 1988).

 

Лучанский Соломон Ноевич (20.02.1925, ш.Киев), педагог, номзади илмхои педагоги (1967), дотсент (1968). Собикадори мехнат. Донишгохи давлатии Лвовро хатм намудааст (1953). Муаллим (1953), сармуаллим (1957-67), дотсент (аз с.1967) ва мудири кафедраи педагогикаи ДДОЛ (1972-82). Масъалахои таъсири табиатшиносиро ба инкишофи педагогика ва мактабхои Русияи охири карни ЧIЧ ва аввали асри ЧЧ мавриди тадкик карор додааст. Муаллифи бештар аз 20 асари илми ва илмию методи аст. Дар конфронсхои байналхалки дар Маскав, Киев, Тошканд, Ереван, Душанбе ва гайра бахшида ба масоили мухимми такмили тадрис ва тарбияи чавонон ширкат кардааст. Бо медалхо ва Ифтихорномаи ШО ЧШС Точикистон мукофотонида шудааст. Соли 1996 ба Исроил мухочират карда, дар Телавив истикомат мекунад.

 

Мавлонбердиев Эгамберди Темирбоевич (02.02.1950, д.Гулхонаи н.Пролетар), адабиётшинос, номзади илмхои филологи (1987), дотсент (1988). Факултаи таъриху филологияи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1970). Муаллими забон ва адабиёти узбеки омузишгохи омузгории ш.Ленинобод (1970-77), муаллими кафедраи забон ва адабиёти узбек (1977-84), сармуаллим (1984-94), дотсенти кафедраи адабиёти узбек (1994-97), ноибдекани илми факултаи филологияи узбек (1998-99), дотсенти кафедраи услуби таълими забон ва адабиёти узбек (аз с.1999), мудири кафедраи услуби таълими забон ва адабиёти узбек (1999-2000), декани факултаи филологияи узбек (2000-07), дотсенти кафедраи услуби таълими забон ва адабиёти узбеки ДДОЛ-ДДХ (аз с.2007). Муаллифи зиёда аз 60 макола, 3 рисолаи илми оид ба усули тадриси адабиёти узбек, поэтикаи романхои таърихи ва муосири адабиёти узбек. Иштироккунандаи як катор конфронсхои байналхалки, чумхурияви ва минтакави.

Осор: Хозирги узбек романлари поэтикаси. -Хужанд, 1996; Давр ва характер. –Хужанд, 2000;

 

Мавлонов Абдуллочон Мавлонович (26.12.1942, ш.Ленинобод), фолклоршинос ва адабиётшинос, номзади илмхои филологи (1972), дотсент (1974). Факултаи таъриху филологияи ДДТ ба номи В.И.Ленинро хатм кардааст (1964). Омузгори забони точики дар синфхои русии мактаби миёнаи №6 ш.Душанбе (1964), хизмат дар сафи Артиши Шурави (1964-65), сарлаборант, ассистенти кафедраи таърихи адабиёти шуравии точики ДДТ (1965-66), аспиранти ДДТ (1966-69), сармуаллим, дотсенти кафедраи фолклор ва адабиёти халкхои ИЧШС (1970-93), мудири кафедраи методикаи таълими забон ва адабиёти точик (1993-96), дотсенти кафедраи адабиёти муосири точики ДДХ (аз с.1996). Муаллифи зиёда аз 300 макола ва рисолахои илми, илмии методи ва илмии оммабоб, мураттиби барномаи усули таълими адабиёти точик барои мактабхои олии Чумхурии Точикистон аст (1989). Муаллиф ва мураттиби барнома, дастуру рахнамо ва рузномахои тачрибахои истехсолии фолклоршиноси, шевашиноси, тачрибаомузию коромузи барои мактабхои оли, мухаррири зиёда аз 30 кори илми, китобхои дарси ва васоити таълимист. Иштироккунандаи бисёр конфронсу хамоишхои байналхалки (Душанбе 1968; Хучанд 1996).

Осор: Хачв ва юмор дар адабиёти баъдичангии советии точик ва журнали “Хорпуштак”. –Д. 1969; Сатира и юмор в таджикской советской литературе послевоенных лет и журнал “Хорпуштак”. -Д. 1972; Эпиграмма дар адабиёти муосири точик. –Д. 1974; Таърихи ташаккули жанри масал дар адабиёти точик. –Д. 1978; Аз таърихи хачви матбуоти советии точик. –Д. 1984; Ташаккулу такомули хачв ва мутоиба дар адабиёти муосири точик. – Хучанд, 2004; Шоирони халки. –Хучанд, 2005.

 

Мавлонов Рустамчон Гафурович (03.04.1949, н.Нов), мухандис-барномасоз. Факултаи механикаю математикаи ДДТ ба номи В.И.Ленинро хатм кардааст (1971). Сарлаборант, ходими хурди илми ва ходими калони илмии Пажухишгохи иктисодиёт ва усулхои иктисодию математикии банакшагири бо маркази хисоббарори Комиссияи планкашии ЧШС Точикистон (1973-87), мудири лабораторияи стансияи мошинсанчии Точикистон (1987-94), муаллим, сармуаллим, и.в. мудири кафедраи менечмент ва молияи ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (аз с.1994). Муаллифи зиёда аз 100 маколаи илми ва17 дастури методи.

 

Мавлонова Мукаррама Кодировна (30.09.1962, ш.Ленинобод), китобдор. ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1986). Аз соли 1982 то имруз дар КИМ ДДОЛ-ДДХ ба хайси китобдор фаъолият мебарад.

 

Мавлонова Мутрибахон Чураевна (31.08.1975, ш.Ленинобод), адабиётшинос, номзади илмхои филологи (2007). Дастпарвари ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (1997). Омузгори мактаби миёнаи №5 (1996-99), сарлаборант (1999-2001), аспирант, хамзамон муаллими кафедраи журналистика ва назарияи тарчумаи факултаи филологияи точики ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (2002-05), сармуаллими хамин кафедра (аз с.2006). Тадкикоти илмиаш ба баррасии накши устура ва раванди устурапардози дар насри муосири точики бахшида шудааст. Муаллифи 9 маколаи илми ва як рисола мебошад.

Осор: Накши устура ва раванди устурапардози дар насри муосири точики (охири асри ЧЧ – ибтидои асри ЧЧI). –Хучанд: Нури маърифат, 2007.

 

Мадаминов Самеъ Юлдошевич (14.11.1915-1979, д.Ёваи н.Хучанд), биолог. Иштироккунандаи Чанги Бузурги Ватани (1941-1943). Аълочии маорифи халки ЧШС Точикистон (1958). ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1940). Нозири шуъбаи маорифи н.Шахритус (1940-41), котиби якуми Кумитаи иттифоки чавонони донишгох (1943), мудири кафедраи зоология (1950-1964), декани факултаи табиатшиноси, котиби ташкилоти хизбии донишгох (1943), мудири шуъбаи гоибона (1943-1974). Муаллифи 20 маколаи илми оид ба зоология буда, дар нохияхои Точикистони Шимоли якчанд экспедитсияхои илми ташкил кардааст. Хизматхои чангиву мехнатиаш бо ордени «Нишони фахри» медалхои «Барои мудофиаи Сталинград», «Галаба бар Германияи фашисти», «Барои шучоати чанги», «Барои мехнати шучоатнок», «50-солагии Куввахои Мусаллахи ИЧШС» кадр карда шудааст.

 

Маджи Андрей Евлампиевич (09.08.1898, Тоболск - 11.03.1962, Душанбе), шаркшинос, муаррих. Дар Донишкадаи забонхои шаркии Лазар тахсил кардааст (1916-18). Донишгохи давлатии Осиёи Миёна (САГУ)-ро хатм кардааст (1927). Тарчумон дар Афгонистон (1924-25), омузгори мактаби миёна дар Кулоб, Душанбе, Гарм, Ховалинг (1927-33), муаллими Донишгохи кишоварзии Точикистон, ДДОЛ, ДДОД, мудири шуъбаи аспирантураи АУ ЧШС Точикистон (1933-54), корманди илмии шуъбаи шаркшиноси ва мероси хаттии АУ ЧШС Точикистон (1954-62). Муаллифи бештар аз 30 асари илми ва илмии оммабоб оид ба масоили таърихи Точикистон. Тадкикоти М. ба проблемахои таърихи Хучанд дар асрхои миёна, сангнавиштахои кухи Мугул ва г. бахшида шудаанд. Нахустин шуда харитаи махаллахои Хучанди бостониро тахия кардааст.

Осор: К истории раннефеодального Ходжента// Материалы по истории таджиков и Таджикистана, -Сталинабад, 1945; Наскальные рисунки в горах Моголтау// ИООН АН Тадж.ССР, 1952, №146 ва гайра.

 

Мазунин Александр Иванович (1924, д.Гамитсаи в.Перм - 18.03.1986, ш.Ленинобод), филолог, рассом, номзади илмхои филологи (1965), дотсент (1982). Донишгохи давлатии Перм (1948) ва шуъбаи гоибонаи факултаи рассоми ва графикии Донишгохи халкии ба номи Н.К.Крупскаяро хатм кардааст (1980). Муаллими Донишкадаи омузгории занонаи ш.Ленинобод, муаллим, сармуаллим, дотсенти кафедраи адабиёти рус ва хоричии ДДОЛ ба номи С.М.Киров (аз с.1982). Соли 1965 дар мавзуи «Кисса дар бораи бояринзан Ф.П.Морозова (ёдгории а. ХVII адабиёти рус)» кори номзади химоя кард. Солиёни дароз дар бойгонию китобхонахои Осиёи Миёна ба чустучуи дастхатхои кадимаю чопхои сангии китобхои руси машгул буд. Осори илмии М. аз чониби ахли илми филологияи чахони эътироф шудааст. М. аз с. 1971 то 1977 мудири кафедраи рассомии ДДОЛ ба номи С.М.Киров шуда кор кардааст. Бештар аз 30 соли умрашро сарфи раванди таълиму тарбия дар факултаи филологияи руси ДДОЛ намудааст.

 

Максимов Серафим Максимович (20.07.1910, д.Вторие Чекурии н.Октябри ЧМШС Чувашистон), педагог, номзади илмхои педагоги (1939), дотсент (1940). Иштироккунандаи Чанги Бузурги Ватани. Омузгори мактаби Игнатеви н.Топкини в.Кемерово (1925-27), мудири мактаби Левашови н.Мариини в.Кемерово (1927-31), чонишини сарвар ва муаллими Донишкадаи омузгории Курск (1939-39), дотсенти кафедраи педагогикаи Донишкадаи омузгории Тула (1939), дотсент ва котиби илмии Донишгохи давлатии Тошканд (1939-41), дотсенти кафедраи педагогикаи Донишкадаи давлатии Чувашистон (1941-45), ходими калони илмии Академияи улуми педагоги ва докторанти Пажухишгохи таърихи ш.Маскав (1946), мудири кафедраи педагогикаи ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1946-47). Муаллифи зиёда аз 100 маколаи илми ва дастурхои илмию методи оид ба омузиши афкори педагогикаи халкии Чувашистон мебошад. Дар Чанги Бузурги Ватани бо орденхои Ситораи Сурх, Чанги Ватани ва медалхо «Барои гирифтани Варшава», «Барои гирифтани Берлин» ва «Барои Галаба бар Германия» мукофотонида шудааст.

 

Максудов Бобохон (10.08.1927-07.05.1991, д.Кулканди н.Исфара), геолог-географ, адиб ва рузноманигор, номзади илмхои геология ва минералогия (1975). Омузишгохи омузгории ш.Конибодом (1950) ва Донишгохи давлатии Осиёи Миёнаро дар ш.Тошканд хатм кардааст (1955). Пас аз хатми Донишгох ду сол дар шахри Тошканд ба хайси геолог фаъолият дошт. Сармуаллим, дотсенти кафедраи географияи табии (1957-79). Солхои 1979-90 дар сохахои гуногуни хочагии халк кор кардааст. Аз соли 1990 то рузхои охирини хаёташ (1991), дотсенти кафедраи географияи табиии ДДОЛ-ДДХ буд. Бо театри мазхакаи мусикии ба номи Камоли Хучанди хамкории эчоди дошта, асархои драмавиаш тахти унвони «Рашк», «Амри дил», «Бустонсаро» ва гайра ба сахна гузошта шудаанд. Дар минтакаи Исфара дар тадкик ва кашфи якчанд конхои нафту тилло ва дигар сарватхои зеризамини сахми назаррас дорад.

 

Максудов Темур (26.01.1928, д.Кулканди н.Исфара - 25.05.1993, ш.Хучанд), забоншинос, номзади илмхои филологи (1973), дотсент (1987). Аълочии маорифи ИЧШС. Ходими хизматнишондодаи маорифи халки ЧШС Точикистон. ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1952). Котиби кумитаи комсомол, чонишини директор оид ба шуъбахои шабонаву гоибона, сармуаллими кафедраи забони точики, ноибректори бахши таълими ДДОЛ (1953-87), дотсент, мудири кафедраи усули таълими забон ва адабиёти точики ДДОЛ-ДДХ (аз с.1987). Фаъолияташ ба хайси ноибректори бахши таълим аз бисёр чихат барои ташкилу такмили технологияи раванди таълим дар хамаи факултахои донишгох мусоидат намуд. Махз бо ташаббус ва кушишхои М. бори нахуст дар Точикистон дар факултаи филологияи руси ДДОЛ-ДДХ аввал гуруххои точики ва баъдан узбеки кушода шуд. М. кори бисёрсолаи сарвариро якчоя бо пажухиши илми, ки тадкики вижагихои лахчаи Исфара, инчунин масоили мубрами вожашиноси, имло ва орфоэпияи забони хозираи точикиро дар бар мегирад, пеш мебурд. Муаллифи беш аз 20 пажухиши илми, аз чумла 5 китоб ва дастури таълими аст. Бо ордени “Нишони Фахри”, медалу ифтихорномахои Раёсати ШО ЧШС Точикистон сарфароз гардонида шудааст.

Осор: Лексика ва фразеологияи шеваи Исфара. -Д., 1977.

 

Малахова Ирина Ивановна (29.12.1950, ш.Ленинобод), забоншинос. ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1972). Муаллим (1972-79), сармуаллими кафедраи умумидонишгохии забони русии ДДОЛ-ДДХ (1979-2004). Муаллифи якчанд маколахо оид ба таълими забони руси дар мактабхои оли. Аз соли 2004 дар нафака.

 

Малахучаев Мухаммад Каримович (21.08.1931, ш.Хучанд), пизишк, номзади илмхои тиб (1965), дотсент (1972). ДДТТ ба номи Абуали ибни Синоро хатм кардааст (1955). Ассисенти кафедраи анатомия ва физиологияи ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино (1965-67), сармуаллими кафедраи зоология (1967-68), мудир (1968-72), дотсенти кафедраи анатомия ва физиологияи одами ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1972-79), дотсенти кафедраи мудофиаи шахрвандии ДДОЛ-ДДХ (1972-2001). Тадкикоти илмиаш ба ситоархитектоникаи харакат ва ядрохои хискунандаи асаби сегона дар меъёр ва патологияи нейрохирурги бахшида шудааст. Муаллифи зиёда аз 40 маколаи илми мебошад.

 

Мамадалиев Инъомхон (12.05.1969, шахраки Бустони н.Мастчох), муаррих, номзади илмхои таърих (1998). Факултаи таърихи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1992). Омузгори мактаби миёнаи №22-и ш.Хучанд (1991-92), коромузи кафедраи таърих ва этнографияи халки точик (1992-93), аспиранти кафедраи таърихи сиёсии Точикистон (1993-96), муаллим (1997-2001), сармуаллим (2001-03), дотсенти кафедраи таърихи умумии ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (аз с.2003). Муаллифи бештар аз 30 маколаи илми оид ба таърихи халки точик мебошад. Иштироккунандаи конфронсхои байналхалки (Хучанд, 2007), семинархои минтакави (Алмаато, 2007). «Олими сол»-и ДДХ (2000). Бо ифтихорномахои Кумитаи кор бо чавонони назди Хукумати ЧТ (1999; 2000) мукофотонида шудааст.

Осор: Из истории помощи Туркестанской АССР  голодающему населению Поволжья в 1921-23 гг. –Худжанд: Гос. изд-во имени Р.Джалила, 2003; Социально-экономические и культурные взаимоотношения Туркестанской АССР с Российской Федерацией (в цифрах и фактах). –Худжанд: Ношир, 2003 ва г.

 

Мамадкулова Замира Мансуровна (07.06.1955, ш.Тошканд), китобшинос. Факултаи забонхои хоричии Донишкадаи давлатии омузгории ба номи Ф.Энгелси ш.Тошкандро хатм кардааст (1979). Китобдори китобхонаи ДДОД ба номи Т.Г.Шевченко (1987), китобшинос (1987-1999), мудири шуъбаи китобшиносии КИМ ДДОЛ-ДДХ (аз с.1999).

 

Мамадов Азим (21.10.1928, ч.Пулодони н.Конибодом), файласуф, номзади илмхои фалсафа (1955), дотсент (1957). ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1951). Аспиранти шуъбаи фалсафаи АУ ЧШС Точикистон (1951-55), сармуаллими кафедраи асосхои марксизм-ленинизм (1955-57), мудири кафедраи фалсафа ва иктисоди сиёси (1957-67), мудири кафедраи фалсафаи ДДОЛ ба номи С.М.Киров, дотсенти хамин кафедра (1967-89), мудири кафедраи фанхои чамъиятии бахши хучандии Донишкадаи политехникии Точикистон (1989-98), мудири кафедраи фанхои чамъиятии ДДХБСТ (аз с.1998). Муаллифи кариб 30 асари илми оид ба масъалахои таъсири мутакобилаи маданиятхои милли, дастурхои таълими-методи ва маколахои илми-оммави мебошад.

Осор: Взаимовлияние и взаимообогащение национальных культур в условиях развитого социализма. -Д., 1979; Национальная культура и клерикализм. -Д., 1979 (бо хаммуаллиф); Консолидация национальных культур в её основных аспектах. -Д., 1981; Фалсафа. Дастури мухтасари таълими-методи. -Хучанд, 2003.

 

Мамадов Хомидчон (25.07.1929, д.Шахидкароянтоки н.Конибодом), филолог, номзади илмхои филологи (1970), дотсент (1973). Аълочии маорифи халки ЧШС Точикистон (1967). Корманди шоистаи ЧТ (2000). Собикадори мехнат (1994). Факултаи филологияи Донишгохи давлатии ба номи В.И.Ленини Осиёи Миёнаро (ш.Тошканд) хатм кардааст (1953). Омузгори забон ва адабиёти узбеки мактаби миёнаи н.Бувайдаи в.Фаргона (1953-54), омузгор ва мудири кисми илмии мактаби миёнаи №16 н.Конибодом (1954-57), сарлаборант (1957), ассистент (1957-60), сармуаллим (1960-71), дотсенти кафедраи забони узбекии ДДОЛ-ДДХ (аз с.1971). Солхои 1960-77 ноибдекани факултаи таъриху филология, солхои 1977-85 декани факулта, солхои 1985-97 мудири кафедраи забони узбекии ДДОЛ-ДДХ шуда кор кардааст. Муаллифи 6 рисолаи илми-методи, 50 маколаи илми-назарияви ва оммабоб оид ба масоили лексикология ва услубиёти забони узбеки.

Осор: Махбубу-л-кулуб. Лугат. –Хужанд, 1995.

 

Мамадчонов Аюбчон (13.09.1936 - 14.12.2005, ш.Хучанд), физик, номзади илмхои физикаю математика (1976), дотсент (1977). Аълочии маорифи ЧТ (1998). Факултаи физикаи ДДТ ба номи В.И.Ленинро хатм кардааст (1958). Муаллим, сармуаллими ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1958-64), аспирант, сарлаборант, ходими хурди илмии ПФТ ба номи С.Умарови АУ ЧШС Точикистон (1964-76), сармуаллим, дотсенти кафедраи физикаи умуми ва чисмхои сахти ДДОЛ-ДДХ (аз с.1976). М. якчанд сол вазифаи чамъиятии раиси иттифоки касабаи факултаро ба зимма дошт. Муаллифи зиёда аз 30 макола, якчанд дастурхои методи мебошад.

Осор: Лабораторные работы по оптике. -Ленинабад: ООП ЛОУС, 1990; Оптика. -Хучанд: Нури маърифат, 2006.

 

Маннонов Абдуррахмон (25.12.1947, д.Ёваи н.Хучанд - 2004, ш.Хучанд), педагог, номзади илмхои педагоги (1992), дотсент (1993). Факултаи забонхои хоричии ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм намудааст (1968). Муаллим (1968), сармуаллими кафедраи забони олмони (1972-79), ноибдекани факултаи забонхои хоричи (1975-79), сармуаллим (1980-90), дотсенти кафедраи педагогикаи умумии ДДОЛ-ДДХ (1993), ректори Донишкадаи такмили ихтисоси муаллимони в.Ленинобод (1994-96), дотсенти кафедраи забонхои ДДТТ (аз с.1996). Ба тадкики масоили педагогикаи халки ва истифодаи он дар тарбияи маънавии чавонон машгул шудааст. Мураттиби дастури методи оид ба тачрибаомузии муттасили педагоги ва муаллифи лугати тафсирии бисёрзабонаи бизнес, маркетинг ва тичорат аст. Муаллифи зиёда аз 60 маколаи илми ва дастурхои илми-методи мебошад. Дар 21 конфронси байналхалки ва умумииттифоки иштирок кардааст.

Осор: Нравственная ценность таджикской народной педагогики в воспитательном процессе. – Ленинабад, 1990; Воспитание детей в семье (из народного опыта). – Худжанд, 1995; Краткий толковый словарь (англо-немецко-таджикско-рус) по бизнесу, маркетингу, коммерции. – Худжанд, 1999; Педагогика ва психология. – Хучанд: ДДТТ, 2002.

 

Маннонова Мухаббат Абдухамидовна (25.03.1942, Ленинобод), педагог. Аълочии маорифи халки ЧТ (1993). ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1968). Аз с.1968 ба хайси сармуаллими кафедраи накшакаши ва усули таълими фанхои тахассусии ДДОЛ-ДДХ кор мекунад. Муаллифи дастурхои методи оид ба санъати тасвири, аз чумла ороишию амали барои муаллимони мактабхои миёна ва донишчуён, силсилаи маколахои методии М. дар мачаллаи «Мактаби совети» чоп шудааст. Вакили анчумани 8 занони Точикистон мебошад.

 

Мансурова Азиза Рафиковна (21.03.1953, ш.Ленинобод), филолог, равоншинос, номзади илмхои равоншиноси (1990), дотсент (1992). Аълочии маорифи ЧТ (2004). Факултаи забонхои хоричии ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1973). Омузгори забони хоричии мактаби миёнаи №4-и ш.Ленинобод (1973-78), муаллими кафедраи психологияи умумии ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1978-81), сармуаллими кафедраи психология (1981-86) унвончуи хамин кафедра (1986-90), дотсенти кафедраи психологияи ДДОД ба номи К.Чураев (2000-04), дотсент, мудири кафедраи психологияи умумии ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (аз с.2004). Дар масъалаи вачххои фаъолияти таълими ва накши он дар омузиши забонхои хоричи тадкикоти илми бурдааст. Иштироккунандаи конфронсхои илми-амали (Душанбе, 1986, 1990, 1992, 2005; Сулукта - 2006). Муаллифи 17 маколаи илми, дастурхои методи ва рахнамои таълим мебошад.

Осор: Мавкеи вачххои таълими дар идроки шунавоии нутк. -Хучанд, 2007

 

Маргарян Андраник Агасиевич (1944, ш.Ереван), забоншинос, доктори илмхои филологи (1992). Донишкадаи омузгории забонхои хоричии ш.Ереванро хатм кардааст (1967). Муаллим, аспиранти Донишгохи давлатии забонхои хоричии ш.Маскав (1971-74), сармуаллим (1967-71), дотсенти кафедраи забони олмонии ДДОЛ-ДДХ (1975-81). Муаллифи бештар аз 100 маколаи илми доир ба синтаксиси забони олмони. Аз соли 1990 дар Олмон зиндаги мекунад.

Осор: Коммуникативная функция и структура высказывания в современном немецком языке. –Тошканд: «Фан», 1991.

 

Марипов Бурхон (15.03.1935, н.Зомини в.Самарканд), педагог, номзади илмхои педагоги (1985), дотсент (1986). Собикадори мехнат. Аълочии маорифи ЧШС Точикистон (1968). Факултаи филологияи Донишкадаи давлатии омузгории ш.Тошканд ба номи Низомиро хатм кардааст (1959). Омузгор, чонишини директори мактаби миёнаи №2 ш.Чкалов (1959-62), директори мактаби миёнаи №3 ш.Кайроккум (1963-65), мудири кисми таълими мактаб-интернати н.Хучанд (1965-68), мушовири кабинети забон ва адабиёти узбеки Донишкадаи такмили ихтисоси муаллимони в.Ленинобод (1968-70), сармуаллим (1970-85), дотсенти кафедраи МТИ (1985-86), мудири кафедраи педагогика ва ректори Донишкадаи такмили ихтисоси муаллимони в.Ленинобод (1986-93), дотсенти кафедраи МТИ-и ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (аз с.1994). Муаллифи зиёда аз 90 маколаи илми, дастурхои илми-методи оид ба чанбахои таълиму тарбияи мактаббачагони хурдсол.

 

Марофиев Саид (27.01.1938, ш.Хучанд), муаррих, бостоншиносу фархангшинос, номзади илмхои таърих (1968), профессори кафедраи археология ва этнографияи халки точик (1999). Факултаи таъриху филологияи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1959). Ассистент-омузгори кафедраи таърихи ИЧШС-и ДДОЛ (1959-61), аспиранти Пажухишгохи таърих, археология ва этнографияи халки точик ба номи Ахмади Дониши АУ ЧШС Точикистон (1961-64), ходими хурди илмии бахши археология ва нумизматикаи хамин пажухишгох (1964-68), дотсенти кафедраи таърихи ИЧШС (1968-87), дотсенти кафедраи таъриху этнографияи точик (1987-92) ва ба хайси муштараквазифа директори Осорхонаи таърихию кишваршиносии в.Ленинобод (1977-80), ноибдиректори корхои ташкилии Ширкати илми-тармимии «Калъаи Хучанд» (1991-92), мудири кафедраи таърихи дунёи кадим ва асрхои миёнаи ДДХ (1992-95), дотсенти кафедраи таърихи наву навтарини халки точик (1995-99) ва ба хайси муштараквазифа корманди пешбари илмии кафедраи илми-тадкикотии ЮНЕСКО-и ДДХ, профессори кафедраи археология ва этнографияи халки точик (аз с.1999) ва ба хайси мушатаквазифа профессори кафедраи таъриху чомеашиносии коллечи омузгории ДДХ (аз с. 2001). Муаллифи кариб 400 асари илми ва илмию оммави оид ба масоили калъасози, фортификатсия ва илми харб, археология ва таъриху фарханги халки точик дар куруни вусто ва давраи нав (Х1Х-ХХ), истифодаю таргиби мероси таърихию фархангии халки точик ва г. мебошад. М. яке аз мутахассисони пешбар оид ба таърихи ш.Хучанд ба хисоб меравад. Дар як катор хафриёти бостоншиноси иштирок кардааст. Дар ташкил ва эхёи осорхонахо, аз чумла осорхонаи археологияву фортификатсияи Хучанд, осорхонаи мемориалии чумхуриявии Б.Гафуров, осорхонаи хочагии чамоавии ба номи А.Самадов (н.Ч.Расулов), осорхонаи таърихию кишваршиносии Истаравшан сахми арзанда гузоштааст. Иштироккунандаи як катор конфронсу хамоишхои байналхалки аст. Бо ордени Дусти (2000), Ифтихорномаи Раёсати ШО ЧШС Точикистон (1986) сарфароз гардонида шудааст. Шахрванди фахрии н.Шахристон (1996), ш.Хучанд (2001), н.Истаравшан (2003) мебошад.

Осор: Ходжи Юсуф Худжанди. -Худжанд, 1995; «Невеста мира» у жемчужной реки. -Худжанд, 1995; Макбараву масчиди Шайх Муслихиддин. -Хучанд, 1995 ва г.

 

Мартиросов Сурен Иванович, муаррих, номзади илмхои таърих, дотсент. Дар кафедраи таърихи ДДОЛ ба номи С.М.Киров аз соли 1946 то соли 1956 кор карда, аз таърихи наву навтарин лексия мехонд. Лектори пуртачриба ва донандаи хуби таърих буда, масъалахои Иттифоки сегона ва мавкеи онро дар таърих тахкик кардааст. Оид ба масъалаи мазкур рисолаи доктори химоя намудааст.

 

Масаидова Мухаббат Асадуллоевна (06.08.1950, д.Шайхбурхони н.Хучанд), забоншинос. Аълочии маорифи ЧТ (2000). ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1971). Муаллим (1971-88), сармуаллими кафедраи забони олмонии факултаи забонхои хоричии ДДОЛ-ДДХ (аз с.1988). Муаллифи маколахои илми ва дастурхои таълими-методи мебошад.

 

Матешина Галина Василйевна (16.10.1942, ш.Кемерово), забоншинос, номзади илмхои филологи (1989), дотсент (1992). ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1974). Фаъолияти мехнатиашро ба хайси мураббии богчаи бачагон огоз намудааст. Мураббии богчаи бачагонаи №2 (1961), богчаи бачагонаи №3-и ш.Дехнави ЧШС Узбекистон (1962-63), мураббии богчаи бачагонаи №9 (1963-65), мураббии богчаи бачагонаи №20 (1965-68), педагог-методисти богчаи бачагонаи №1-и ш.Ленинобод (1968-74), муаллим (1974-80), сармуаллим (1980-87), дотсент (1987-91), мудири кафедраи забоншиносии умуми ва маданияти нутки ДДОЛ-ДДХ (1991-96). Муаллифи 15 асари илми оид ба калимасозии забони руси. Маколаи М. «Характерисктикаи морфологии ошёнаи калимасози» дар мачаллаи Булгористон «Сопоставительное языкознание» (1989, №1) чоп шудааст. Дар конфронсхои илми дар шахрхои Иваново, Тошканд, Воронеж, Самарканд иштирок кардааст. Борхо сарвари тими Точикистон дар олимпиадахои умумииттифокии «Донишчу ва прогресси илму техника» буд. Барои мехнати сидкидилона ба муносибати 100-солагии рузи таваллуди В.И.Ленин бо медали чашни мукофотонида шудааст (1970). Соли 1996 ба ш.Новозибкови ФР куч бастааст.

 

Махсумова Башорат (1933, ш.Хучанд), забоншинос. Донишкадаи муаллимтайёркунии в.Ленинобод (1956) ва ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1959). Лаборант, муаллим (1959-65), сармуаллими кафедраи забони точикии ДДОЛ (аз с.1965). Лексияву дарсхои амалии вожашиносии забони адабии хозираи точик, курсхои махсусро аз фразеологияи забони адабии хозираи точики мебурд. Иштироккунандаи симпозиуми байналхалки ва конфронсхои илмии дохилидонишгохи, муаллифи як силсила маколахои илми, илми-оммави ва методи бахшида ба вожашиноси, фразеология ва усули таълими онхо дар мактаби оливу миёна мебошад.

 

Махкамова Бароатхон (14.03.1958, ч.Х.Усмонови н.Хучанд), забоншинос, номзади илмхои филологи (2006), дотсент (2007). Факултаи таъриху филологияи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1979). Муаллим (1979-95), сармуаллим (1995-2007), дотсенти кафедраи услубиёт ва маданияти нутки ДДОЛ-ДДХ (аз с.2007) мебошад.

Осор: Фарханги мухтасари таъбироти назми Лоик Шерали. -Хучанд 2001; Сад тарзи ифодаи як мафхум дар ашъори Лоик Шерали. -Хучанд, 2002.

 

Махкамова Мунаввара Муъминовна (13.10.1937-2007, ш.Хучанд), муаррих, номзади илмхои таърих (1983). Аълочии маорифи халки ЧШС Точикистон (1989). Собикадори мехнат. ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1957). Муаллим, сармуаллим, дотсенти кафедраи таърихи ХКИШ-и ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1961-89). Муаллифи зиёда аз 20 асару маколаи илми ва илми-оммави оид ба таърихи халки точик, фаъолияти мехнатии занони Точикистон дар солхои Чанги Бузурги Ватани (1941-45). Бо Ифтихорномаи Вазорати мактабхои олии ЧШС Точикистон мукофотонида шудааст.

Осор: Трудовой вклад женщин Таджикистана в великую победу. -Ленинабад,1982.

 

Махкамова Шукринисо (11.07.1940, ш.Ленинобод), адабиётшинос, номзади илмхои филологи (1980), дотсент (1984). Аълочии маорифи халки ЧТ (1993). Факултаи таъриху филологияи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм намудааст (1963). Сармухаррири кумитаи радиошунавони ва телевизиони назди Шурои вазирони ЧШС Точикистон, муаллифи барнома барои занон «Чашмаи хаёт» (1964-66), аспиранти ПЗА ба номи Рудакии АУ ЧШС Точикистон (1966-70), муаллими кафедраи забони точики (1970-76), сармуаллим (1976-81), дотсенти кафедраи методикаи таълими забон ва адабиёти точик (1981-85), мудири кафедраи педагогика ва методикаи таълими ибтидоии факултаи педагогии ДДОЛ-ДДХ (1985-2001), дотсенти хамин кафедра (аз с.2002). Узви Шурои олимони донишгох (1985-2001). Раиси Шурои собикадорони чангу мехнати факулта (2006). Муаллифи монография, китоби дарси, дастурхои таълими ва методи, зиёда аз 100 маколаи илми-методи мебошад. Дар давраи мудирии М. кафедра ба пояи баланди илмию омузгори расида, ба яке аз марказхои бозомузии ташкилу гузориши усули таълими хамгиро дар в.Сугд табдил ёфт. Бо нишони сарисинагии «Барои комёбихои барчаста дар сохаи маълумоти олии ИЧШС» мукофотонида шудааст(1989).

Осор: Современная таджикская повесть. -Д.: Дониш, 1987; Забони точики (китоби дарси барои синфи 2-и точикзабонони Чумхурии Узбекистон). –Д.: Сарпараст, 2001 (бо хаммуаллиф).

 

Махмадшоев Махмадшо Мирзошоевич (24.03.1974, н.Айни), адабиётшинос, номзади илмхои филологи (2004), дотсент (2006). Факултаи филологияи ДДХ ба номи академик Б.Гафуровро хатм намудааст (1996). Омузгори забон ва адабиёти точики мактаби миёнаи №31-и н.Айни (1996-99), аспиранти ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (1997-2001), омузгори забон ва адабиёти точики мактаби миёнаи №17-и ш.Хучанд (1999-2000), котиби илмии факултаи санъат (2000-02), ноибдекани илми факултаи санъати ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (аз с.2002). Муаллифи зиёда аз 15 маколаи илми оид ба адабиёти асрхои ЧYIIIIЧ ва ибтидои асри ХХ аст.

Осор: Назми шакарганч. -Хучанд: Нури маърифат, 2007 (Муаллифи пешгуфтор, мураттиби матн ва тавзехоту лугот).

 

Махмудов Одил (21.05.1934), физик. Собикадори мехнат. ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1956). Муаллими кафедраи физикаи умуми (1957), котиби ташкилоти комсомолии муаллимони ДДОЛ (1971-72), сармуаллими кафедраи услуби таълими физика, накша, расм ва мехнати ДДОЛ-ДДХ (1979-97). Муаллифи якчанд асархои методи мебошад.

 

Махмудов Мухаммадчон (26.04.1947, д.Ёваи н.Хучанд), физик, химик, номзади илмхои химия (1982), дотсент (1985). Узви вобастаи Академияи мухандисии ЧТ (1995). Ихтироъкори ИЧШС (1986). Аълочии маорифи халки ЧТ (2001). Факултаи физикаи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1967). Лаборант, сарлаборант, ассистенти Донишкадаи политехникии Точикистон, хизмат дар сафи Артиши Шурави (1967-71), аспирант, лаборант, сарлаборант, ходими хурди илмии ПФТ ба номи С.Умарови АУ ЧШС Точикистон (1971-76), мухандис-технолог, сармухандис-технолог, ходими хурди Пажухишгохи химияи ба номи В.М.Никитини АУ ЧШС Точикистон (1976-83), ассистент, дотсент (1988), мудири кафедраи фанхои умумитехники ва ВТТ-и ДДОЛ-ДДХ. Муаллифи 30 макола, шаходатномахои муаллифи, дастурхои илмию методи оид ба таълими фанхои умумитехники. Иштироккунандаи конфронсхои умумииттифоки дар шахрхои Маскав (1980); Новокузнетск (1988) мебошад.

 

Махмудова Назира Солихучаевна (27.07.1970, д.Х.Усмонови н.Хучанд), муаррих, номзади илмхои таърих (1999), дотсент (2002). ДДХ ба номи академик Б.Гафуровро хатм кардааст (1992). Аспиранти ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (1992-94), муаллими кафедраи таърихи халки точик (1994-2001), сармуаллими кафедраи мазкур (аз с.2001), ноибдекани шуъбаи гоибонаи факултаи таърих (аз с.2001). Муаллифи зиёда аз 15 асари илми, илми-методи ва илми-оммави оид ба масъалахои таърихи халки точик, алалхусус таърихи мардуми Бадахшон мебошад.

Осор: Отражение духовной культуры народов Горного Бадахшана, Дарваза и Каратегина в трудах дореволюционных русских востоковедов. -Худжанд, 1999; Сахми шаркшиносони рус дар омузиши таърих ва этнографияи точикон (дар охири асри ХIХ ва ибтидои асри ХХ). – Хучанд, 2001.

 

Махмудчонова Мунзифа Косимчоновна (18.12.1975, ш.Ленинобод), забоншинос, номзади илмхои филологи (2007). Факултаи суханшиносии ДДХ ба номи академик Б.Гафуровро хатм кардааст (1997). Омузгори мактаби хусусии «Дониш» (1997-2003), аспиранти кафедраи забони точикии ДДХ ба номи акад. Б.Гафуров (2000-03), муаллими кафедраи услубиёт ва маданияти нутки ДДХ (аз с.2003). Дар мавзуи «Хусусиятхои маънои ва имконоти калимасозии феъли «шудан» дар «Шохнома»-и Фирдавси» рисолаи номзади химоя кард. Муаллифи якчанд макола оид ба масоили гуногуни морфологияи забони точики мебошад.

 

Мачидов Абдунасим (26.08.1951, ш.Ленинобод), иктисоддон, номзади илмхои иктисоди (1980), дотсент (1984). Аълочии маорифи ЧТ (2000). Факултаи иктисодии ДДТ ба номи В.И.Ленинро хатм кардааст (1974). Муаллими кафедраи иктисодиёти мехнати ДДТ ба номи В.И.Ленин (1974-76), ходими хурди илмии Шурои омузиши куввахои истехсолии АУ ЧШС Точикистон (1976-77), аспиранти Шурои омузиши куввахои истехсоли Комиссияи давлатии планкашии ИЧШС (1977-80), ходими хурди илмии АУ ЧШС Точикистон (1980-81), мудири шуъба, сармухандис, чонишини аввали сарвари маркази хисоббарории электронии в.Ленинобод (1981-90), сармуаллим, дотсенти кафедраи иктисодиёти сиёси (1990-91), мудири кафедраи фанхои умумииктисоди, декани факултаи иктисоди (1991-96), декани факултаи менечмент ва иктисодиёт (1996-99), мудири кафедраи иктисодиёт, ташкили истехсолот ва хизматрасони (1999-2000), декани факултаи молия ва иктисодиёти бозори ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (2000-07), мудири кафедраи назарияи иктисоди хамин Донишгох (аз с.2007). Муаллифи бештар аз 50 маколаи илми ва илмю оммави оид ба масоили иктисодиёти муосир аст. Иштироккунандаи як катор конфоронсхои байналхалки мебошад.

Осор: Системный анализ и автоматизация управления в условиях рыночной экономики. –Д., 1994; Цена и рынок: вопросы регулирования. –Худжанд, 1995; Делопроизводство (уч. пособие). –Худжанд, 2000.

 

Маъмуров Косимбой Бобоевич (05.04.1956, д.Мучуми н.Гончи), забоншинос, номзади илмхои филологи (1986), дотсент (1987). ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1976). Муаллим (1976-83), аспиранти Пажухишгохи забоншиносии АУ ИЧШС-и ш.Ленинград (1983-86), дотсент (1986-89), мудири кафедраи грамматикаи назарияви ва таърихи забони англисии ДДОЛ-ДДХ (1989-93). Муаллифи 15 маколаи илми доир ба грамматикаи забони хозираи англиси мебошад. Алхол дар ш.Тошканд зиндаги мекунад.

 

Маъруфов Болта (28.04.1928-03.04.1989, ш.Ленинобод), иктисоддон, номзади илмхои иктисоди (1973), дотсент (1973). Собикадори мехнат. Донишгохи савдои Самаркандро хатм намудааст (1961). Сармуаллими кафедраи иктисоди сиёсии ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1961-64), аспиранти Донишгохи иктисодии Саратов (1964-66), сармуаллим, дотсенти кафедраи иктисоди сиёсии ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1966-89). Тадкикоти илмиаш ба масъалахои баландбардории самарабахши иктисодиёт, аз чумла самарабахши истехсолоти саноати бахшида шудаанд. Дар хаёти чомеаи Донишгох фаолона ширкат меварзид. Раиси кумитаи иттифоки касаба ва кумитаи назорати халки факултаи забонхои хоричи, лектори чамъияти «Дониш» буд. Муаллифи як катор маколаи илми мебошад. Бо медалхои «Барои мехнати шучотнок дар Чанги Бузурги Ватани», «30-солагии Галаба дар Чанги Бузурги Ватани» (1975), «40-солагии Галаба дар Чанги Бузурги Ватани» (1985) мукофотонида шудааст.

 

Мелентйева Нариса Юрйевна (19.09.1942, ш.Лвови ЧШС Украина), забоншинос. Донишгохи давлатии ба номи И.Франкои ш.Лвовро хатм кардааст (1966). Муаллими кафедраи забони англисии факултаи забонхои хоричи (1966-72), сармуаллимаи кафедраи инкишофи нутки дахони ва хаттии забони англисии ДДОЛ ба номи С.М.Киров (аз с.1972). Муаллифи дастурхои таълими, корхои лаборатори аз инкишофи нутк ва маколахо рочеъ ба таълими забони хоричи мебошад.

 

Меркулова Валентина Михайловна (12.02.1949, ш.Ленинобод), варзишгар. Номзади устоди варзиш оид ба гимнастикаи варзиши (1968). Факултаи тарбияи чисмонии ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1970). Муаллим (1970-83), сармуаллими кафедраи тарбияи чисмонии ДДОЛ-ДДХ (аз с.1983).

 

Месенжиков Лев Ефимович (1899, д.Середина-Буда губернияи Чернигов-?), ходими намоёни маорифи халки Точикистон. Омузишгохи реалии ш.Севески губернияи Орловро хатм кардааст (1918). Омузгори мактаби миёна дар ш.Новий Биков (1918-19), дастурдехи хонаи маорифи сиёси дар назди шуъбаи маорифи н.Петинско-Журавлевск, дастурдехи шуъбаи маорифи сиёсии губернияи Харков (1920-21). Аз с.1921 то 1926 ба Артиши Сурх сафарбар шуда буд. Таблиггари кумитаи хизбии Краснозаводск (1926), лектори гурухи таблиготии КМ ХК (Б) Украина (1926-32), мудири хонаи маорифи сиёсии кумитаи Хизби коммунисти в.Днепропетровск (1932), мудири шуъбаи ташкилии кумитаи хизби коммунисти н.Високополск (1933-34), мудири шуъбаи маорифи халки ш.Днепропетровск (1935). Аз с.1935 дар Точикистон кор кардааст. Дастурдехи КМ Хизби коммунисти Точикистон (1936-37), ёвари котиби КМ ХК Точикистон (1937-38). Аз 1 августи с.1938 то 1942 директори ДДОЛ буд. Солхои баъди чанг дар Днепропетровск кор кардааст.

 

Микутс Нина Александровна (1931, ш.Астрахан), забоншинос. ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1956). Омузгори мактаби миёнаи №3-и ш.Ленинобод (1956-62), муаллим (1962-72), сармуаллими кафедраи забонхои хоричии ДДОЛ (1972-86). Дар факултахои физикаю математика, рассомию графики аз забони англиси сабак гуфтааст. Якчанд бор ба хайси ичрокунандаи вазифаи мудири кафедраи забонхои хоричи фаъолият бурдааст.

 

Мингбоев Абдуворис Юзбоевич (10.03.1959, д.Хавотоги н.Гончи), психолог, номзади илмхои психологи (1991), дотсент (1992). ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1982). Аълочии фарханги ЧТ (2004). Омузгори мактаби миёнаи №39 н.Гончи (1982-84), муаллими кафедраи психологияи умумии ДДОЛ (1984-87), мухаккик-коромуз (1987-88), аспиранти Пажухишгохи психологияи умуми ва педагогикаи АУП ИЧШС (1988-91), дотсенти кафедраи психологияи умумии ДДХ (1992-96), чонишини мудири шуъбаи идеологии хукумати в.Сугд (1996-2001), мудири шуъбаи тарбияи ДДХ (аз с.2001). Муаллифи 31 асари илми, илмию методи ва илмии оммабоб оид ба чанбахои мухталифи психологияи тарбия ва этнопсихология. Иштироккунандаи конфронси умумииттифоки дар Маскав (1988). Дар ташкили музеи чумхуриявии академик Б.Гафуров фаъолона иштирок кардааст.

 

Мирбобоев Абдуллочон Кенчабоевич (03.12.1939, ш.Хучанд), бостоншинос ва фархангшиноси номи, доктори илмхои таърих (1996), профессор (2002). Факултаи таърихи ДДТ ба номи В.И.Ленинро хатм кардааст (1969). Сарлаборанти шуъбаи бостоншиноси ва сиккашиноси (1969-71), ходими хурди илми (1971-79), ходими пешбари илмии шуъбаи таърихи фарханги Пажухишгохи таърих, бостоншиноси ва мардумшиносии ба номи Ахмади Дониши АУ ЧТ (1979-2002), мудири кафедраи бостоншиноси ва мардумшиносии факултаи таърихи ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (2002-05), профессори хамин кафедра (аз с.2005). Иштироккунандаи экспедитсияи муштараки бостоншиносии Иттиходи Шурави ва Афгонистон (1971-73), хафриёти осори Каёнию Бохтарии шимоли Афгонистон, аз чумла бошишгохи асри биринчии Дашли-3, замони охан - Олтинтеппа-10, замони атикии Дилбарчин, Фарукобод. М. дар фаъолияти дастахои мухталифи бостоншиносии Точикистон ширкат намуда, харобаи Кахкаха-1 дар Шахристон, кушки Чилхучра, оташкадаи Октеппа, харобаи Мугтеппа, шахри Истаравшан, бошишгохи Нуртеппа, дижи Хучанд, силсилаосори кадимии Исфара, обидахои маконхои мукаддаси деххои Чоркух, Лангари Мохиён ва г., маконхои мукаддаси Хучанд, аз кабили кадамчойи Шайх Камол, Шайх Муслихиддин, Хочаи Мохруй, Хочаи Бокиргон, Каюмарс, Шайх Бурхониддини Килич, Бурхи Сармасти Вали ва гайрахоро тахкик намудааст. М. дар тайи дах сол (1974-84) хафриёти осори харобахои Ширин ва дахмакхои Куркатро дар н.Нов анчом дода, ба натичахои хуби илми ноил гашт. Хафриёт дар калъаи Ширин дар Куркат ба бахсхои тулонии илми доир ба махалли чойгиршавии шахраки Курушкадаи кадим хотима бахшид. Аз кабатхои поёни калъаи Ширин осори асрхои 6-7 п.м. ба даст омаданд. Кобиши дахмакхо дар махалли калъаи Ширини Куркат чой доштани як маркази шинохтаи оини зардушти, аз чумла оташкада ва дигар унсурхои зардуштиро собит сохт. М. дар таълифи нашри нави «Таърихи халки точик» (ч.2. -Душанбе, 1999), «Таърихи тамаддуни халкхои Осиёи Маркази» (Париж, 1999) иштирок кардааст. Муаллифи зиёда аз 350 асари илми, илмию оммави аст. Тахти рохбарии М. се нафар рисолаи номзади химоя кардаанд. Иштироккунандаи конфронсхои байналхалки (Маскав, 1975; Алмаато, 1981, 1984; Боку, 1985; Ленинград, 1986; Намангон, 1991) мебошад.

Осор: Мадраса Таджикистана. В трех книгах. –Д., 1994, 1995, 1987; Историческое наследие Худжанда. –Д., 1995; Хучанднома. –Хучанд: Нашр. давл. ба номи Р.Чалил, 1996: Медицинские учреждения в архитектуре центральной Азии средних веках. -Д, 2001 (бо хаммуаллиф); Средневековая городская культура Центральной Азии. -Д, 2001 (бо хаммуаллиф); Дахмаки Курката: Раскопки и исследования. –Д., 2003; История водоснабжения Худжанда. -Хучанд 2005; Накши ориёихо дар тамаддуни чахони. –Хучанд: Нури маърифат, 2006 ва г.

 

Мирпочоев Абдумуъмин (1920, Хучанд-05.02.1956, Ленинобод), педагог, адабиётшинос, мунаккид, публитсист. Донишкадаи давлатии муаллимтайёркунии ба номи М.Горкии Точикистонро дар ш.Тошканд (1940) ва ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1948). Директори мактаби миёнаи №1, нозири шуъбаи маорифи халки нохия, мудири шуъбаи маорифи халки н.Сталинобод (1940-43), хизмат дар артиши шурави ба хайси тарчумон дар Эрон (1943-46), ассистент, сармуаллим, мудири кафедраи забон ва адабиёти точики Донишкадаи занонаи муаллимтайёркунии Ленинобод (1946-56). Хамзамон сармуаллими кафедраи забон ва адабиёти точики ДДОЛ (1948-56). Муаллифи 150 асар дар бораи ходимони барчастаи фарханги милли, рус ва чахон. Бо медали «Барои шучоат» такдиронида шудааст.

 

Мироватов Мусобек Самеевич (08.02.1966, д.Далёни Поёни н.Гончи), педагог, номзади илмхои педагоги (2002), дотсент (2005). Аълочии маорифи ЧТ (2002). Факултаи физикаю техникаи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм намудааст (1991). Мудири шуъбаи корхои ташкилии иттифоки касаба (1991-98), сардори шуъбаи тачрибаомузи (1998-92), мухаккик-коромуз (2001-2002), сармуаллими кафедраи педагогика (1998-2005), раиси иттифоки касабаи донишгох (аз с.2002), дотсенти кафедраи педагогикаи умумии ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (аз с.2005). Муаллифи зиёда аз 20 маколаи илми ва дастурхои илмию методи оид ба масъалахои мубрами таълим ва тарбияи касбии мутахассисони оянда мебошад.

 

Мирзакулов Турсунали Утаевич (10.05.1948, д.Чолотаи н.Мастчох), филолог, доктори илмхои филологи (1994), профессор (1995). Аълочии маорифи ЧТ (2001). Факултаи филологияи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1971). Муаллим (1971-76), сармуаллим (1976-81), дотсенти кафедраи забони узбеки (1982-91), ноибдекани таълим (1992-94), ноибдекани факултаи филологияи точик (1987-91), ходими калони илмии кафедраи забони узбеки ва забоншиносии умуми (1992-94), мудири шуъбаи гоибонаи донишгох (1995-96), мудири кафедраи забоншиносии умуми (1996-97), мудири кафедраи забони узбеки (1997-2002), профессори кафедраи забони узбекии факултаи филологияи узбеки ДДОЛ-ДДХ (аз с.2002). Узви Шурои дифои рисолахои номзадии назди ДДХ (1997-2002). Муаллифи зиёда аз 100 маколаи илми, 6 рисола бахшида ба масъалахои  забоншиносии узбек мебошад.

Осор: Узбек тили морфемикасининг асосий аспектлари ва уларнинг муносабати. –Хужанд, 1992; Узбек тили морфемикасида парадигматик ва синтагматик муносабатлар (икки китоб). –Хужанд, 1993; Грамматика укитишнинг лингвистик асослари. –Т: «Укитувчи», 1994;

 

Мирзоахмадов Мавлон (10.01.1984, д.Каторбулоки н.Мастчох), математик, номзади илмхои педагоги (1990), дотсент (1991). Аълочии маорифи ЧТ (1997). Узви ИР ЧТ (2002). "Олими сол»-и факултаи математика (1989, 2002, 2004). Факултаи математикаи ДДОЛ ба номи С.М. Кировро хатм кардааст (1969). Омузгори математикаи мактаби миёнаи №16-и н.Колхозобод (1968-70), хизмат дар сафи Артиши Шурави (1970-71), омузгори мактаби миёнаи №66-и н.Хучанд (1971-75), муаллими омузишгохи омузгории ш.Хучанд (1975-77), муаллими кафедраи геометрия (1977-81), аспиранти ДДОД ба номи Т.Г.Шевченко (1981-84), муаллим, сармуаллим, дотсенти кафедраи МТМИ ва ТХ-и ДДОЛ-ДДХ (аз с.1985), раиси кумитаи назорати халки факултаи математика (1986-91), ноибдекани тарбияи факултаи математикаи ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (1993-98). Аз соли 1986 узви хайъати доварони озмуни вилоятии мактаббачагон аз математика, аз с.2006 раиси кумитаи иттифоки касабаи факулта мебошад. Муаллифи зиёда аз 150 маколаи илми, илми-методи ва рисолахо доир ба услуби таълими математика ва таърихи математикаи Шарки кадим. Иштироккунандаи семинару конфронсхои байналхалки (Охангарон, 1981; Маскав, 1982; Бишкек, 1999, 2005) аст.

Осор: Прикладные задачи по алгебре. –М, 1983; Прикладные задачи по математическому анализу. –Калинин, 1988; Прикладные задачи по геометрии. –Калинин, 1990; История геометрии в школе. – Худжанд, 1995; Улугбек. –Худжанд, 1995; Великий сын Худжанда (к 100-летию со дня рожд. акад. Т.Н.Кары-Ниязова). –Худжанд, 1998 (бо хаммуаллиф); Великие мыслители: Абу Махмуд Худжанди, Умар Хайям. –Худжанд, 2004;

 

Мирзоахмадов Мухтор Мавлонович (19.04.1973, д.Каторбулоки н.Мастчох), филолог, номзади илмхои филологи (2005). Факултаи филологияи узбеки ДДХ ба номи академик Б.Гафуровро хатм кардааст (1995). Аспирант (1995-98), лаборанти кафедраи забони узбеки (1998-99), муаллим (1999-2005), сармуаллим (2005-07), дотсент (аз с.2007), раиси кумитаи иттифоки касабаи факултаи филологияи узбеки ДДХ ба номи академик Б. Гафуров (2000-07), мудири кафедраи забони узбеки (аз с.2007). Муаллифи 26 маколаи илми, 3 рахнамои таълими оид ба назарияи калимасози.

 

Мирзобаходуров Рахмон Алиевич (18.03.1934-1985 ш.Ленинобод), биолог, номзади илмхои биологи (1971), дотсент (1972). Аълочии маорифи халки ЧШС Точикистон (1979). ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1962). Сарлаборант, муаллим, сармуаллим, дотсент, мудири кафедраи зоологияи ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1962-85). Муаллифи зиёда аз 20 маколаи илми ва илмию методи аст. Осорхонаи кафедраи зоология ва физиологияи одаму хайвонот ба номи М. гузошта шудааст. Бо ордени Байраки Сурхи Мехнат ва медали чашни ба муносибати 100-солагии В.И.Ленин мукофотонида шудааст.

Осор: Паррандагони Точикистони Шимоли.-Д.,1971

 

Мирзобоев Гуломчон Абдукаримович (11.09.1935, н.Нов), химик, номзади илмхои химия (1971), дотсент (1974). Факултаи табиатшиносию географияи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1957). Омузгори мактаби миёнаи н.Нов (1957-62), ассистенти кафедраи химияи Донишкадаи кишоварзии Точикистон (1962-66), аспиранти Пажухишгохи химияи АУ ЧШС Точикистон (1966-69), дотсенти кафедраи химия (1972-95), дотсенти кафедраи химияи органики ва амалии ДДОЛ-ДДХ (1972-98; 2005-07). Муаллифи 23 маколаи илми оид ба хромотографияи газии пайвастхои органики.

 

Мирзоев Садриддин Холович (21.07.1975, д.Виткони н.Мастчох), адабиётшинос, номзади илмхои филологи (2006), дотсент (2007). Дастпарвари ДДМТ (1997). Омўзгори забони форси дар мактаби №17-и н.Мастчох (1998-2000), лаборанти кафедраи адабиёти классики (2001-05), сармуаллими хамин кафедраи ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (аз с.2006). Доир ба таърихи адабиёти классикии форсу точик, аз чумла намояндагони хонадони маъруфи Исфахон – Оли Хучанд тадкикот мебарад. Муаллифи беш аз 20 маколаи илми. Иштироккунандаи хамоиши байналмилалии “Руми-Гуте: Муколамаи фархангхо” (Хучанд, 2007). 

 

Мирзоева Дилбар Дадобоевна (12.12.1965, ш.Ленинобод), забоншинос, номзади илмхои филологи (2002), дотсент. ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1987). Муаллими кафедраи умумидонишгохии забони русии ДДОЛ-ДДХ (1987-97), аспиранти ДДХ ба номи Б.Гафуров (1997-2000). Аз сентябри 2001 дар кафедраи забонхои точики ва русии ДДХБСТ фаъолият мебарад. Муаллифи зиёда аз 20 асари илми, аз чумла ду рисола мебошад.

 

Мирмуллоев Максудчон (1913, ш.Хучанд), корманди хизби, муаррих, номзади илмхои таърих (1956), дотсент (1962). Иштироккунандаи Чанги Бузурги Ватани. ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1941). Котиб-тарчумон, хамзамон муаллими техникуми кооперативи, тарчумони ДДОЛ (1936-37). Соли 1941 ба сафи Артиши Сурх даъват шудааст. Дар мухорибахои назди Маскав иштирок кардааст. Соли 1942, пас аз артиш баргаштан, мудири шуъбаи таргиботи кумитаи шахрии ХК ЧШС Точикистон (1942-45), директори ДДОЛ (1945-46), котиб, котиби дуюми кумитаи вилоятии ХК ЧШС Точикистон (1946-50), чонишини аввали раиси идораи санъати назди Вазорати маорифи ЧШС Точикистон, раиси кумитаи радиошунавонии чумхури (1950-53), директори ДДОД ба номи Т.Г.Шевченко, чонишини директори Пажухишгохи таърихи хизби назди КМ ХК ЧШС Точикистон (1953-60), директори нашриёти давлатии ЧШС Точикистон (1960-62), дотсенти кафедраи таърихи БХДТТ (1962-85) шуда кор кардааст. Муаллифи асархои илми оид ба масъалахои мустахкам кардани хокимияти давлати дар ЧШС Точикистон ва дустии халкхо мебошад. Вакили ШО ЧШС Точикистон (даъватхои 3-5) буда, бо ду ордени Байраки сурхи мехнат, Чанги Ватании дарачаи якум, ордени Шараф (дарачаи сеюм), ду ордени «Нишони Фахри», медалхо ва ифтихорномахои Раёсати ШО ЧШС Точикистон мукофотонида шудааст.

Осор: Укрепление государственной власти Таджикской ССР. -Сталинабад, 1956; Таджикская ССР - суверенное государство. -Сталинабад, 1958; Плоды дружбы с русским народом. -Д.,1969 ва гайра .

 

Мирмухаммедов Хайдар (1917 - 11.07.1967, ш.Ленинобод), муаррих, номзади илмхои таърих (1955), дотсент (1957). Фаъолияти мехнатии худро соли 1933 ба сифати хисобчи огоз кардааст. Корманди шуъбаи корхои дохилии в.Ленинобод (1936-55), сармуаллим, дотсенти кафедраи таърихи ХКИШ, мудири шуъбаи гоибонаи ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1955-63), дотсенти кафедраи таърихи ХКИШ-и ДДТ ба номи В.И.Ленин (1963-66), дотсенти кафедраи таърихи ХКИШ-и ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1966-67). Муаллифи як катор асархои илми оид ба коллективонии хочагии кишлоки Точикистон аст.

 

Мирсаидов Абдукодир Дадобоевич (09.08.1949, ш.Ленинобод), варзишгар. Аълочии маорифи ЧТ (1993). Факултаи тарбияи чисмонии ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1971). Муаллим (1971-81), сармуаллими кафедраи тарбияи чисмонии ДДОЛ-ДДХ (аз с.1981).

 

Мирсаидов Аброр Бобоевич (05.03.1958, д.Далёни Поёни н.Гончи), иктисоддон, доктори илмхои иктисоди (1994). Дастпарвари Донишкадаи кишоварзии Точикистон (1980). Ассиссенти кафедраи иктисоди сиёси (1980-82), аспиранти Донишкадаи кишоварзии Точикистон (1982-86), сармуаллим (1986-93), дотсент, мудири кафедраи молия ва мухосибот, ноибдекани факултаи иктисоди (1993-95), мудири кафедраи назарияи иктисодии ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (1995), декани факултаи иктисодиёти чахони ва менечменти ДДХБСТ (аз с.1996). Муаллифи зиёда аз 90 маколаи илми доир ба масъалахои нархгузори ва танзими давлатии нарх.

Осор: Ценообразование на продукцию сельского хозяйства. -Д.,1993; Государственное регулирование цен. –Д., 1993; Цена и рынок: вопросы регулирования. -Худжанд, 1995 (в соавт.); Справочник экономиста. -Худжанд, 1996 (в соавт.).

 

Мирсаидов Бахром (20.12.1976, д.Урметани н.Айни), адабиётшинос, номзади илмхои филологи (2004), дотсент (2005). Узви ИР ЧТ (2005). ДДХ ба номи акад. Б.Гафуровро хатм намудааст (1999). Мухаккик-коромуз (1999-2000), аспиранти кафедраи адабиёти муосири точик (2001-03), дотсенти кафедраи забони форсии муосири ДДХ (аз с.2005). Тадкикоти илмиаш ба масоили ирфони исломи ва фалсафаи Шарк бахшида шудааст. Муаллифи 25 маколаи илми ва дастури таълими мебошад. Иштироккунандаи курс-конфронси адибони чавони чумхури (Душанбе, 2005).

 

Мирсаидов Рахмон Сатторович (24.12.1956, ш.Ленинобод), файласуф, номзади илмхои фалсафа (1989), дотсент (1993). ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1978). Мухаккик-коромузи Пажухишгохи физиология ва биофизикаи рустанихои АУ ЧШС Точикистон (1978-79), муаллими кафедраи фалсафа (1980-81), котиби кумитаи комсомоли ДДОЛ (1981-86), аспиранти Пажухишгохи фалсафаи АУ ЧШС Украина (1986-89), сармуаллим, дотсент, мудири кафедраи фалсафаи ДДОЛ-ДДХ (1989-99), корманди масъули «Барномаи мусолиха ва инкишофи иттиходияхо» дар ташкилоти «Иттифок» (ш.Хучанд) (1999-2005), корманди Маркази хучандии дастгирии чомеаи шахрвандии «Консорсиум Инициатив», грант-менечери Барномаи дастгирии чомеаи шахрвандии Шурои байналмилалии оид ба тадкикот ва мубодилахо дар Душанбе (2005-07). Муаллифи кариб 30 асари илми, илми-методи ва илми-оммави.

Осор: Биология и практика (методические и мировоззренческие аспекты). -Киев, 1992 (в. соавт.).

 

Мирхайдаров Хайитбой (03.02.1945, н.Янгиёри в.Тошканд), адабиётшинос, номзади илмхои филологи (1973), профессор (1999). Аълочии маорифи ЧТ (1998). ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1966). Муаллим (1966-70), сармуаллим (1970-74), дотсенти кафедраи забон ва адабиёти узбек (1974-77), мудири кафедра, ходими калони илмии кафедраи адабиёти узбек (1977-87), мудири шуъбаи гоибона (1988-95), хамзамон мудири кафедраи адабиёти муосири узбек (1995-98), профессор, мудири кафедраи адабиёти узбеки ДДОЛ-ДДХ (аз с.1999). Муаллифи як катор монография ва дастурхои таълимию методи ва зиёда аз 100 маколаи илми аст. Бо ордени Дусти (2001) мукофотонида шудааст.

Осор: Буюк маънавий неъмат. -Хужанд, 1995; Шеърият фасохати. -Хужанд, 1995; Юсуф киссаси ва шеърият. -Хужанд, 1997.

 

Михайлов Авнер Моисеевич (02.01.1932, ш.Тошканд), забоншинос, номзади илмхои педагоги (1968), дотсент (1969). Аълочии маорифи халки ИЧШС (1970). Донишкадаи забонхои хоричии ш.Тошкандро хатм кардааст (1954). Муаллим (1954-60), сармуаллим (1960-68), дотсенти кафедраи усули таълими забонхои хоричи (1968-96), мудири кафедраи забонхои хоричи (1964-65), мудири кафедраи забони англиси (1965-69), мудири кафедраи назария ва усули таълими забонхои хоричи (1970-72), мудири кафедраи усули таълими забонхои хоричии ДДОЛ-ДДХ (1990-96). Муаллифи зиёда аз 45 асари илми-методи рочеъ ба масъалахои усули таълими забони хоричи. Соли 1996 ба ИМА куч бастааст.

Осор: Профессионально-педагогическая деятельность учителя иностранных языков. –Худжанд, 1995.

 

Михайлова Маргарита Яковлевна (11.03.1931, ш.Тошканд), забоншинос. Солхои 1950-52 донишчуи Донишкадаи забонхои хоричии ш.Тошканд ва сипас тахсилро дар ДДОЛ ба номи С.М.Киров идома додааст (1954). Омузгори забони англисии мактаби миёнаи №5 ш.Ленинобод (1954-61), муаллим (1961-72), сармуаллими кафедраи забонхои хоричи (1972-92). Соли 1992 ба Амрико куч бастааст ва холо дар шахри Ню Йорк сукунат дорад. Дар факултахои филологияи точик ва филологияи рус аз забони англиси сабак гуфтааст.

 

Морозов Николай Михайлович (1935, д.Кадоми в.Рязан), олими бойгоншинос. Аълочии умури бойгонии ИЧШС, Корманди шоистаи фарханги ЧШС Точикистон (1978). Узви ИР Точикистон (1995). Донишкадаи давлатии таъриху бойгонии ш.Маскавро хатм кардааст (1959). Баъди хатми донишгох ба Осиёи Миёна ба кор фиристода шуд. Корманди калони илмии бойгонии давлатии в.Ленинобод (1959-60), директори хамин бойгони (1969-2006). Ба инкишофи умури бойгонии чумхури таъсири назаррас расонидааст. Муаллифи бештар аз 350 маколаи илми ва илмии оммабоб. Аз соли 1965 узви чамъияти “Дониш”. Солхои 60,70,80-уми карни ХХ дар шахру нохияхои в.Ленинобод зиёда аз 2000 лексия хондааст. Дар университети марксизм-ленинизми назди кумитаи шахри ва вилоятии ХК оид ба масъалаи хаёти байналхалки машгулиятхо мегузаронд. Муаллими факултаи касбхои чамъиятии ДДОЛ (1970-90), муаллим-бойгоншиноси кафедраи таърихи халки точики ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (1995-2000). Аз с.1980 рохбари тачрибаомузии бойгоншиносию музейшиносии донишчуёни факултаи таърихи ДДОЛ-ДДХ. Дар конфронсхои байналхалки, умумиттифоки, чумхурияви, минтакави иштирок кардааст. Бо медалхо сарфароз гардонида шудааст. Шахрванди фахрии ш.Хучанд (1995). Соли 2000 ба Русия куч бастааст.

Осор: Верные шаги Худжандского совета (1917-1919). –Д., 1968 (в. соавт.).

 

Морозовская Мария Борисовна (1876, Украина - 1974, ш.Ленинобод), забоншинос. Дар гимназияи хукумати подшохии Русия тахсил намуда, сипас курси дусолаи забонхои хоричиро хатм кардааст. Муаллими хизматнишондодаи маткабхои чумхури. Муаллими забонхои олмони, лотини ва руси дар ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1932-58). Яке аз бунёдгузорони таълими забонхои хоричи дар ДДОЛ буд. Аз с.1958 дар нафака.

 

Морочник Самуил Борисович (01.12.1909, ш.Одесса-15.01.1981, ш.Душанбе), файласуф, доктори илмхои фалсафа (1970), профессор (1971). Ходими хизматнишондодаи илми ЧШС Точикистон (1980). Донишкадаи давлатии омузгории Одессаро хатм кардааст (1933). Муаллими Донишгохи Одесса (1933-41), муаллими Донишкадаи давлатии омузгории Астрахан (1941-42), дотсенти ДДОЛ ва мудири кафедраи марксизм-ленинизми Донишкадаи кишоварзии Точикистон, (1943-44), дотсенти кафедраи фалсафаи мактаби хизбии чумхурияви дар назди КМ ХК ЧШС Точикистон (1951–57), дотсент ва мудири кафедраи фалсафаи ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино (1957-65), мудир ва профессори кафедраи фалсафаи АУ ЧШС Точикистон (аз с.1965). Зиёда аз 30 рисолаю маколаи илми ва илмию оммави ба калами у тааллук доранд. Дар асархои М. асосан масъалахои таърихи фалсафа ва фалсафаи табиатшиноси тадкик шудаанд.

Осор: Философские взгляды Омара Хайяма. -Сталинабад, 1952; Диалектический материализм о возможности и действительности. -Сталинабад, 1957; Диалектический материализм. Очерки по марксистской философии для медицинских институтов. -Д., 1963; Диалектический материализм и медико-биологические науки. -Д.,1969; Диалектический материализм. Философские очерки для врачей и биологов. Часть 1,2,3. -Д., 1975.

 

Музаффаров Дадочон Ахмадович (25.05.1929 – 2003, ш.Хучанд), географ, номзади илмхои иктисоди (1955), дотсент (1970). Собикадори мехнат. Иштироккунандаи Чанги Бузурги Ватани. Факултаи табиатшиносию географияи ДДОД ба номи Т.Г.Шевченкоро хатм карда, дар мактабхои миёнаи ш.Хучанд ва н.Шахристон омузгор шуда кор кардааст. Аспиранти АУ ЧШС Точикистон (1952-55), мухбири кумитаи радиошунавонии ш.Душанбе (1955-56), мудири шуъбаи маорифи н.Рохи охани ш.Душанбе, методисти калони шуъбаи гоибонаи ДДОД ба номи Т.Г.Шевченко (1956-62), сармуаллими кафедраи географияи иктисодии ДДТ ба номи В.И.Ленин (1962-70), дотсенти кафедраи географияи ДДОЛ-ДДХ (1970-96). Дар мавзуи тараккиёти комплекси территориявию иктисодии Точикистони Чануби тадкикот бурдааст. Муаллифи бештар аз 20 маколаи илми мебошад. Хизматхои у бо орденхои Чанги Ватани (дарачахои 1, II), Ситораи Сурх ва 9 медали чанги кадр карда шудааст.

 

Муинов Мухаммадчон Аминович (09.01.1909 - 23.05.1998, ш.Хучанд), агроном. Собикадори мехнат. Агрономи хизматнишондодаи ЧШС Точикистон (1969). Иштирокчии Чанги Бузурги Ватани. Донишкадаи кишоварзии Тошкандро хатм намудааст (1936). Муаллим, директори техникуми кишоварзии Ленинобод (1936-41), хизмат дар сафи Артиши Шурави, иштирок дар мухорибахои Чанги Бузурги Ватани (1941-46), директори техникуми кишоварзии Ленинобод (1947-52), ноиби сардори идораи пахтатайёркунии вилоят (1952-53), муовини раис ва сарагрономи колхози ба номи Сталини н.Хучанд (1953-54), муовини сардори идораи кишоварзии в.Ленинобод (1954-60), сардори идораи истифодабарии Канали калони Фаргона (1961-62), сармуаллими кафедраи кишоварзии факултаи фанхои табиии ДДОЛ (1962-64), муовини сардор ва сардори идораи азхудкунии даштхои Дилварзин дар н.Зафаробод (1963-70), мудири утоки таълими ва машваратии Донишкадаи кишоварзии Точикистон (1970-90), сармуаллими кафедраи ботаникаи ДДОЛ (1962-63). Муаллифи маколаву дастурхои илми оид ба сохаи пахтакори. Бо орденхои Ситораи Сурх, «Нишони Фахри», Чанги Ватании дарачаи 2 ва 15 медал ва ифтихорномахои Президиуми ШО ЧШС Точикистон сарфароз гардонида шудааст. Аз соли 1970 нафакахур буд.

 

Муинова Замирахон Мухаммадчоновна (08.10.1952, ш.Ленинобод), педагог. Аълочии маорифи халки Точикистон (2007). Омузишгохи омузгории ш.Ленинобод ва ДДОД ба номи Т.Г.Шевченкои ш.Душанберо хатм кардааст (1976). Лаборант (1976-77), сарлаборант (1977-78), ассистент (1978-79), сармуаллими кафедраи методикаи таълими география (1976-92), сармуаллими кафедраи географияи иктисоди ва ичтимоии ДДОЛ-ДДХ (аз с.1992).

 

Мулкичониён Артур Гаврилович (09.12.1945, ш.Перми ФР), забоншинос, номзади илмхои филологи (1988), дотсент (1993). Аълочии маорифи халки ЧТ (1995). Факултаи забонхои хоричии ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1972). Муаллим (1975-88), сармуаллим (1988-90), дотсент (1993), мудири кафедраи назария ва амалияи забони англиси (2000-05), ноибдекани таълими факултаи забонхои хоричии ДДОЛ-ДДХ (аз с.1990). Муаллифи 30 маколаи илми оид ба типологияи мукоисавии забонхои англиси ва точики мебошад. Устоди варзиши ИЧШС оид ба тенниси руимиз (1967).

 

Муллобоева Гавхар Гаффаровна (27.05.1949, ш.Ленинобод), забоншинос. ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1971). Муаллим (1971-79), сармуаллими кафедраи умумидонишгохии забони русии ДДОЛ-ДДХ (1979-98). Муаллифи як катор макола ва дастурхои методи оид ба масъалахои таълими забони руси дар гуруххои точики.

 

Муллокулов Хамза Муллокулович (15.02.1939, д.Учтеппаи н.Хучанд), физик. Собикадори мехнат. Аълочии маорифи халки ЧТ (1999). ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1964). Сарлаборанти кафедраи физикаи умуми (1964-65), ассистенти кафедраи номбурда (1965-71), сармуаллими кафедраи услуби таълими физика ва технологияи ДДОЛ-ДДХ (1972-99). Муаллифи зиёда аз 20 макола ва дастури методи.

 

Муллочонов Мансур Мухиддинович (18.10.1956, ш.Ленинобод), педагог-наккош. Шуъбаи накшакаши, расм ва мехнати факулаи физикаи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм намудааст (1978). Омузгори мактаби миёнаи №25-и н.Ленин (1978), рассоми устохонаи эчоди-истехсолии ш.Хучанд (1979-98), муаллим (1998-03), сармуаллими кафедраи санъати ороиши-амалии ДДОЛ (аз с.2003). Муаллифи якчанд макола, дастури илмию методи ва рахнамохои таълим оид ба хунархои халки, наккоши, кандакори аст. Иштироккунандаи намоиши асархои рассомон дар ш.Хучанд (1984), в.Сугд (1986, 1988) ва Чумхурии Точикистон (1986).

 

Муллочонов Мубинчон (07.05.1953, ш.Ленинобод), математик. Факултаи механикаю математикаи ДДТ ба номи В.И.Ленинро хатм кардааст (1975). Муаллими кафедраи математикаи оли ва хисоббарори Донишкадаи омузгории Кулоб ба номи А. Рудаки (1975-78), мухаккик-коромузи кафедраи геометрияи оли ва топологияи ДДМ ба номи М.В.Ломоносов (1978), муаллими кафедраи алгебра ва назарияи ададхои ДДОЛ (1979), аспиранти кафедраи кибернетикаи иктисодии ДДТ ба номи В.И.Ленин (1984-86), сармуаллим (1987), дотсенти кафедраи информатика ва математикаи хисоббарори ДДОЛ-ДДХ (аз с.1991), мудири кафедраи информатика ва математикаи хисоббарор (аз с. 2007). Муаллифи 68 асари илми ва методи оид ба муодилахои сингулярии интеграли ва масоили омўзиши информатика. Иштироккунандаи конфронсхои байналхалки дар шахрхои Омск (1986), Новосибирск (1987), Душанбе (1994). Дорандаи чоизаи ба номи Бобочон Гафуров (2004).

Осор: Асосхои программасозии АП. -Хучанд, 1986; Асосхои программасозии забони Бейсик. –Д.: Дониш, 1990; Асосхои программасозии Паскал. -Хучанд, 2000; Информатика. -Хучанд, 2001; Информатика ва технологияхои информатсиони. -Хучанд: Нури маърифат, 2003 (бо хаммуаллиф); Машгулиятхои лаборатори аз информатика. -Хучанд: Нури маърифат, 2004 (бо хаммуаллиф); Асосхои алгоритмизатсия ва программасози дар забони Qвasic. -Хучанд: Нури маърифат, 2007.

 

Муллочонов Рахимчон (07.11.1949, ш.Ленинобод), математик. Факултаи механикаю математикаи ДДТ ба номи В.И.Ленинро хатм кардааст (1971). Муаллими кафедраи математикаи оли (1971-75), муаллим, сармуаллими кафедраи анализи математики ва назарияи функсияхо (1975-93), сармуаллими кафедраи математикаи оли ва амалии ДДОЛ-ДДХ (1993-97). Муаллифи зиёда аз 5 маколаи илми ва илми-методи мебошад.

 

Муроди Низомуддин (07.04.1975, ш.Ленинобод), адабиётшинос, номзади илмхои филологи (2002). Аълочии маорифи ЧТ (2007). Узви ИР ЧТ (2004). Дастпарвари ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (1997). Аспиранти кафедраи адабиёти классикии факултаи филологияи точик (1997-2001), мутахассиси пешбари кумита оид ба корхои динии назди Хукумати ЧТ дар в.Сугд (2000-02), муовини сардори идораи маорифи в.Сугд (2002-05), директори гимназияи «Нур»-и н.Б.Гафуров (2005-06), сармутахассиси шуъбаи масоили ичтимоию фарханги ва робитахои чамъиятии макомоти ичроияи хокимияти давлатии в.Сугд (2005-07), хамзамон сармуаллими кафедраи адабиёти классикии ДДХ (аз с.2001). Тадкикоти илмиаш масоили таърихи муночоту наът дар адабиёти форсу точик ва пайдоишу ташаккули адабиёти форсу точикро дар водии Фаргона дар бар мегирад. Муаллифи панч рисола ва такрибан 30 маколаи илми ва илмию оммави оид ба масъалахои фавкуззикр. Иштироккунандаи скминархои илми дар ИМА (2006) ва Туркманистон (2007).

Осор: Баёзи муночоту наът. -Хучанд:Наргис, 2001; Муночоту наът дар таърихи назми форсу точик. -Хучанд: Ношир, 2004 ва гайра.

 

Муроди Хочимурод (тахаллус, насаби хакикиаш Точибоев) (01.05.1924-09.07.2003, ш.Хучанд), филолог-шаркшинос, номзади илмхои филологи (1982), дотсент (1995). Собикадори мехнат, Аълочии маорифи халки ЧШС Точикистон (1974). Иштироккунандаи Чанги Бузурги Ватани. ДДТ ба номи В.И.Ленинро хатм кардааст (1963). Ходими адабии рузномаи «Пахта учун курсии» ш.Пскенти в.Тошканд (1942), корманди Комиссариати халкии махсулоттайёркунии ЧШС Точикистон (1944-45), мудири шуъбаи кадрхои кумичроияи в.Ленинобод (1946), мудири шуъбаи кадрхои идораи савдои махсулоти гушту шири вилоят (1946-49), ходими адабии рузномаи «Пионери Точикистон» (1949-51), омузгори забони форсии мактаби миёнаи №1 н.Нов (1963-66). омузгори мактаби миёнаи №5 ш.Ленинобод (1964-82), мудири утоки забони хоричии Донишкадаи такмили ихтисоси кормандони маорифи вилоят (1966-76, 1978-83), ходими илмии Пажухишгохи забон ва адабиёти АУ ЧШС Узбекистон (1976-78), ходими калони илмии Пажухишгохи дастхатхои АУ ЧШС Узбекистон (1987-97), ходими калони илмии АМ ЧТ, ходими калони илмии факултаи санъати ДДХ (1997-2005). Муаллифи бештар за 180 маколаи илмии оммабоб. Табъи шоири дошт ва хамчунин бо тахриру тарчума низ машгул буд. Яке аз мураттибони «Куллиёт»-и шоири узбек Х.Олимчон (Тошканд, 1979), «Девон»-и Муниси Хоразми, матни интикодии «Девони Фони» (дар ду чилд), «Ситтаи зарурия», «Фусули арбаа»-и Алишер Навои. Ашъори М. дар мачмуаю тазкирахо ва китоби «Киссахои чонгудоз» (Хучанд, 2000) чоп шудаанд. Бо ордени Чанги Ватании дарачаи 1 ва 11 медал такдиронида шудааст. Шахрванди фахрии ш.Хучанд. Дар махаллаи Каландархонаи ш.Хучанд ба яке аз кучахо номи Муродии Хучанди дода шудааст.

Осор: Бадиий санъатлар ва поэтик махорат. -Тошкент, 1981; Аз таърихи дини ислом. -Хучанд, 1988; Сурудхои шукрона. -Хучанд, 1999; Мастерство использования худож. средств. -Худжанд, 2000 ва г.

 

Муродов Рахматчон (07.03.1927, ш.Хучанд), физик. Собикадори мехнат. Аълочии маорифи халки ЧШС Точикистон (1958). Аълочии маорифи халки ИЧШС (1982). ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1947). Омузгори фанни физика ва математикаи мактаби миёнаи №1 н.Шахристон (1947-48), муаллими Донишкадаи давлатии омузгории занонаи в.Ленинобод, омузгори физикаи мактаби миёнаи №3 ш.Ленинобод (1948-56), сармуаллими кафедраи физикаи умуми ва услуби таълими физикаи ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1957-88). Аз соли 1989 нафакахури шахси. Бо медалхои «Барои мехнати шоён», «100-солагии В.И.Ленин» ва ифтихорномахои Раёсати ШО ИЧШС, Вазорати маълумоти оли ва миёнаи ЧШС Точикистон сарфароз гардонида шудааст.

 

Муродов Чурабек (24.12.1942, д.Куруди н.Айни), педагог, сароянда ва охангсоз, профессор (1998). Артисти хизматнишондодаи ЧШС Точикистон (1967). Артисти халкии Точикистон (1974). Артисти халкии ИЧШС (1979). Барандаи Чоизаи комсомоли ленинии ЧШС Точикистон (1975), дорандаи медали тиллои Чоизаи «Минон» (Рохи абрешим, Япония, 1987), Чоизаи давлатии ба номи Абуабдуллохи Рудаки (1987). Дастпарвари ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1962). Ассистенти кафедраи педагогика ва методикаи таълими ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1962-63), овозхони Филармонияи давлатии Точикистон (1963-92), овозхони театри мазхакаи мусикии ш.Хучанд (1992-98), профессори факултаи санъат дар назди ДДХ (1998-2001), сарвари ансамбли макомхонони «Нури Хучанд» (аз с.2001). М. тули 40 соли эчодиёташ зиёда аз 1000 суруд ва 300 оханг офаридааст. Шахрванди фахрии шахрхои Самарканд, Бухоро, Нурато, Чуст, Косон, Рамле (Исроил), Ню Черси (ИМА). Бо барномахои консерти дар давлатхои ИМА (1989, 1991, 1993), Исроил (1993, 1998), Белгия (1969), Эрон (1966, 1972, 1997), Афгонистон (1966, 1979, 1982), Ирок (1977), Япония (1982, 1987), Австрия (1975, 1990, 1993), Канада (1967), Сурия (1997), Лубнон (1973), Италия, Малта, Кипр (1973), Туркия (1995, 1997, 2002), Дубай (2006) хунарнамои кардааст. Дорандаи ордени «Нишони фахри», медали «Барои шучоати мехнати», Ифтихорномаи Президиуми ШО ЧШС Точикистон, ЧШС Узбекистон, ЧШС Киргизистон. Бахшида ба эчодиёт ва макому манзалати М. дар сохаи санъат китобхои «Сад суруди Чурабек Муродов» (1982), «Олимаком» (1996), «Махбуби Худо» (1993), «Чурабек Муродов» (2002) таълиф ва филмхои «Хофизи мо» (1979), «Торхои дил» (1980) ба навор гирифта шудаанд. Дар китобхои «Музыканты мира», «Кто есть кто в современном мире», «Золотой фонд энциклопедии музыки» дар бораи М. иттилоот фарохам омадааст. Сурудхои нотакрори М. «Ватан», «Модар», «Замин», «Точикам ман», «Замини сахти кухистон» ба ганчинаи тиллоии мусикии халкхои форсизабон ворид гаштаанд. М. сохибмактаб буда, шогирдони зиёде ба воя расонидааст.

 

Муродова Мавчуда Олимовна (08.09.1940, ш.Ленинобод- 29.08.2006, ш.Хучанд), биолог-методист, дотсент (1993). Собикадори мехнат (1975). Аълочии маорифи халки ЧШС Точикистон (1980). Шуъбаи географияи факултаи фанхои табии ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1970). Лаборанти кафедраи МТИ-и факултаи омузгори (1964-66), мудири кабинети педагогика ва методикаи таълими ибтидои (1972-75), муаллим (1975-78), сармуаллим (1978-93), дотсенти кафедраи тарбияи эстетики ва табиатшиносии ДДОЛ-ДДХ (аз с.1993). Муаллифи 7 китоби дарси, 7 дастури илмию методи, зиёда аз 10 маколаи илми оид ба методикаи таълими мехнат дар синфхои ибтидои мебошад.

Осор: Мехнат барои синфи дувум. -Д., 1985; Мехнат барои синфи савум. -Д., 1988; Мехнат барои синфи чорум. -Д., 1987; Мехнат барои синфи якум. –Д., 1994.

 

Муртазоев Хотам (08.05.1942, д.Ухми н.Фориши в.Самарканд), физик, номзади илмхои физикаю математика (1977), профессор (2003). Аълочии маорифи халки ЧТ (1997). Узви Чамъияти треки ядроии байналхалки (2004). Узви «Иттиходи Замин» (2000). Факултаи физикаю математикаи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1965). Муаллими фанни физикаи омузишгохи омузгории ш.Курготеппа (1965-66), лаборант (1966), сарлаборант (1968), муаллими ДДОЛ (1969-71), аспиранти ПФТ ба номи С.Умарови АУ ЧШС Точикистон (1971-74), сармуаллим (1976), дотсент (1978) ва профессори кафедраи физикаи умумии ДДОЛ (2003), ноибдекани факултаи физикаи ДДХ (1978-79, 1987-92). М. рисолаи номзадии худро дар мавзуи «Чен кардани вобастагии кунчии параметри кутбнокшави ва тафтиши принсипи Т-инвариантноки дар раванди парокандашавии чандирии pn ва муайян кардани фарки P-A дар энергияи 635 МЭВ» дар ш.Дубна химоя кардааст. Солхои 1980-83 дар ш.Конакри (Гвинея) ба сифати профессори факултаи илмхои табии кор кардааст. Хангоми кор дар Гвинея якчанд маколахои М. ба забони фаронсави ба чоп расидааст. Иштироккунандаи як катор конфронсхои байналхалки, аз чумла, дар Кохира (1996), Дрезден (2002), Безансон (Фаронса) (1998), Будапешт (2002), Пекин (1992), Прага (2000) ва гайра мебошад. М. мутахасиси варзидаи физикаи ядрои, заррахои бунёди ва радиоэкология мебошад. Маколахои М. дар мачалахои илмии Русия, Булгория, Олмон, Шветсия, Холанд, Фаронса, Англия, ИМА, Австралия, Мексика, Миср ва гайра ба забонхои руси, англиси, фаронсави ба чоп расидаанд. Бо марказхои бонуфузи тадкикоти физикаи муосир робитаи кави дорад. Солхои охир М. ба омузиши вазъи радиоэкологии Точикистони Шимоли машгул шуда, харитаи радиатсионии вилоятро тахия кардааст. Доир ба хамин масъала рисолаи доктори тахия кардааст.

Осор: Асосхои физикаи атом. -Хучанд: Нури маърифат, 2004; Асосхои физикаи ядро. -Хучанд: Нури маърифат, 2006; Афканишоти радиатсиони ва хаёт. -Хучанд, Нури маърифат, 2006; Твёрдотельные трековые детекторы и аспекты их применения. –Д.: Дониш, 2007.

 

Мухаммадиев Хамид (1905, ш.Бухоро – 1992, ш.Душанбе), математик, номзади илмхои педагоги (1949), дотсент. Мудири кафедраи математикаи элементарии ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1956-70). Аз соли 1970 дар ш.Душанбе умр ба сар бурдааст. Сохаи фаъолияти М. методикаи таълим ва оммави кардани математика дар мактаб мебошад. Китобхои дарсии арифметика ва геометрияро ба забони точики тарчума кардааст.

Осор: Решение арифметических задач и примеров в начальной школе. - Сталинабад, 1940; Учебник арифметики для неграмотных. -Сталинабад, 1951; Аналитическая геометрия на плоскости. - Сталинабад, 1957 ва г.

 

Мухаммадиев Эргашбой Мирзоевич (10.08.1941, д.Сарои н.Ашт), математик, доктори илмхои физикаю математика (1980), профессор (1984). Узви Чамъияти математикии ИМА (1990), узви вобастаи АУ ЧТ (1993). Факултаи физикаю математикаи ДДТ ба номи В.И.Ленинро хатм кардааст (1964). Аспирант, муаллими Донишгохи давлатии Воронеж (1964-67), дотсенти факултаи математикаи Донишгохи давлатии Воронеж (1967-73), дотсенти кафедраи анализи функсионали ва муодилахои дифференсиалии ДДТ ба номи В.И.Ленин (1973-76), мудири шуъба (1976-78), чонишини директор оид ба кисми илми (1978-90), и.в. директори Пажухишгохи математикаи АУ ЧТ бо МХ (1990-94), профессори кафедраи муодилахои дифференсиалии факултаи математикаи ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (1994-2002), профессори кафедраи математикаи олии ДДТ-и шахри Вологдаи ФР (аз с.2002). Силсилаи натичахои илмии М. оид ба халшавандагии муодилахои дифференсиалии даври дар математикаи муосир асоси «Назарияи Фавар-Мухаммадиев» гардидааст. Муаллифи бештар аз 150 асари илми аст. Иштироккунандаи як катор конфронсу хамоишхои байналхалки (Воронеж, 1978; Маскав, 1980; Ленинград, 1985; Варшава, 1992; Тошканд, 1997; ИМА, 2000) мебошад.

 

Мухаммадкулов Мустафокул (21.09.1938, д.Куктоши н.Панчакент), зоолог, номзади илмхои биологи (1970), дотсент (1974). Собикадори мехнат. Аълочии мактаби олии ИЧШС (1985). Аълочии маорифи халки ЧТ (1999). Омузишгохи омузгории Панчакент (1956) ва ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1992). Омузгори мактаби миёнаи №14-и н.Панчакент (1956-57), ассистенти кафедраи зоологияи ДДОЛ (1962), хизмат дар сафи Артиши Шурави (1962-64), муаллими кафедраи зоологияи ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1964-66), аспиранти Пажухишгохи зоология ва паразитологияи АУ ЧШС Точикистон (1967-70), сармуаллими кафедраи зоология (1970-73), мудири кафедраи зоология (1973-83), ноибдекани факултаи фанхои табии (1984-90), и.в. мудири кафедраи зоология (1991-95), мудири кафедраи зоология, физиологияи одам ва хайвоноти ДДОЛ-ДДХ (аз с.1996). Муаллифи монография ва бештар аз 45 маколаи илми оид ба эктопаразитхои паррандахои Точикистон мебошад. Иштироккунандаи конфронс ва симпозиумхои байналхалкию умумииттифоки ва чумхурияви (Киев, 1970; Тошканд, 1976; Фрунзе, 1985). Барои хизматхояш дар ривочу равнаки илми зоология бо Ифтихорномаи Вазорати мактабхои олии ИЧШС, Ифтихорномаи Вазорати маорифи халки ИЧШС мукофотонида шудааст.

Осор: Фаунаи эктопаразитхои паррандахои Точикистон.-Хучанд, 1998.

 

Мухаммадов Ганичон Каримович (20.09.1949, ш.Ленинобод), биолог, доктори илмхои биология (1994), профессор (1996). ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1971). Лаборанти кафедраи анатомия, физиологияи одам ва зоология (1971-74), аспиранти Донишгохи давлатии Ленинград (1974-81), сармуаллим, дотсенти кафедраи зоология (1981-87), мудири кафедраи анатомия ва физиологияи одами ДДОЛ-ДДХ (1987-90), мудири кафедраи биологияи факултаи тиббии ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (1991-92), ходими калони илмии АУ Русия дар ш.Санкт-Петербург (аз с.1992). Сохаи тадкикоти М. хусусиятхои тараккиёт ва афзоиши трематодахои партеногенетикиро дар бар мегирад. Муаллифи 18 маколаи илми ва илмию методи аст.

 

Мухаммадов Хомид (1905, Бухоро-1992, Душанбе), математик, номзади илмхои педагоги (1949), дотсент. Аз с.1956 то с.1970 мудири кафедраи математикаи элементари буд. Соли 1970 ба Душанбе куч бастааст. Ба доираи фаъолияти илмиаш масоили мухталифи усули тадриси математика дар мактаб дохил мешавад. Аз забони руси ба точики китобхои дарсии ба чоп тавсиянамудаи Вазорати маорифи ИЧШС-ро тарчума кардааст.

Осор: Решение арифметич. задач и примеров в нач. школе. -Сталинабад, 1940; Учебник арифметики для неграмотных. -Сталинабад, 1951; Аналитическая геометрия на плоскости. -Сталинабад, 1957.

 

Мухаммадчонов Музаффар Собирович (07.04.1948, ш.Ленинобод), химик, номзади илмхои химия (1995), дотсент (1996). Аълочии маорифи ЧТ (2002). Факултаи табиатшиносию географияи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1972). Сарлаборанти кафедраи химияи ДДОЛ (1972-80), мухаккик-коромузи Донишгохи давлатии Тошканд (1980-81), аспиранти Пажухишгохи химияи АУ ЧШС Точикистон (1981-84), ходими калони илмии ДДОЛ (1984-88), сармуаллими кафедраи химия (1989-95), мудири кафедраи химияи органики ва амалии ДДХ (аз с.1996). Муаллифи зиёда аз 50 маколаи илми дар сохаи химияи органики ва синтетики. Дорандаи шаходатномаи муаллифии ИЧШС (1987) оид ба химияи бензодитиепинхо. Иштироккунандаи як катор конфронсхои байналхалки (Маскав, 1986; Уфа, 1985, 1994; Душанбе, 2006), умумииттифоки (Рига, 1984; Ярославл, 1987; Ашкобод, 1989; Саратов, 1989; Казон, 1992), минтакави (Душанбе, 1986; Тошканд, 1990), чумхурияви, вилояти ва донишгохи (1974, 1983, 1984, 1992, 2000, 2002). Бо медали нукраи НКХХ ИЧШС (1986) ва ифтихорномахо кадр карда шудааст.

Осор: Синтез и свойства бензодитиепинов. -М.: ВИНИТИ, 1989.

 

Мухамадчонов Набичон (28.12.1942, д.Унчии н.Хучанд), физик. Аълочии маорифи халки ЧТ (1998). Шуъбаи физика ва асосхои истехсолоти факултаи физикаю математикаи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1964). Хизмат дар сафи Артиши Шурави (1964-65). Устои таълимии кафедраи асосхои истехсолот (1964-68), муаллим (1968-79), сармуаллими кафедраи асосхои истехсолот, технология ва сохибкории ДДОЛ-ДДХ (аз с.1979).

 

Мухиддинов Абдувохид (10.05.1934, н.Нов), биолог, номзади илмхои биологи (1978), дотсент (1980). Собикадори мехнат. Аълочии маорифи халки ЧШС Точикистон (1984). Факултаи табиатшиносии ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1956). Омузгори мактаби миёнаи №5-и н.Нов (1956-58), омузгори мактаби миёнаи н.Хучанд (1958-60), ассистент (1960-64), сармуаллими кафедраи зоология (1964-78), мудири кафедраи анатомия ва физиологияи одам ва хайвоноти ДДОЛ-ДДХ (1978-96). Аз соли 1999 мудири кафедраи табиатшиноси ва географияи бахши дар Боткент будаи Донишгохи давлатии Чумхурии Киргизистон Муаллифи бештар аз 20 асари илми оид ба нармбаданони Точикистони Шимоли. Тадкикоти илмиаш ба масоили муборизаи биологи бар зидди хайвоноти зараррасони кишоварзи бахшида шудааст.

 

Мухиддинов Муъмин (14.07.1933, ш.Хучанд), химик, номзади илмхои химия (1972), дотсент (1974). Собикадори мехнат. Аълочии маорифи халки ЧШС Точикистон (1993). Факултаи табиатшиносии ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст. Омузгори химия ва биологияи мактаби миёнаи №13 н.Хучанд (1955-62), ассистенти кафедраи химия (1962-67), аспиранти Пажухишгохи химияи умуми ва гайриорганикии АУ ИЧШС (1967-70). Тадкикоташ ба масоили синтез ва хосиятхои физикию химиявии алюмогидратхои металлхои ишкорзамини бахшида шудаанд. Муаллифи зиёда аз 15 маколаи илми-методи.

 

Мушеев Григорий Берахович (01.01.1938, ш.Ленинобод), забоншинос. ДДТ ба номи В.И.Ленинро хатм кардааст (1966). Муаллим (1970), сармуаллими кафедраи умумидонишгохии забони русии ДДОЛ-ДДХ (1978-93). Муаллифи як катор макола ва дастурхои методи оид ба масъалахои таълими забони руси дар мактаби оли мебошад. Соли 1994 аз чумхури куч бастааст.

 

Мухсинов Абулкосим (04.01.1954, ш.Уротеппа), математик, номзади илмхои физикаю математика (1988). Аълочии маорифи ЧТ (1990). Факултаи механикаю математикаи ДДТ ба номи В.И.Ленинро хатм кардааст (1976). Сарлаборант, ходими хурди илми (1976-80), ходими илми (1980-85), ходими калони илмии шуъбаи муодилахои физикаи математикии Пажухишгохи математикаи АУ ЧШС Точикистон (1985-93), дотсенти кафедраи анализи математикии факултаи математика (1993-2003), мудири кафедраи муодилахои дифференсиалии ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (аз с. 2003). Равияи илмии М. муодилахои дифференсиали бо коэффисиентхои сингуляри мебошад. Муаллифи зиёда аз 45 маколаи илмию методи аст. Иштироккунандаи як катор конфронсхои байналхалки (Маскав, 1988; Тифлис, 1990, 1992; Алмаато, 1995; Тошканд, 1997; Душанбе 1987, 1998, 2000, 2003, 2005) мебошад.

 

Мухсинов Ёдгор Мирзоевич (27.09.1955, ш.Ленинобод), математик, номзади илмхои физикаю математика (1982), дотсент (1985). Аълочии маорифи ЧТ (2005). ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1976). Мухаккик-коромуз, аспиранти кафедраи анализи функсионалии ДДТ ба номи В.И.Ленин (1976-82), муаллим, сармуаллим, дотсенти кафедраи геометрияи ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1982-86), дотсент, мудири кафедраи математикаи оли ва амалии ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (аз с.1987). Муаллифи зиёда аз 45 кори илми ва методи. Корхои илмии М. асосан ба назарияи дифференсиалии таъкибкуни ва гурехтан бахшида шудааст. Иштироккунандаи конфронсхои байналхалки (София, 1987; Новосибирск, 1982; Душанбе, 1982). Муассис ва директори мактаби хусусии «Дониш» (1997) мебошад.

Осор: Дастур аз математика барои дохилшавандагони мактабхои оли. -Хучанд, 1992; 500 масъала аз математика. -Хучанд, 1997; Тадкики амалиёт (рахнамои таълим). –Хучанд, 2004; Назарияи эхтимолият ва омори математики (рахнамои таълим). -Хучанд, 2005.

 

Мухсинов Мирзоабдулло (27.09.1947, ш.Ленинобод), математик, номзади илмхои физикаю математика (1977), дотсент (1978). Донишкадаи давлатии Новосибирскро хатм намудааст (1971). Ходими илмии Пажухишгохи математикаи АУ ЧШС Точикистон (1971), муаллим, сармуаллим, дотсенти кафедраи анализи математики ва назарияи функсияхои ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1977-92), дотсенти кафедраи муодилахои дифференсиали ва анализи функсионали (1992-95), дотсенти кафедраи математикаи оли ва амалии ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (аз с.1995). Муаллифи зиёда аз 60 маколаи илми ва методи оид ба масъалахои риёзи мебошад. Иштироккунандаи конфронсхои байналхалки (Фаронса, 1981; Руминия, 1982).

 

Мухсинова Сабоат Маъруфбоевна (12.04.1962, ш.Ленинобод), математик, иктисоддон. Факултаи математикаи ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1984) ва факултаи молия ва иктисодиёти бозори ДДХ ба номи академик Б.Гафуровро хатм кардааст (2000). Сарлаборанти кафедраи физикаи умуми (1984-86), омузгори мактаби миёнаи №15 ш.Хучанд (1986-90), омузгори мактаби миёнаи №23-и ш.Хучанд (1990-93), муаллими кафедраи кибернетикаи иктисоди (1993-95), сармуаллими кафедраи кибернетикаи иктисодии ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (аз с.1995). Муаллифи 12 маколаи илми, дастурхои илмию методи оид ба математикаи оли.

 

Мўъминов Каримчон Розикович (5.03.1952, ш.Хучанд), педагог. Узви Иттифоки рассомони ЧТ (1997). Аълочии маорифи ЧТ (1997). Шўъбаи накша, расм ва мехнати факултаи физикаи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1974). Муаллими кафедраи расмкаши ва мусаввирии ДДОЛ-ДДХ (1974-81), сармуаллим (1981-2007), дотсенти хамин кафедра (аз с.2007). Муаллифи зиёда аз 200 асари эчоди мебошад. Асархояш дар намоишгоххои донишгох (1992, 1997), шахр , вилоят (1982, 1983, 1984), чумхури (1986) ва берун аз худуди он Маскав (1989), Бишкек (2006) ба маърази тамошо гузошта шудаанд.

 

Набиев Абдухолик (20.11.1946, д.Ревади н.Айни), адабиётшинос, мунаккид, номзади илмхои филологи (1981), дотсент (1991). Узви ИН ЧШС Точикистон (1984). ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1967). Муаллими кафедраи адабиёти точики ДДОЛ (1967-84). Аз с.1984 ходими калони илмии ПЗА АУ Точикистон. Тадкикоти илмиаш ба масоили вижагихои гоявию бадеии осори С.Айни, Х.Карим, М.Турсунзода, Ч.Икроми, Р.Чалил, М.Аминзода, П.Толис, Ф.Мухаммадиев, М.Каноат, Лоик Шерали, хамчунин проблемахои психологизм дар насри муосири точик бахшида шудааст. Муаллифи бештар аз 100 асари илми ва илмии оммабоб.

Осор: Тасвири олами ботинии инсон, нависанда ва замон. -Д.,1987; Эчоди бадеи, инсон ва замон. -Д., 1983; С.Айни ва инкишофи адабиёти точик. -Д., 1978 ва г.

 

Набиев Абдухолик Набиевич (30.01.1940, д.Кистакузи н.Хучанд), педагог, дотсент (1991). Аълочии маорифи халки ЧТ (1990). Ходими хизматнишондодаи маорифи ЧТ (2001). Собикадори мехнат. Факултаи педагогикаи ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1962) ва ДДТ ба номи В.И.Ленинро хатм намудааст (1967). Омузгори мактаби миёнаи №5-и ш.Ленинобод (1962, 1964-65), хизмат дар сафи Артиши Шурави (1962-64), аспирант (1965-68) ва сармуаллими ДДОД ба номи Т.Г.Шевченко (1968-76), сармуаллими кафедраи педагогикаи умуми (1976-78) ва раиси кумитаи иттифоки касабаи ДДОЛ (1978-81), декани факултаи тайёри (1984-87), дотсенти кафедраи педагогикаи умумии ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (аз с.1995). Солхои 1981-83 дар Афгонистон ба сифати тарчумон хизмат кардааст. Раиси Шурои собикадорони чанг ва мехнати ДДОЛ-ДДХ (1994-2001), раиси Шурои собикадорони чанг ва мехнати ш.Хучанд (2001-2006), раиси Шурои собикадорони чангу мехнати в.Сугд (аз с.2006). Муаллифи 6 монография ва 180 маколаи илми ва дастурхои илми-методи оид ба масоили таърихи афкори педагогии ниёгон, истифодаи онхо дар чараёни таълим ва такмили таълими фанхои силсилаи педагоги мебошад. Дар конфронсхои байналхалки дар Маскав, Киев, Тошканд, Душанбе, Хучанд ва г. ширкат кардааст.

Осор: Акидахои педагогии А.Рудаки. -Хучанд, 1998; Фикрхои педагогии Шайх Муслихиддин Саъдии Шерози. -Хучанд, 1999; Афкори педагогии адиб ва маорифпарвар Ахмади Дониш. -Хучанд, 1996.

 

Набиев Мирзотохир (27.12.1973, д.Румони н.Хучанд), муаррих, номзади илмхои таърих (2004). ДДХ ба номи академик Б.Гафуровро хатм кардааст (1996). Фаъолияти мехнатиро дар комбинати таълимию истехсолии №4 н.Хучанд ба хайси коргар огоз кардааст (1990-91). Омузгори фанни таърих дар мактаби миёнаи №26-и н.Б.Гафуров (1995-97), аспиранти ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (1997-2000), чонишини мудири шуъбаи кор бо чавонони донишгох (2000-03), мутахассиси пешбари шуъбаи илм, мактабхои оли ва миёнаи махсуси макомоти ичроияи хокимияти давлатии в.Сугд (аз с.2003), хамзамон муаллими факултаи таърихи ДДХ ба номи академик Б.Гафуров. Муаллифи як катор маколахои илми аст.

 

Набиев Чурабек (1941, н.Пролетар), сароянда. Хунарманди мардумии ЧШС Точикистон (1980). ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1963). Хофиз-яккахони театри мазхакаи мусикии ш.Ленинобод (1962-90), сарвари ансамбли тарона ва ракси «Дурдона» (1990-97), сарвари театри мазхакаи мусикии ба номи Камоли Хучанди (1997-99). Муаллифи зиёда аз 200 суруди точики ва узбеки аст. Бо медалхо ва ифтихорномахои Президиуми ШО ЧШС Точикистон кадрдони шудааст. Дорандаи шохчоизаи «Картаи тиллои» (1989). Шогирди зиёде тарбия намуда, ба камол расонидааст.

 

Наврузов Тошмамат Султонович (01.09.1952, д.Узбеккишлоки н.Пролетар), муаррих, номзади илмхои таърих (1986), дотсент (1987). Факултаи таърихи ДДОД ба номи Т.Г.Шевченкоро хатм кардааст (1973). Омузгори мактаби миёна дар ш.Табошар (1973-74), хизмат дар сафи Артиши Шурави (1974-75), омузгор, чонишини директор оид ба таълиму тарбия дар мактаби миёнаи №34 ш.Душанбе (1975-80), сармуаллим, ноибдекани тарбияи факултаи таърихи ДДОД (1980-87), дотсенти кафедраи методика ва назарияи тарбияи коммунисти (1987-91), дотсенти кафедраи таърихи Точикистон ва методикаи таълими таърих (1992-93), дотсенти кафедраи таърихи наву навтарин (1993-95), дотсенти кафедраи таърихи умумии ДДОЛ-ДДХ (аз с.1995). Солхои 1991-92 ноибдекани илми факултаи таърих шуда кор кардааст. Муаллифи бештар аз 70 асари илми ва илмию оммави оид ба масъалахои хаёти ичтимоию иктисоди ва фархангии ахолии Бухорои Шарки дар нимаи дуюми асри ЧIЧ ва гайра. Иштироккунандаи як катор конфронсхои илмию амали.

Осор: Истоки дружбы. -Худжанд, 1997; Некоторые актуальные вопросы истории Востока. -Худжанд, 1994; Борьба за национализацию нефти в Иране (1949-53). -Худжанд, 1999.

 

Назаров Абдушукур Абдурахимович (10.05.1944, ш.Ленинобод), иктисоддон, доктори илмхои иктисоди (1982), узви вобастаи АУ байналхалкии мактабхои оли (1996), профессор. Арбоби шоистаи илм ва техникаи ЧТ (1994), профессори фахрии Донишгохи Техас (1995). Ташкилкунанда ва рохбари Маркази тайёркунии коркунони мунитсипали (аз с.1999). Шўъбаи кибернетикаи иктисодии факултаи иктисодии Донишгохи давлатии Маскав ба номи М.В. Ломоносовро хатм кардааст (1972). Рохбари шўъбаи банакшагирии оптимали ва идоракуни, бахши иктисодиёт ва сотсиологияи мехнати Пажўхишгохи иктисодии АУ ЧШС Точикистон (1972-81), рохбари шўъбаи хосилнокии мехнати бахши точикистонии Пажўхишгохи кумитаи мехнати Иттифоки Шўрави дар Душанбе (1981-85), мудири кафедраи менечмент ва информатика, менечмент ва сохибкори, ташкилкунандаи комплекси аудиовизуалии компутарии ДАТ (1985-98), мудири кафедраи менечмент ва сохибкории БХДТТ (1998-99), ходими пешбари илмии Донишкадаи менечмент ва технологияи компутарии ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (аз с.2006). Дар Донишгохи Техаси ИМА (1995), дар институти миллии сохибкории Хиндустон (1995), дар Пажухишгохи миллии сохибкории Хиндустон (1995), дар Пажухишгохи бизнеси миёна ва хурди Туркия (1997, 2002) тачрибаомузи кардааст. Тадкикоти Н. проблемахои менечмент, сохибкори, чихатхои ичтимои-иктисодии болоравии хосилнокии мехнат, татбики усулхои иктисодию риёзи дар тадкикоти иктисоди, тахлил, идоракуни ва такмили низоми мунитсипалиро дар бар мегирад. Тахти рохбарии Н. зиёда аз 10 нафар рисолаи номзади ва доктори химоя кардаанд. Муаллифи зиёда аз 150 асари илми ва методию таълими, аз чумла 10 монография, 12 дастури таълими аст. Иштироккунандаи як катор конфронсу хамоишхои байналхалки (Коллеч-Стейшен-/ИМА, 1995), Дехли, (1995), Анталия, (2003), Маскав, (2007) мебошад. Бо ифтихорномаи Мачлиси Олии ЧТ (1991) мукофотонида шудааст.

Осор: Многофакторный анализ социальных аспектов повышения производительности труда. -Д.: Дониш, 1975; Методические положения анализа влияния социально-экономических факторов на производительность труда. -Д., 1977; Хосилнокии мехнат мухимтарин омили самараи истехсолот. -Д.: Ирфон. 1978; Социально-экономические факторы роста производительности труда. -Д.: Дониш, 1981; Нормативная чистая продукция в промышленности Таджикистана. ТаджикНИИНТИ. -Д., 1984; Теория анализа хозяйственной деятельности: Учеб.пособие / М-во нар.образования Тадж.гос.ун-т им. В.И.Ленина. -Д., 1989 (в соавт.); Назарияи тахлили иктисоди: Китоби дарси. -Д., 1991; Муниципальный менеджмент. Учебное пособие. -Худжанд: Сомон, 2004.

 

Назаров Акбар Рахмонович (13.09.1956, ш.Ленинобод), биолог, номзади илмхои биология (1991), дотсент (1997). Аълочии маорифи ЧТ (2005). Факултаи табиатшиносию географияи ДДОЛ ба номи Кировро хатм кардааст (1978). Лаборант, ходими хурди илми, ходими калони илми, мудири лабораторияи дендрология, директори боги ботаникии дар Хучанд будаи Пажухишгохи ботаникаи АУ ЧТ (1980-93). Муаллим, сармуаллим, и.в. мудири кафедраи ТЭ ва Т-и факултаи педагогии ДДХ (1993-97), дотсенти кафедраи номбурдаи ДДОЛ-ДДХ (аз с. 1997), мудири кафедра мазкур (1997-2007). Муаллифи бештар аз 30 маколаи илми, дастури илмию методи оид ба чанбахои табиатшиноси ва усули таълими он. Иштироккунандаи як катор конфронсхои байналхалки (Ялта 1987; Рига 1988). Бо ифтихорномахои Пажухишгохи ботаникаи АУ ЧТ, Вазорати маорифи ЧТ (2002) кадр карда шудааст.

Осор: Практические занятия по технологии производства продукции растениеводства. -Худжанд, 1998; Ритм цветения представителей дендрофлоры ОДС. -Худжанд, 1997.

 

Назаров Кодир (1917 - 1997, Хучанд), биолог. Факултаи табиатшиносию географияи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1938). Иштироккунандаи Чанги Бузурги Ватани. Фаъолияти мехнатиашро ба хайси муаллими Омузишгохи омузгории занона (1938-40) огоз кардааст. Дар мухорибахои шахрхои Маскав ва Сталинград чангидааст. Муовини директори шуъбаи гоибона (1945-46), мудири курси донишкадаи муаллимтайёркуни барои мактабхои гайрируси, сипас декани факултаи табиатшиноси ва физикаю математика (1946-47), мудири китобхонаи ДДОЛ (1950-51), мудири участкаи агробиостансияи ДДОЛ (1952-62), сармуаллим (1969-85). Н. бо ордени Чанги Ватании дарачаи I, ордени Ситораи Сурх ва 12 медали чанги мукофотонида шудааст. Муаллифи 7 маколаи илми ва таълими-методи мебошад.

 

Назаров Насрулло Насимович (23.09.1932, ш.Хучанд), ботаник. Собикадори мехнат. Факултаи табиатшиносии ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1956). Лаборант (1956-59), ассистент (1959-65), сармуаллими кафедраи ботаникаи ДДОЛ-ДДХ. Ба тадкики набототи хавзаи дарёи Исфара машгул аст.

 

Назаров Одил (08.05.1929 - 14.05.2003, ш.Хучанд), дирижёр ва охангсози точик. Хунарманди мардумии ЧШС Точикистон (1960). Омузишгохи мусикии ш.Ленинободро хатм кардааст (1945). Навозандаи оркестри театри мазхакаи мусикии ба номи А.С.Пушкин (1943-57), сардирижёри оркестри мазкур (1957-65), директори театр (1967-87), дирижёри оркестри театр (аз с.1987). Аз с.1945 дар омузишгохи санъат дарс гуфтааст. Солхои 1992-1996 профессори Донишкадаи таълимии Академияи мусикии Чумхурии Точикистон буд. Дар жанрхои гуногуни мусики асархо офаридааст: сюитахои овози-раксии “Муборак иди мушараф”, “Туй муборак”, охангхо барои оркестри созхои мардуми “Сайри лола”, “Дил бурди”, мусика ба драмахо ва мазхакахо: “Рашк”, “Садокат”, “Шахло”, “Интихоби домод” навишта шудаанд. Сурудхои охангсоз монанди “Ба раккоса”, “Ту чони ман”, “Сахари шахри азизам”, “Гул дар бог”, “Ленинобод” аз тарафи бехтарин сарояндагони точик ичро мегарданд. Узви Иттифоки охангсозони ИЧШС аз соли 1977. Бо медали “Барои мехнати шоён”, “100-солагии рузи таваллуди В.И.Ленин” ва ифтихорномахои Раёсати Шурои Олии ЧШС Точикистон (1960, 1967, 1974, 1979, 1985) мукофотонида шудааст.

 

Назаров Рахим Рахмонович (22.10.1958, ш.Ленинобод), физик, номзади илмхои физикаю математика (1989), дотсент (1989). Факултаи физикаи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1980). Хизмат дар сафи Артиши Шурави (1980-82), муаллими кафедраи асосхои истехсолоти ДДОЛ (1982-83), мухаккик-коромуз, аспиранти ПФТ ба номи А.Ф.Иоффе АУ ИЧШС дар ш.Ленинград (1983-85), муаллим (1985), сармуаллим (1989), дотсенти кафедраи асосхои истехсолоти ДДОЛ, и.в. мудири кафедраи асосхои истехсолот ва услуби таълими мехнат (1992-93), дотсент, мудири кафедраи номбаршуда (1993-98), мудири шуъбаи таълим (1998-2001), ёвари ректори ДДХ (аз с.2001). Муаллифи кариб 60 маколаи илми ва илми-методи мебошад.

 

Назарова Саида Яъкубовна (21.03.1923, ш.Хучанд), китобдор. Техникуми китобдории ш.Душанберо хатм кардааст (1962). Китобдор (1951-56), китобдори дарачаи якум (1956-64), директори китобхонаи ДДОЛ ба номи С.М. Киров (1964-68), мудири шуъбаи толори кироати хамин китобхона (1968-85). Алхол дар нафака.

 

Назиров Муртазо (1900-1973, ш.Ленинобод), адабиётшинос. Дастпарвари курси омузгории Самарканд, сипас ДДОД (1939). Омузгори забони модари ва адабиёти макотиби ш.Хучанд (1926-33), муаллими кафедраи забон ва адабиёти точики ДДОЛ (1940-44), муаллими Донишкадаи занонаи в.Ленинобод (1944-56), муаллими кафедраи забон ва адабиёти точик (аз с.1956). Аз соли 1960 аз сабаби бемори дар нафака буд. Аз сабаби бемори кори номзадиаш, ки тахти рохбарии профессор Вохид Асрори дар мавзўи “Суруди халки дар вилояти Ленинобод” буд, нокомил монд. Дар тахия ва чопи ашъори шуарои классикии форсу точик сахми бузург дошт. “Мунтахаби ашъор”-и Кошифи Хучандиро ба чоп омода намудааст. Бо нишони сарисинагии “Барои мехнати шучоатнок дар Чанги Бузурги Ватани” кадр карда шудааст.

Осор: Мухаммадаминхоча Кошифи Хучанди. -Д., 1962.

 

Наимов Аличон Набичонович (28.07.1967, ш.Уротеппа), математик, доктори илмхои физикаю математика (2000). Факултаи механикаю математикаи ДДТ ба номи В.И.Ленинро бо дипломи аъло хатм кардааст (1989). Аспиранти кафедраи муодилахои дифференсиалии ДДТ ба номи В.И.Ленин (1989-92), муаллим (1993-95), дотсент (1995-2000), профессори кафедраи муодилахои дифференсиалии факултаи математикаи ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (2000-02), профессори кафедраи математикаи олии ДДТ-и шахри Вологдаи ФР (аз с. 2003). Муаллифи зиёда аз 45 маколаи илми, илми- методи аст.

Осор: Курси мухтасари муодилахои физикаи математики. -Хучанд, 1996.

 

Насриддинов Абдуманнон (20.11.1953, д.Ёваи н.Хучанд), адабиётшинос, доктори илмхои филологи (1990), профессор (1991). Аълочии маорифи ЧТ (1996). Сохиби Чоизаи ба номи Камоли Хучанди (1997), Чоизаи Президенти Чумхурии Точикистон дар сохаи маориф (2006). Узви ИН ЧТ (1996). Дастпарвари ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1974). Мухаррири рузномаи бисёрададаи ДДОЛ “Махорати педагоги” (1975-76), хизмат дар сафи Артиши Шурави (1976-77), лаборант, ассистент (1978-82), сармуаллим (1982-83), дотсенти кафедраи адабиёти точик (1983-87), декани факултаи филологияи точики ДДОЛ (1987-88), докторанти ПЗА АУ ЧШС Точикистон (1988-90), профессор, мудири кафедраи адабиёти классикии ДДХ (аз с.1991). Мавзуи тахкикоти илмиаш “Проблемаи маърифати бадеи ва шарху тафсири осори адабиёти форсу точик”. Дар мачмуахои илми, мачаллаю рузномахои ватанию хоричи бештар аз 700 маколаи у рочеъ ба масъалахои мухими таърихи адабиёти форс-точик, поэтика, текстология ва фархангнигори ба табъ расидаанд. Дар омухтани шарххои адабиёти классикии форс-точик замина гузошт. Махсули тадкики бисёрсолаи шарххо асари бунёдии у “Шархнависи дар таърихи адаби форс-точик” дар ду чилд аст. Як силсила маколахояш доир ба масъалахои адабиёти форс-точик дар Эрон ба чоп расидаанд. Осори илмии Н. дар Эрон, Хиндустон, Покистон, Афгонистон, Русия, Украина, Казокистон ва Узбекистон ба табъ расидаанд. Узви Шурои дифои рисолахои номзадии ДДХ, узви Кумитаи С.Айнии АУ ЧТ, узви Бунёди Рудакии ПЗА АУ ЧТ, раиси кумитаи истилохоти Бунёди забони вилояти Сугд.

Тахти рохбарии Н. бештар аз 20 нафар аспиранту унвончу ба дарёфти дарачаи илмии номзади улуми филологи ноил шудаанд.

Н. дар чандин анчуману хамоиши илмии байналхалки ширкат ва суханрони кардааст. Аз чумла, дар анчуманхои гуногуни устодони забони форси (Техрон, 1994, 1998, 2002; Душанбе, 2004), Анчумани 18-уми устодони забони форсии Хиндустон (Дехли-Ромпур, 1996), Анчумани тамаддуни эрони дар огози карни ХХ1 (Маскав, 2002), Анчумани эроншиноси (Техрон, 2003), “Мавлави ва чахони муосир” (Алмаато, 2007) ва г.

Узви Анчумани устодони забон ва адаби форси (Эрон), узви Анчумани устодони забону адаби форсии Хинд ва узви хайъати тахририяи чандин мачаллаву рузномахо мебошад.

Осор: Нависанда ва шорехи асари бадеи. -Д., 1990; Маърифат ва шархи адабиёт. -Д., 1991; Фарханги мушкилоти адабиёт. -Хучанд, 1992; Сехри мубин. -Хучанд, 1993; Рудаки. -Хучанд, 1999; Шархнависи дар таърихи адаби форс-точик. Китобхои 1 ва 2. -Хучанд: Нури маърифат, 2000-2001; Донишмандон ва сухансароёни Хучанд. -Хучанд: Нури маърифат, 2003; Тазкираи шуарои Хучанд. -Хучанд, 2005, нашри дувум Техрон, 2006; Ошнои бо тарчумахои форсии Куръони карим. -Техрон, 2007.

 

Насриддинов Мирабдулло (19.01.1940, д.Кулкенти н.Исфара), физик-назарияпардоз, номзади илмхои физикаю математика (1969), профессор (1997). Аълочии маорифи ЧТ (2000). ДДТ ба номи В.И.Ленинро хатм кардааст (1962). Муаллим (1962-64), аспирант (1964-67), дотсент, и.в. мудири кафедраи физикаи назариявии ДДТ (1967-75), дотсент (1975-76), мудири кафедраи физикаи назарияви (1976-87), декани факултаи физика (1987-93), ноибректори ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (1993-96), декани факултаи физика (1996-97), профессори кафедраи физикаи назарияви (1997-2004). Аз соли 2004 дар нафака. Муаллифи зиёда аз 70 маколаи илми оид ба масоили равандхои гузариш ва релаксатсия дар газхои бисёратома.

Осор: Механикаи кванти. -Д.; к. 1. 1979, к. 2. 1981 (бо хаммуаллиф); Асосхои назарияи квантии чисмхои сахт. -Д., 1986 (бо хаммуаллиф); Нокилият ва хосиятхои магнитии чисмхои сахт. -Д., 1990 (бо хаммуаллиф).

 

Насриддинов Фахриддин Абдуманнонович (22.07.1979, д.Ёваи н.Хучанд), адабиётшинос, номзади илмхои филологи (2004). Дастпарвари ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (2001). Мухаккик-коромуз (2001-02), аспиранти ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (2002-04), сармуаллими кафедраи забон ва адабиёти точики факултаи забонхои шарки хамин Донишгох (аз с.2004). Муаллифи 12 маколаи илми ва илмии оммабоб оид ба масоили мухталифи таърихи адабиёти форсу точик, аз чумла «Тафсири Кашфу-л-асрор»-и Абулфазли Майбуди. Иштироккунандаи хамоиши байналхалкии «Руми ва Гуте: муколамаи фархангхо» (Хучанд, 2007).

 

Насриддинов Хабибуллох Мамадчонович (13.02.1959, д.Исфисори н.Хучанд), химик, номзади илмхои химия (1996). Факултаи табиатшиносию географияи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1981). Омузгори мактаби миёнаи №37-и н.Хучанд (1981-86), сарлаборант, ходими хурди илмии ДДОЛ (1986-88), аспиранти Пажухишгохи химияи АУ ЧШС Точикистон (1987-90), муаллими кафедраи химия (1990-96), сармуаллим (1996-98), дотсенти кафедраи химияи органики, физколлоиди ва технологияи химиявии ДДОЛ-ДДХ (1999-2001). Муаллифи 15 маколаи илми оид ба химияи бензотиофенхо.

 

Нелипа Александр Алексеевич (20.06.10233, д.Любимовкаи н.Каховскии в.Херсон-10. 1992, Чкалов), педагог, номзади илмхои педагоги (1968). Муаллими хизматнишондодаи мактаби ЧШС Точикистон (1983). Иштироккунандаи Чанги Бузурги Ватани. ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1947). Аз с.1947 ассистент, муаллим, дотсент, мудири кафедраи усули таълими забон ва адабиёти руси, декани факултаи забон ва адабиёти рус. Соли 1985 ба нафака баромад, вале фаъолияти мехнатиашро то с.1991 идома дод. Муаллифи як катор корхои илми оид ба масоили тадриси забони руси дар мактабхои точики. Бо медалхо ва Ифтихорномаи ШО ЧШС Точикистон мукофотонида шудааст.

 

Неъматов Дехконбой Неъматович (20.05.1915 - 18.01.1979, Хучанд), педагог. Иштироккунандаи Чанги Бузурги Ватани (1941-45). Аълочии маорифи халки ЧШС Точикистон (1948). Факултаи математикаи ДДОД-ро хатм кардааст (1936). Омузгори курсхои муаллимтайёркунии ш.Тошканд (1938-39), нозири маорифи в.Ленинобод (1939-42), чонишини мудири шуъбаи маорифи в.Ленинобод (1945-50), сармуаллим (1950-57), мудири кафедраи П ва МТИ-и ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1965-70). Муаллифи зиёда аз 10 маколаи илми-методи оид ба масъалахои усули таълими математика дар синфхои ибтидои. Бо якчанд медалхои чанги такдиронида шудааст.

 

Неъматов Мардон (25.09.1937, д.Мадрушкати н.Мастчох), фолклоршинос. номзади илмхои филологи (1972), дотсент (1976). Аълочии маорифи халки ЧШС Точикистон (1980). ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1959). Омузгори мактаби миёнаи н.Мастчох, ходими хурди илмии ПЗА АУ ЧШС Точикистон (1959-76), дотсенти кафедраи адабиёти точик, сипас кафедраи адабиёти муосири точики ДДОЛ-ДДХ (аз с.1976). Тадкикоти илмиаш ба масоили эчодиёти шифохии халк, эпоси халки точик, китобшиносии фолклор бахшида шудааст. Иштироккунандаи конфронсу хамоишхои байналхалки. Муаллифи бештар аз 100 маколаи адабию публитсисти оид ба фолклоршиноси. Бо Ифтихорномаи Вазорати маорифи халки ЧШС Точикистон мукофотонида шудааст.

Осор: Фехристи фолклоршиносии точик. Кисмхои 1 ва 2. -Д., 1979;1980; Фолклори точик. Хрестоматия. -Д., 1989; Куллиёти фолклори точик: байтхои халкии точик. -Д., 1986; Гуругли. Тадж.нар.эпос. Библиография. -М., 1987.

 

Неъматов Нуъмон Неъматович (05.03.1927, ш.Хучанд), археологи барчаста, муаррихи намоёни точик, доктори илмхои таърих (1969), профессор (1972). Узви вобастаи АУ ЧШС Точикистон (1978), академики АУ ЧТ (1994). Ходими шоистаи илми ЧШС Точикистон (1987). Шахрванди фахрии ш.Ленинобод (1987). Узви фахрии Академияи меъмори ва сохтмони ЧТ (1995). Факултаи таърихи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1948). Тахсил дар аспирантураи ш.Ленинград (1948-53), шогирди А.Ю.Якубовский. Корманди калони илмии сектори археологияи Пажухишгохи таърихи АУ ЧШС Точикистон (1953-71), мудири шуъбаи таърихи маданияти Пажухишгохи таърихи АУ ЧТ (1971-99), сардори гурухи археологии шимоли Точикистон (аз с.1954), сардори экспедитсияи комплексии археологии шимоли Точикистон (аз с.1974), директори мамнуъгохи таърихиву фархангии Хисор (1990-93), сардори Маркази тадкикоти гуманитарии ЮНЕСКО-и назди раёсати ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (аз с.1996). Тадкикоти Н. ба масъалахои археологияи кадим ва асрхои миёнаи сарзамини Точикистон, таърих ва таърихи маданияти халки точик ва Осиёи Маркази бахшида шудаанд. Н. аввалин мухаккики давлати бостонии Уструшана буда, тахти рохбарии у хафриёти димнаи пойтахти ин давлат - шахри Бунчикат (Шахристони имруза), ёдгорихои атрофи он, харобахои дигар шахрхои Уструшана ошкор карда шудаанд. Дар ин мавзеъ осори санъати меъмори, наккоши, хаккоки, аз чумла шохасархои маданияти оламшумул кашф шудаанд. Хидмати академик Н. дар омухтани археологияи Хучанди бостони хеле бузург аст. Таърихи 2500-солагии шахри бостонии Хучандро исбот кардааст. Дар асоси омузиши сарчашмахои хатти ва маълумоти археологи бисёр масъалахои таърихи сиёси ва иктисодию ичтимоии Осиёи Маркази, аз чумла Хучанду Уструшанаро халлу фасл намудааст. Мухаккики варзидаи таъриху тамаддуни давлати мутамарказ ва баландмакоми Сомониён, проблемахои этногенези халки точик мебошад. Н. яке аз муаллифони асари сечилдаи (иборат аз панч китоб) «Таърихи халки точик», китоби дарсии «Таърихи ЧШС Точикистон» (Маскав, 1963) мебошад. Ба шарофати комёбихои илмии худ на факат дар Точикистон, балки берун аз он точикон ва таърихи бойи онхоро муаррифи мекунад. Муаллифи беш аз 720 китобу маколахои илмию таргиботист. Иштироккунандаи 148 конфронсу кунгурахои байналхалки ва минтакави, аз чумла хамоиши байналхалки оид ба археология ва маданияти Кушон (Душанбе,1968); конгресси ЧIII байналхалкии илмхои таърих (Маскав, 1970); конфронси илмии байналхалки тахти унвони «ал-Фороби ва тамаддуни дунё» (Маскав,1975); конфронси атикашиносони «Эйрена» (Ереван, 1976); конгресси дахуми байналхалкии антропологхо ва этнологхо (Дехли, 1978); конфронси байналхалкии «1000-солагии Абуали ибни Сино» (Олмон, Халле, 1980); хамоиши ИМА-ИЧШС оид ба археологияи Шарки Наздик, Осиёи Миёна ва Хиндустон (Кембрич, 1981; Вашингтон, 1982); хамоиши дуюми шуравию фаронсавии «Археологияи Осиёи Маркази» (Париж, 1985); семинари байналхалкии ЮНЕСКО доир ба Рохи бузурги абрешим (Тошканд, 1993); семинари байналхалкии «Константинопол-маркази дини исави-насрони, Рим-маркази дини католики, Маскав-маркази православянхои рус» (Рим, 2004). Н. яке аз ташаббускорони тачлили чашни 1100-солагии давлати Сомониён буда, дар таъмини сулх ва вахдати милли сахми назаррас гузоштааст. Муаллиф ва мухаррири нахустин китоби дарси барои мактабхои олии чумхури бо номи «Таърихи халки точик», китоби якум: «Аз инсони окил то точики баркамол» (Д., 2003) мебошад, ки бо тачдиди назар ва тибки талаботи меъёрхои давлатии маълумоти оли ва илми муосир навишта шудааст. 

Дар тайёр намудани мутахассисони археология, таърихи маданият дар Точикистон ва таърихи Ватан сахми калон дорад. Бо медалу Ифтихорномахои Раёсати ШО ЧТ мукофотонида шудааст.

Осор: Уструшана в древности и раннем средневековье. -Тр. АН Тадж.ССР. Т.55. -Сталинабад, 1957; Средневековый Шахристан (Материальная культура Уструшаны, в. 1). -Д., 1966 ( в соавт.); Кашфиёти Панчакенти кадима. -Д., 1972; Уртакурган и Термизактеппа (материальная культура Уструшаны). -Д., 1973 (в соавт.); Государство Саманидов (Мавераннахр и Хорасан в 1Х-Х вв.). -Д., 1977; Абу Махмуд Худжанди. -Д., 1989 (в соавт.); Давлати Сомониён. -Д., 1989; О концепции и хронологии этногенеза таджикского народа проблемы этногенеза и этнич.ист. народов Ср.Азии и Казахстана. -М.,1990; Таджикский феномен: история и теория. -Д.,1997; Из истории Ленинабадской области: метропольный Согд, геополитика, люди и воспоминания. -Худжанд, 2000 (в соавт.); Академик Мухаммад Асимов (Осими) - выдающийся учёный, общественный деятель, гуманист. -Худжанд, 2000 (в соавт.); Давлати точикбунёди Сомониён. -Д., 1999; Исмоили Сомони: Тавсифи таърихию маънавии шахсият. -Хучанд, 2001; Крупный учёный-историк, педагог, библиограф, археограф и патриот Абдусамад Кадыров. -Худжанд, 2002 (в соавт.); Концепция истории дипломатии таджикского народа. -Худжанд, 2004; Прародина ориев. Душанбе, 2005; Арйана и Арйанаведжа. -Худжанд: Ношир, 2006 (в соавт.).

Адабиёт дар бораи хаёту фаъолияти Н.Неъматов: Негматов Нумон Негматович. -Д., 1987; Н.Н.Негматов. -Д., 1998; С.А.Абдуллоев, А.Кадыров. Академик Н.Н.Негматов - выдающийся таджикский учёный гуманитарий и аналитик. -Худжанд, 1998; Б.Икромов. Шамъи дар нимашаб фурузон гашта. -Хучанд, 2001; Х.Пирумшоев. «Таджикский феномен» академика Нумана Негматова. -Худжанд, 2001; М.Хочаев. Диле пур аз мехри илм. -Хучанд, 2002; М.Миррахим. «Ватани ман дар кучост?». Гуфтугу бо Нуъмон Неъматов. -Д., 2003.  

 

Неъматов Саъдулло Эргашевич (26.01.1950, ш.Ленинобод), филолог, доктори илмхои педагоги (1992), профессор (1992), академики Академияи байналхалкии мактабхои оли (1994). Дастпарвари ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1970). Ассистенти кафедраи забони точикии ДДОЛ (1970-76), сармуаллим, дотсент, ноибдекани факултаи забон ва адабиёти руси ДДОЛ (1976-89), корманди калони илмии Пажухишгохи мактабхои миллии Вазорати маорифи Русия (1989-91), дотсент, мудири кафедраи усули тадриси забон ва адабиёти рус (1991-93). Муаллифи 2 монография, 13 барнома ва китобхои дарсии забони точики барои мактабхои русии ЧТ, зиёда аз 150 макола. Алхол мудири кафедраи забоншиносии умуми ва типологияи мукоисавии забонхои Донишкадаи давлатии забонхои Точикистон. Депутати Мачлиси Олии ЧТ, даъвати якум (1995-2000), депутати Мачлиси намояндагони халки в.Ленинобод (1995-2000). Иштироккунандаи як катор конфронсхои илмии байналхалки, чумхурияви ва минтакави.

Осор: Система преподавания лексики тадж. яз. в рус школах. -М., 1991; Преподавание тадж. яз. в 4-5 кл. рус. школ. -Д., 1991; Книга для учителя. –Д., 1991; Президент Рахмонов: Человек и политик. -Алмаата, 1997.

 

Неъматова Саодат Дехконовна (10.05.1957, ш.Ленинобод), забоншинос. ДДОЛ ба номи Кировро хатм кардааст (1979). Лаборант (1981-85), муаллим (1985-90), сармуаллими кафедраи умумидонишгохии забони русии ДДОЛ-ДДХ (1990-97). Муаллифи як катор маколахои илми ва дастурхои методи мебошад.

 

Неъматуллоев Хабибулло (1900, Уротеппа-1975, Душанбе), яке аз иштироккунандагони фаъоли сохтмони сотсиализм дар Точикистон. Муаллими хизматнишондодаи ЧШС Точикистон (1960). Курсхои кутохмуддати муаллимтайёркуни (1919) ва бахши дар Тошканд будаи Донишгохи профессураи сурхро хатм кардааст (1937). Омузгори мактаби миёна, чонишини мудири шуъбаи комсомоли вилоят (1919-25), мудири шуъбаи маорифи халки в.Уротеппа, котиби масъули кумичроияи округ (1926-29), мудири шуъбаи маорифи халки округи Кулоб (1930). Солхои 1937-38 директори ДДОЛ буд. Аз с.1938 то 1947 мансабхои рохбарикунандаро дар низоми Нашриёти давлатии Точикистон ишгол кардааст. Вазири маорифи халки ЧШС Точикистон (1947-54), чонишни вазири фарханги ЧШС Точикистон, чонишни мудири шуъбаи таблиготу ташвикоти КМ ХК Точикистон (1954-60), сардори идораи бойгонии назди Шурои Вазирони ЧШС Точикистон (1960-74). Аз с.1974 дар нафака. Депутати ШО ЧШС Точикистон (даъватхои 2,3). Бо ду ордени Байраки Сурхи Мехнат, ду ордени «Нишони Фахри», медалхо, ифтихорномахо мукофотонида шудааст.

 

Неъматуллоев Хочиумар (12.05.1936 - 20.06.2006, д.Навгилеми н.Исфара), физик, номзади илмхои физикаю математика (1969), дотсент (1970). Факултаи физикаю математикаи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1959). Асистенти кафедраи физика ва асосхои истехсолоти ДДОЛ (1959-62), аспирант ва корманди хурди илмии ПФТ ба номи С.Умарови АУ ЧШС Точикистон (1962-69), сармуаллим, дотсент (1969-72), мудири кафедраи физикаи умумии ДДОЛ-ДДХ (1972-97). Н. асосан ба омузиши хосиятхои моеъхо машгул шуда, тадкикоташро дар лабораторияи акустикии Донишкадаи омузгории в.Маскав гузаронидааст. Н. дар тарбияи кадрхои баландихтисоси илми-педагоги сахми бенихоят калон дорад. Бо ташаббус ва тавсияи Н. дастпарварони боистеъдоди донишгох, аз кабили Х.Муртазоев, А.Абдувалиев, М.Шерматов, Х.Бобоназаров, Ф.Чалилов, У.Султонов, А.Абдуманнонов, Г.Дадобоев, К.Исмонкулов ба аспирантура фиристода шуданд ва хамаашон минбаъд олимони намоёни сохаи худ гардиданд. Пас аз ба нафака баромадан дар коллечи саноати хуроквории ш.Исфара то охири умр ба касби омузгори машгул буд (1997-2006). Муаллифи зиёда аз 20 маколаи илми, якчанд дастурхои таълими ва маколахои зиёди илми-оммави мебошад.

Осор: Дастури методи оиди ичрои корхои лаборатори аз оптика. -Ленинобод: ООП ЛОУС, 1990; Механика, физикаи молекулави ва термодинамика. -Исфара, 2000.

 

Неъматуллоева Мавлуда Неъматовна (07.11.1949, ш.Ленинобод), забоншинос, номзади илмхои филологи, дотсент (2002). Аълочии маорифи ЧТ (2001). ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1970). Муаллим (1970-87), сармуаллими кафедраи нутки дахони ва хаттии забони англиси (1987-97), ноибдекани тарбия (1988-97), и.в. мудири кафедраи филологияи №1 (1995-96), мудири кафедраи фонетика ва лексикологияи забони англиси (1997-2007), декани факултаи забонхои хоричии ДДХ ба номи акад. Б.Гафуров (аз с.2007). Муаллифи бештар аз 30 маколаи илми, илмии оммабоб оид ба масоили забоншиноси, усули таълими забони англиси, инчунин муаллифи 4 рахнамо ва 2 дастури таълими оид ба чанбахои омузиши забони англиси мебошад. Иштироккунандаи як катор конфронсхои байналхалки (Тошканд, 1983; Уротеппа, 1988; Душанбе, 1989-1993, 1998, 2002; Уш, 1990; Вашингтон, 2001) буда, дар барномаи “Омузиши амрикои”-и депортаменти маорифи ИМА (2001) ширкат варзидааст.

Осор: Типология выражения таксисных отношений. -Д., 2001.

 

Неъматчонова Азизахон Файзуллоевна (30.03.1954, ш.Ленинобод), забоншинос. Аълочии маорифи ЧТ (2004). Факултаи забон ва адабиёти руси ДДОЛ ба номи Кировро хатм кардааст (1977). Муаллим (1977-92), сармуаллим (1992), мудири кафедраи инкишофи нутки дахони ва хаттии забони руси (1994-2007), ноибдекани таълими ДДОЛ-ДДХ (аз с.1998). Муаллифи як катор маколахои илми, дастурхои илмию методи.

Осор: Практический курс русского языка (учебное пособие). -Худжанд, 2002; Практический курс русского языка (учебное пособие). –Худжанд, 2003.

 

Ниёзов Боймухаммад (1927, н.Хучанд), сароянда ва охангсоз, профессор (1996). Хунарманди мардумии Чумхурии Точикистон (1994), дорандаи Чоизаи ба номи Камоли Хучанди (1997), дорандаи шохчоизаи «Шашмаком» (2006). Дастпарвари омузишгохи мусикии ш.Ленинобод (1942). Сарояндаи театри тамошобини навраси ш.Ленинобод (1938), механики мактаби автомобили-трактори (1942-43), механики шуъбаи алокаи в.Ленинобод (1943-47), механики колхози Коминтерн (1947-56), яккахони театри мазхакаи мусикии ба номи А.С.Пушкин (1955-63), муаллими мусикии Хонаи маданияти н.Гончи (1963-64), яккахони Кумитаи садо ва симои ЧШС Точикистон (1963-80), муаллими Донишкадаи давлатии санъати Точикистон ба номи М.Турсунзода (1980-86), сарвари ансамбли макомсароёни театри мазхакаи мусикии ба номи К.Хучанди (1986-93), профессори факултаи санъати ДДХ (аз с.1993). Муаллифи беш аз 200 суруду тарона мебошад. Сурудхои «Хучандиям», «Гариби», «Эй дуст», «Мохи тобонам биё», «Эй чони ман асират» ба ганчинаи мусикии халки точик ворид шудаанд. Н. шогирдони зиёдеро аз кабили Мастона Эргашева, Абдучалил Хошимов, Сабохат Начмиддинова ва гайра ба камол расонидааст, ки алхол хофизони номии чумхури мебошанд. Дорандаи ордени Дусти (1999), медалхои «Барои мехнати шоён», «100-солагии рузи таваллуди В.И.Ленин» ва ифтихорномахои Хукумати ЧТ мебошад.

 

Нозимов Акбар Баходурович (13.01.1954, ш.Ленинобод), математик, номзади илмхои физикаю математика (1987), дотсент (1992). Факултаи механикаю математикаи ДДТ ба номи В.И.Ленинро хатм кардааст (1976). Сарлаборант, ходими хурди илми (1976-79), ходими илми (1979-83), ходими калони илмии шуъбаи математикаи амалии Пажухишгохи математикаи АУ ЧШС Точикистон (1983-89), дотсенти кафедраи анализи математики (1989-91), мудири кафедраи информатика ва математикаи хисоббарор (1991-92), мудири кафедраи муодилахои дифференсиали (1992-93; 1996-2003), декани факултаи математика (1993-95), ноибректор оид ба алокахои байналхалкии ДДОЛ-ДДХ (1995-96), мудири кафедраи информатика ва иктисодиёт (1997-98), мудири кафедраи муодилахои дифференсиалии ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (1998-99), муовини директор оид ба корхои таълим ва илми БХДТТ (1999), мудири кафедраи муодилахои дифференсиали (1999-2001), директори китобхонаи марказии ДДХ (2002), дотсенти кафедраи математикаи олии ДДТ-и шахри Вологдаи ФР (аз с.2003). Муаллифи зиёда аз 60 маколаи илмию методи аст.

Осор: Муодилахои дифференсиали. -Хучанд, 1992.

 

Норматов Рауф (05.01.1925 - 07.12.2006), агроном, мудири участкаи тачрибавии Донишгох. Техникуми кишоварзии ш.Хучандро бо ихтисоси агроном (1942) ва Донишкадаи кишоварзии чумхуриро хатм кардааст (1960). Корманди хочагии омузишгохи кооперативии Хучанд (1944-47), агрономии базаи тачрибавии Пажухишгохи богдории Овчи Калъача (1947-54), мудири участкаи тачрибавии Донишгох дар мавзеи совхози «Палос» (1954-97). Бо ташаббуси у 24 га заминхои бекорхобида аз худ карда, ба пойгохи илми-тачрибавии таълими ботаника, асосхои кишоварзи, зоология ва метрология табдил дода шудаст. Донишчуёни факултаи фанхои табии дар он чо тачрибахои сахроии худро мегузаронанд. Дар участкаи тачрибави барои донишчуён ва омузгорон, бинои таълими, лаборатория ва хобгоххо комат афрохтанд, ки дар фаъолияти мураттаби онхо хизмати Н. бузург аст.

 

Норматов Шермат (29.12.1926 - 1999, ш.Хучанд), муаррих. Аълочии маорифи ЧШС Точикистон (1988). ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1947). Муаллими техникуми кооперативии Ленинобод (1947-49), аспиранти Пажухишгохи таърих, забон ва адабиёти бахши точикистонии АУ ИЧШС (1949-53), ходими хурди илмии Пажухишгохи таърих, бостоншиноси ва мардумшиносии АУ ЧШС Точикистон (1953-55), сармуаллими кафедраи таърих (1955-62), сармуаллими кафедраи таърихи ХКИШ (1962-87), декани шуъбаи шабона (1962-72). Аз соли 1987 дар нафака. Бо ифтихорномахои Вазорати маорифи ЧШС Точикистон мукофотонида шудааст.

 

Носиров Хаким (29.10.1932, д.Панфилови в.Толдикургони ЧШС Казокистон – 23.03.1982, ш.Хучанд), забоншинос, тарчумон, номзади илмхои филологи (1972), дотсент (1972). Донишгохи давлатии Тошкандро хатм кардааст (1955). Муаллим (1955-76), сармуаллими кафедраи умумидонишгохии забони руси (1976-79), дотсенти кафедраи забон ва адабиёти узбеки ДДОЛ (1979-82). Муаллифи зиёда аз 20 асари илми доир ба масъалахои тахлили мукоисавии забонхои точики ва уйгури мебошад.

 

Носирова Мухаббат (10.07.1934, ш.Хучанд), химик. Собикадори мехнат. ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1953). Лаборант (1953-56), ассистент (1956-59), сармуаллими кафедраи химияи ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1959-89). Аз с.1989 дар нафака. Бо Ифтихорномаи Вазорати маорифи ЧШС Точикистон такдир карда шудааст.

 

Носирова Рафоат Ашуровна (05.08.1917, ш.Хучанд), педагог, математик. Муаллими хизматнишондодаи мактабхои ЧШС Точикистон (1961). Аълочии маорифи ИЧШС (1977). Омузишгохи омузгории занона (1930) ва ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм намудааст (1940). Муаллими техникуми кишоварзи (1934-36), муаллим (1947-56), сармуаллим (1956-60) ва и.в. мудири кафедраи педагогикаи ДДОЛ (1960-61), мудири шуъбаи маорифи халки в.Ленинобод (1961-68), сармуаллими кафедраи педагогикаи умуми (1962-79), декани факултаи фанхои табиии ДДОЛ (1962-68). Аз соли 1979 нафакахури дорои ахамияти чумхурияви. Муаллифи зиёда аз 10 маколаи илмию методи оид ба масъалахои мухимми тарбияи хонандагон ва донишчуён мебошад. Бо медалхо, ифтихорномахои Президиуми Шурои Оли ва Шурои Вазирони ЧШС Точикистон мукофотонида шудааст.

 

Нуриддинова Манзура Исмоиловна (17.07.1970, ш.Ленинобод), мухандис-технолог, номзади илмхои иктисоди (2003). Факултаи технологии бахши хучандии Донишгохи техникии Точикистонро хатм кардааст (1992). Лаборант, асистенти кафедраи ресандаги, иктисодиёт ва идоракунии БХДТТ (1992-99), муаллим, сармуаллим, дотсенти кафедраи технология ва сохибкории ДДХ ба номи академик Б. Гафуров (1999-2002), ноибдекани тарбия (аз с.2003). Муаллифи зиёда аз 20 маколаи илми, дастурхои илмию методи оид ба чанбахои техникию иктисодии равандхои истехсоли дар сохаи саноати сабук.

 

Нурматов Акбар Абдусатторович (17.12.1942, ш.Ленинобод), патфизиолог, доктори илмхои тиб (1987), профессор (1991). Дастпарвари ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино (1966). Ординатори клиникии шуъбаи ёрии таъчили дар ш.Душанбе (1966-68), аспиранти Пажухишгохи физиологияи нормали ва патологии АУ ИЧШС (1968-71), ассистенти кафедраи физиологияи нормалии ДДТТ (1971-85), ходими калони илмии Пажухишгохи тибби тачрибавии АУ ИЧШС дар ш.Ленинград (1985-87), дотсент (1987-89), мудири кафедраи физиологияи нормалии ДДТТ (1989-93), хамзамон декани курсхои поёни факултаи муоличавии хамон донишкада. Соли 1993 ба Хучанд куч бастааст. Яке аз ташкилкунандагони факултаи тибб дар назди ДДХ ба номи академик Б.Гафуров мебошад. Мудири кафедраи патфизиологияи факултаи тиббии ДДХ (1993-97), мудири хамин кафедра дар бахши хучандии ДДТТ (1997-2005), ноиби директор оид ба таълими шуъбаи хучандии Донишкадаи тайёрии баъдидипломии кормандони тиббии Точикистон (аз с.2005). Н. мутахассиси намоёни сохаи физиологияи патологи буда, муаллифи 47 маколаи илми ва як ихтироъ (1987) мебошад. Тахти рохбарии Н. ду нафар рисолаи номзади дифоъ карданд. Иштироккунандаи як катор хамоиш ва конфронсхои байналмилали, аз чумла дар Бишкек (1986), Маскав (1987), Ленинград (1986). Бо медали чашнии «1000-солагии Ибни Сино» кадрдони шудааст.

 

Нуров Нурали Норович (20.09.1974, д.Вешаби н.Айни), адабиётшинос, номзади илмхои филологи (2002), дотсент (2003). Аълочии фарханги ЧТ (2002), узви ИН Точикистон (2005). Дар факултаи филологияи ДДОТ ва факултаи суханшиносии ДДХ тахсил кардааст (1991-96). Аспиранти ДДХ (1996-99), мутахассис ва мудири шуъбаи дастнависхои китобхонаи оммавии вилоятии ба номи Т.Асири (1997-2002), мудири шуъбаи илми-тадкикотии ДДХ (аз с.2002), хамзамон дотсенти кафедраи адабиёти классики. Рисолаи номзадиашро дар мавзуи «Маърифат ва шархи ашъори Бедил» ба дифоъ расонидааст. Барандаи Чоизаи давлатии Чумхурии Точикистон ба номи Исмоили Сомони (2004), Чоизаи садо ва симои Чумхурии исломии Эрон бахшида ба Соли паёмбар (2007). Иштироккунандаи нахустин хамоиши чашмандози шеъри муосир (Техрон, 2004), кунгураи байналмилалии «Фарханг ва тамаддуни Эрон дар асри Элхони» (Табрез, 2005), Анчумани устодони забон ва адабиёти форси (Душанбе, 2006), дувумин кунгураи байналмилалии «Урси Бедил» (Техрон, 2006) мебошад. Дар Академияи хидмати давлатии назди Президенти ФР (2005) курси такмили ихтисос гузаштааст. Узви хайати тахририяи чандин рузномаву мачаллахо.

Осор: Фуруги рамзхои шигарф.// Накди шеъри муосир.-Хучанд, 1999; Авасто ва мероси фархангии точикон. -Хучанд, 2001; Фурўги фитрати маъни. Баррасии маърифат ва шархи осори Бедили Дехлави. -Хучанд, 2002; Меъроче то хуршедии висол. -Д., 2003; Азони танхои. Дафтари ашъор. -Хучанд, 2005.

 

Нуъмонов Улугхуча (28.03.1953, ш.Ленинобод), педагог, равоншинос, номзади илмхои равоншиноси (1987), дотсент (1989). Аълочии маорифи халки ЧТ (1992). Факултаи педагогика ва методикаи таълими ибтидоии ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1973). Муаллим (1976-82), сармуаллими кафедраи психологияи умуми (1982-88), мудири кафедраи психологияи умумии ДДОЛ-ДДХ (1989-2004). Иштироккунандаи анчумани 7-уми умумииттифокии чамъияти психологхои ИЧШС (Маскав, 1989). Оид ба масъалахои худбаходихи дар синни хурди мактаби дар шароити фаъолият ва муошират тадкикот мебарад. Бахшида ба масъалахои такмили методхои ташхиси психологи ва хизматрасонии психологи дастурхои методи навиштааст. Иштироккунандаи конфронсхои илми-амалии умумииттифоки (Уфа, 1985; Волгоград, 1990; Уш, 1989) ва байналмилали (Душанбе, 1998; Сулукта, 2006). Ташкилотчии конфронси илми-амалии байничумхуриявии «Масъалахои психологи-педагогии тайёр намудани донишчуён ба кори тарбияви дар шароити азнавсозии таълими мактабхои оли» (Ленинобод, 1989) ва байналмилали дар мавзуи «Психологияи амали дар хочагии халк ва муайян намудани мундаричаи тарбия» (Хучанд, 2002) мебошад. Муллифи 30 макола, дастури методи, барнома ва рахнамои таълим аст.

 

Ню Роза Лвовна (25.06.1931, ш.Маскав), педагог, номзади илмхои педагоги (1989), дотсент (1992). ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм намудааст (1951). Муаллим (1970), сармуаллим (1976), дотсенти кафедраи педагогикаи умумии ДДОЛ (1990-95), дотсенти кафедраи педагогикаи Донишгохи давлатии ш.Харков (аз с.1995). Муаллифи зиёда аз 20 маколаи илми ва асархои илми-методи оид ба масъалахои тайёрии педагогию психологии омузгор-мураббии оянда дар мактаби оли, муносибатхои мутакобилаи муаллиму донишчу дар раванди таълим ва шароити тачрибаи муттасили педагоги.

Осор: Материалы по общественно-педагогической практике. Методические рекомендации. -Д., 1980.

 

Обидов Амон (28.03.1942, н.Гончи), забоншинос. Аълочии маорифи ЧШС Точикистон (1988). Собикадори мехнат (1989). Факултаи таъриху филологияи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1966). Омузгори мактаби миёнаи №19 ш.Советобод (1966-71), мушовири фанни забон ва адабиёт (1971-77), мудири кабинет, ноибректор (1977-95), ректори Донишкадаи такмили ихтисоси муаллимони в.Ленинобод (1995-97), сармуаллими кафедраи услубиёт ва маданияти нутки ДДОЛ-ДДХ (аз с.1987). Муаллифи бештар аз 40 маколаи илмию методи мебошад. Бо медали «Барои мехнати шоён» (1980) сарфароз гаштааст.

Осор: Бозсози дар сохаи таълим. -Д., 1986; Омезиши образи рус дар насри точик (бо хаммуаллиф). -Ленинобод, 1986; Роли экскурсия дар тарбияи эстетикии хонандагон. - Ленинобод, 1987 (бо хаммуаллиф); Вохидхои фразеологии соматики бо вожаи «сар»// Актуальные проблемы современного таджикского литературного языка.. -Д., 2006 ва гайра.

 

Обидова Максадой Домлочонова (01.07.1955, ш.Ленинобод), физиолог, номзади илмхои биология (1995), дотсент (1995). Факултаи табиатшиносию географияи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро бо ихтисоси муаллими биология-химия хатм кардааст. Лаборант (1978), сарлаборант (1979-83), муаллими кафедраи анатомия, физиология ва гигенаи мактабии ДДОЛ (1989-91), мухаккик-коромузи Пажухишгохи биохимия ва физиологияи эволютсионии ба номи И.М.Сеченови ш.Ленинград (1989-91), муаллими кафедраи биологияи тиббии факултаи тиббии ДДХ (1994-96), сармуаллими кафедраи гистология (1996-2000), ноибдекани тарбияи БХ ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино (1996-2000), сармуаллим (2002-03), дотсенти кафедраи зоология ва физиологияи одаму хайвонот (2003-04), мудири кафедраи асосхои дониши тиб ва мудофиаи шахрвандии ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (аз с.2004). Дар мавзуи «Накши сохтори лимбикии магзи пеш ва нейропептидхои опоиди дар танзими раванди фаъолияти олии асаби хашаротхурон» рисолаи илми дифоъ намудааст. Муаллифи зиёда аз 20 маколаи илми, дастурхои методи оид ба физиология. Иштироккунандаи хамоиши байналхалкии «Макро- ва микродарачаи ташкили магзи сар» (Маскав, 1992) ва анчумани 1-уми физиологхои Осиёи Миёна ва Казокистон (Душанбе, 1992).

 

Обидчонов Гафурчон (20.03.1939, д.Гозиёни н.Хучанд), физик, номзади илмхои педагоги (1982), дотсент (1983). Собикадори мехнат (1982). Аълочии маорифи халки Точикистон. Соли 1962 ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст. Омузгори мактаб-парваришгохи ш.Чкаловск (1962-67), лаборант, муаллим, дотсенти кафедраи услуби таълими физика ва технология (аз с.1967). Муаллифи зиёда аз 40 маколаи илмию методи мебошад.

Осор: Услуби гузаронидани дарсхои физика. (Барои донишчуён ва омузгорони чавони мактабхо). -Хучанд, 1993.

 

Овсянников Василий Михайлович (21.12.1925, д.Кирсаи в.Челябинск), забоншинос. Иштироккунандаи Чанги Бузурги Ватани. Собикадори мехнат. ДДОЛ ба номи Кировро хатм кардааст (1966). Хизмат дар сафи кушунхои Артиши Шурави (1943-45). Дар мухорибаи Курск ва набардхои фронти якуми Прибалтика иштирок кардааст. Котиби Шурои депутатхои в.Челябинск (1945-48), коргари ШКД в.Ленинобод (1948-54), муаллим, сармуаллими кафедраи умумидонишгохии забони русии ДДОЛ-ДДХ (аз с.1962). Муаллифи як катор маколахои илми-методи доир ба масъалахои таълими забони руси. Иштироккунандаи конфронсхои илми-амали бахшида ба масъалахои мубрами таълими забони руси дар гуруххои гайрирусии донишгоххои гайризабонии Осиёи Миёна ва Казокистон мебошад. Бо ордени Чанги Ватании дарачаи якум, ордени Шараф дарачаи III, медалхо мукофотонида шудааст.

 

Овсянникова Полина Семеновна (13.08.1928, ш.Уляновск), забоншинос. Собикадори мехнат (1984). Аълочии маорифи ЧТ. ДДОЛ ба номи Кировро хатм кардааст (1962). Аз с.1962 муаллим, баъдан сармуаллими кафедраи умумидонишгохии забони русии ДДОЛ-ДДХ. Муаллифи якчанд макола ва дастурхои методи доир ба масъалахои таълими забони руси дар гуруххои миллии донишгохи гайризабони мебошад. Аз соли 1993 дар нафака аст.

Осор: Книга для чтения по русскому языку. -Д., 1973 (в соавт.); Учебное пособие для практических занятий по русскому языку. -Д., 1988 (в соавт.).

 

Оголева Майя Аркадйевна (1934, ш.Тошканд), адабиётшинос. Аълочии маорифи халк. Шуъбаи гоибонаи факултаи забон ва адабиёти руси ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1957). Фаъолияти мехнатии худро чун китобдор ва китобшинос дар китобхонаи донишкадаи мазкур огоз кардааст. Муаллим (1964-71), сармуаллим (1971-83), мудири кафедраи адабиёти рус ва хоричии факултаи забон ва адабиёти руси ДДОЛ-ДДХ (аз с.1983). Дар солхои гуногун узви Шурои факулта ва узви Шурои корхои тадкикоти илмии донишчуёни донишкада, солхои зиёд узви хакамоти озмуни чумхуриявии корхои илмии донишчуён буд. Муаллифи зиёда аз 20 маколаи илми оид ба адабиётшиноси.

 

Одинаев Аличон (25.05.1951, ш.Ленинобод), муаррих. Узви ИР ЧТ (2002). ДДОД ба номи Т.Г.Шевченкоро хатм кардааст (1974). Омузгори таърихи мактаби миёнаи №3-и ш.Ленинобод (1975-80), реферанти калони чамъияти «Дониш»-и в.Ленинобод (1980-88), мудири кабинет (1988), муаллими кафедраи таърихи ХКИШ (1989), сармуаллими кафедраи таърихи сиёси (1994), ноибдекани факултаи таърих (1997-99), сармуаллими кафедраи таърихи сиёси (1999), сармуаллими кафедраи сиёсатшиносии ДДОЛ-ДДХ (аз с.2005). Муаллифи зиёда аз 50 макола оид ба масоили таърих ва чамъияти сиёси. Иштироккунандаи якчанд конфронсхои байналхалки мебошад.

Осор: Великая победа. -Худжанд, 1999; Марди некдил. -Хучанд, 2000; Устоди комрон. -Хучанд, 2004.

 

Одинсова Светлана Салимовна (11.10.1939, Туркули в.Карокалпокистони ЧШС Узбекистон), забоншинос, номзади илмхои филологи (1984), дотсент (1985). Донишгохи Самарканд (1962) ва курсхои олии омузгории Донишкадаи забонхои хоричии ш.Алмааторо хатм кардааст (1967). Сармуаллим (1967-85), дотсенти кафедраи забони олмонии ДДОЛ (аз с.1985). Муаллифи зиёда аз 30 маколаи илми бахшида ба проблемахои забоншиносии олмони ва дастури таълими. Аз с.1995 дотсенти Донишгохи омузгории ш.Липетск (Русия).

Осор: Семантика синтаксиса присоединения в современном немецком языке. -Худжанд, 1986.

 

Ойматова Мунаввара Абдурахимовна (09.02.1970, ш.Душанбе), адабиётшинос, номзади илмхои филологи (1999), дотсент (2000). Факултаи таъриху филологияи ДДХ ба номи академик Б.Гафуровро хатм кардааст (1995). Аспирант (1995-98), сармуаллим (1999), дотсенти кафедраи услуби таълими забон ва адабиёти узбеки ДДХ (аз с.2000). О. яке аз шоирахои боистеъдоди узбекзабони в.Сугд ба хисоб меравад ва соли 2005 дар озмун бахшида ба 10-солагии шуъбаи узбекии родиёи «БИ-БИ-СИ» чои якумро дар мавзуи ашъори ишкия ва ичтимои ишгол кард. Муаллифи мачмуаи ашъори «Согинч мамлакати» мебошад, ки соли 1995 дар ш.Тошканд ба чоп расидааст. Муаллифи 10 маколаи илми.

 

Окунев Виталий Михайлович (24.04.1927, д.Ореховая Гораи н.Чернушкинскии в.Перми Русия – 16.03.1996, ш.Хучанд), забоншинос, номзади илмхои филологи (1979), дотсент (1982). Донишкадаи омузгории ш.Свердловскро хатм намудааст (1950). Муаллим (1958-64), сармуаллими кафедраи назария ва амалияи забони англиси (1964-79), ноибдекани таълими факултаи забонхои хоричии ДДОЛ (1979-82). Муаллифи 16 маколаи илми оид ба лексикологияи забони англиси мебошад. Бо медалхои «Барои мехнати шоён ва шучоатнок дар давраи Чанги Бузурги Ватани», «40-солагии Куввахои мусаллахи ИЧШС» мукофотонида шудааст.

 

Окилов Махмудчон (1926 - 1998, ш.Хучанд), шаркшинос, номзади илмхои филологи (1981). Омузишгохи мусулмонии Осиёи Миёнаро дар ш.Тошканд (1961) ва ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм намудааст (1966). Дар мадрасаи Мири Араби ш.Бухоро дарс додааст. Омузгори забони арабии мактаби миёнаи №3 ш.Ленинобод(1961-71), тахсил дар мадрасаи Санусияи Либия (1968-69), муаллими забонхои араби ва форси (1969), муаллими кафедраи педагогикаи ДДОЛ (1979-84). Хамчунин аз фанни «Матни классики» дарс гуфтааст. Тадкикоти илмиаш ба омузиши адабиёти классикии форсу точик ва таълими он бахшида шудааст. Мураттиб ва муаллифи як чанд хрестоматияхо, дастурхо ва маколахои илмию методи аст.

Осор: Абчад ва таъриххо. -Д., 1972 (бо хаммуаллиф); Методическая разработка системного изучения стихотворных тропов. -Ленинабад, 1990; Омухтани санъатхои бадеи. -Ленинобод, 1991; Сесад хадис ва хикмату ашъор доир ба илм. -Хучанд, 1993 ва г.

 

Окилова Матлуба Махмудчоновна (01.03.1952, ш.Ленинобод), файласуф, номзади илмхои фалсафа (1988), дотсент (1989). Аълочии маорифи ЧТ (2002). Факултаи забонхои хоричии ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1973). Мудири шуъбаи мактубхо, мухаррири кумитаи садо ва симои в.Ленинобод (1973-74), муаллим (1974-82), сармуаллими кафедраи коммунизми илми (1982-89), дотсент, мудири кафедраи сиёсатшиноси (1995-97), мудири кафедраи таърих ва чомеашиносии коллечи омузгории ДДХ ба номи акад. Б.Гафуров (аз с.2000). Муаллифи зиёда аз 100 рисолаву маколаи илми, илми-методи рочеъ ба масъалахои мубрами сиёсатшиноси мебошад. Курси махсуси низоъшиносии аз чониби Вазорати маорифи ЧТ, Бунёди Кеттеринг Институти байналмилалии гуфтугуи давомдор (Вашингтон, ИМА) ва Вазорати корхои хоричии Швейтсария таъсисдодаро хатм кардааст (1996, 2002-04). Бо Ифтихорномаи Вазорати маорифи ЧТ мукофотонида шудааст.

Осор: Фаъолияти ичтимоии занони Точикистон ва омилхои болоравии он. -Хучанд, 1984; Бозсози ва маънавиёт. -Хучанд, 1989 (бо хаммуаллиф); Асосхои сиёсатшиноси. -Хучанд, 1995 (бо хаммуаллиф); Васоити аёни аз фанни сиёсатшиноси. -Хучанд, 2003; 75 соли макони маърифат. -Хучанд, 2003 (бо хаммуаллиф).

 

Олимов Абдуманнон Гаффорович (01.12.1950, н.Хучанд), математик, номзади илмхои физикаю математика (1988), дотсент (1994). Аълочии маорифи Точикистон (2002). Факултаи физикаю математикаи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1972). Омузгори мактаби миёнаи н-хои Хучанд ва Шахритус (1969-75), муаллими кафедраи анализи математики ва назарияи функсияхо (1975-81), мухаккик-коромуз (1981-82), аспиранти ДДТ ба номи В.И.Ленин (1982-85), муаллим, сармуаллим, дотсент (1986-91), мудири кафедраи анализи математики ва назарияи функсияхо (1991-95), ноибректори корхои тарбияви (1995-96), дотсент, мудири кафедраи анализи математикии ДДОЛ-ДДХ (аз с.1996). О. мутахассиси сохаи муодилахои дифференсиали бо коэффитсиентхои сингуляри буда, муаллифи 50 маколаи илми ва васоити методи аст. Иштироккунандаии як катор конфронсхои байналхалки ва чумхурияви мебошад (Душанбе, 1983, 1987, 1990, 1996, 1998, 2000, 2003, 2005; Кулоб 1991; Хучанд, 1990, 2003).

 

Олимов Салим (14.04.1929, к.Амбаргази н.Гончи), биолог. Омузишгохи омузгории ш.Уротеппа (1943) ва Донишгохи давлатии Осиёи Миёнаи ш.Тошкандро (САГУ) хатм кардааст (1951). Муаллими омузишгохи омузгори ва Донишкадаи муаллимтайёркунии ш.Маргелон (1951-53), омузгори мактаби миёна, муаллими омузишгохи техники, мудири кисми илмии омузишгохи агрономи, директори омузишгохи техники, мудири кисми илм (1953-58), нозири калони маорифи ш.Бекобод, мудири шуъбаи ташвику таргиби Хизби коммунистии ш.Бекобод (1958-61), сармуаллими кафедраи зоология ва физиологияи одаму хайвоноти ДДОЛ ба номи С.М.Киров (аз с.1961).

 

Олимова Халима Матлубовна (05.04.1956, ш.Ленинобод), забоншинос, номзади илмхои филологи (2007). Факултаи филологияи точики ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1977). Лаборант (1978-85), сарлаборант (1985-89), муаллими кафедраи методикаи таълими забон ва адабиёти точик (1989-90), сармуаллими кафедраи услубиёт ва маданияти нутк (аз с.1990). Иштироккунандаи конфронсхои донишгохи ва чумхури (Хучанд, 1990; Кургонтеппа, 1991) мебошад. Муаллифи як рисола ва зиёда аз 10 маколаи илмист.

Осор: Эллипсис дар колабхои грамматики. -Хучанд, 2000.

 

Олимчонов Бобочон (1910-1990, ш.Хучанд), педагог. Иштироккунандаи Чанги Бузурги Ватани. Курси дусолаи муаллимтайёркунии Самарканд (1938) ва ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1943). Муаллими омузишгохи омузгории ш.Конибодом (1939-40), омузишгохи омузгории Ленинобод (1940-41), иштирок дар Чанги Бузурги Ватани (1943-44), муаллими кафедраи забон ва адабиёти точики ДДОЛ (1944-51), аспиранти Пажухишгохи забон ва тафаккури АУ ИЧШС (1951-54), сармуаллими кафедраи забон ва адабиёти точик ва баъдан кафедраи забони точики. Дар мавзуи “Лексикаи лахчаи Ленинобод” рисолаи номзади навиштааст.

 

Олимчонов Мусо Обидович (04.04.1973, Уротеппа), забоншинос, номзади илмхои филологи (2002), дотсент (2003). Факултаи филологияи точики ДДХ ба номи акад. Б.Гафуровро хатм кардааст (1995). Мухаккик-коромузи кафедраи забони точики (1995-96), аспирант (1996-99), котиби илмии Маркази татбики Конуни забони ЧТ дар назди ДДХ (1999-2000), муаллим (2000), дотсенти кафедраи услубиёт ва маданияти нутки ДДХ (аз с.2003). Самти тадкикоти О. ба забони осори адибон ва матншиноси бахшида шудааст. Муаллифи як рисола ва зиёда аз 15 маколаи илми ва илмии оммавист.

Осор: Меросбари Оли Сомон. -Хучанд, 1999.

 

Олов Саидмахмад (20.05.1951, н.Айни), педагог, номзади илмхои педагоги (1984), дотсент (1986). Аълочии маорифи ЧШС Точикистон (1986). Шуъбаи накшакаши, расм ва мехнати факултаи физикаю математикаи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1973). Хизмат дар Артиши Шурави (1974), муаллими кафедраи накшакаши (1974-79), мухаккик-коромўзи кафедраи услуби таълими санъати тасвири, накшакаши ва мехнати Донишкадаи давлатии омузгории Маскав ба номи В.И.Ленини ш.Маскав (1979-80), аспиранти хамин Донишкада (1980-83), сармуаллими кафедраи накшакаши (1984-86), дотсенти кафедраи накшакаши ва усули таълими фанхои тахассуси, декани факултаи рассоми-графики (1986-96), мудири кафедраи накшакаши, хандасаи тасвири ва усули таълим (1996-2001), декани факултаи рассоми-графики (2001-07), мудири кафедраи накшакаши, хандасаи тасвири ва усули таълими ДДОЛ-ДДХ (аз с.2007). Муалифи зиёда аз 35 маколаю дастури методи оид ба масъалахои инкишофи кобилияти эчодии донишчуён ва масоили усули тадриси накшакаши дар мактабхои оли мебошад. О. дар як катор конфронсхои байналхалки дар Душанбе (1979), Витебск (1982), Маскав (1981, 1983) ва г. ширкат варзидааст.

 

Орипов Абдукаххор Абдухамидович (21.01.1966, ш.Душанбе), мухандис-механик, номзади илмхои иктисоди (2004). Факултаи механиконии кишоварзии Донишкадаи кишоварзии Точикистонро хатм кардааст (1987). Муаллими дарачаи 1-уми техникуми политехникии ба номи Ю.А.Гагарин (1987-92), сармухандис, нозири кумитаи вилоятии иттифоки касабаи коркунони КАС-и в.Ленинобод (1992-95), чонишини директор оид ба маркетинги ширкати тичоратии «Нафоъ» (1995), сармуаллим, и.в. дотсенти кафедраи иктисодиёт, ташкили истехсолот ва хизматрасонии ДДХ (1995-2000), ноибдекани таълими факултаи молия ва иктисодиёти бозор ДДХ (аз с.2000). Муаллифи 20 маколаи илмию-методи оид ба чанбахои иктисодии равандхои истехсоли сохахои КАС.

 

Орипов Абдуллочон Орифович (06.02.1941, д.Румони н.Хучанд), иктисоддон, доктори илмхои иктисоди (1987), профессор (1988). Аълочии маорифи халки ЧТ (1991). Дорандаи унвони олии макомоти андоз «Мушовири куллии макомоти давлатии андози ЧТ» (1993). Дастпарвари ДДТ ба номи В.И.Ленин (1963). Сариктисоддони шуъбаи ташкили илмии мехнати совхозтехникуми н.Мастчох (1963-66), ассистенти кафедраи иктисоди сиёси (1966-67), аспиранти ДДТ ба номи В.И.Ленин (1969-70), сармуаллим (1968-72), дотсенти кафедраи иктисоди сиёси (1972-73), декани факултаи курсхои тайёри (1973-75), ноибректори ДДТ (1975-91), декани факултаи иктисодии ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (1991-92), мудири кафедраи ДДХБСТ (1992), сардори Кумитаи давлатии гумруки ЧТ (1992-96), ноибректори ДДХБСТ (аз с.1997). Муаллифи зиёда аз 170 маколаи илми ва илмии оммабоб оид ба масоили мухталифи сиёсати андози ЧТ. Депутати Мачлиси намояндагони Мачлиси Олии ЧТ (2000).

Осор: Хочагии шахсии ёрирасон ва истеъмоли ахоли. -Д., 1984: Производство, доходы, потребление. -Д., 1989: Уровень жизни поколения. -Д., 1979: Ислохоти андоз ва таъмини ахоли. -Д., 1993.

 

Орифов Обидчон Орифович (23.12.1920 – 1995, ш.Хучанд), филолог, номзади илмхои филологи (1945). Собикадори мехнат. Аълочии маорифи халки ЧШС Точикистон (1961). Факултаи таъриху филологияи Донишгохи давлатии Узбекистонро хатм кардааст (1941). Омузгори мактаби миёнаи №4 н.Пролетар (1941-42), сармуаллим, мудири кафедраи забон ва адабиёти точик (1942-43), дотсенти кафедраи забон ва адабиёти точики Донишкадаи омузгории занона (1943-53), мудири кафедраи забон ва адабиёти узбек (1953-61), дотсенти кафедраи забони узбекии ДДОЛ (1962-82). Муаллифи 2 рисолаи илми, 30 маколаи илми-назарияви ва оммабоб оид ба забони узбеки мебошад.

 

Орифов Темурчон (17.03.1936, дРумони н.Хучанд), хукукшинос, номзади илмхои хукукшиноси (1971), дотсент (1974). Аълочии мактаби олии ИЧШС (1986), Корманди хизматнишондодаи ЧТ (1996). ДДТ ба номи В.И.Ленинро хатм кардааст (1959). Хукукшинос-машваратгари иттифоки матлуботи в.Ленинобод (1959-61), корманди масъули ШВ ЧШС Точикистон (1961-64), котиби кумитаи комсомолии кисми точикистонии Мирзочул (1964-66), машваратгари калони шуъбаи хукуки Президиуми ШО ЧШС Точикистон (1966-69), аспиранти ДДТ (1969-71), муаллими хукуки давлатии факултаи хукукшиносии ДДТ (1971-73), и.в.дотсенти кафедраи фалсафа, мудири кафедраи коммунизми илмии Донишкадаи политехникии Точикистон (1976-94), мудири кафедраи хукук ва илмхои чомеашиноси, ноибдекан, декани факултаи хукук ва муносибатхои байналхалкии ДДХБСТ (1994). Солхои 1973-76 дар ДДОЛ ба хайси сармуаллим ва и.в.дотсенти кафедраи таърихи ХКИШ кор кардааст. Муаллифи як катор корхои илми оид ба масоили ташаккул ва такмили макомоти намояндагии хукумат дар ЧТ. Иштироккунандаи конфронсхои илми. Бо ифтихорномахои Президиуми Шурои Олии ЧШС Точикистон такдиронида шудааст.

Осор: Конститутсияи Чумхурии Точикистон - асоси эчоди давлати демократи ва хукукбунёд. -Хучанд, 2000; Конститутсия - конуни асосии давлат. -Хучанд, 2001 ва г.

 

Орифова Мукаррам Бузуруковна (05.11.1933, ш.Хучанд), математик. Аълочии маорифи ЧШС Точикистон. Факултаи физикаю математикаи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1956). Муаллими кафедраи математикаи элементари (1956-57), муаллим, сармуаллими кафедраи математикаи оли (1958-75), сармуаллими кафедраи анализи математики ва назарияи функсияхои ДДОЛ (1975-87). Аз соли 1987 дар нафака мебошад.       

 

Орлова Ирина Викторовна (1937, ш.Душанбе), забоншинос. Сармуаллими кафедраи забони олмони (1969-92). Муаллифи якчанд маколахо оид ба забоншиносии олмони.

 

Ортикбоев Иброхим Махкамбоевич (12.04.1959, д.Сомгори н.Хучанд), биолог, номзади илмхои педагоги (1994), дотсент (1996). ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1981). Омузгори фанхои биология ва химияи мактаби миёнаи №52, №43-и н.Хучанд (1981-88), муаллими кафедраи методикаи таълими табиатшиносии ДДОЛ (1988-90), мухаккик-коромузи Донишгохи давлатии омузгории Санкт-Петербург ба номи А.И.Герсен (1990-91), аспиранти Донишгохи мазкур (1991-94), сармуаллим (1994-96), дотсенти кафедраи биологияи умуми ва методикаи таълими ДДОЛ-ДДХ (аз с.1996). Муаллифи зиёда аз 20 маколаи илми, дастурхои илмию методи оид ба усули таълими биология ва экология.

 

Ортикова Дилором Ахмадовна (09.08.1960, ш.Чкалов), химик, номзади илмхои химия (1994), дотсент (1999). Факултаи табиатшиносию географияи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1982). Сарлаборанти бахши ленинободии Донишкадаи техникии Точикистон (1984), аспиранти Пажухишгохи химияи АУ ЧШС Точикистон (1984-87), сарлаборант, ходими илми, ходими калони илмии Пажухишгохи химияи АУ ЧШС Точикистон (1987-95), котиби илмии Президиуми АУ ЧТ (1995-98), сармуаллим, дотсенти кафедраи химияи органики ва амалии ДДХ ба номи Б.Гафуров (аз с.1998). Тадкикоташ ба масъалахои гуногуни химияи органики бахшида шудааст. Муаллифи 15 маколаи илми ва як ихтироъ, дорандаи шаходатномаи муаллифи. Иштироккунандаи як катор конфронсхои илми (Диличон, 1991; Волгоград, 1991) ва ЮПАК (Маскав, 1986). Дорандаи медали биринчии НКХХ ИЧШС (1986).

 

Ортикова Хосият Ортиковна (27.12.1926 - 02.02.2002, ш.Хучанд), забоншинос, номзади илмхои филологи (1969), дотсент (1978). Аълочии маорифи ЧШС Точикистон (1970). ДДОЛ ба номи Кировро хатм кардааст (1948). Омузгори забони русии мактаби миёнаи №1-и ш.Ленинобод (1948-51), аспиранти Донишгохи ба номи Т.Г.Шевченкои ш.Киев (1951-52), муаллим, сармуаллими кафедраи услуби таълими забони руси (1952-78), дотсенти кафедраи умумидонишгохии забони русии ДДОЛ (1978-88). Муаллифи зиёда аз 10 асари илми доир ба мавзуи грамматикаи мукоисавии забонхои руси ва точики мебошад. Бо Ифтихорномаи Вазорати мактабхои олии ЧШС Точикистон такдиронида шудааст (1967).

Осор: Пространственные и временные значения, выраженные первообразными предлогами русского языка и их значение в таджикском языке. –Ленинабад, 1957; Временные значения первообразных предлогов русского языка и их эквиваленты в таджикском языке. –Д., 1961 ва г.

 

Осимов Акмал (10.02.1936, ш.Хучанд), физик, номзади илмхои физикаю математика (1971), дотсент (1987). Аълочии маорифи ЧТ (1997). Факултаи физикаи ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1959). Омузгори фанни физикаи мактаби миёнаи ш.Хучанд (1959-62), аспиранти АУ ЧШС Точикистон (1962-65), ходими хурди илми (1965-67), ходими калони илми (1967-71), мудири лабораторияи ПФТ ба номи академик С.Умарови АУ ЧШС Точикистон (1971-73), мудири кафедраи физикаи назариявии ДДОЛ (1973-75), ходими калони илмии ПФТ ба номи академик С.Умарови АУ ЧШС Точикистон (1975-78), сармуаллим (1978-88), мудири кафедраи физикаи Донишгохи кишоварзии Точикистон (1988-95), дотсент (1995-96), мудири кафедраи фанхои умумии бахши хучандии Донишгохи давлатии техникии Точикистон ба номи академик М.Осими (аз с.1996). Муаллифи зиёда аз 30 маколаи илми бахшида ба самтхои физикаи молекуляри. Иштироккунандаи конфронсхои байналмилали дар ш.Маскав (1967, 1968, 1969 ,1970). Бо Ифтихорномаи Президиуми ШО ИЧШС (1986) сарфароз гардидааст.

Осор: Комбинационное рассеяние света в сегнето и пьзоэлектриках. -Худжанд: Хуросон, 2003 (в соавт.); Дефекты и рассеяние света в кристаллах. -Худжанд, 2006 (в соавт.); Колебательные спектры и акустическая добротность. -Худжанд, 2007 (в соавт.).

 

Осимов Зайниддин Сайфиддинович (1914, ш.Хучанд-1944, ш.Виборг), химик. Иштироккунандаи Чанги Бузурги Ватани. ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1936). Ассистент-тарчумон (1934-36), ассистент (1936-38), сармуаллими кафедраи химияи ДДОЛ (1938-39), ноибдекани факултаи табиатшиносии ДДОЛ (1939-42). Доир ба масъалахои гуногуни химияи органики тадкикот бурдааст. Бо ордени Чанги Ватани (дарачаи 1) мукофотонида шудааст. Китоби В.Н.Верховский «Органическая химия» барои синфи 10-ро ба забони точики соли 1941 тарчума ва чоп кардааст.

 

Осимова Дилбар Мухаммадовна (05.04.1954, ш.Ленинобод), математик-хисоббарор, номзади илмхои физикаю математика (1983), дотсент (1992). Бахши математикаи амалии факултаи механикаю математикаи ДДТ ба номи В.И.Ленинро хатм кардааст (1976). Ассистент (1976-79), аспирант (1979-82), ассистент (1982-84), сармуаллим (1984-89), дотсенти кафедраи механика ва математикаи хисоббарори ДДТ ба номи В.И.Ленин (1989-93), дотсенти кафедраи информатика ва математикаи хисоббарори ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (1993-2003), декани факултаи кибернетика (аз с.2004). Тадкикоти илмиаш ба масъалаи халли такрибии муодилахои оператори дар фазохои функсионали, аз чумла усули монотонии дутарафаи Некрасов-Зайдел бахшида шудааст. Муаллифи зиёда аз 30 маколаи илми мебошад. Дар кори мактабхои математикии умумииттифоки дар Иркутск (1981), Воронеж (1982), Рига (1982), конфронсхо ва семинархои илми дар ДДМТ, Донишгохи давлатии Тошканд ва ДДХ ширкат варзидааст.

 

Осимова Башорат (08.05.1960, ш.Ленинобод), забоншинос, номзади илмхои филологи (2004), и.в. дотсент (2007). Факултаи филологияи точики ДДОЛ ба номи С. М. Кировро хатм кардааст (1990). Омузгори забон ва адабиёти точик дар мактаби тахсилоти хамагонии №1-и7 ш.Хучанд (1990-93), муаллими кафедраи забони точики (1993-95), сармуаллими кафедраи услубиёт ва маданияти нутк (1995-2007), и.в. дотсенти кафедраи услубиёт ва маданияти нутки ДДОЛ-ДДХ (аз с.2007). Муаллифи ду китоб ва понздах маколаи илми оид ба масъалахои лахчаи Хучанд мебошад.

Осор: Лахчаи Хучанд. -Хучанд: Нури маърифат, 2000; Хазору як таъбири лахчаи Хучанд. -Хучанд: Нури маърифат, 2002.

 

Осимова Башорат Сайфитдиновна (27.12.1935, ш.Хучанд), забоншинос, номзади илмхои филологи (1979), дотсент (1982). Собикадори мехнат (1984). Аълочии маорифи ЧШС Точикистон (1986). ДДТ ба номи В.И.Ленинро хатм кардааст (1961). Муаллим, сармуаллим (1961-76), мудири кафедраи умумидонишгохии забони русии ДДОЛ-ДДХ (аз с.1976). Муаллифи зиёда аз 60 асари илми доир ба мавзуи сиёсати забони дар Точикистон ва услуби таълими забони руси дар гуруххои ихтисоси гайризабони. Иштирокунандаи як катор конфронсхои умумииттифоки (Карачаевск, 1977; Нечин, 1988; Тошканд, 1990; Маскав, 1991), чумхурияви (Душанбе, 1976) ва вилояти мебошад. Бо Ифтихорномаи Вазорати маълумоти оли ва миёнаи махсуси ИЧШС (1982) мукофотонида шудааст.

Осор: Языковое строительство в Таджикистане. -Д.: Дониш, 1982; Учебное пособие для практических занятий по русскому языку в таджикском неязыковом вузе. -Д, 1988 (в соавт); Учебник русского языка для студентов национальных групп вузов. -Худжанд, 1996, 1999, 2001, 2004; Жемчужины восточной мудрости. -Худжанд: Нури маърифат, 2005 (в соавт.).

 

Отаев Асадулло Отаевич (1914-1990, ш.Хучанд), ботаник, номзади илмхои биологи (1963), дотсент (1964). Муаллими хизматнишондодаи мактабхои ЧШС Точикистон (1964). Аълочии маорифи ИЧШС (1969). Иштироккунандаи Чанги Бузурги Ватани (1941-45). Собикадори мехнат. Шуъбаи химияи факултаи табиатшиносии ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1937). Муаллими кафедраи ботаника ва химия дар факултаи коргарии (рабфак) ДДОЛ (1933-37), муаллими кафедраи ботаника (1937-41), хамзамон и.в директори ДДОЛ (1937-38), сармуаллим (1945-50), мудири кафедраи ботаника (1959-76), дотсенти кафедраи номбурда (1976-90). Вакили Шурои шахр ва вилоят (1947-59). Муаллифи бештар аз 20 маколаи илми мебошад. Бо орденхои Чанги Ватании дарачаи I, II, Ситораи Сурх, 8 медали чангию мехнати, медали ба номи Крупская (1983), Ифтихорномаи Раёсати ШО ЧШС Точикистон (1958) кадрдони карда шудааст.

 

Отаев Ибодулло Асадович (07.10.1947, Ленинобод), биолог, номзади илмхои биологи (1986), дотсент (1993). Дастпарвари ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1971). Сарлаборант, ходими хурди илми (1971-85), ходими калони илмии шуъбаи генетикаи умумии пахтаи Пажухишгохи физиология ва биофизикаи рустанихои АУ ЧШС Точикистон (1986-91), сармуаллими кафедраи ботаникаи ДДХ (1991-93), дотсенти хамин кафедра (1993-2001). Муаллифи бештар аз 40 кори илми оид ба чихатхои гению тахаввулоти низомхои афзоиши пахта, як шаходатномаи муаллифи (1991). Иштироккунандаи анчумани 2 умумииттифокии чамъияти генетикон ва селексионерони ба номи Вавилов (1977), анчумани 4 генетикону селексинерон (1982), конфронсу хамоишхои умумииттифоки.

 

Отаев Салохиддин (03.05.1930-23.02.2002, ш.Хучанд), муаррих. Собикадори маорифи халк. Аълочии маорифи халки ЧШС Точикистон (1986), Аълочии Вазорати мактабхои олии ИЧШС. ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1950). Лаборанти кафедраи таърихи ДДОЛ (1948-50), аспиранти Пажухишгохи шаркшиносии Ленинград (1950-53), муаллими Донишкадаи омузгории Кулоб (1953-57), директори базаи бостоншиносии Панчакент, бостоншиноси музеи таъриху кишваршиноси (1958-59), сармуаллими кафедраи таърих (1959-77), сармуаллими кафедраи таърихи умуми (1977-87), сармуаллими кафедраи таърихи наву навтарин (1987-95), сармуаллими кафедраи таърихи умумии ДДОЛ-ДДХ (1995-2002). Муаллифи як катор маколахо дар бораи хукмронии мугулхо дар Осиёи Миёна. О. яке аз бехтарин мутахассисони таърихи нави мамлакатхои Аврупою Амрико ва историографияи ин мамолик буд. Иштироккунандаи як катор конфронсхои илмию амалии чумхурияви ва минтакави.

 

Отачонов Содикчон Олимович (25.04.1928 - 02.01.92, ш.Узгени ЧШС Киргизистон), адабиётшинос. Фаъолияти омузгориашро аз соли 1994 дар вакти тахсил дар мактаби миёна огоз кардааст. Солхои 1945-49 дар Донишгохи давлатии Осиёи Миёнаи ш.Тошканд (САГУ) аз руи ихтисоси забон ва адабиёти узбек тахсил кардааст. Соли 1949 бо роххати Донишгох ба ДДОЛ ба номи С.М.Киров омада, муаллими кафедраи забон ва адабиёти узбеки факултаи таърих ва филология таъин шудааст. О. аз фанхои «Мукаддимаи адабиётшиноси», «Усулхои таълими адабиёт», «Адабиёти шурави» дарс мегуфт. Солхои 1961-65 дар вазифаи мудири кафедраи забон ва адабиёти узбек фаъолият бурдааст. Хамзамон хамин солхо ба хайси раиси кумитаи иттифоки касабаи Донишкада кор кардааст. Муаллифи 8 маколаи  илми-методи ва илмии оммабоб мебошад. Соли 1965 бо такозои шароити оилави ба ш.Узгени ЧШС Киргизистон куч баста, то ба нафака баромадан дар мактабхои миёнаи №3 ва №5 чун омузгори забон ва адабиёти узбек кор кардааст. Борхо бо ифтихорномахои вилояти ва чумхурияви сарфароз гардонида шудааст.

 

Охунов Рахматчон (06.01.1945, д.Унчии н.Хучанд), химик, доктори илмхои химия (1999), профессор (2001). Факултаи табиатшиносии ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1969). Омузгори мактаби миёнаи №42-и н.Хучанд (1969), сарлаборанти лабораторияи химияи маводи тозаи фторидии Пажўхишгохи химияи ба номи В.И.Никитини АУ ЧШС Точикистон (1969-71), аспиранти пажухишгохи номбурда (1971-74), ходими хурди илми (1975-80), ходими калони илмии лабораторияи химияи маводи тозаи фторидии Пажўхишгохи химияи АУ ЧШС Точикистон (1980-91), дотсент (1991-93), мудири кафедра (1993-99), дотсент (1999-2001), мудири кафедраи химияи умуми ва услуби таълими он дар ДДХ (аз с.2001). Сарвари сексияи химияи Академияи хурди илми (аз с.1992). Барои тайёр кардани мутахассисони сохибунвони илми сахми арзанда дорад. Муаллифи зиёда аз 60 маколаи илми, 6 шаходатномаи муаллифи ва дастурхои илмию таълими аз фанни химияи гайриорганики мебошад. Иштироккунандаи конфронсхои умумииттифоки, конфронсхои байналхалки, минтакавию чумхурияви (Душанбе, 1975; Новосибирск, 1981; Полевской, 1987; Череповетск, 1990; Гулистон, 2000; Душанбе, 1984, 1986, 2001, 2006; Хучанд, 2002;).

Осор: Синтез безводных фторидов никеля и кобальта.//Изв. АН СССР, 1983, т.9; Химия фторидов марганца.// ВИНИТИ, 1984; Химия фторидов кобальта.// ВИНИТИ, 1985.

 

Охунов Шавкат Махмудович (29.01.1928 – 18.11.2006, д.Кистакузи н.Хучанд), муаррих, номзади илмхои таърих (1966), дотсент (1967). Аълочии маорифи халки ЧШС Точикистон (1973). ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1949). Аспиранти бахши точикистонии АУ ИЧШС (1950), ассистенти кафедраи таърих (1950-51), ходими хурди илми (1951-52), аспиранти Пажухишгохи таърих, бостоншиноси ва мардумшиносии АУ ЧШС Точикистон (1952-55), хамзамон муаллими омузишгохи тиббии ш.Душанбе, сармуаллими кафедраи таърихи ИЧШС (1955-65), кафедраи таърихи ХКИШ (1965-66), сармуаллим, дотсенти кафедраи коммунизми илми (1966-77), ноибдекани факултаи таъриху филология (1959-61), декани факултаи таъриху филология (1972-77), мудири кафедра (1977-87), дотсенти кафедраи таърихи ХКИШ (1987-90), дотсенти кафедраи таърихи сиёсии Точикистон (1990-97), дотсенти кафедраи таърихи халки точик (аз с.1997). Муаллифи зиёда аз 50 асари илми ва илми-оммави аст. Бо медалхо мукофотонида шудааст.

Осор: Из истории крестьянских хозяйств в Худжандском уезде (1918-1924). -Худжанд, 1964; Новая экономическая политика – важный этап в развитии экономики страны .-Д., 1977

Очилдиев Сулаймон Тохирович (05.12.1945, ш. Ленинобод) забоншинос. Дастпарвари ДДОЛ (1973). Омузгори  мактаби миёнаи №31-и  н.Хучанд (1973-74), муаллими кафедраи амалияи инкишофи нутки шифохи ва хатии забони муосири руси (1974-96), сармуаллими кафедраи забони муосири руси ва забоншиносии умуми (аз с. 1996). Муаллифи якчанд маколахо оид ба масоили мухталифи усули таълими забони руси.

 

Очилов Олимкул Усмонкулович (17.10.1965, д.Бурагени н.Шахристон), физик-математик, номзади илмхои физикаю математика (2002). Факултаи физика ва математикаи ДДХ-ро хатм намудааст (1991). Аспирант (1993-96), мудири лабораторияи кафедраи кибернетикаи иктисодии ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (1997-99), корманди илмии маркази хучандии АУ ЧТ (1999-2000), муаллими кафедраи технологияи компутари (2000-02), дотсенти кафедраи технологияи компутари (аз с.2003), ноибдекани илми факултаи кибернетикаи ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (аз с.2007). Муаллифи 27 маколаи илми, дастурхои илмию методи оид ба татбики физика, математика ва техникаи хисоббарор дар иктисодиёт мебошад.

 

Очилов Хамдам Гафурович (15.04.1920 - 01.05.2007, ш.Хучанд), географ, номзади илмхои география (1949), профессор (1993). Ходими шоистаи ЧТ (1997). Донишгохи давлатии Осиёи Миёнаро дар ш.Тошканд хатм кардааст (1943). Омузгори синфхои ибтидои дар Точикистони Чануби (1936-38), котиби кумитаи замини н.Ленинобод (1938-39), аспирант ва ассистенти кафедраи географияи табиии Донишгохи давлатии Осиёи Миёна дар ш.Тошканд (1943-48), сармуаллими хамин донишгох (1948-51), мудири кафедраи табиатшиноси (1951-65), мудири кафедраи география (1965-76), дотсенти кафедраи география (1976-79), декани факултаи табиатшиносию география (1979-84), дотсенти кафедраи заминшиноси ва хифзи табиат (1984-90), профессори кафедраи геоэкология (1990-96), профессори кафедраи экология ва географияи табии (1996-2000), мушовири ректори ДДХ ба номи академик Б. Гафуров (2000-07). Дар давраи фаъолияти беш аз 70-солаи кории худ О.мутахассисони зиёди унвондори сохахои география, геология ва хифзи табиатро тайёр намудааст. О. дар омузиши табиату мухити зисти Точикистон сахми назаррас дорад. Иштироккунандаи зиёда аз 50 конфронси байналхалки. Муаллифи бештар аз 500 асару маколаи илми ва илмии оммави мебошад. Асосгузори шуъбаи география дар ДДХ ба номи академик Б.Гафуров. Бо ордени Байраки Сурхи Мехнат (1967), медали чашнии бахшида ба 100-солагии В.И.Ленин (1970), Ифтихорномаи Президиуми ШО ЧШС Точикистон мукофотонида шудааст (1972). Шахрванди фахрии ш.Хучанд (2000) мебошад.

Осор: Природа, богатство и хозяйство Северного Таджикистана. -Ленинабад, 1969; Ноз ва газаб. -Д.: Ирфон, 1970 (бо хаммуаллиф); Хочи Юсуф (олим ва сайёх). -Д.: Ирфон, 1973 (бо хаммуаллиф); Русско-таджикский словарь по географии. -Д.: Дониш, 1980; Природа – наш дом. -Д.: Ирфон, 1983; Тирози чахон. -Хучанд: Нашриёти давлатии ба номи Рахим Чалил, 1997;  Табиат хаёт, модар аст. -Хучанд: Нури маърифат, 2002.

 

Очилова Фотима Хамдамовна (03.03.1960, ш.Ленинобод), биолог, номзади илмхои биологи (1995), дотсент (1996). Факултаи фанхои табиии ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1982). Сарлаборанти боги ботаникии дар Ленинобод будаи АУ ЧШС Точикистон (1982-85), омузгори фанни география-биологияи мактаби миёнаи №5-и ш.Ленинобод (1985-87), ходими хурди илмии Маркази илмии хучандии АУ Точикистон (1987-96), дотсенти кафедраи ботаника ва физиологияи рустанихо (1996-2002), дотсенти кафедраи экология ва методикаи таълими табиатшиносии ДДХ (аз с.2002). Муаллифи 35 маколаи илми ва дастурхои илмию методи мебошад. Иштироккунандаи конфронсхои байналхалки Хучанд (1998); Душанбе (2002).

 

Павлов Николай Павлович (1886, Кострома), муаррих, номзади илмхои таърих (1952), дотсент (1987). Донишкадаи таъриху филология ва адабиёти Маскавро хатм кардааст (1937). Шунавандаи мактаби олии харбии назди КМ ВКП(б) – ХКИШ (1948), мудири кафедраи таърихи ДДОЛ ба номи С.М.Киров (1952-56). П. бахшида ба сахифахои омухтанашудаи таърихи чанги граждании солхои 1918-1920 дар Точикистон як катор асархо навиштааст.

 

Панова Наталия Константиновна (1943), филолог. Аълочии маорифи халк. ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1967). Омузгори забон ва адабиёти рус дар мактабхои тахсилоти хамагона (1967-70), муаллими кафедраи байнифакултавии забони руси (1970-72), муаллими кафедра (1972-75), сармуаллими кафедраи усули таълими забон ва адабиёти руси ДДОЛ (1975-78), аспиранти Пажухишгохи таълими забони руси дар мактабхои миллии Академияи улуми педагогии ИЧШС (1978-81), сармуаллими кафедраи адабиёти рус ва хоричии ДДХ (1996). П. муаллифи зиёда аз 20 асари илми, яке аз муаллифони китоби дарси аз фанни адабиёти руси асри ХХ барои хонандагони синфи Х1-и мактабхои точики мебошад. Солхои тулони П. дар Донишкадаи такмили ихтисоси муаллимони вилоят курсхои лексиони хондааст, узви комиссияи таълими-методи, узви Шурои олимони факултаи забон ва адабиёти руси ДДХ ба номи академик Б.Гафуров мебошад.

 

Панусянс Александра Степановна (04.12.1926, ш.Куканди ЧШС Узбекистон), забоншинос. ДДОД ба номи Т.Г.Шевченкоро хатм кардааст (1949). Муаллими забони англисии Политехникуми осиёимиёнагии ш.Чкаловск (1949-50), муаллими кафедраи забонхои хоричии ДДОЛ (1950-52), мудири хамин кафедра (1952-53), хамзамон муаллими мактаби мардонаи №4 ба номи Ленини ш.Ленинобод (аз с.1950). Забонхои армани, фаронсави, олмони, англиси ва точикиро медонистааст. Ба донишчуён аз инкишофи нутки забони англиси, таърихи забони англиси сабак гуфтааст.

 

Парпиев Саидахмад (09.05.1929, н.Косонсойи в.Намангон), муаррих, номзади илмхои таърих (1965), дотсент (1968). Донишкадаи омузгории Тошкандро хатм кардааст (1954). Омузгори мактаби миёнаи ш.Тошканд (1954-55), муаллими Донишкадаи бофандагии Тошканд (1955-58), муаллим (1958-65), сармуаллим (1965-68), дотсенти кафедраи таърихи ХКИШ (1968-89), дотсенти кафедраи таърихи сиёсии ДДОЛ-ДДХ (аз с.1989). Муаллифи зиёда аз 100 маколаи илми, илми-оммави дар мавзуи фаъолияти Хизби коммунистии Точикистон оид ба инкишофи низоми обёри ва азхудкунии замин аст.

Осор: Вода пришла в степь. -Д.,1965; Обу ободи. -Д.,1986; Дашт гулистон гашт. -Д.,1987.

 

Перелётова Людмила Михайловна (08.05.1951, ш.Ленинобод), забоншинос. ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1972). Омузгори забон ва адабиёти руси мактаби №3 ш.Ленинобод (1972-75), сарлаборант (1975), муаллим (1978), сармуаллими кафедраи умумидонишгохии забони русии ДДОЛ-ДДХ (1985-95).

 

Пивоварова Нина Павловна (02.09.1947, ш.Ленинобод), забоншинос. Аълочии маорифи ЧТ (1997). Факултаи забонхои хоричии ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1969). Муаллим (1969-81), сармуаллими кафедраи назария ва амалияи забони англиси (аз с.1981). Муаллифи 5 маколаву маъруза оид ба усулхои таълими забонхои хоричи. Иштироккунандаи конфронсхои чумхурияви ва минтакави (Душанбе, 1978; Тошканд 1991). Курси такмили ихтисосро дар Донишгохи менечменти Кренфилд (Британияи Кабир) гузаштааст (1997).

 

Писарева Таисия Евгенйевна (1938), адабиётшинос. ДДОЛ ба номи С. М. Кировро хатм кардааст (1961). Лаборант (1961-65), муаллим (1965-70), сармуаллими кафедраи адабиёти рус ва хоричии ДДОЛ (1970). Ташкилотчии фаъол. Узви кумитаи иттифоки касабаи факултаи забон ва адабиёти рус, комиссияи таълими-методи, намояндаи халк дар суди шахри буд.

 

Попов Василий Иванович (20.05.1939, н.Муъминободи в.Хатлон), физик. ДДОЛ ба номи С.М. Кировро хатм кардааст (1961). Муаллим (1961-65), сармуаллими кафедраи физикаи умуми (1965-74), сармуаллими кафедраи физикаи назариявии ДДОЛ-ДДХ (1974-94). Муаллифи зиёда аз 20 маколаи илми оид ба радиофизика. Аз соли 1994 дар ш.Рязани ФР истикомат дорад.

 

Порсоева Хайри Аловуддиновна (30.06.1947, ш.Ленинобод), забоншинос. ДДОЛ ба номи Кировро хатм кардааст (1968). Омузгори забон ва адабиёти руси мактаби миёнаи №29-и н.Хучанд (1968-70), муаллим (1970-86), сармуаллими кафедраи умумидонишгохии забони русии ДДОЛ (аз с.1986). Муаллифи якчанд макола ва дастурхои методи бахшида ба масъалахои услуби таълими забони руси дар мактабхои оли мебошад. Дар як катор конфронсхои илми-назарияви ширкат варзидааст.

 

Поччоева Мухаббат (06.11.1950, Регари ш.Турсунзода), файласуф, номзади илмхои фалсафа (1981), дотсент (1990). Аълочии маорифи ЧТ (2001). ДДОД ба номи Т.Г.Шевченкоро хатм кардааст (1970). Сарлаборанти кафедраи забонхои хоричии АУ ЧШС Точикистон (1970-72), аспирант (1972-75), ходими хурди илми (1975-81), ходими калони илмии шуъбаи фалсафаи АУ ЧШС Точикистон (1981-86), сармуаллим, дотсенти кафедраи фалсафаи ДДОД (1986-91), дотсенти кафедраи фалсафаи ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (1991-95), дотсенти кафедраи таърих ва фанхои чамъиятии ДДХБСТ (аз с.1995). Ба доираи фаъолияти илмии у бештар масъалаи инсон дар фалсафаи асрхои миёна дохил мешавад. Муаллифи зиёда аз 30 асари илми, илми-методи ва илми-оммави мебошад.

 

Пронин Александр Михайлович (28.01.1952, ш.Ленинобод), филолог, номзади илмхои филологи (1984). ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм намудааст (1974). Муаллим, сармуаллим, дотсенти кафедраи адабиёти рус ва хоричии ДДОЛ-ДДХ (1977-96). Муаллифи зиёда аз 40 асари илми оид ба драматургияи муосир. Соли 1996 ба Русия куч бастааст.

 

Пудовченко Инна Николаевна (1939), забоншинос. ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1962). Солхои 1965-96 ба хайси муаллим ва сармуаллими кафедраи забони русии ДДОЛ-ДДХ кор карда, соли 1996 ба Федератсияи Русия куч бастааст.

 

Путирский Е.П., муаррих, номзади илмхои таърих, дотсент. Яке аз аввалин мутахассисоне, ки аз мактабхои олии маркази мамлакат ба Ленинобод сафарбар шуда буд. Рохбари кафедраи таърих то соли 1943 (то дами дар хаёт будан). Аз давраи феодализм лексия мехонд. Яке аз бунёдгузорони фаъолияти тадкикоти илмии кафедраи таърихи ДДОЛ ба хисоб меравад.

 

Пулодов Аслиддин Хомидович (11.10.1970, ш.Ленинобод), муаррих, доктори илмхои фалсафа (2003), профессор (2004). Аълочии маорифи халки ЧТ (2002). Факултаи таърихи ДДХ ба номи акад. Б.Гафуров хатм кардааст (1993). Аспиранти кафедраи сиёсатшиноси (1993-96), муаллим (1997-98), сармуаллим (1998), дотсент, мудири кафедраи сиёсатшиноси (аз с.1998). Муаллифи зиёда аз 40 кори илми ва китоби дарси аз фанни сиёсатшиноси барои мактабхои оли ва 4 монография буда, аз руи масъалаи омузиши таъсири истиклолияти давлатхои Осиёи Маркази ва дигаргунсозихои демократии ба муносибатхои этно-ичтимои, тахлили таъсири интегратсияи ичтимоию иктисодии давлатхои минтака ба прогрессии этникии милли тадкикот мебарад. Дорандаи Чоизаи давлатии ба номи акад. Б.Гафуров (2001).

Осор: Межнациональные отношения и демократическое развитие. -Худжанд, 1998; Актуальные проблемы политологии. -Худжанд, 1999; Сиёсатшиноси (бо забонхои точики, руси, узбеки). -Д., 2002 (бо хаммуаллиф); Этносоциальные отношения в Центральной Азии. -Худжанд, 2004; Муносибатхои этноичтимои дар Осиёи Маркази. -Хучанд, 2005.

 

Пулодов Исмоил Мамадович (13.03.1957, ш.Ленинобод) педагог, номзади илмхои педагоги (1990), дотсент (1991). Факултаи забонхои хоричии ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм намудааст (1978). Омузгори забони англиси дар мактаби миёнаи №11-и н.Хучанд (1978-79), муаллими факултаи забонхои хоричи (1979-80), муаллим (1980), аспиранти ДДТ-ба номи В.И.Ленин (1984-87). сармуаллим (1988), дотсенти кафедраи педагогикаи умумии ДДОЛ-ДДХ (аз с.1991). Масъалахои амсиласозии донишхои педагогии донишчуён, шаклу роххои такмили тайёрии касбии омузгорони оянда, аз чумла омузгорони санъати тасвириро тахкик мекунад. Ба калами П. як катор корхои илми оид ба масоили фавкуззикр мансуб аст. Иштироккунандаи конфронсхои байналхалки дар ш.Алмаато (1992), Чебоксари (1990), Хучанд (1996).

Осор: Асосхои педагогикаи умуми. -Хучанд: Нури маърифат, 2002; Технология определения понятийно-терминологической системы общей педагогики: проблемы теории и практики. - Худжанд: Нури маърифат, 2005.

 

Пулодов Мунир Мухторович (12.08.1973, ш.Ленинобод), иктисоддон, номзади илмхои иктисоди (2001). Факултаи иктисодии ДДХ ба номи академик Б.Гафуровро хатм кардааст (1996). Ассисенти кафедраи менечмент ва сохибкори (1996-97), сармуаллими кафедраи коргузории гумрук (1997), методисти шуъбаи гоибона (1998-2000), ноибдекани шуъбаи гоибонаи факултаи хукукшиноси (2000-01), мудири кафедраи мухосибот ва омори факултаи молия ва иктисодиёти бозори ДДХ ба номи академик Б.Гафуров (2001-07). Муаллифи 20 маколаи илми ва 3 дастури илмию методи оид ба масъалахои ичтимоии чавонони Точикистон аст.

 

Пулодов Уктамчон (20.08.1936-02.08.1999, ш.Хучанд), бостоншинос, муаррих, рузноманигор ва тарчумон, доктори илмхои таърих (1995), профессор (1996). Собикадори мехнат. Узви ИР ИЧШС (1973). ДДОЛ ба номи С.М.Кировро хатм кардааст (1959). Ходими илмии осорхонаи таърихию кишваршиносии в.Ленинобод (1959-61), асссистенти кафедраи таърихи ИЧШС -и ДДОЛ (1961-62), аспирант (1962-65), ходими хурди илми (1965-69), ходими калони илмии Пажухишгохи таърихи АУ ЧШС Точикистон (1976-85), мудири шуъбаи таърихи ЭСТ (1969-76). Аз с.1995 дотсент ва сипас профессори ДДХ. Дар тахия ва чопи чилдхои нахустини алифбои ва чилди махсуси чашнии ЭСТ «Таджикская ССР» иштирок кардааст. Иштироккунандаи тахкикоти экспедитсияи комплексии бостоншиносии Точикистони Шимоли (1965-84), экспедитсияи бостоншиносии Панчакент (1986-91), экспедитсияи бостоншиносии Афгонистони Шимоли (1974-79). Муаллифи бештар аз 350 асари илми ва илмию оммави оид ба бостоншиносии куруни вустои Осиёи Миёна, таърих ва таърихи маданияти халки точик. Баъзе асархояш дар Эрон, Чехословакия, Олмон чоп шудаанд. Асархои А.П.Чехов, нависандагони араб, хинд, арман, романи А.Безуглов «Додситон», як катор филмхои бадеиро ба точики тарчума кардааст. Иштироккунандаи бисёр конфронсу хамоишхои байналхалки. Бо нишони сарисинагии Вазорати маълумоти оли ва махсуси ИЧШС такдиронида шудааст. Шахрванди фахрии ш.Линколни иёлати Небраскаи ИМА (1999). Дар тахияи комуси «Хучанд» с